05.07.2019 r.
Kościół św. Katarzyny, godz. 19:00

Sta­ni­sław Mo­niusz­ko: Msza ła­ciń­ska De­s-dur
Jó­zef El­sner: So­lem­nis Co­ro­na­tio­nis Mis­sa in C ma­jor op. 51
Ka­rol Kur­piń­ski: Te Deum

Jo­lan­ta Ko­wal­ska­-Paw­li­kow­ska – so­pran
Ka­ro­li­na Fi­lus – so­pran
Alek­san­dra Opa­ła – mez­zo­so­pran
Ję­drzej Tom­czyk – te­nor
Ju­ly Zu­ma – te­nor
Pa­weł Cze­ka­ła – bas
Mu­si­ca Flo­rea
Ma­rek Štryncl – dy­ry­gent

06.07.2019 r.
Scena Miniatura, godz. 19:00

Jó­zef Mi­chał Ksa­we­ry Po­nia­tow­ski: Arie ope­ro­we

Ka­ri­na Tra­pe­za­ni­dou Skrze­szew­ska – so­pran
Ashot Ba­bro­uski – for­te­pian

07.07.2019 r. 
Ga­le­ria Sz­tu­ki Pol­skiej XIX wie­ku w Su­kien­ni­cach, godz. 19:00

Piotr Czaj­kow­ski: Chant élégia­que op. 72
Fry­de­ryk Cho­pin: Fan­ta­zja f-moll op. 49
Sier­giej Rach­ma­ni­now: Va­ria­tions on a The­me of Cho­pin op. 22
Fry­de­ryk Cho­pin: An­dan­te spia­na­to i Wiel­ki Po­lo­nez Es-dur op. 22

Konstantin Scherbakov - fortepian 

13.07.2019 r. 
Teatr im. J. Słowackiego - foyer

Stanisław Moniuszko: Ballady

Elżbieta Szmytka - sopran
Grzegorz Biegas - fortepian

14.07.2019 r. 
Kościół św. Katarzyny, godz. 20:00

Mie­czy­sław Kar­ło­wicz: Kon­cert skrzyp­co­wy A-dur op. 8
Emil Mły­nar­ski: Sym­fo­nia F-dur ''Po­lo­nia'' op. 14

Mi­ran­da Liu – skrzyp­ce
Or­kie­stra Fil­har­mo­nii im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Franck Cha­strus­se – dy­ry­gent

18.07.2019 r.
Kościół św. Katarzyny, godz. 19:00
Kon­cert od­bę­dzie się we współ­pra­cy z Kon­gre­sem Mię­dzy­na­ro­do­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Bi­blio­tek, Ar­chi­wów i Cen­trów In­for­ma­cji (IAML)

Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski: Su­ita G-dur
Fe­liks Ja­nie­wicz: Di­ver­ti­men­to
Mie­czy­sław Kar­ło­wicz: Se­re­na­da na or­kie­strę smycz­ko­wą op. 2
Ta­de­usz Ba­ird: Cz­te­ry so­ne­ty mi­ło­sne do słów Wil­lia­ma Sha­ke­spe­are'a
Mie­czy­sław We­in­berg: Sym­fo­nia ka­me­ral­na nr 4 op. 153 na klar­net, trian­gel i smycz­ki

Mi­chał Ja­nic­ki – ba­ry­ton
Krzysz­tof Grzy­bow­ski – klar­net
Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Ju­rek Dy­bał – dy­ry­gent

19.07.2019 r.
Muzeum Sz­tu­­­ki i Te­­ch­ni­­­ki Ja­­­po­­ń­skiej Ma­n­g­gha, godz. 19:00
Koncert z cyklu ''AEAA Przedstawia''

Fry­de­ryk Cho­pin: Ma­zur­ki op. 24
Fry­de­ryk Cho­pin: Bar­ka­ro­la Fi­s-dur op. 60
Ju­liusz Za­ręb­ski: Wiel­ka fan­ta­zja
--
Fry­de­ryk Cho­pin: Nok­tur­ny op. 32
Ka­rol Szy­ma­now­ski: Ma­ski op. 34

Ca­thy Krier – for­te­pian

20.07.2019 r.
Nowohuckie Centrum Kultury, godz. 19:00

Stanisław Moniuszko: Halka (wersja warszawska we włoskiej wersji językowej)

Hal­ka: Yu­ko Na­ka – so­pran
Jon­tek: Ju­ry Ho­ro­dec­ki – te­nor
Ja­nusz: Kon­stan­tin Such­kov – ba­ry­ton
Zo­fia: She­va Te­ho­val – so­pran
Stol­nik: Re­naud De­la­igue – bas
Dziem­ba: Vla­di­slav Buy­al­skiy – bas
Mło­dzie­nie­c/Gość II: Sz­cze­pan Ko­sior – te­nor
Du­da­rz/Gość I: Prze­my­sław Bał­ka – bas

Ca­pel­la Cra­co­vien­sis
Jan To­masz Ada­mus – dy­ry­gent

     
NEWSLETTER


designed by Karolina Grzywnowicz