13/07/2012
KRAKÓW PHILHARMONIC HALL, 7 P.M.
Fe­liks No­wo­wiej­ski: Quo Va­dis op. 30

Ol­ga Ru­sin, so­pra­no
Ja­cek Ja­sku­ła, ba­ri­to­ne
Krzysz­tof Szu­mań­ski, bas­s-ba­ri­to­ne
Cho­ir of the Po­znań Ope­ra The­ater
Ma­riusz Ot­to, cho­ir­ma­ster
Sin­fo­nia Iu­ven­tus
Ka­spar Zehn­der, con­duc­tor

 

14/07/2012

GOLDEN HALL OF THE KAROL SZYMANOWSKI PHILHARMONIC HALL, 5 P.M

Con­cert by par­ti­ci­pants of Prof. He­le­na Ła­zar­ska's Vo­cal Ma­ster Clas­ses

THE CLOISTERS OF CHURCH OF THE FRANCISCAN FATHERS, 8 P.M.

Fry­de­ryk Cho­pin: Cho­pin Rhap­so­dy
Pre­lu­de E ma­jor Op. 28 No. 9 (arr. J. Woj­ta­ro­wicz)
Nocturne C minor [op. posth.] (arr. J. Wojtarowicz)
Preludium c-moll Op. 28, No. 20 (ar. J. Wojtarowicz)

Fryderyk Chopin: Mazurka C major Op. 24 No. 2 (arr. J. Wojtarowicz)

Marta Ptaszyńska: The Last Waltz in Vienna [deditations: Motion Trio, Polish premiere]
Grażyna Bacewicz: Oberek (arr. J. Wojtarowicz)
Henryk Mikołaj Górecki: Three Pieces in Old Style (arr. J. Wojtarowicz)
Krzysztof Penderecki: Ciaccona (ar. J. Wojtarowicz)
Motion Trio: Psalm
Janusz Wojtarowicz: The Heart
Janusz Wojtarowicz: Silence
Wojciech Kilar: Orawa (ar. J. Wojtarowicz)

Motion Trio
Janusz Wojtarowicz, Paweł Baranek, Marcin Gałażyn – accordions

 

15/07/2012

JAGIELLONIAN UNIVERSITY COLLEGIUM NOVUM HALL, 12 P.M.

Carl Lo­ewe: Po­lish Bal­lads (to words by Adam Mic­kie­wicz)

Ur­szu­la Kry­ger, mez­zo­so­pra­no
Mar­cin Ko­zieł, pia­no

FLORIANKA AUDITORIUM, 7 P.M.

Jo­hann Se­ba­stian Bach: French over­tu­re BWV 831
Fry­de­ryk Cho­pin: Noc­tur­ne F-sharp ma­jor Op. 15 No. 2
Bal­la­de in G mi­nor Op. 23
3 Ma­zur­kas op. 50
Bar­ca­rol­le F-sharp ma­jor Op. 60
Sche­rzo B-flat mi­nor Op. 31

Yu­lian­na Avde­eva, pia­no

 

16/07/2012

MILITARY CULTURE CENTRE, 7 P.M.

OFF FESTIVAL
Jan Da­wid Hol­land: Agat­ka, or, the ma­ster's ar­ri­val (co­mic ope­ra in 3 acts)

Stu­dents of The Vo­ice De­part­ment at Aca­de­my of Mu­sic in Wro­cław
Ma­rek To­po­row­ski, mu­sic di­rec­tor
Ewe­li­na Pie­tro­wiak, di­rec­tor

Or­kie­stra Try­bu­na­łu Ko­ron­ne­go in Lu­blin

 

17/07/2012

CONCERT HALL MUSIC ACADEMY IN KRAKÓW, 7 P.M

.Aga­ta Zu­bel: Su­ita
Han­na Ku­len­ty: Ar­cus
An­na Za­wadz­ka­-Go­łosz: "POOR THEATRE" for three per­cus­sio­ni­sts (Po­lish pre­mie­re)
Łu­kasz Pie­przyk: "REVERSAL"

Ama­drums Trio
Wik­to­ria Ch­ro­ba­k-Mie­lec
Ra­fał Ty­li­ba
Ma­ciej Ha­łoń

 

18/07/2012

CORPUS CHRISTI BASILICA, 8.00 P.M.

Adam z Wą­grow­ca: Ave Ma­ris Stel­la
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki: Ave Ma­ris Stel­la
Adam z Wą­grow­ca: Ri­cer­ca­ta qu­ar­ti to­ni
Bar­tło­miej Pę­kiel: Dul­cis amor Je­su
Adam z Wą­grow­ca: Fan­ta­sia ter­tia
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki: To­ta pul­ch­ra es Ma­ria
Mar­cin Miel­czew­ski: Deus in no­mi­ne tuo
Mar­cin Miel­czew­ski: Can­zo­na te­rza á 3
Adam z Wą­grow­ca: Ri­cer­ca­ta se­cun­di to­ni
Mar­cin Miel­czew­ski: Ve­spe­rae Do­mi­ni­ca­les:
Di­xit Do­mi­nu­s/Con­fi­te­bo­r/Be­atus vi­r/Lau­da­te Pu­eri
Mar­cin Miel­czew­ski: Can­zo­na á 3
Mar­cin Miel­czew­ski: Ve­spe­rae Do­mi­ni­ca­les: Ma­gni­fi­cat

Ca­pel­la Cra­co­vien­sis
Ca­pel­la Cra­co­vien­sis Vo­cal En­sem­ble
Jan To­masz Ada­mus, or­ga­n/con­duc­tor

 

19/07/2012

GOLDEN HALL OF THE KAROL SZYMANOWSKI PHILHARMONIC HALL, 7 P.M.

Fry­de­ryk Cho­pin: Trio in g mi­nor Op. 8
Adam Wa­la­ciń­ski: Ci­nque epi­so­di for vio­lin, cel­lo and pia­no
Ar­tur Ma­law­ski: Pia­no Trio

Ma­law­ski Trio:
Ma­ciej Lu­lek, vio­lin
Bar­ba­ra Ły­pi­k-So­ba­niec, cel­lo
Sła­wo­mir Cier­pik, pia­no

 

20/07/2012

FLORIANKA AUDITORIUM, 7 P.M.

Zyg­munt Krau­ze: Aus al­ler Welt stam­men­de
Ro­man Pa­le­ster: Noc­tur­ne for string or­che­stra
Woj­ciech Ki­lar: Cho­ra­lvor­spiel
Woj­ciech Ki­lar: 2nd Pia­no Con­cer­to

Be­ata Bi­liń­ska, pia­no
Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Ro­bert Ka­ba­ra, con­cert­ma­ster

 

21/07/2012

JAGIELLONIAN UNIVERSITY COLLEGIUM NOVUM HALL, 12 P.M.

Ka­rol Szy­ma­now­ski: Chil­dren's Rhy­mes op. 49
(Przed za­śnię­ciem; Jak się naj­le­piej opę­dzać od szer­sze­nia; Miesz­ka­nie; Pro­sie; Gwiazd­ka; Ślub kró­lew­ny; Trz­miel i żuk; Świę­ta Kry­sty­na; Wio­sna; Ko­ły­san­ka La­lek; Gil i sro­ka; Smu­tek; Wi­zy­ta u kro­wy; Ko­ły­san­ka Krzy­si; Kot; Ko­ły­san­ka Lal­ki; My­szy; Zły Lej­ba; Ko­ły­san­ka gnia­de­go ko­nia; Nik­czem­ny szpak)

Mie­czy­sław Kar­ło­wicz: Songs
(Pa­mię­tam ci­che, ja­sne, zło­te dnie; Za­wód; Idzie na po­la; Rdza­we li­ście; Po sze­ro­kim, po sze­ro­kim mo­rzu; W wie­czor­na ci­szę; Za­smu­co­nej; Na śnie­gu; Skąd pierw­sze gwiaz­dy; Z ero­ty­ków; Nie plącz na­de mną, kró­lew­no ma zło­ta; Za­cza­ro­wa­na kró­lew­na; Pod ja­wo­rem; Mów do mnie jesz­cze)

Elż­bie­ta Szmyt­ka, so­pra­no
Le­ven­te Ken­de, pia­no

ITALIAN HALL IN CHURCH OF THE FRANCISCANIAN FATHERS, 5 P.M.

Au­di­te Gen­tes
Psalms of Gol­den Age
Mi­ko­łaj Go­mół­ka, Jan Ko­cha­now­ski

Pau­li­na Ce­re­mu­żyń­ska - so­pra­no
Fer­nan­do Rey­es - vi­hu­ela and re­na­is­san­ce gu­itar
Car­los Ca­stro – drums

KRAKÓW PHILHARMONIC HALL, 7 P.M.

Ro­man Stat­kow­ski: Ma­ria – ope­ra in 3 acts (con­cert ver­sion)
Ma­ria: Vio­let­ta Cho­do­wicz, so­pra­no
Wa­cław: To­masz Kuk, te­nor
Miecz­nik: Adam Kru­szew­ski, ba­ri­to­ne
Wo­je­wo­da: Krzysz­tof Szu­mań­ski, bass
Pa­cho­lę: Mo­ni­ka Ko­ry­bal­ska, mez­zo­-so­pra­no
Szlach­cic, Ko­zak: An­drzej Lam­pert, te­nor
Zmo­ra, Rot­mistrz, Ko­zak, Ma­ska: Se­ba­stian Szum­ski, ba­ri­to­ne
Cho­ir of Po­lish Ra­dio in Kra­ków
Mar­ce­li Ko­la­ska, cho­ir­ma­ster
Cra­cow Fe­sti­val Or­che­stra
To­masz To­kar­czyk, con­duc­tor

 

 

 

     
NEWSLETTER


designed by Karolina Grzywnowicz