6 sierpnia 2020
godz. 20.00 ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny

Krzysz­tof Pen­de­rec­ki: Cha­con­ne
Jó­zef (Osip) Ko­złow­ski: Re­qu­iem

Ewa Tracz, so­pran
Syl­wia Ziół­kow­ska, so­pran
Rok­sa­na War­den­ga, mez­zo­so­pran
Sta­ni­sław Na­pie­ra­ła, te­nor
Ja­kub Szmidt, bas
Chór i Or­kie­stra Fil­har­mo­nii Ślą­skiej
Ja­ro­sław Wo­la­nin, chór­mistrz
Ma­ciej Two­rek, dy­ry­gent

7 sierpnia 2020
godz. 19.00 ko­ściół św. Mar­ci­na

Me­lo­die na Psał­terz Pol­ski

Ano­nim pocz. XVI w. Bądź wie­sio­ła Pan­no czy­sta
Psal­my:
I. Be­atus vir, qui non abiit in con­si­lio im­pio­rum
XI. In Do­mi­no con­fi­do, qu­omo­do di­ci­tis ani­mae me­ae
XVII. Exau­di Do­mi­ne, iu­sti­tiam me­am
XX. Exau­diat te Do­mi­nus in die tri­bu­la­tio­nis
XXIII. Do­mi­nus re­git me et ni­hil mi­hi de­erit
XXV. Ad Te, Do­mi­ne, le­va­vit ani­mam me­am
XXIX. Ad­fer­te Do­mi­no, Fi­lii Dei
XXX. Exal­ta­bo Te, Do­mi­ne, qu­oniam su­sce­pi­sti me
XLII. Qu­emad­mo­dum de­si­de­rat ce­rvus ad fon­tes aqu­arum
XLV. Eruc­ta­vit cor meum ver­bum bo­num
XLVII. Om­nes gen­tes, plau­di­te ma­ni­bus
CXXI. Le­va­vi ocu­los me­os in mon­tes
CXXXVII. Su­per flu­mi­na ba­by­lo­nis, il­lic se­dium et fle­vi­mus
XCVII. Do­mi­nus re­gna­vit, exul­tet ter­ra

Utwo­ry prze­pla­ta­ne im­pro­wi­za­cja­mi in­stru­men­tal­nym oraz tań­ca­mi z pol­skich ta­bu­la­tur.

Sła­wo­mir Bronk, kon­tra­te­nor
Mar­cin Ar­mań­ski, po­zy­tyw szka­tul­ny, wir­gi­nał

8 sierpnia 2020
godz. 19.00 Sa­li Sie­mi­radz­kie­go w Ga­le­rii Sz­tu­ki Pol­skiej XIX wie­ku w Su­kien­ni­cach

POLSCY ROMANTYCY
TEMPO DI POLACCA – TEMPO DI MAZOURKA
To­bias Koch, for­te­pian

Pro­gram:

Mi­chał Kle­ofas Ogiń­ski 1765-1833
Po­lo­nez a-moll „Po­że­gna­nie Oj­czy­zny". Mo­de­ra­to tri­sta­men­te (1794)

Ka­rol Kur­piń­ski 1785-1857
Po­lo­nez d-moll (1812)
Po­lo­nez C-dur (1818)

Ma­ria Szy­ma­now­ska 1789-1831
Po­lo­nez f-moll - Dan­se Po­lo­na­ise (ok. 1820)

Jó­zef El­sner 1769-1854
Ron­do à la ma­zu­rek C-dur (1803)

Fry­de­ryk Cho­pin 1810-1849
Po­lo­nez B-Dur KK IVa (1817)
Ma­zu­rek g-moll op. 24 No. 1 (1834/35)

Jo­zef Kro­gul­ski 1815-1842
Ma­zu­rek e-moll „À la Cho­pin"

Ka­rol Li­pin­ski 1790-1861
Ma­zu­rek es-moll (1862)

Edo­uard Wolff 1816-1880
„Hom­ma­ge à Cho­pin" Rêve­rie­-Noc­tur­ne op. 60

Igna­cy Fe­liks Do­brzyń­ski 1807-1867
Ma­zu­rek a-moll op. 37 nr 2 (1840)

Fry­de­ryk Cho­pin
Ma­zu­rek ci­s-moll op. 50 nr 3 (1841/42)

* * *

Ka­rol Mi­ku­li 1819-1897
Ma­zu­rek f-moll op. 4 (1860)

Fry­de­ryk Cho­pin
Ma­zu­rek f-moll op. 68 nr 4 (1848/49)

Igna­cy Fried­man 1882-1948
Ma­zu­rek C-dur op. 49 nr 2 (1912)

Ra­oul Ko­czal­ski 1885-1948
Ma­zu­rek c-moll op. 60 (1898)

Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski 1860-1941
Ma­zu­rek a-moll (1882)
Kra­ko­wiak fan­ta­stycz­ny

Fry­de­ryk Cho­pin 1810-1849
Po­lo­nez fi­s-moll op. 44 (1841): Tem­po di po­lac­ca – Tem­po di Ma­zo­ur­ka

9 sierpnia 2020
godz. 20.00 ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny

K. Kur­piń­ski: Ja­dwi­ga, kró­lo­wa pol­ska (wersja koncertowa) [pierwsze wykonanie w oryginalnej wersji źródłowej]

Jadwiga, królowa polska: Edyta Piasecka, sopran
Wilhelm, książę rakuski: Wojciech Parchem, tenor
Ziemowit, książę mazowiecki: Sylwester Smulczyński, tenor
Spytko z Mielsztyna, kanclerz i kasztelan krakowski: Wojciech Rasiak, bas
Konrad, wielki mistrz krzyżacki: Krzysztof Szumański, bas-baryton
Jan z Tenczyna, wojewoda krakowski: Stanisław Napierała, tenor

Jagiełło, wielki książę litewski: Viktor Yankovskyi, baryton

Chór Mieszany Katedry Wawelskiej

Krakowska Orkiestra Festiwalowa

Andrzej Korzeniowski, chórmistrz

Rafał Jacek Delekta, dyrygent

Utwór Jadwiga, królowa polska Karola Kurpińskiego pochodzi z katalogu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

 

     
NEWSLETTER


designed by Karolina Grzywnowicz