04. 07. 2014

Fi­l­ha­r­mo­­nia im. K. Szy­­ma­­no­w­skie­­go w Kra­­ko­­wie, godz. 19

An­drzej Pa­nuf­nik: Ko­ły­san­ka
Pa­weł My­kie­tyn: Kon­cert fle­to­wy
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki: Prze­bu­dze­nie Ja­ku­ba
Ka­rol Szy­ma­now­ski: II Sym­fo­nia

Na­ro­do­wa Or­kie­stra Sym­fo­nicz­na Pol­skie­go Ra­dia
Łu­kasz Dłu­gosz, flet
Ale­xan­der Lie­bre­ich, dy­ry­gent

KONCERT ZOSTAŁ ZORGANIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z NARODOWĄ ORKIESTRĄ SYMFONICZNĄ POLSKIEGO RADIA

 

05. 07. 2014

Kino Agrafka, godz. 13.30
Filmowe portrety:
Krystyna Moszumańska-Nazar, prowadzi Malina Malinowska Wollen

Ko­ściół św. Mar­ci­na, godz. 19

An­drzej Pa­nuf­nik: Kon­cert na fa­got i or­kie­strę smycz­ko­wą
Pa­weł My­kie­tyn: Krzy­ki
An­drzej Pa­nuf­nik: Kon­cert skrzyp­co­wy

Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Adam Mróz, fa­got
Ja­nusz Waw­row­ski, skrzyp­ce
Bas­sem Aki­ki, dy­ry­gent

 

06. 07. 2014

Kino Agrafka, godz. 12
Please find - H.M. Górecki - reż. Violetta Rotter-Kozera

Ko­ściół św. Mar­ci­na, godz. 19

Ale­xan­der Tan­sman: Tom­be­au de Cho­pin
Ka­rol de Kont­ski: String Qu­in­tet
Alek­san­der Tan­sman: Al­le­gro ri­so­lu­to
Ernst Kre­nek: Fi­ve short pie­ces
An­drzej Pa­nuf­nik: Old Po­lish Su­ite
Ernst Kre­nek: Sie­ben le­ich­te Stüc­ke

Wie­ner Kam­mer­sym­pho­nie

 

11. 07. 2014

Au­la Col­le­gium No­vum UJ, godz. 19

Jó­zef Mi­chał Ksa­we­ry Po­nia­tow­ski: arie ope­ro­we

Jo­an­na Woś, so­pran
Ro­bert Mo­raw­ski, for­te­pian

 

12. 07. 2014

Kino Agrafka, godz. 13.30
Filmowe portrety:
Marek Chołoniewski, prowadzi Malina Malinowska Wollen

Stu­dio Kon­cer­to­we Ra­dia Kra­ków, godz. 19

Ar­no­št Parsch: The Vo­ice of the Ri­ver
Mi­lo­slav Ištvan: Já, Jákob (Ich, Ja­kob)
Wi­told Lu­to­sław­ski: Łań­cuch I
Hen­ryk M. Gó­rec­ki: Ma­łe re­qu­iem dla pew­nej Pol­ki

Br­no Con­tem­po­ra­ry Or­che­stra
Ire­na Tro­upo­vá, so­pran
Pa­vel Šnajdr, dy­ry­gent

 

13. 07. 2014

Kino Agrafka, godz. 12
W. Kilar - Credo - reż. Violetta Rotter-Kozera

POLSKA GALA OPEROWA
Ope­ra Kra­kow­ska, godz. 19

S. Mo­niusz­ko: Uwer­tu­ra z op. Hal­ka
S. Mo­niusz­ko: Aria Hal­ki Gdy­bym ran­nym słon­kie­mi, z ope­ry Hal­ka
S. Mo­niusz­ko: Aria Jont­ka Szmią jo­dły na gór szczy­cie, z ope­ry Hal­ka
S. Mo­niusz­ko: Aria Hal­ki O mój ma­leń­ki z IV ak­tu ope­ry Hal­ka
S. Mo­niusz­ko: Tań­ce gó­ral­skie z ope­ry Hal­ka
W. Że­leń­ski: Aria Jan­ka Gdy ślub weź­miesz, z ope­ry Ja­nek
S. Mo­niusz­ko: Finał III ak­tu z ope­ry Hal­ka
S. Mo­niusz­ko: Ma­zur z ope­ry Hal­ka

***

R. Statkowski: chór Polonez z I aktu opery Maria
S. Moniuszko: Aria Hrabiny Zbudzić się z ułudnych snów, z opery Hrabina
F. Nowowiejski: Aria Domana Więc ty mnie kochasz, z opery Legenda Bałtyku
F. Nowowiejski: chór z III aktu opery Legenda Bałtyku
S. Moniuszko: Aria Neali Snują się z dala, z opery Paria
S. Moniuszko: Aria Stefana Słyszę piosenkę, z opery Straszny Dwór
S. Moniuszko: Mazur z opery Straszny Dwór

 

Elżbieta Szmytka, sopran
Andrzej Lampert, tenor
Chór Polskiego Radia, chórmistrz: Izabela Polakowska
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
Tadeusz Wojciechowski, dyrygent

 

18. 07. 2014

Mu­zeum Ży­dow­skie Ga­li­cja, godz. 19

Alek­san­der Ko­ściów: Ilar­gia
Da­riusz Przy­byl­ski: So­na­ta da chie­sa
Ra­fał Ja­niak: So­na­ta awa­ke­ning - mo­ve­ment - co­gi­ta­tion
Alek­san­der No­wak: Squ­are An­gles
An­drzej Tuch­now­ski: Te lu­cis an­te ter­mi­num
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki: Sin­fo­niet­ta

Ma­ciej Frąc­kie­wicz, akor­de­on

 

Sala Błękitna, Filharmonia Krakowska, godz. 20:30

Bedřich Smetana - Z rodzinnych stron
Leos Janacek - Sonata na skrzypce i fortepian
Karol Szymanowski - Mity op.30
Henryk Wieniawski - Polonez D-dur op. 4

Josef Špaček, skrzypce
Miroslav Sekera, fortepian

 

19. 07. 2014

Kino Agrafka, godz. 13
Filmowe portrety: Mieczysław Tomaszewski, prowadzi Malina Malinowska Wollen

Ope­ra Kra­kow­ska KONCERT ZOSTAŁ ODWOŁANY Z POWODU CHOROBY JEDNEGO Z ARTYSTÓW

F. Cho­pin:
Bal­la­da g-moll op.23
Gdzie lu­bi
Pier­ścień
Wo­jak
Piosn­ka li­tew­ska
Ślicz­ny chło­piec

M. Kar­ło­wicz:
Za­smu­co­nej
Śpi w bla­skach no­cy
Z ero­ty­ków
Skąd pierw­sze gwia­dy
Z no­wą wio­sną

W. Lu­to­sław­ski:
Dzwo­ny cer­kiew­ne
Wiatr

K. Szymanowski:
Maski, op. 23
Trzy fragmenty z poematów Jana Kasprowicza, op.5

Ewa Podleś - kontralt
Garrick Ohlsson - fortepian

 

20. 07. 2014

Kino Agrafka, godz. 12
Granatowy zeszyt - reż. Natasza Ziółkowska-Kurczuk

Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 20

Krzysz­tof Pen­de­rec­ki: Pol­skie Re­qu­iem

Izabela Matuła, so­pran
Tan­ja Aria­ne Baum­gart­ner, mez­zo­so­pran
On­drej Sa­ling, te­nor
Łu­kasz Ko­niecz­ny, bas
Chór Fil­har­mo­nii Kra­kow­skiej, chór­mistrz: Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek
Pol­ska Or­kie­stra Sin­fo­nia Iu­ven­tus
Ma­ciej Two­rek, dy­ry­gent

WSPÓŁORGANIZATOREM KONCERTU BYŁA POLSKA ORKIESTRA SINFONIA IUVENTUS

     
NEWSLETTER


designed by Karolina Grzywnowicz