Program 19. Festiwalu Muzyki Polskiej

Program 19. Festiwalu Muzyki Polskiej

Za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z pro­gra­mem 19. edy­cji Fe­sti­wa­lu Mu­zy­ki Pol­skiej, któ­ra od­bę­dzie się mię­dzy 1 a 29 lip­ca 2023. Sz­cze­gó­ły pro­gra­mu w za­kład­ce PROGRAM, a in­for­ma­cje o bi­le­tach w za­kład­ce BILETY. Za­pra­sza­my.