06 / 11 / 17
Płyta CD Don Desiderio - już w sprzedaży!

Ope­rę "Don De­si­de­rio" Jó­zef Mi­chał Ksa­we­ry Po­nia­tow­ski na­pi­sał w wie­ku za­le­d­wie 24 lat, a jej pre­mie­ra od­by­ła się w 1840 ro­ku w Pi­zie. Jest to dzie­ło, któ­re z 12 na­pi­sa­nych przez kom­po­zy­to­ra oper, od­nio­sło naj­więk­szy suk­ces. W war­stwie mu­zycz­nej przy­po­mi­na ope­ry buf­fa Do­ni­zet­tie­go i Ros­si­nie­go, nie ustę­pu­jąc im pod wzglę­dem me­lo­dyj­no­ści, fi­ne­zji i hu­mo­ru. Pol­ska pre­mie­ra od­by­ła się w Te­atrze Miej­skim we Lwo­wie w 1878 ro­ku, a jej współ­cze­sne wy­ko­na­nie zo­sta­ło przed­sta­wio­ne w Kra­ko­wie pod­czas Fe­sti­wa­lu Mu­zy­ki Pol­skiej w 2016 ro­ku, pod­czas któ­rego wy­stą­pi­li: Sta­ni­slav Ku­fly­uk, Jo­an­na Woś, On­drej Ša­ling, Krzysz­tof Szu­mań­ski, Ve­ra Ba­nie­wicz, Se­ba­stian Szum­ski, Woj­ciech Par­chem, Chór Fil­har­mo­nii im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie oraz Pol­ska Or­kie­stra Sin­fo­nia Iu­ven­tus pod ba­tu­tą Krzysz­tofa Sło­wiń­skie­go.
Na­gra­nie do­ko­na­ne pod­czas 12. Fe­sti­wa­lu Mu­zy­ki Pol­skiej jest wy­bo­rem naj­bar­dziej re­pre­zen­ta­tyw­nych frag­men­tów ope­ry.

Do­fi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go.

Ce­na: 34,90 zł.

Zamówienia e-mailowo: office@fmp.org.pl

Pozostałe płyty CD w sprzedaży - http://www.fmp.org.pl/pl/wydawnictwa/

06 / 11 / 17
Płyta CD Don Desiderio - już w sprzedaży!

"Don Desiderio" - Opera Józefa Michała Poniatowskiego - zamówienia: office@fmp.org.pl
02 / 11 / 17
Krakowiacy i Górale - Wojciech Bogusławski/Jan Stefani

11 listopada 2017 roku w Operze Wrocławskiej odbędzie się premiera spektaklu "Krakowiacy i Górale", którego partnerem jest Stowarzyszenie Muzyki Polskiej
10 / 08 / 17
Viola Organista lo strumento di Leonardo Da Vinci

15.08.2017, godz. 20:00. Recital na violi organista w wykonaniu Sławomira Zubrzyckiego w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Piasku (oo. Karmelici), ul. Karmelicka 19
29 / 06 / 17
Bilety w sprzedaży!

Bilety dostępne na stronie internetowej www.biletywkrakowie.pl i punktach sprzedaży

     
NEWSLETTER


designed by Karolina Grzywnowicz