Czwa­r­tek, 8. Li­p­ca; godz. 19.30; ko­­­ściół św. Ka­­ta­­rzy­­ny
Karol Szymanowski: Hagith, opera w 1 akcie [wykonanie koncertowe]

Hagith: Joanna Zawartko, sopran
Stary Król: Wojciech Parchem, tenor
Młody Król: Stanisław Napierała, tenor
Arcykapłan: Jakub Borgiel, bas
Lekarz: Patryk Wyborski, baryton
Chór i Orkiestra Filharmonii Śląskiej
Jarosław Wolanin, chórmistr
Maciej Tworek, dyrygent


Pią­­tek, 9. Li­p­ca; godz. 19.00; Au­­la Co­l­le­­gium No­­vum UJ
Mie­czy­sław We­in­berg – So­na­ta na klar­net i for­te­pian op. 28
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki – Pre­lu­dium na klar­net so­lo
Igna­cy Fe­liks Do­brzyń­ski - Duo na klar­net i for­te­pian op. 47
Ju­liusz Za­ręb­ski - Gran­de po­lo­na­ise Fi­s-dur op. 6
Wi­told Frie­mann – So­na­ta nr 3 „Ro­man­tycz­na" na klar­net i for­te­pian op. 222

Krzysz­tof Grzy­bow­ski, klar­net
Piotr Sa­łaj­czyk, for­te­pian


So­bo­ta, 10. Lip­ca godz. 19.30 ko­ściół św. Krzy­ża
Adam z Wą­grow­ca i je­mu współ­cze­śni: utwo­ry or­ga­no­we z ta­bu­la­tu­ry żmudz­kiej (1618)

Mar­cin Sze­lest, or­ga­ny


Nie­dzie­la, 11. Lip­ca godz. 19.00 Te­atr Stu
Der­wid (Wi­told Lu­to­sław­ski): Pio­sen­ki ta­necz­ne

Elż­bie­ta Szmyt­ka, so­pran
Ja­nusz Woj­ta­ro­wicz, akor­de­on


Pią­tek, 16. Lip­ca godz. 19.00 Mang­gha
Ma­ciej Ra­dzi­wiłł: Se­re­na­da
Mie­czy­sław Kar­ło­wicz: Se­re­na­da op. 2
Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski: Su­ita G-dur na or­kie­strę smycz­ko­wą
W. Lu­to­sław­ski: Kon­cert po­dwój­ny na obój i har­fę

Vi­lém Ve­ver­ka, obój
Ka­te­ři­na En­gli­cho­vá, har­fa
Ka­me­ra­li­ści Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Fran­ti­šek Ma­cek, dy­ry­gent


So­­bo­­ta, 17. Li­p­ca; godz. 19.00; Au­­la Co­l­le­­gium No­­vum UJ
Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski: 12 Pie­śni op. 22
Kon­stan­ty Gor­ski: 12 Pie­śni

Ewa Bie­gas, mez­zo­so­pran
Sta­ni­sław Na­pie­ra­ła, te­nor
Grze­gorz Bie­gas, for­te­pian


Nie­dzie­la, 18. Lip­ca godz. 20.30, ko­ściół OO. Fran­cisz­ka­nów
Sta­ni­sław Syl­we­ster Sza­rzyń­ski: So­na­ta a due vio­li­ni con bas­so pro or­ga­no
Mar­cin Jó­zef Że­brow­ski: Ve­spe­rae in D: Di­xit Do­mi­nus, Lau­da­te pu­eri, La­eta­tus sum, Ni­si Do­mi­nus, Lau­da Je­ru­sa­lem Do­mi­num, Ma­gni­fi­cat
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki: Tri­stes erant apo­sto­li; Je­su co­ro­na vir­gi­num; Com­ple­to­rium

Wro­cław Ba­ro­que En­sem­ble
Al­do­na Bart­nik – so­pran, Piotr Olech – kon­tra­te­nor, Ma­ciej Goc­man – te­nor, To­máš Král – bas
Zbi­gniew Pilch, Mi­ko­łaj Zgół­ka – skrzyp­ce, Fruz­si­na Ha­ra, Ju­stin Bland – trąb­ki, Pře­mysl Va­cek – teo­r­ba, Ju­lia Kar­pe­ta – vio­la da gam­ba, Krzysz­tof Kar­pe­ta – vio­lo­ne, Mar­ta Nie­dź­wiec­ka – po­zy­tyw
An­drzej Ko­sen­diak, dy­ry­gent

     
NEWSLETTER


designed by Karolina Grzywnowicz