03.07.2018 r. 
Kościół św. Katarzyny, godz. 19:00

Krzysztof Penderecki: Polskie Requiem

Izabela Matuła – sopran
Isabelle Vernet – mezzosopran
Wojciech Parchem - tenor
Liudas Mikalauskas – bas
Chór i Orkiestra Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie
Teresa Majka-Pacanek – chórmistrzyni
Maciej Tworek – dyrygent

04.07.2018 r. 
Mu­zeum Sz­tu­ki i Tech­ni­ki Ja­poń­skiej Mang­gha, godz. 19:00

Fe­liks Ja­nie­wicz: Di­ver­ti­men­to
Fe­liks No­wo­wiej­ski: Śmierć El­le­nai
Ju­liusz Za­ręb­ski: Kwin­tet for­te­pia­no­wy g-moll, op. 34

Ka­ro­li­na Mi­cu­ła – re­cy­ta­cje
Krzysz­tof Grzy­bow­ski – klar­net
Piotr Sa­łaj­czyk – for­te­pian
Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Ma­ciej Lu­lek – kon­cert­mistrz

05.07.2018 r. 
Ży­dow­skie Mu­zeum Ga­li­cja, godz. 19:00

An­drzej Ni­ko­de­mo­wicz: Nok­turn na skrzyp­ce i for­te­pian
Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski: So­na­ta na skrzyp­ce i for­te­pian op. 13
An­drzej Ni­ko­de­mo­wicz: Ca­pric­cio na skrzyp­ce so­lo
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki: Ca­den­za
Wi­told Lu­to­sław­ski: Par­ti­ta na skrzyp­ce i for­te­pian
Hen­ryk Wie­niaw­ski: Po­lo­nez kon­cer­to­wy D-dur op. 4

Voy­tek Pro­nie­wicz – skrzyp­ce
Ra­do­sław Sob­czak – for­te­pian

08.07.2018 r. 
Aula Collegium Novum UJ, godz. 12:00

Fry­de­ryk Cho­pin: In­tro­duk­cja i Po­lo­nez op. 3
Wła­dy­sław Że­leń­ski: Ber­ceu­se op. 32
Ka­rol Szy­ma­now­ski: Pre­lu­dium op. 1 nr 1. (opr. G. Ba­ce­wicz)
Mar­cel Chy­rzyń­ski: Fa­re­well (2013)
Zyg­munt Sto­jow­ski: So­na­ta A-dur op. 18 [An­dan­teAl­le­gro ri­so­lu­to; An­dan­te; Al­le­gro con fu­oco]

Cra­cow Duo:
Jan Ka­li­now­ski – wio­lon­cze­la
Ma­rek Szle­zer – for­te­pian

08.07.2018 r. 
Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 20:00

Pa­weł Łu­ka­szew­ski: Via Cru­cis
Woj­ciech Ki­lar: Ma­gni­fi­cat

Ja­kub Mi­chal­ski – nar­ra­tor
Eli­za Krusz­czyń­ska – so­pran
Woj­ciech Ba­sia­kow­ski – kon­tra­te­nor
Alek­san­der Zu­cho­wicz – te­nor
Ja­cek Ja­sku­ła – ba­ry­ton
Chór i Or­kie­stra Ope­ry Wro­cław­skiej
An­na Gra­bow­ska­-Bo­rys – chór­mi­strzy­ni
Mar­cin Na­łę­cz-Nie­sio­łow­ski – dy­ry­gent

12.07.2018 r. 
Au­la Col­le­gium No­vum UJ, godz. 19:00

Kon­cert w ra­mach cy­klu ''AEAA przed­sta­wia''

Hen­ryk Wie­niaw­ski: Le­gen­da
Fry­de­ryk Cho­pin: Wa­ria­cje B-dur, op. 2
Fe­renc Liszt: Die drei Zi­geu­ner
Hen­ryk Wie­niaw­ski: Fan­ta­zja 'Faust', op. 20

*****
Fryderyk Chopin: Nokturn c-moll, op. 48 nr 1
Karol Szymanowski: Mity, op. 30 - I. Źródło Aretuzy
Chopin-Liszt: 6 Polskich Pieśni
Béla Bartók: Rumuńskie tańce ludowe

Miranda Liu – skrzypce
Éva Szalai – fortepian

13.07.2018 r. 
Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 19:00

Ri­chard Wa­gner: Uwer­tu­ra Po­lo­nia
Piotr Czaj­kow­ski: III Sym­fo­nia 'Pol­ska'
Hen­ryk Wie­niaw­ski: Kon­cert nr 2 d-moll na skrzyp­ce i or­kie­strę op. 22

Mał­go­rza­ta Wa­siu­cio­nek – skrzyp­ce
Pol­ska Or­kie­stra Sin­fo­nia Iu­ven­tus
Mat­teo Pa­glia­ri – dy­ry­gent

19.07.2018 r. 
Au­la Col­le­gium No­vum UJ, godz. 19:00

Fry­de­ryk Cho­pin: Pie­śni

Elż­bie­ta Szmyt­ka – so­pran
Grze­gorz Bie­gas – for­te­pian

20.07.2018 r.
Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 19:00

Edward El­gar: Po­lo­nia op. 76
Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski: Sym­fo­nia h-moll ''Po­lo­nia'' op. 24

Pol­ska Or­kie­stra Sin­fo­nia Iu­ven­tus
Su­-Han Yang – dy­ry­gent

21.07.2018 r.
Au­la Col­le­gium No­vum UJ, godz. 19:00

Fry­de­ryk Cho­pin
F. Cho­pin: Po­lo­nez As-dur op. 53
F. Cho­pin: Ber­ceu­se (Ko­ły­san­ka) De­s-dur op. 57
F. Chopn: Fan­ta­isie­-Im­promp­tu ci­s-moll
F. Cho­pin: Wal­ce (Walc As-dur op. 34 nr 1, Walc a-moll op. 34 nr 2, Walc De­s-dur op. 64 nr 1, Walc a-moll op. posth., Walc ci­s-moll op. 64 nr 2)
***
F. Chopin: Mazurki (Mazurek F-dur op. 68 nr 3, Mazurek a-moll op. 17 nr 4, Mazurek B-dur op. 7 nr 1, Mazurek fis-moll op. 59 nr 3, Mazurek cis-moll op. 63 nr 3)
F. Chopin: Nokturn Es-dur op. 9 nr 2
F. Chopin: Scherzo b-moll op. 31
F. Chopin: Scherzo cis-moll op. 39

Philipp Kopachevsky – fortepian

22.07.2018 r. 
Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 20:30

Zie­leń­ski. Kon­tek­sty

Mi­ko­łaj Zie­leń­ski: In mon­te Oli­ve­ti à 5
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski: Ma­gni­fi­cat à 12
Mar­cin Miel­czew­ski: Be­ne­dic­to et cla­ri­tas à 12
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski: Vox in Ra­ma à 4
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski: Ter­ra tre­mu­it et qu­ie­vit à 8
Aspri­lio Pa­cel­li: Ve­ni spon­sa Ch­ri­sti à 5
He­in­rich Ignaz Franz von Bi­ber: Mis­sa Al­le­lu­ja à 26

Ca­pel­la Cra­co­vien­sis
Chór i Or­kie­stra na hi­sto­rycz­nych in­stru­men­tach
Jan To­masz Ada­mus – dy­ry­gent

     
NEWSLETTER


designed by Karolina Grzywnowicz