8. lipca 2022 No­wo­huc­kie Cen­trum Kul­tu­ry godz. 19.00

Fry­de­ryk Cho­pin: Gran­de val­se bril­lan­te op. 18
Hen­ryk Wie­niaw­ski: I Kon­cert skrzyp­co­wy fi­s-moll op. 14
Ka­rol Szy­ma­now­ski: I Sym­fo­nia f-moll op. 15

Mi­ran­da Liu, skrzyp­ce
Or­kie­stra Fil­har­mo­nii Ślą­skiej
Fran­ti­šek Ma­cek, dy­ry­gent

Re­ali­za­cja kon­cer­tu pod pa­tro­na­tem Pol­skie­go Wy­daw­nic­twa Mu­zycz­ne­go w ra­mach pro­jek­tu TUTTI.pl pro­mu­ją­ce­go wy­ko­naw­stwo mu­zy­ki pol­skiej

9. lipca 2022 Te­atr Stu, godz. 19.00

Zyg­munt Krau­ze: Por­tret Ko­chan­ki
Wi­told Lu­to­sław­ski: Bu­ko­li­ki (opr. M. Frąc­kie­wicz)
Ta­de­usz Wie­lec­ki: Dal­sze Cią­gi
Mie­czy­sław We­in­berg: Aria op. 9 (S. Sh­mel­kov)
Edward Sie­lic­ki: So­na­ta „El li­bro olvi­da­do"
Mi­ko­łaj Maj­ku­siak: Dy­ad
An­drzej Krza­now­ski: Re­lief VIII na akor­de­on i ta­śmę

Ma­ciej Frąc­kie­wicz, akor­de­on

15. lipca 2022 Aula Collegium Novum UJ, godz. 19.00

Je­rzy Ga­blenz: Po­ezje An­to­nie­go Waś­kow­skie­go w pie­śni
-Śnią mi się cud­ne twe oczy Op. 5/3
-Ty­le mi­ło­ści prze­bo­la­ło we mnie Op. 7/2
-Cud­na pro­mien­na Op. 13/1

Je­rzy Ga­blenz: 4 pie­śni na głos i for­te­pian
-W sło­necz­nym bla­sku Op. 11/2 (Sło­wa: Ka­zi­mierz Wie­rzyń­ski)
-By­łaś mi baj­ką Op. 9/5 (A. Waś­kow­ski)
-Dzie­wi­cze brzo­zy Op. 9/3 (Le­opold Staff)
-Wśród drzew bie­lo­nych Op. 11/7 (K. Wie­rzyń­ski)

Je­rzy Ga­blenz: Po­ezje An­to­nie­go Waś­kow­skie­go w pie­śni (II bo­ok)
-Ty nie wiesz na­wet, jak mi źle Op. 5/4
-Jak zo­rza pło­ną twe usta Op. 5/6
-We świą­te­cze po­pu­łud­nie Op. 9/7

****
Sergei Bortkiewicz:
Seven Poems by Paul Verlaine for Voice and Piano Op. 23 (1918)
-La lune blanche (de la "Bonne chanson")
-Green
-Un grand sommeil noir
-Le piano que baise une main frêle
-Il pleure dans mon Coeur
-La femme et la chatte
-Le ciel est par-dessus le toit

Im Park, Song Cycle after Curt Böhmer Op. 56 (1940)
-Parkkapelle
-Im Park
-Parklaube
-Nachtschatten
-Sternfall im Park
-Weinlaube

Sternflug des Herzens, Seven Songs after texts of Grete Körber for Singer and Piano Op. 62 (1942)
-Allein
-Einsame Wanderung
-In die Ferne gesungen
-Der Stein
-Vision
-Wiedersehen
-Zu zweit
Krzysztof Szumański, bas-baryton
Bojana Dimković, fortepian

16. lipca 2022 Sala Filharmonii, godz. 19.00

Pa­weł My­kie­tyn: Krzy­ki
Fry­de­ryk Cho­pin: 2 Kon­cert for­te­pia­no­wy f-moll op. 21
Wojciech Kilar: 2 koncert fortepianowy
Krzysztof Słowiński: Sinfonietta assortita na trąbkę, kotły, tam-tam i smyczki (2022)

Artem Yasynskyy, fortepian
Sinfonietta Cracovia
Katarzyna Tomala-Jedynak, dyrygent

Realizacja koncertu pod patronatem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach projektu TUTTI.pl promującego wykonawstwo muzyki polskiej

22. lipca 2022 Ko­sciół św. Krzy­ża, godz. 19.00

Śre­dnio­wie­cze­@Re­ne­sans

Ano­nim XVI w. Pre­am­bu­lum
Wi­leń­ska Ta­bu­la­tu­ra or­ga­no­wa (XVII w.) – Mis­sa I („Lux et or­gio") –frag­men­ty al­ter­na­tim
Ano­nim – „O be­ate Sta­ni­slae
Ano­nim – „Per me­ri­ta Sanc­ti Adal­ber­ti
Wi­leń­ska Ta­bu­la­tu­ra Or­ga­no­wa – Mis­sa „Ma­gnae Deus po­ten­tiae"
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski (1560-1620) – „Prin­ci­pes per­se­cu­ti sunt"
Mi­ko­łaj z Kra­ko­wa (XVI w.) - „Sa­lve Re­gi­na"
Ste­fa­no Ber­nar­di (1580-1637) - Ma­gni­fi­cat
Ta­bu­la­tu­ra Or­ga­no­wa Ja­na z Lu­bli­na (1536) – Tań­ce sta­ro­pol­skie
Lu­igi Poz­zi (XVII w.) – Sa­lve Re­gi­na
Gio­van­ni Fe­li­ce San­ces – „Au­di­te me"

Ju­lie­ta Gon­za­le­s-Sprin­ger, so­pran, in­stru­men­ty per­ku­syj­ne
Mar­cin Ar­mań­ski, po­zy­tyw szka­tul­ny, wir­gi­nał

23. lipca 2022 Sa­la Ce­le­sta­tu, godz. 19.00

Eryk Brik­ner – Lau­da­te Pu­eri, ps. 113 na so­pran, skrzyp­ce, bas­so con­ti­nuo
Jó­zef Ko­złow­ski – „La mu­si­que exécu­tée à la célébra­tion des ob­sèqu­es de S. M. le Roi de Po­lo­gne Sta­ni­slas Au­gust op. 14, pt. Mis­sa pro de­func­tis": o Nr IX Be­ne­dic­tus na so­pran, skrzyp­ce, kla­we­syn
Nr XIII Mar­che po­ur la pro­ces­sion
Nr XIV Mar­che Ada­gio na kla­we­syn

Jó­zef Ko­złow­ski – „Po­lo­no­ises po­ur le Cla­ve­cin ou Pia­no­-for­te": Po­lo­no­ise f-moll op. 5 nr 10
Jó­zef Ko­złow­ski – „Po­lo­no­ises po­ur vo­ix et cla­ve­cin ou pia­no­-for­te": o Po­lo­no­ise D-dur op. 5 nr 8 „Pow­ró­ciw­szy z wy­praw wo­jen­nych"
Po­lo­no­ise D-dur op. 5 nr 9 „Sa­mo­dzierż­ca na­ro­du" na so­pran, kla­we­syn

An­to­ni Le­opold – „Qu­atre Po­lo­na­ises": Po­lo­na­ise Mi­li­ta­ire D-dur nr 1 na kla­we­syn so­lo
Wy­bór Po­lo­ne­zów (II poł. XVIII w.) ze zbio­ru An­ny Ma­rii Sa­skiej na skrzyp­ce, kla­we­syn
Mi­chał Kle­ofas Ogiń­ski: o II Po­lo­nez B-dur „Più non de­si­de­ro" („Bo­gactw nie pra­gnę już")
Féli­ci­té pas­sée („Mi­nę­ły bło­gie dni")
Do Daf­ni­sa
Za­milcz, ach za­milcz już na so­pran, kla­we­syn

Mu­si­ca Gra­zio­sa
Alek­san­dra Za­moj­ska - so­pran, Alek­san­dra Ow­cza­rek - skrzyp­ce ba­ro­ko­we, Pau­li­na Tka­czy­k-Ci­choń – kla­we­syn

30. lipca 2022 Sa­la Hoł­du Pru­skie­go w Su­kien­ni­cach, godz. 19.00

Re­ci­tal mi­strzow­ski
Fry­de­ryk Cho­pin: Pre­lu­dium ci­s-moll op. 45
Fry­de­ryk Cho­pin: Bal­la­da Nr 2 F-dur op. 38
Jo­han­nes Brahms (arr. F. Bu­so­ni): Pre­lu­dium cho­ra­ło­we op. 122-8
Jo­han­nes Brahms: 6 Utwo­rów na for­te­pian op. 118

Fry­de­ryk Cho­pin: 3 Ma­zur­ki (B-dur, C-dur, c-moll) op. 56
Fry­de­ryk Cho­pin: So­na­ta for­te­pia­no­wa nr 2 b-moll op. 35
Fry­de­ryk Cho­pin: Lar­go Es-dur op. posth.
Fry­de­ryk Cho­pin: Po­lo­nez As-dur op. 53

Ky­ohei So­ri­ta, for­te­pian

 

     
NEWSLETTER


designed by Karolina Grzywnowicz