13/07/2012
GODZ. 19.00, FILHARMONIA IM. K. SZYMANOWSKIEGO
W KRAKOWIE
Fe­liks No­wo­wiej­ski: Quo Va­dis op. 30

Ol­ga Ru­sin, so­pran
Ja­cek Ja­sku­ła, ba­ry­ton
Krzysz­tof Szu­mań­ski, ba­s-ba­ry­ton,
Chór Te­atru Wiel­kie­go w Po­zna­niu
Ma­riusz Ot­to, chór­mistrz
Sin­fo­nia Iu­ven­tus
Ka­spar Zehn­der, dy­ry­gent

 

14/07/2012

GODZ. 17.00, SALA ZŁOTA FILHARMONII
IM. K. SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE

Li­ry­ka pol­ska

Kon­cert uczest­ni­ków Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kur­su Mi­strzow­skie­go Prof. He­le­ny Ła­zar­skiej

GODZ. 20.00, KRUŻGANKI KOŚCIOŁA O. FRANCISZKANÓW

Fry­de­ryk Cho­pin: Cho­pin Rhap­so­dy
Pre­lu­dium E-dur op. 28, nr 9 (aran­ża­cja J. Woj­ta­ro­wicz)
Nok­turn ci­s-moll op. posth., nr 20 (aran­ża­cja J. Woj­ta­ro­wicz)
Pre­lu­dium c-moll op. 28, nr 20 (aran­ża­cja J. Woj­ta­ro­wicz)
Ma­zu­rek C-dur op.24, nr 2 (aran­ża­cja J. Woj­ta­ro­wicz)

Marta Ptaszyńska: The Last Waltz in Vienna [utwór dedykowany Motion Trio, prawykonanie polskie]
Grażyna Bacewicz: Oberek (aranżacja J. Wojtarowicz)
Henryk Mikołaj Górecki: Trzy utwory w dawnym stylu (aranżacja J. Wojtarowicz)
Krzysztof Penderecki: Ciaccona (aranżacja J. Wojtarowicz)
Motion Trio: Psalm
Janusz Wojtarowicz: The Heart
Janusz Wojtarowicz: Silence
Wojciech Kilar: Orawa (aranżacja J. Wojtarowicz)

Motion Trio
Janusz Wojtarowicz, Paweł Baranek, Marcin Gałażyn – akordeony

 

15/07/2012

GODZ. 12.00, AULA COLLEGIUM NOVUM UJ

Carl Loewe: Ballady polskie [do słów Adama Mickiewicza]

Urszula Kryger, mezzosopran
Marcin Kozieł, fortepian

GODZ. 19.00 AULA FLORIANKA

Jan Sebastian Bach: Uwertura francuska BWV 831
Fryderyk Chopin:
Nokturn Fis-dur op. 15 nr 2
Ballada g-moll op. 23
3 Mazurki op. 50
Barkarola Fis-dur op. 60
Scherzo b-moll op. 31

Yulianna Avdeeva, fortepian

 

16/07/2012

GODZ. 19.00, WOJSKOWY OŚRODEK KULTURYOFF FESTIVAL
Jan Da­wid Hol­land: Agat­ka czy­li przy­jazd Pa­na (ope­ra ko­micz­na w 3 ak­tach)

Stu­den­ci Wy­dzia­łu Wo­kal­ne­go Aka­de­mii Mu­zycz­nej we Wro­cła­wiu

Ma­rek To­po­row­ski, kie­row­nic­two mu­zycz­ne

Ewe­li­na Pie­tro­wiak, re­ży­se­ria

Or­kie­stra Try­bu­na­łu Ko­ron­ne­go w Lu­bli­nie

 

17/07/2012

GODZ. 19.00, AKADEMIA MUZYCZNA

Aga­ta Zu­bel: Su­ita
Han­na Ku­len­ty: Ar­cus
An­na Za­wadz­ka­-Go­łosz: "TEATR UBOGI" dla trzech per­ku­si­stów (pra­wy­ko­na­nie)
Łu­kasz Pie­przyk: "REVERSAL"

Ama­drums Trio
Wik­to­ria Ch­ro­ba­k-Mie­lec
Ra­fał Ty­li­ba
Ma­ciej Ha­łoń

 

18/07/2012

GODZ. 20.00, KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA

Adam z Wą­grow­ca: Ave Ma­ris Stel­la
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki: Ave Ma­ris Stel­la
Adam z Wą­grow­ca: Ri­cer­ca­ta qu­ar­ti to­ni
Bar­tło­miej Pę­kiel: Dul­cis amor Je­su
Adam z Wą­grow­ca: Fan­ta­sia ter­tia
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki: To­ta pul­ch­ra es Ma­ria
Mar­cin Miel­czew­ski: Deus in no­mi­ne tuo
Mar­cin Miel­czew­ski: Can­zo­na te­rza á 3
Adam z Wą­grow­ca: Ri­cer­ca­ta se­cun­di to­ni
Mar­cin Miel­czew­ski: Ve­spe­rae Do­mi­ni­ca­les:
Di­xit Do­mi­nu­s/Con­fi­te­bo­r/Be­atus vi­r/Lau­da­te Pu­eri
Mar­cin Miel­czew­ski: Can­zo­na á 3
Mar­cin Miel­czew­ski: Ve­spe­rae Do­mi­ni­ca­les: Ma­gni­fi­cat

Ca­pel­la Cra­co­vien­sis
Ca­pel­la Cra­co­vien­sis Vo­cal En­sem­ble
Jan To­masz Ada­mus, or­ga­ny­/dy­ry­gent

 

19/07/2012

GODZ. 19.00, SALA ZŁOTA FILHARMONII
IM. K. SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE

Fry­de­ryk Cho­pin: Trio for­te­pia­no­we g-moll op. 8
Adam Wa­la­ciń­ski: Ci­nque epi­so­di na skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę
i for­te­pian
Ar­tur Ma­law­ski: Trio for­te­pia­no­we

Ma­law­ski Trio
Ma­ciej Lu­lek, skrzyp­ce
Bar­ba­ra Ły­pi­k-So­ba­niec, wio­lon­cze­la
Sła­wo­mir Cier­pik, for­te­pian

 

20/07/2012

GODZ. 19.00, AULA FLORIANKA

Zyg­munt Krau­ze: Aus al­ler Welt stam­men­de
Ro­man Pa­le­ster: Nok­turn na or­kie­strę smycz­ko­wą
Woj­ciech Ki­lar: Cho­ra­lvor­spiel
Woj­ciech Ki­lar: 2. Kon­cert for­te­pia­no­wy

Be­ata Bi­liń­ska, for­te­pian
Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Ro­bert Ka­ba­ra, kon­cert­mistrz

 

21/07/2012

GODZ. 12.00, AULA COLLEGIUM NOVUM UJ

„Mów do mnie jesz­cze"
Ka­rol Szy­ma­now­ski: Ry­my dzie­cię­ce op. 49
(Przed za­śnię­ciem; Jak się naj­le­piej opę­dzać od szer­sze­nia; Miesz­ka­nie; Pro­sie; Gwiazd­ka; Ślub kró­lew­ny; Trz­miel i żuk; Świę­ta Kry­sty­na; Wio­sna; Ko­ły­san­ka La­lek; Gil i sro­ka; Smu­tek; Wi­zy­ta u kro­wy; Ko­ły­san­ka Krzy­si; Kot; Ko­ły­san­ka Lal­ki; My­szy; Zły Lej­ba; Ko­ły­san­ka gnia­de­go ko­nia; Nik­czem­ny szpak)

Mie­czy­sław Kar­ło­wicz: Pie­śni
(Pa­mię­tam ci­che, ja­sne, zło­te dnie; Za­wód; Idzie na po­la; Rdza­we li­ście; Po sze­ro­kim, po sze­ro­kim mo­rzu; W wie­czor­na ci­szę; Za­smu­co­nej; Na śnie­gu; Skąd pierw­sze gwiaz­dy; Z ero­ty­ków; Nie plącz na­de mną, kró­lew­no ma zło­ta; Za­cza­ro­wa­na kró­lew­na; Pod ja­wo­rem; Mów do mnie jesz­cze)

Elż­bie­ta Szmyt­ka, so­pran
Le­ven­te Ken­de, for­te­pian

GODZ. 17.00, SALA WŁOSKA KOŚCIOŁA
O. FRANCISZKANÓW

Au­di­te Gen­tes
"Psal­my Zło­te­go Wie­ku, Kra­ków 1580"
Psal­my Mi­ko­ła­ja Go­mół­ki do słów Ja­na Ko­cha­now­skie­go

Pau­li­na Ce­re­mu­żyń­ska - so­pran
Fer­nan­do Rey­es - vi­hu­ela i gi­ta­ra re­ne­san­so­wa
Car­los Ca­stro – per­ku­sja

GODZ. 19.00, FILHARMONIA IM. K. SZYMANOWSKIEGO
W KRAKOWIE

Ro­man Stat­kow­ski: Ma­ria – ope­ra w 3 ak­tach (wer­sja kon­cer­to­wa)

Ma­ria: Vio­let­ta Cho­do­wicz, so­pran
Wa­cław: To­masz Kuk, te­nor
Miecz­nik: Adam Kru­szew­ski, ba­ry­ton
Wo­je­wo­da: Krzysz­tof Szu­mań­ski, bas
Pa­cho­lę: Mo­ni­ka Ko­ry­bal­ska, mez­zo­so­pran
Szlach­cic, Ko­zak: An­drzej Lam­pert, te­nor
Zmo­ra, Rot­mistrz, Ko­zak, Ma­ska: Se­ba­stian Szum­ski, ba­ry­ton
Chór Pol­skie­go Ra­dia w Kra­ko­wie
Mar­ce­li Ko­la­ska – przy­go­to­wa­nie chó­ru
Kra­kow­ska Or­kie­stra Fe­sti­wa­lo­wa
To­masz To­kar­czyk, dy­ry­gent

 

 

 

 

 

 

     
NEWSLETTER


designed by Karolina Grzywnowicz