GDZIE KUPIĆ

Bi­le­ty na kon­cer­ty do­stęp­ne w sprze­da­ży od 14 czerwca 2021.

Punk­ty In­fo Kra­ków
• Pa­wi­lon Wy­spiań­skie­go, pl. Wszyst­kich Św. 2, tel. 12 354 27 23
• ul. Św. Ja­na 2, tel. 12 354 27 25
• Su­kien­ni­ce, tel. 12 354 27 16
• ul. Sz­pi­tal­na 25, tel. 12 354 27 20
• ul. Jó­ze­fa 7, tel. 12 354 27 28
• ul. Po­wi­śle 11, tel. 12 354 27 10

Bilety dostępne także online na portalu www.ewejsciowki.pl

KLIKNIJ TU


INFORMACJA

Re­zer­wa­cje ma­ilo­we: pro­mo­cja­@fmp.org.pl tylko do dnia 13 czerwca 2021


     
NEWSLETTER


designed by Karolina Grzywnowicz