1 lipca 2023 Aula ASP godz. 19

Fryderyk Chopin: 1 Koncert fortepianowy e-moll op. 11 1.
Ferenc Liszt: Salve Polonia (opr. K. Słowiński)
Mieczysław Karłowicz: Serenada op. 2
Bela Bartok: Divertimento na orkiestrę smyczkową

János Balázs, fortepian
Sinfonietta Cracovia
Maciej Tworek, dyrygent


8 lipca 2023 bazylika NSPJ godz.

Koncert w 150. rocznicę śmierci Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego 21 II 1816 – 8 VII 1873.

Stanisław Moniuszko: Msza żałobna g-moll
Józef Michał Ksawery Poniatowski: Missa in F

Monika Świostek, sopran
Ewa Menaszek, alt
Stanisław Napierała, tenor
Michał Janicki, baryton
Marcin Armański, organy
Chór Mieszany Katedry Wawelskiej
Andrzej Korzeniowski, dyrygent

14 lipca 2023 Sala Złota Filharmonii godz. 19.00

Ignacy Jan Paderewski: Sonata na skrzypce i fortepian a-moll op. 13
Henryk Wieniawski: Wariacje na temat własny op. 15
Witold Lutosławski: Subito
Karol Szymanowski: Sonata na fortepian i skrzypce d-moll op. 9

Dayoon You, skrzypce
Grzegorz Skrobiński, fortepian


16 lipca kościół św. Marcina godz. 16.30

Silvius Leopold Weiss. Mistrz lutni na usługach Sobieskich

Silvius Leopold Weiss (1687-1750)
Uwertura c-moll*
Suita g-moll
Suita C-dur
Siciliana & Presto c-moll*
Suita a-moll „L’Infidele”
Ciaccona A-dur*

LUTEDUO PLUS
Anna Kowalska – lutnia barokowa
Anton Birula – lutnia barokowa
Alisa Birula – organy*

22 lipca 2023 kosciół św. Marcina godz. 19.00

ACROAMA MAGISTRORUM – RECITAL MISTRZOWSKI

5 renesansowych tańców polskich: 1. Taniec, 2. „Jeszcze Marcinie” (tab. Jana z Lublina), 3. Taniec
polski (tab. Mateusza Waisseliusa), 4. Volta Polonica, 5. „Dobry taniec polski” (tab. Christiana
Loeffelholza)
Polonez staroszlachecki „Z wysokich Parnasów”
„Oświadczyny staroszlacheckie”
Polonez „Bednarz”
Bazyli Bohdanowicz: Polonez D-dur
Polonez Kościuszki „Podróż twoja nam niemiła”
Michał Kleofas Ogiński: 3 polonezy f-moll, a-moll, d-moll, 3 Mazurki G-dur, A-dur, D-dur Polonez G-
dur na 3 ręce*, Polonez G-dur na 4 ręce*
Józef Elsner: Rondo a la krakowiak (transkrypcja na 4 ręce)*
George Friedrich Handel: Chaconne G-dur
Antonio Soler: Fandango
Arcangelo Corelli: La Folia (transkrypcja na 4 ręce)*

Elżbieta Stefańska, klawesyn
Mariko Kato-Shioya, klawesyn*

28 lipca 2023 bazylika NSPJ godz. 19.00

ACROAMA MAGISTRORUM – RECITAL MISTRZOWSKI

Johann Sebastian Bach (1685–28.7.1750) Preludium a-moll BWV 569
Johann Sebastian Bach Trio super: Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 664
Jan z Lublina: Wybór z tabulatur
Jaroslav Tůma (1956) Improwizacja – oparta na tematach utworów Jana z Lublina
August Freyer (1801–1883) Concert–Fantasie op. 1
Mieczysław Surzyński (1866–1924) Trio Es-dur, op. 21 Nr. 1 Trio f-moll, op. 21 Nr. 3
Feliks Nowowiejski (1877–1946) Wstęp do chorału „Witaj Królowo“, op. 9, Nr. 4 Preludium na temat
Kyrie z Mszy XI (Orbis factor), op. 9, Nr. 3
Adam Václav Michna (1600–1676) Z „Czeskiej lutni”: Uroczysty dar Matki Boskiej – Hymn
Jaroslav Tůma Uroczysty dar Matki Boskiej – Perpetuum mobile
Bedřich Antonín Wiedermann (1883–1951) Toccata i Fuga f-moll

Jaroslav Tůma – organy

29 lipca 2023 Nowohuckie Centrum Kultury godz. 19.00

OPERA GALA

S. Moniuszko: uwertura do opery „Paria”,
S. Moniuszko: recytatyw i romans Neali z opery „Paria”
W. Żeleński: aria Janka z opery „Janek”
S. Moniuszko: aria Hrabiny z opery „Hrabina”
S. Moniuszko: recytatyw i aria Stefana z opery „Straszny dwór”
R. Statkowski: scena i aria Philaenis z prologu opery „Philaenis”
J. M. K. Poniatowski: uwertura do opery „Pierre de Medicis”
F. Nowowiejski: aria Domana z opery „Legenda Bałtyku”
S. Moniuszko: uwertura do opery „Halka”
S. Moniuszko: recytatyw i aria Halki z 4 aktu opery „Halka”

S. Moniuszko: duet Halki i Jontka z 4 aktu opery „Halka”
S. Moniuszko: tańce góralskie z opery „Halka”

Izabela Matuła, sopran
Stanisław Napierała, tenor
Sinfonietta Cracovia
Maja Metelska-Räsänen, dyrygentka

8. lip­ca 2022 No­­wo­­hu­c­kie Ce­n­trum Ku­l­tu­­ry godz. 19.00

Fry­­de­­ryk Cho­­pin: Gra­n­de va­l­se bri­l­la­n­te op. 18
He­n­ryk Wie­­nia­w­ski: I Ko­n­cert skrzy­p­co­­wy fi­­s-moll op. 14
Ka­­rol Szy­­ma­­no­w­ski: I Sy­m­fo­­nia f-moll op. 15
Mi­­ra­n­da Liu, skrzy­p­ce
Or­kie­­stra Fi­l­ha­r­mo­­nii Ślą­­skiej
Fra­n­ti­­šek Ma­­cek, dy­­ry­­gent

Re­­a­li­­za­­cja ko­n­ce­r­tu pod pa­­tro­­na­­tem Po­l­skie­­go Wy­­da­w­ni­c­twa Mu­­zy­cz­ne­­go w ra­­mach pro­­je­k­tu TUTTI.pl pro­­mu­­ją­­ce­­go wy­­ko­­na­w­stwo mu­­zy­­ki po­l­skiej

9. lip­ca 2022 Te­­atr Stu, godz. 19.00

Zy­g­munt Krau­­ze: Po­r­tret Ko­­cha­n­ki
Wi­­told Lu­­to­­sła­w­ski: Bu­­ko­­li­­ki (opr. M. Frą­c­kie­­wicz)
Ta­­de­­usz Wie­­le­c­ki: Da­l­sze Cią­­gi
Mie­­czy­­sław We­­i­n­berg: Aria op. 9 (S. Sh­me­l­kov)
Edward Sie­­li­c­ki: So­­na­­ta „El li­­bro olvi­­da­­do"
Mi­­ko­­łaj Ma­j­ku­­siak: Dy­­ad
An­drzej Krza­­no­w­ski: Re­­lief VIII na ako­r­de­­on i ta­­śmę

Ma­­ciej Frą­c­kie­­wicz, ako­r­de­­on

15. lip­ca 2022 Au­la Col­le­gium No­vum UJ, godz. 19.00

Je­­rzy Ga­­blenz: Po­­e­zje An­to­­nie­­go Wa­ś­ko­w­skie­­go w pie­­śni
-Śnią mi się cu­d­ne twe oczy Op. 5/3
-Ty­­le mi­­ło­­­ści prze­­bo­­la­­ło we mnie Op. 7/2
-Cu­d­na pro­­mie­n­na Op. 13/1

Je­­rzy Ga­­blenz: 4 pie­­śni na głos i fo­r­te­­pian
-W sło­­ne­cz­nym bla­­sku Op. 11/2 (Sło­­wa: Ka­­zi­­mierz Wie­­rzy­ń­ski)
-By­­łaś mi ba­j­ką Op. 9/5 (A. Wa­ś­ko­w­ski)
-Dzie­­wi­­cze brzo­­zy Op. 9/3 (Le­­o­pold Staff)
-Wśród drzew bie­­lo­­nych Op. 11/7 (K. Wie­­rzy­ń­ski)

Je­­rzy Ga­­blenz: Po­­e­zje An­to­­nie­­go Wa­ś­ko­w­skie­­go w pie­­śni (II bo­­ok)
-Ty nie wiesz na­­wet, jak mi źle Op. 5/4
-Jak zo­­rza pło­­ną twe usta Op. 5/6
-We świą­­te­­cze po­­pu­­łu­d­nie Op. 9/7

****
Sergei Bortkiewicz:
Seven Poems by Paul Verlaine for Voice and Piano Op. 23 (1918)
-La lune blanche (de la "Bonne chanson")
-Green
-Un grand sommeil noir
-Le piano que baise une main frêle
-Il pleure dans mon Coeur
-La femme et la chatte
-Le ciel est par-dessus le toit

Im Park, Song Cycle after Curt Böhmer Op. 56 (1940)
-Parkkapelle
-Im Park
-Parklaube
-Nachtschatten
-Sternfall im Park
-Weinlaube

Sternflug des Herzens, Seven Songs after texts of Grete Körber for Singer and Piano Op. 62 (1942)
-Allein
-Einsame Wanderung
-In die Ferne gesungen
-Der Stein
-Vision
-Wiedersehen
-Zu zweit
Krzysztof Szumański, bas-baryton
Bojana Dimković, fortepian

16. lipca 2022 Sala Filharmonii, godz. 19.00

Pa­weł My­kie­tyn: Krzy­ki
Fry­de­ryk Cho­pin: 2 Kon­cert for­te­pia­no­wy f-moll op. 21
Wojciech Kilar: 2 koncert fortepianowy
Krzysztof Słowiński: Sinfonietta assortita na trąbkę, kotły, tam-tam i smyczki (2022)

Artem Yasynskyy, fortepian
Sinfonietta Cracovia
Katarzyna Tomala-Jedynak, dyrygent

Realizacja koncertu pod patronatem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach projektu TUTTI.pl promującego wykonawstwo muzyki polskiej

22. lipca 2022 Ko­sciół św. Krzy­ża, godz. 19.00

Śre­dnio­wie­cze­@Re­ne­sans

Ano­nim XVI w. Pre­am­bu­lum
Wi­leń­ska Ta­bu­la­tu­ra or­ga­no­wa (XVII w.) – Mis­sa I („Lux et or­gio") –frag­men­ty al­ter­na­tim
Ano­nim – „O be­ate Sta­ni­slae
Ano­nim – „Per me­ri­ta Sanc­ti Adal­ber­ti
Wi­leń­ska Ta­bu­la­tu­ra Or­ga­no­wa – Mis­sa „Ma­gnae Deus po­ten­tiae"
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski (1560-1620) – „Prin­ci­pes per­se­cu­ti sunt"
Mi­ko­łaj z Kra­ko­wa (XVI w.) - „Sa­lve Re­gi­na"
Ste­fa­no Ber­nar­di (1580-1637) - Ma­gni­fi­cat
Ta­bu­la­tu­ra Or­ga­no­wa Ja­na z Lu­bli­na (1536) – Tań­ce sta­ro­pol­skie
Lu­igi Poz­zi (XVII w.) – Sa­lve Re­gi­na
Gio­van­ni Fe­li­ce San­ces – „Au­di­te me"

Ju­lie­ta Gon­za­le­s-Sprin­ger, so­pran, in­stru­men­ty per­ku­syj­ne
Mar­cin Ar­mań­ski, po­zy­tyw szka­tul­ny, wir­gi­nał

23. lipca 2022 Sa­la Ce­le­sta­tu, godz. 19.00

Eryk Brik­ner – Lau­da­te Pu­eri, ps. 113 na so­pran, skrzyp­ce, bas­so con­ti­nuo
Jó­zef Ko­złow­ski – „La mu­si­que exécu­tée à la célébra­tion des ob­sèqu­es de S. M. le Roi de Po­lo­gne Sta­ni­slas Au­gust op. 14, pt. Mis­sa pro de­func­tis": o Nr IX Be­ne­dic­tus na so­pran, skrzyp­ce, kla­we­syn
Nr XIII Mar­che po­ur la pro­ces­sion
Nr XIV Mar­che Ada­gio na kla­we­syn

Jó­zef Ko­złow­ski – „Po­lo­no­ises po­ur le Cla­ve­cin ou Pia­no­-for­te": Po­lo­no­ise f-moll op. 5 nr 10
Jó­zef Ko­złow­ski – „Po­lo­no­ises po­ur vo­ix et cla­ve­cin ou pia­no­-for­te": o Po­lo­no­ise D-dur op. 5 nr 8 „Pow­ró­ciw­szy z wy­praw wo­jen­nych"
Po­lo­no­ise D-dur op. 5 nr 9 „Sa­mo­dzierż­ca na­ro­du" na so­pran, kla­we­syn

An­to­ni Le­opold – „Qu­atre Po­lo­na­ises": Po­lo­na­ise Mi­li­ta­ire D-dur nr 1 na kla­we­syn so­lo
Wy­bór Po­lo­ne­zów (II poł. XVIII w.) ze zbio­ru An­ny Ma­rii Sa­skiej na skrzyp­ce, kla­we­syn
Mi­chał Kle­ofas Ogiń­ski: o II Po­lo­nez B-dur „Più non de­si­de­ro" („Bo­gactw nie pra­gnę już")
Féli­ci­té pas­sée („Mi­nę­ły bło­gie dni")
Do Daf­ni­sa
Za­milcz, ach za­milcz już na so­pran, kla­we­syn

Mu­si­ca Gra­zio­sa
Alek­san­dra Za­moj­ska - so­pran, Alek­san­dra Ow­cza­rek - skrzyp­ce ba­ro­ko­we, Pau­li­na Tka­czy­k-Ci­choń – kla­we­syn

30. lipca 2022 Sa­la Hoł­du Pru­skie­go w Su­kien­ni­cach, godz. 19.00

Re­ci­tal mi­strzow­ski
Fry­de­ryk Cho­pin: Pre­lu­dium ci­s-moll op. 45
Fry­de­ryk Cho­pin: Bal­la­da Nr 2 F-dur op. 38
Jo­han­nes Brahms (arr. F. Bu­so­ni): Pre­lu­dium cho­ra­ło­we op. 122-8
Jo­han­nes Brahms: 6 Utwo­rów na for­te­pian op. 118

Fry­de­ryk Cho­pin: 3 Ma­zur­ki (B-dur, C-dur, c-moll) op. 56
Fry­de­ryk Cho­pin: So­na­ta for­te­pia­no­wa nr 2 b-moll op. 35
Fry­de­ryk Cho­pin: Lar­go Es-dur op. posth.
Fry­de­ryk Cho­pin: Po­lo­nez As-dur op. 53

Ky­ohei So­ri­ta, for­te­pian

19. listopada 2022 Aula Collegium Novum UJ
Bal­la­dy­ny i ro­man­si­dła – w 200. rocz­ni­cę wy­da­nia Bal­lad i ro­man­sów A. Mic­kie­wi­cza

Sta­ni­sław Mo­niusz­ko (1819-1872)
Do Niem­na, sł. Adam Mic­kie­wicz
Ro­zmo­wa, sł. Adam Mic­kie­wicz
Li­ro ty mo­ja (Lir­nik wio­sko­wy, III), sł. Lu­dwig Kon­dra­to­wicz (pseud. Wła­dy­sław Sy­ro­kom­la)

Franz Schu­bert (1797-1828)
Auf dem Was­ser zu sin­gen D 774, sł. Le­opold Frie­drich zu Stol­berg
An die Mu­sik D 547, sł. Franz von Scho­ber
Der Le­ier­mann z cy­klu Win­ter­re­ise D 911, sł. Wil­helm Mül­ler

Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski (1860–1941)
Po­la­ły się łzy me
Piosn­ka du­da­rza
z cy­klu Sześć pie­śni op. 18, sł. Adam Mic­kie­wicz
***
Carl Loewe (1796-1869)
Das Switesmädchen, sł. Adam Mickiewicz, tłum. Carl von Blankensee
Der Woywode, sł. Adam Mickiewicz, tłum. Carl von Blankensee

Stanisław Moniuszko
Czaty, sł. Adam Mickiewicz
Dziad i baba, sł. Józef Ignacy Kraszewski

Wojciech Parchem, tenor
Dagmara Dudzińska, fortepian 

Czwa­­r­tek, 8. Li­­p­ca; godz. 19.30; ko­­­­­ściół św. Ka­­­ta­­­rzy­­­ny
Karol Szymanowski: Hagith, opera w 1 akcie [wykonanie koncertowe]Hagith: Joanna Zawartko, sopran
Stary Król: Wojciech Parchem, tenor
Młody Król: Stanisław Napierała, tenor
Arcykapłan: Jakub Borgiel, bas
Lekarz: Patryk Wyborski, baryton
Chór i Orkiestra Filharmonii Śląskiej
Jarosław Wolanin, chórmistr
Maciej Tworek, dyrygent

Pią­­tek, 9. Li­p­ca; godz. 19.00; Au­­la Co­l­le­­gium No­­vum UJ
Mie­czy­sław We­in­berg – So­na­ta na klar­net i for­te­pian op. 28
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki – Pre­lu­dium na klar­net so­lo
Igna­cy Fe­liks Do­brzyń­ski - Duo na klar­net i for­te­pian op. 47
Ju­liusz Za­ręb­ski - Gran­de po­lo­na­ise Fi­s-dur op. 6
Wi­told Frie­mann – So­na­ta nr 3 „Ro­man­tycz­na" na klar­net i for­te­pian op. 222

Krzysz­tof Grzy­bow­ski, klar­net
Piotr Sa­łaj­czyk, for­te­pian

So­bo­ta, 10. Lip­ca godz. 19.30 ko­ściół św. Krzy­ża
Adam z Wą­grow­ca i je­mu współ­cze­śni: utwo­ry or­ga­no­we z ta­bu­la­tu­ry żmudz­kiej (1618)

Mar­cin Sze­lest, or­ga­ny

Nie­dzie­la, 11. Lip­ca godz. 19.00 Te­atr Stu
Der­wid (Wi­told Lu­to­sław­ski): Pio­sen­ki ta­necz­ne

Elż­bie­ta Szmyt­ka, so­pran
Ja­nusz Woj­ta­ro­wicz, akor­de­on

Pią­tek, 16. Lip­ca godz. 19.00 Mang­gha
Ma­ciej Ra­dzi­wiłł: Se­re­na­da
Mie­czy­sław Kar­ło­wicz: Se­re­na­da op. 2
Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski: Su­ita G-dur na or­kie­strę smycz­ko­wą
W. Lu­to­sław­ski: Kon­cert po­dwój­ny na obój i har­fę

Vi­lém Ve­ver­ka, obój
Ka­te­ři­na En­gli­cho­vá, har­fa
Ka­me­ra­li­ści Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Fran­ti­šek Ma­cek, dy­ry­gent

So­­bo­­ta, 17. Li­p­ca; godz. 19.00; Au­­la Co­l­le­­gium No­­vum UJ
Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski: 12 Pie­śni op. 22
Kon­stan­ty Gor­ski: 12 Pie­śni

Ewa Bie­gas, mez­zo­so­pran
Sta­ni­sław Na­pie­ra­ła, te­nor
Grze­gorz Bie­gas, for­te­pian

Nie­dzie­la, 18. Lip­ca godz. 20.30, ko­ściół OO. Fran­cisz­ka­nów
Sta­ni­sław Syl­we­ster Sza­rzyń­ski: So­na­ta a due vio­li­ni con bas­so pro or­ga­no
Mar­cin Jó­zef Że­brow­ski: Ve­spe­rae in D: Di­xit Do­mi­nus, Lau­da­te pu­eri, La­eta­tus sum, Ni­si Do­mi­nus, Lau­da Je­ru­sa­lem Do­mi­num, Ma­gni­fi­cat
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki: Tri­stes erant apo­sto­li; Je­su co­ro­na vir­gi­num; Com­ple­to­rium

Wro­cław Ba­ro­que En­sem­ble
Al­do­na Bart­nik – so­pran, Piotr Olech – kon­tra­te­nor, Ma­ciej Goc­man – te­nor, To­máš Král – bas
Zbi­gniew Pilch, Mi­ko­łaj Zgół­ka – skrzyp­ce, Fruz­si­na Ha­ra, Ju­stin Bland – trąb­ki, Pře­mysl Va­cek – teo­r­ba, Ju­lia Kar­pe­ta – vio­la da gam­ba, Krzysz­tof Kar­pe­ta – vio­lo­ne, Mar­ta Nie­dź­wiec­ka – po­zy­tyw
An­drzej Ko­sen­diak, dy­ry­gent

6 sierp­nia 2020, godz. 20.00 ko­­­ściół św. Ka­­ta­­rzy­­ny
Krzy­sz­tof Pe­n­de­­re­c­ki: Cha­­co­n­ne
Jó­­zef (Osip) Ko­­zło­w­ski: Re­­qu­­iem

Ewa Tracz, so­­pran
Sy­l­wia Zió­ł­ko­w­ska, so­­pran
Ro­k­sa­­na Wa­r­de­n­ga, me­z­zo­­so­­pran
Sta­­ni­­sław Na­­pie­­ra­­ła, te­­nor
Ja­­kub Szmidt, bas
Chór i Or­kie­­stra Fi­l­ha­r­mo­­nii Ślą­­skiej
Ja­­ro­­sław Wo­­la­­nin, chó­r­mistrz
Ma­­ciej Two­­rek, dy­­ry­­gent

7 sierp­nia 2020, godz. 19.00 ko­­­ściół św. Ma­r­ci­­na

Me­­lo­­die na Psa­ł­terz Po­l­ski

Ano­­nim pocz. XVI w. Bądź wie­­sio­­ła Pa­n­no czy­­sta Psa­l­my:
I. Be­­a­tus vir, qui non abiit in co­n­si­­lio im­pio­­rum
XI. In Do­­mi­­no co­n­fi­­do, qu­­o­mo­­do di­­ci­­tis ani­­mae me­­ae
XVII. Exau­­di Do­­mi­­ne, iu­­sti­­tiam me­­am
XX. Exau­­diat te Do­­mi­­nus in die tri­­bu­­la­­tio­­nis
XXIII. Do­­mi­­nus re­­git me et ni­­hil mi­­hi de­­e­rit
XXV. Ad Te, Do­­mi­­ne, le­­va­­vit ani­­mam me­­am
XXIX. Ad­fe­r­te Do­­mi­­no, Fi­­lii Dei
XXX. Exa­l­ta­­bo Te, Do­­mi­­ne, qu­­o­niam su­­sce­­pi­­sti me
XLII. Qu­­e­ma­d­mo­­dum de­­si­­de­­rat ce­­rvus ad fo­n­tes aqu­­a­rum
XLV. Eru­c­ta­­vit cor meum ve­r­bum bo­­num
XLVII. Om­nes ge­n­tes, plau­­di­­te ma­­ni­­bus
CXXI. Le­­va­­vi ocu­­los me­­os in mo­n­tes
CXXXVII. Su­­per flu­­mi­­na ba­­by­­lo­­nis, il­lic se­­dium et fle­­vi­­mus
XCVII. Do­­mi­­nus re­­gna­­vit, exu­l­tet te­r­ra

Utwo­­ry prze­­pla­­ta­­ne im­pro­­wi­­za­­cja­­mi in­­stru­­me­n­ta­l­nym oraz ta­ń­ca­­mi z po­l­skich ta­­bu­­la­­tur.

Sła­­wo­­mir Bronk, ko­n­tra­­te­­nor
Ma­r­cin Ar­ma­ń­ski, po­­zy­­tyw szka­­tu­l­ny, wi­r­gi­­nał

8 sierp­nia 2020 godz. 19.00 Sa­­li Sie­­mi­­ra­dz­kie­­go w Ga­­le­­rii Sz­tu­­ki Po­l­skiej XIX wie­­ku w Su­­kie­n­ni­­cach

POLSCY ROMANTYCY
TEMPO DI POLACCA – TEMPO DI MAZOURKA
To­­bias Koch, fo­r­te­­pian

Pro­­gram:

Mi­­chał Kle­­o­fas Ogi­ń­ski 1765-1833
Po­­lo­­nez a-moll „Po­­że­­gna­­nie Oj­czy­­zny". Mo­­de­­ra­­to tri­­sta­­me­n­te (1794)

Ka­­rol Ku­r­pi­ń­ski 1785-1857
Po­­lo­­nez d-moll (1812)
Po­­lo­­nez C-dur (1818)

Ma­­ria Szy­­ma­­no­w­ska 1789-1831
Po­­lo­­nez f-moll - Da­n­se Po­­lo­­na­­i­se (ok. 1820)

Jó­­zef El­sner 1769-1854
Ro­n­do à la ma­­zu­­rek C-dur (1803)

Fry­­de­­ryk Cho­­pin 1810-1849
Po­­lo­­nez B-Dur KK IVa (1817)
Ma­­zu­­rek g-moll op. 24 No. 1 (1834/35)

Jo­­zef Kro­­gu­l­ski 1815-1842
Ma­­zu­­rek e-moll „À la Cho­­pin"

Ka­­rol Li­­pi­n­ski 1790-1861
Ma­­zu­­rek es-moll (1862)

Edo­­u­ard Wolff 1816-1880
„Ho­m­ma­­ge à Cho­­pin" Rêve­­rie­­-No­c­tu­r­ne op. 60

Igna­­cy Fe­­liks Do­­brzy­ń­ski 1807-1867
Ma­­zu­­rek a-moll op. 37 nr 2 (1840)

Fry­­de­­ryk Cho­­pin
Ma­­zu­­rek ci­­s-moll op. 50 nr 3 (1841/42)

* * *

Ka­­rol Mi­­ku­­li 1819-1897
Ma­­zu­­rek f-moll op. 4 (1860)

Fry­­de­­ryk Cho­­pin
Ma­­zu­­rek f-moll op. 68 nr 4 (1848/49)

Igna­­cy Frie­d­man 1882-1948
Ma­­zu­­rek C-dur op. 49 nr 2 (1912)

Ra­­o­ul Ko­­cza­l­ski 1885-1948
Ma­­zu­­rek c-moll op. 60 (1898)

Igna­­cy Jan Pa­­de­­re­w­ski 1860-1941
Ma­­zu­­rek a-moll (1882)
Kra­­ko­­wiak fa­n­ta­­sty­cz­ny

Fry­­de­­ryk Cho­­pin 1810-1849
Po­­lo­­nez fi­­s-moll op. 44 (1841): Te­m­po di po­­la­c­ca – Te­m­po di Ma­­zo­­u­r­ka

9 sierp­nia 2020 godz. 20.00 ko­­­ściół św. Ka­­ta­­rzy­­ny

K. Kur­piń­ski: Ja­dwi­ga, kró­lo­wa pol­ska (wersja koncertowa) [pierwsze wykonanie w oryginalnej wersji źródłowej]

Jadwiga, królowa polska: Edyta Piasecka, sopran
Wilhelm, książę rakuski: Wojciech Parchem, tenor
Ziemowit, książę mazowiecki: Sylwester Smulczyński, tenor
Spytko z Mielsztyna, kanclerz i kasztelan krakowski: Wojciech Rasiak, bas
Konrad, wielki mistrz krzyżacki: Krzysztof Szumański, bas-baryton
Jan z Tenczyna, wojewoda krakowski: Stanisław Napierała, tenor

Jagiełło, wielki książę litewski: Viktor Yankovskyi, baryton

Chór Mieszany Katedry Wawelskiej

Krakowska Orkiestra Festiwalowa

Andrzej Korzeniowski, chórmistrz

Rafał Jacek Delekta, dyrygent

Utwór Jadwiga, królowa polska Karola Kurpińskiego pochodzi z katalogu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

05.07.2019 r.
Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 19:00

Sta­­ni­­sław Mo­­niu­sz­ko: Msza ła­­ci­ń­ska De­­s-dur
Jó­­zef El­sner: So­­le­m­nis Co­­ro­­na­­tio­­nis Mi­s­sa in C ma­­jor op. 51
Ka­­rol Ku­r­pi­ń­ski: Te Deum

Jo­­la­n­ta Ko­­wa­l­ska­­-Pa­w­li­­ko­w­ska – so­­pran
Ka­­ro­­li­­na Fi­­lus – so­­pran
Ale­k­sa­n­dra Opa­­ła – me­z­zo­­so­­pran
Ję­­drzej To­m­czyk – te­­nor
Ju­­ly Zu­­ma – te­­nor
Pa­­weł Cze­­ka­­ła – bas
Mu­­si­­ca Flo­­rea
Ma­­rek Štryncl – dy­­ry­­gent

06.07.2019 r.
Sce­na Mi­nia­tu­ra, godz. 19:00

Jó­­zef Mi­­chał Ksa­­we­­ry Po­­nia­­to­w­ski: Arie ope­­ro­­we

Ka­­ri­­na Tra­­pe­­za­­ni­­dou Skrze­­sze­w­ska – so­­pran
Ashot Ba­­bro­­u­ski – fo­r­te­­pian

07.07.2019 r.
Ga­­le­­ria Sz­tu­­ki Po­l­skiej XIX wie­­ku w Su­­kie­n­ni­­cach, godz. 19:00

Piotr Cza­j­ko­w­ski: Chant élégia­­que op. 72
Fry­­de­­ryk Cho­­pin: Fa­n­ta­­zja f-moll op. 49
Sie­r­giej Ra­ch­ma­­ni­­now: Va­­ria­­tions on a The­­me of Cho­­pin op. 22
Fry­­de­­ryk Cho­­pin: An­da­n­te spia­­na­­to i Wie­l­ki Po­­lo­­nez Es-dur op. 22

Kon­stan­tin Scher­ba­kov - for­te­pian

13.07.2019 r.
Te­atr im. J. Sło­wac­kie­go - foy­er

Sta­ni­sław Mo­niusz­ko: Bal­la­dy

Elż­bie­ta Szmyt­ka - so­pran
Grze­gorz Bie­gas - for­te­pian

14.07.2019 r.
Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 20:00

Mie­­czy­­sław Ka­r­ło­­wicz: Ko­n­cert skrzy­p­co­­wy A-dur op. 8
Emil Mły­­na­r­ski: Sy­m­fo­­nia F-dur ''Po­­lo­­nia'' op. 14
Mi­­ra­n­da Liu – skrzy­p­ce
Or­kie­­stra Fi­l­ha­r­mo­­nii im. Ka­­ro­­la Szy­­ma­­no­w­skie­­go w Kra­­ko­­wie
Franck Cha­­stru­s­se – dy­­ry­­gent

18.07.2019 r.
Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 19:00
Ko­n­cert od­bę­­dzie się we wspó­ł­pra­­cy z Ko­n­gre­­sem Mię­­dzy­­na­­ro­­do­­we­­go Sto­­wa­­rzy­­sze­­nia Bi­­blio­­tek, Ar­chi­­wów i Ce­n­trów In­fo­r­ma­­cji (IAML)

Igna­­cy Jan Pa­­de­­re­w­ski: Su­­i­ta G-dur
Fe­­liks Ja­­nie­­wicz: Di­­ve­r­ti­­me­n­to
Mie­­czy­­sław Ka­r­ło­­wicz: Se­­re­­na­­da na or­kie­­strę smy­cz­ko­­wą op. 2
Ta­­de­­usz Ba­­ird: Cz­te­­ry so­­ne­­ty mi­­ło­­sne do słów Wi­l­lia­­ma Sha­­ke­­spe­­a­re'a
Mie­­czy­­sław We­­i­n­berg: Sy­m­fo­­nia ka­­me­­ra­l­na nr 4 op. 153 na kla­r­net, tria­n­gel i smy­cz­ki

Mi­­chał Ja­­ni­c­ki – ba­­ry­­ton
Krzy­sz­tof Grzy­­bo­w­ski – kla­r­net
Si­n­fo­­nie­t­ta Cra­­co­­via
Ju­­rek Dy­­bał – dy­­ry­­gent

19.07.2019 r.
Mu­zeum Sz­tu­­­­ki i Te­­­ch­ni­­­­ki Ja­­­­po­­­ń­skiej Ma­­n­g­gha, godz. 19:00
Kon­cert z cy­klu ''AEAA Przed­sta­wia''

Fry­­de­­ryk Cho­­pin: Ma­­zu­r­ki op. 24
Fry­­de­­ryk Cho­­pin: Ba­r­ka­­ro­­la Fi­­s-dur op. 60
Ju­­liusz Za­­rę­b­ski: Wie­l­ka fa­n­ta­­zja
--
Fry­­de­­ryk Cho­­pin: No­k­tu­r­ny op. 32
Ka­­rol Szy­­ma­­no­w­ski: Ma­­ski op. 34

Ca­­thy Krier – fo­r­te­­pian

20.07.2019 r.
No­wo­huc­kie Cen­trum Kul­tu­ry, godz. 19:00

Sta­ni­sław Mo­niusz­ko: Hal­ka (wer­sja war­szaw­ska we wło­skiej wer­sji ję­zy­ko­wej)

Ha­l­ka: Yu­­ko Na­­ka – so­­pran
Jo­n­tek: Ju­­ry Ho­­ro­­de­c­ki – te­­nor
Ja­­nusz: Ko­n­sta­n­tin Su­ch­kov – ba­­ry­­ton
Zo­­fia: She­­va Te­­ho­­val – so­­pran
Sto­l­nik: Re­­naud De­­la­­i­gue – bas
Dzie­m­ba: Vla­­di­­slav Buy­­a­l­skiy – bas
Mło­­dzie­­nie­­c/Gość II: Sz­cze­­pan Ko­­sior – te­­nor
Du­­da­­rz/Gość I: Prze­­my­­sław Ba­ł­ka – bas

Ca­­pe­l­la Cra­­co­­vie­n­sis
Jan To­­masz Ada­­mus – dy­­ry­­gent

03.07.2018 r.
Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 19:00
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki: Pol­skie Re­qu­iem

Iza­be­la Ma­tu­ła – so­pran
Isa­bel­le Ver­net – mez­zo­so­pran
Woj­ciech Par­chem - te­nor
Liu­das Mi­ka­lau­skas – bas
Chór i Or­kie­stra Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek – chór­mi­strzy­ni
Ma­ciej Two­rek – dy­ry­gent

04.07.2018 r.
Mu­­zeum Sz­tu­­ki i Te­ch­ni­­ki Ja­­po­ń­skiej Man­g­gha, godz. 19:00

Fe­­liks Ja­­nie­­wicz: Di­­ve­r­ti­­me­n­to
Fe­­liks No­­wo­­wie­j­ski: Śmierć El­le­­nai
Ju­­liusz Za­­rę­b­ski: Kwi­n­tet fo­r­te­­pia­­no­­wy g-moll, op. 34

Ka­­ro­­li­­na Mi­­cu­­ła – re­­cy­­ta­­cje
Krzy­sz­tof Grzy­­bo­w­ski – kla­r­net
Piotr Sa­­ła­j­czyk – fo­r­te­­pian
Si­n­fo­­nie­t­ta Cra­­co­­via
Ma­­ciej Lu­­lek – ko­n­cer­t­mistrz

05.07.2018 r.
Ży­­do­w­skie Mu­­zeum Ga­­li­­cja, godz. 19:00

An­drzej Ni­­ko­­de­­mo­­wicz: No­k­turn na skrzy­p­ce i fo­r­te­­pian
Igna­­cy Jan Pa­­de­­re­w­ski: So­­na­­ta na skrzy­p­ce i fo­r­te­­pian op. 13
An­drzej Ni­­ko­­de­­mo­­wicz: Ca­­pri­c­cio na skrzy­p­ce so­­lo
Krzy­sz­tof Pe­n­de­­re­c­ki: Ca­­de­n­za
Wi­­told Lu­­to­­sła­w­ski: Pa­r­ti­­ta na skrzy­p­ce i fo­r­te­­pian
He­n­ryk Wie­­nia­w­ski: Po­­lo­­nez ko­n­ce­r­to­­wy D-dur op. 4

Voy­­tek Pro­­nie­­wicz – skrzy­p­ce
Ra­­do­­sław So­b­czak – fo­r­te­­pian

08.07.2018 r.
Au­la Col­le­gium No­vum UJ, godz. 12:00

Fry­­de­­ryk Cho­­pin: In­tro­­du­k­cja i Po­­lo­­nez op. 3
Wła­­dy­­sław Że­­le­ń­ski: Be­r­ceu­­se op. 32
Ka­­rol Szy­­ma­­no­w­ski: Pre­­lu­­dium op. 1 nr 1. (opr. G. Ba­­ce­­wicz)
Ma­r­cel Chy­­rzy­ń­ski: Fa­­re­­well (2013)
Zy­g­munt Sto­­jo­w­ski: So­­na­­ta A-dur op. 18 [An­da­n­te – Al­le­­gro ri­­so­­lu­­to; An­da­n­te; Al­le­­gro con fu­­o­co]

Cra­­cow Duo:
Jan Ka­­li­­no­w­ski – wio­­lo­n­cze­­la
Ma­­rek Szle­­zer – fo­r­te­­pian

08.07.2018 r.
Ko­­­ściół św. Ka­­ta­­rzy­­ny, godz. 20:00

Pa­­weł Łu­­ka­­sze­w­ski: Via Cru­­cis
Wo­j­ciech Ki­­lar: Ma­­gni­­fi­­cat

Ja­­kub Mi­­cha­l­ski – na­r­ra­­tor
Eli­­za Kru­sz­czy­ń­ska – so­­pran
Wo­j­ciech Ba­­sia­­ko­w­ski – ko­n­tra­­te­­nor
Ale­k­sa­n­der Zu­­cho­­wicz – te­­nor
Ja­­cek Ja­­sku­­ła – ba­­ry­­ton
Chór i Or­kie­­stra Ope­­ry Wro­­cła­w­skiej
An­na Gra­­bo­w­ska­­-Bo­­rys – chó­r­mi­­strzy­­ni
Ma­r­cin Na­­łę­­cz-Nie­­sio­­ło­w­ski – dy­­ry­­gent

12.07.2018 r.
Au­­la Co­l­le­­gium No­­vum UJ, godz. 19:00

Ko­n­cert w ra­­mach cy­­klu ''AEAA przed­sta­­wia''

He­n­ryk Wie­­nia­w­ski: Le­­ge­n­da
Fry­­de­­ryk Cho­­pin: Wa­­ria­­cje B-dur, op. 2
Fe­­renc Liszt: Die drei Zi­­geu­­ner
He­n­ryk Wie­­nia­w­ski: Fa­n­ta­­zja 'Faust', op. 20

*****
Fryderyk Chopin: Nokturn c-moll, op. 48 nr 1
Karol Szymanowski: Mity, op. 30 - I. Źródło Aretuzy
Chopin-Liszt: 6 Polskich Pieśni
Béla Bartók: Rumuńskie tańce ludowe

Miranda Liu – skrzypce
Éva Szalai – fortepian

13.07.2018 r.
Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 19:00

Ri­chard Wa­gner: Uwer­tu­ra Po­lo­nia
Piotr Czaj­kow­ski: III Sym­fo­nia 'Pol­ska'
Hen­ryk Wie­niaw­ski: Kon­cert nr 2 d-moll na skrzyp­ce i or­kie­strę op. 22

Mał­go­rza­ta Wa­siu­cio­nek – skrzyp­ce
Pol­ska Or­kie­stra Sin­fo­nia Iu­ven­tus
Mat­teo Pa­glia­ri – dy­ry­gent

19.07.2018 r.
Au­la Col­le­gium No­vum UJ, godz. 19:00

Fry­de­ryk Cho­pin: Pie­śni

Elż­bie­ta Szmyt­ka – so­pran
Grze­gorz Bie­gas – for­te­pian

20.07.2018 r.
Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 19:00

Edward El­gar: Po­lo­nia op. 76
Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski: Sym­fo­nia h-moll ''Po­lo­nia'' op. 24

Pol­ska Or­kie­stra Sin­fo­nia Iu­ven­tus
Su­-Han Yang – dy­ry­gent

21.07.2018 r.
Au­la Col­le­gium No­vum UJ, godz. 19:00

Fry­de­ryk Cho­pin
F. Cho­pin: Po­lo­nez As-dur op. 53
F. Cho­pin: Ber­ceu­se (Ko­ły­san­ka) De­s-dur op. 57
F. Chopn: Fan­ta­isie­-Im­promp­tu ci­s-moll
F. Cho­pin: Wal­ce (Walc As-dur op. 34 nr 1, Walc a-moll op. 34 nr 2, Walc De­s-dur op. 64 nr 1, Walc a-moll op. posth., Walc ci­s-moll op. 64 nr 2)
***
F. Chopin: Mazurki (Mazurek F-dur op. 68 nr 3, Mazurek a-moll op. 17 nr 4, Mazurek B-dur op. 7 nr 1, Mazurek fis-moll op. 59 nr 3, Mazurek cis-moll op. 63 nr 3)
F. Chopin: Nokturn Es-dur op. 9 nr 2
F. Chopin: Scherzo b-moll op. 31
F. Chopin: Scherzo cis-moll op. 39

Philipp Kopachevsky – fortepian

22.07.2018 r.
Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 20:30

Zie­leń­ski. Kon­tek­sty

Mi­ko­łaj Zie­leń­ski: In mon­te Oli­ve­ti à 5
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski: Ma­gni­fi­cat à 12
Mar­cin Miel­czew­ski: Be­ne­dic­to et cla­ri­tas à 12
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski: Vox in Ra­ma à 4
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski: Ter­ra tre­mu­it et qu­ie­vit à 8
Aspri­lio Pa­cel­li: Ve­ni spon­sa Ch­ri­sti à 5
He­in­rich Ignaz Franz von Bi­ber: Mis­sa Al­le­lu­ja à 26

Ca­pel­la Cra­co­vien­sis
Chór i Or­kie­stra na hi­sto­rycz­nych in­stru­men­tach
Jan To­masz Ada­mus – dy­ry­gent

07.07.2017
Ko­ścioł św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 19.00

Ka­rol Szy­ma­now­ski: Król Ro­ger
wer­sja kon­cer­to­wa

Król Ro­ger: Val­dis Jan­sons, ba­ry­ton
Rok­sa­na: Elż­bie­ta Szmyt­ka, so­pran
Pa­sterz: Woj­ciech Par­chem, te­nor
Edri­si: Alek­san­der Zu­cho­wicz, te­nor
Dia­ko­ni­sa: Ja­dwi­ga Po­stroż­na, mez­zo­so­pran
Ar­cy­ka­płan: Łu­kasz Ko­niecz­ny, bas
Chór i Or­kie­stra Ope­ry Wro­cław­skiej
An­na Gra­bow­ska­-Bo­rys, chór­mi­strzy­ni
Mar­cin Na­łę­cz-Nie­sio­łow­ski, dy­ry­gent

08.07.2017
Ko­ściół św. Mar­ci­na, godz. 12.00

Ja­kub Lu­bel­czyk - Psał­terz i Kan­cjo­nał z me­lo­dia­mi - Na­dob­ne Pio­snecz­ki Da­wi­da świę­te­go a za­cne­go kró­la i pro­ro­ka oraz pio­snecz­ki z Sta­re­go i No­we­go Za­ko­nu

Pro­gram
1. Do­bro­tli­wość Pań­ska – mu­zy­ka Cy­prian Ba­zy­lik, sło­wa Ja­kub Lu­bel­czyk
2. Moż­nie Pan nasz kro­lu­je, Psalm 99 - sło­wa (au­tor prze­kła­du) i mu­zy­ka Ja­kub Lu­bel­czyk
3. Piosn­ka trzy­na­sta, Eze­chi­ja­sza, one­go świę­te­go kro­la jud­skie­go, gdy był cho­ro­bą śmier­tel­ną ska­ran od Pa­na, i ja­ko po tym ozdro­wiał - sło­wa (au­tor prze­kła­du) i mu­zy­ka Ja­kub Lu­bel­czyk
4. Piosn­ka a mo­dli­twa do Pa­na Bo­ga, aby on z ła­ski swej świę­tej za­cho­wać ra­czył od po­wie­trza mo­ro­we­go i każ­dej złej przy­go­dy - sło­wa (au­tor prze­kła­du) i mu­zy­ka Ja­kub Lu­bel­czyk
5. Do Pa­na me­go gdym wo­łał, Psalm 120 - sło­wa (au­tor prze­kła­du) i mu­zy­ka Ja­kub Lu­bel­czyk
6. Pa­nie nie jest ser­ce mo­je, Psalm 131 - sło­wa (au­tor prze­kła­du) i mu­zy­ka Ja­kub Lu­bel­czyk
7. Utwór na gło­sy i in­stru­men­ty - Z głę­bo­ko­ści ży­wo­ta, Psalm 130 - sło­wa (au­tor prze­kła­du) Ja­kub Lu­bel­czyk, mu­zy­ka Ewa Fa­biań­ska – Je­liń­ska (pra­pre­mie­ra)
8. Bło­go­sła­wio­ny mąż co się Pa­na boi, Psalm 112 - sło­wa (au­tor prze­kła­du) i mu­zy­ka Ja­kub Lu­bel­czyk

Ko­le­gium Mu­zy­ki Ewan­ge­lic­kiej
Blan­ka Dem­bosz, so­pran
Oskar Ko­zio­łe­k-Go­etz, ba­ry­ton
Do­mi­nik Mat­czak, skrzyp­ce
Łu­kasz La­xy, wio­lon­cze­la, kon­tra­te­nor, kie­row­nic­two ar­ty­stycz­ne

Fil­har­mo­nia Kra­kow­ska im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go, godz. 19.00

An­drzej Krza­now­ski: II Sym­fo­nia
Alek­san­der La­soń: Hymn i aria
Eu­ge­niusz Kna­pik: Wy­spy
Wi­told Lu­to­sław­ski: Ma­ła su­ita na or­kie­strę smycz­ko­wą
Ka­rol Szy­ma­now­ski: Man­dra­go­ra
Mi­chał Pró­szyń­ski, te­nor
AUKSO - Or­kie­stra Ka­me­ral­na Mia­sta Ty­chy
Ma­rek Moś, dy­ry­gent

09.07.2017
Mu­zeum Sz­tu­ki i Tech­ni­ki Ja­poń­skiej „Mang­gha", godz. 12.00

Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski: 12 pie­śni, op. 22
Fran­cis Po­ulenc: 8 pie­śni pol­skich

Isa­bel­le Ver­net, mez­zo­so­pran
Grze­gorz Bie­gas, for­te­pian

Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 20.00

Sta­ni­sław Mo­niusz­ko: Wid­ma

Dziew­czy­na­/Zo­sia:Ka­ta­rzy­na Mac­kie­wicz,re­cy­ta­cja,so­pran
Anio­łe­k/So­wa:Ma­ria Ro­zy­ne­k-Ba­na­szak,re­cy­ta­cja,so­pran
Gu­ślarz: Ar­tur Jan­da, re­cy­ta­cja, ba­s-ba­ry­ton
Wid­mo: Sta­ni­sław Ku­fly­uk, re­cy­ta­cja, ba­ry­ton
Sta­rze­c/Kruk: Woj­ciech Ra­siak, re­cy­ta­cja, bas
Chór Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek, chór­mi­strzy­ni
Pol­ska Or­kie­stra Sin­fo­nia Iu­ven­tus
Ma­ciej Two­rek, dy­ry­gent

13.07.2017
Fil­har­mo­nia Kra­kow­ska im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go, godz. 19.00

Pa­weł My­kie­tyn: Kon­cert mo­no­gra­ficz­ny
3 for 13
Kon­cert po­dwój­ny na dwa fle­ty i or­kie­strę sym­fo­nicz­ną
II Sym­fo­nia

Łu­kasz Dłu­gosz, flet
Aga­ta Kie­la­r-Dłu­gosz, flet
Sin­fo­nia Var­so­via
Bas­sem Aki­ki, dy­ry­gent

14.07.2017
Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 19.00

Mie­czy­sław Kar­ło­wicz: Sym­fo­nia e-moll "Odro­dze­nie", op.7
Hen­ryk Wie­niaw­ski: I Kon­cert skrzyp­co­wy fi­s-moll, op. 14

Li­nus Roth, skrzyp­ce
Pol­ska Or­kie­stra Sin­fo­nia Iu­ven­tus
Ja­kub Klec­ker, dy­ry­gent

15.07.2017
Mu­zeum Sz­tu­ki i Tech­ni­ki Ja­poń­skiej „Mang­gha", godz. 12.00

Fry­de­ryk Cho­pin:
Po­lo­nez Fan­ta­zja
Nok­turn, op. 9 nr 2
Nok­turn, op. 27 nr 1
Nok­turn, op. 27 nr 2
Nok­turn, op. 48 nr 1
So­na­ta, op. 58, nr 3

Cla­ire Hu­ang­ci, for­te­pian

Fil­har­mo­nia Kra­kow­ska im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go, godz. 19.00

Woj­ciech Ki­lar: Ri­cor­dan­za
An­drzej Pa­nuf­nik: Kon­cert skrzyp­co­wy
Woj­ciech Ki­lar: Ora­wa
Mi­chał Spi­sak: An­dan­te i Al­le­gro

Piotr Pław­ner, skrzyp­ce
Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Kal­le Ku­usa­va, dy­ry­gent

16.07.2017
Mu­zeum Sz­tu­ki i Tech­ni­ki Ja­poń­skiej „Mang­gha", godz. 12.00

An­drzej Krza­now­ski: Wiatr echo nie­sie po po­la­nie
Mi­ko­łaj Maj­ku­siak: One ni­ght of Pas­sion (pra­wy­ko­na­nie no­wej wer­sji)
Ka­rol Mi­ku­li: Etiu­da H-dur, op. 12
Piotr Ta­ba­kier­nik, WAM-ia­tio­nen (akor­de­on so­lo)
Alek­san­der Tan­sman: Ma­zur­ki (wy­bór z ze­szy­tu I; for­te­pian so­lo)
Da­riusz Przy­byl­ski: Red on Ma­ro­on. Hom­ma­ge à Mark Ro­th­ko, op. 84. (pra­wy­ko­na­nie)
Jó­zef Brzo­zow­ski: Rap­so­dia

Ma­ciej Frąc­kie­wicz, akor­de­on
Ma­rek Bra­cha, for­te­pian
Ma­ria Sła­wek, skrzyp­ce
Alek­san­dra Le­lek, wio­lon­cze­la

Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 20.00

Le­os Ja­náček: Vec­né Evan­ge­lium, kan­ta­ta na so­pran, te­nor, chór i or­kie­strę, JW 3/8
Ka­rol Szy­ma­now­ski: Sta­bat Ma­ter

Urška Ar­li­č-Go­lo­li­čič, so­pran
Ja­na Sýko­ro­vá, mez­zo­so­pran
Woj­ciech Par­chem, te­nor
Mi­chał Par­ty­ka, ba­ry­ton
Chór Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek, chór­mi­strzy­ni
Or­kie­stra Fil­har­mo­nii Ostraw­skiej
Woj­ciech Ro­dek, dy­ry­gent

8.07.2016

godz. 19.00 Fil­har­mo­nia im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
M. Kar­ło­wicz: Se­re­na­da op. 2
T. Z. Kas­sern: Kon­cert na or­kie­strę smycz­ko­wą
F. Cho­pin: I Kon­cert for­te­pia­no­wy e-moll op. 11
Eric Lu, for­te­pian
Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Ka­spar Zehn­der, dy­ry­gent

9.07.2016

godz. 12.00 Au­la Col­le­gium No­vum
K. Pen­de­rec­ki, Mi­ko­łaj z Kra­ko­wa, Ta­bu­la­tu­ra z klasz­to­ru św. Du­cha, Ta­bu­la­tu­ra or­ga­no­wa Ja­na z Lu­bli­na, Ta­bu­la­tu­ra or­ga­no­wa Ch­ri­stia­na Lo­ef­fel­holt­za,Ta­bu­la­tu­ra lut­nio­wa Ma­te­usza We­is­se­liu­sa, Ta­bu­la­tu­ra lut­nio­wa z XVII w., Ta­bu­la­tu­ra lut­nio­wa M. Val­le­ta, War­szaw­ska ta­bu­la­tu­ra or­ga­no­wa, J. Po­lak, W. Dłu­go­raj, A. Ja­rzęb­ski, J. Pod­biel­ski, S. S. Sza­rzyń­ski, S. Zu­brzyc­ki
Sła­wo­mir Zu­brzyc­ki, vio­la or­ga­ni­sta

godz. 15 Ki­no Agraf­ka
Film "Mu­zycz­ne Por­tre­ty: Ha­li­na Czer­ny­-Ste­fań­ska", reż. Ma­li­na Ma­li­now­ska­-Wol­len

godz. 19.00 Fil­har­mo­nia im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
J.M.K. Po­nia­tow­ski: Don De­si­de­rio, ope­ra w 3 ak­tach

Don De­si­de­rio: Sta­ni­sław Ku­fly­uk, ba­ry­ton
An­gio­li­na: Jo­an­na Woś, so­pran
Fe­de­ri­co: On­drej Sa­ling, te­nor
Don Cu­rzio: Krzysz­tof Szu­mań­ski, ba­ry­ton
Pla­ci­da: Ve­ra Ba­nie­wicz, mez­zo­so­pran
Mat­teo: Se­ba­stian Szum­ski, bas
Ric­car­do: Woj­ciech Par­chem, te­nor

Pol­ska Or­kie­stra Sin­fo­nia Iu­ven­tus
Chór Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek, chór­mi­strzy­ni
Mar­cin Świąt­kie­wicz, pia­no­for­te
Krzysz­tof Sło­wiń­ski, dy­ry­gent

10.07.2016

godz. 17.00 ko­ściół św. Mar­ci­na
J.M.K. Po­nia­tow­ski: Msza F-dur

Mo­ni­ka My­ch-No­wic­ka, so­pran
An­na Lu­bań­ska, mez­zo­so­pran
Ju­raj Hol­lý, te­nor
Lu­kaš Ze­man, ba­ry­ton
Chór Pol­skie­go Ra­dia
Szy­mon Wy­rzy­kow­ski, chór­mistrz
Grze­gorz Bie­gas, for­te­pian
Ma­te­usz Wa­lach, dy­ry­gent

godz. 19.00 Fil­har­mo­nia im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Grzech Pio­trow­ski: Sym­fo­nia Lech, Czech i Rus

Grzech Pio­trow­ski, sak­so­fon
NOSPR
World Or­che­stra Con­cer­ti­no:To­ra Au­ge­stad (wo­cal), Ruth Wil­hel­mi­ne Mey­er (wo­cal), Apo­lo­nia No­wak (wo­cal), Rasm Al.-Ma­shan (wo­cal), Gho­st­man (wo­cal), Espen Le­ite (akor­de­on), Azat Bik­chu­rin (ku­rai), Mar­cin Wa­si­lew­ski (pia­no), Lars An­dre­as Haug (tu­ba), Ma­te­usz Smo­czyń­ski (skrzyp­ce), Krzysz­tof Len­czow­ski (wio­lon­cze­la), Se­ba­stian Wy­pych (kon­tra­bas), Ter­je
Isung­set (per­ku­sja, ka­mie­nie, pa­ty­ki), Ma­te­usz Szem­raj (gi­ta­ra, oud), Ro­bert Lu­ty (per­ku­sja), Adeb Cha­mun (da­ra­bu­ka)
Na­ro­do­wa Aka­de­mic­ka Or­kie­stra In­stru­men­tów Lu­do­wych Ukra­iny
Chór Ka­me­ral­ny Ars Bru­na­nien­sis
Chór Pro For­ma
Ale­xan­der Hu­ma­la, dy­ry­gent

15.07.2016

godz. 19.00 Mu­zeum Sz­tu­ki i Tech­ni­ki Ja­poń­skiej Mang­gha
Jan Klu­sák: Par­ti­ta pro smy­čce
T. Ba­ird: Cz­te­ry so­ne­ty mi­ło­sne
Mi­ko­łaj Gó­rec­ki: Ja­sno­ści pro­mie­ni­ste
P. Łu­ka­szew­ski: Elo­gium – po­mor­do­wa­nym w Ka­ty­niu
Mi­lo­slav Ka­be­láč: Eu­fe­mias My­ste­rion
Ire­na Tro­upo­vá, so­pran
Lu­kaš Ze­man, ba­ry­ton
Br­no Con­tem­po­ra­ry Or­che­stra
Pa­vel Šnajdr, dy­ry­gent

16.07.2016

godz. 12.00 Au­la Col­le­gium No­vum
I.F. Do­brzyń­ski: An­dan­te i Ron­do al­la Po­lac­ca op.42
F. Les­sel: Wa­ria­cje na flet i for­te­pian
K. Szy­ma­now­ski: Pieśń kur­piow­ska
Woj­ciech Ki­lar: So­na­ti­na na flet i for­te­pian
F. Cho­pin: Wa­ria­cje E-dur na te­mat G.Ros­si­nie­go
Ta­de­usz Sze­li­gow­ski: So­na­ta na flet i for­te­pian
Łu­kasz Dłu­gosz, flet
An­drzej Jun­gie­wicz, for­te­pian

godz. 15 Ki­­no Agra­f­ka
Film "Mu­­zy­cz­ne Po­r­tre­­ty: Ma­ciej Two­rek", reż. Ma­­li­­na Ma­­li­­no­w­ska­­-Wo­l­len

godz. 19.00 Te­atr im. J. Sło­wac­kie­go
OPERA GALA – PONIATOWSKI REDISCOVERED
J. M. K. Po­nia­tow­ski: Arie ope­ro­we

Jo­an­na Woś, so­pran
NOSPR
Bas­sem Aki­ki, dy­ry­gent

17.07.2016

godz. 12.00 Mu­zeum Sz­tu­ki i Tech­ni­ki Ja­poń­skiej Mang­gha
G. Ba­ce­wicz: IV kwar­tet smycz­ko­wy
J. Za­ręb­ski: Kwin­tet for­te­pia­no­wy g-moll op. 34
Ivo Ka­ha­nek, for­te­pian
Kwar­tet Smycz­ko­wy Fil­har­mo­ni­ków Kra­kow­skich

godz. 20.00 ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny
Hen­ryk Mi­ko­łaj Gó­rec­ki: 3. Sym­fo­nia

Alek­san­dra Za­moj­ska, so­pran
Pol­ska Or­kie­stra Sin­fo­nia Iu­ven­tus
Ma­ciej Two­rek, dy­ry­gent

8.07.2014, śro­da

godz. 19.00
TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE
pl. św. Du­cha 1

Sta­ni­sław Mo­niusz­ko: Hal­ka
wer­sja wi­leń­ska – wy­ko­na­nie kon­cer­to­we

Wio­let­ta Cho­do­wicz – so­pran
Lu­káš Ze­man – ba­ry­ton
Mi­chał Par­ty­ka – ba­ry­ton
Ma­rze­na Lu­basz­ka – so­pran
Ry­szard Ka­lus – bas
Se­ba­stian Szum­ski – bas

Chór Pol­skie­go Ra­dia
Szy­mon Wy­rzy­kow­ski – chór­mistrz
Ca­pel­la Cra­co­vien­sis
Jan To­masz Ada­mus – dy­ry­gent

9.07.2015, czwar­tek

godz. 20.00
KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA
ul. Grodz­ka 58

Sa­cer Ni­dus: Świę­te Gniaz­do – Bo­le­sław I Ch­ro­bry i św. Woj­ciech w mu­zy­ce śre­dnio­wiecz­nej
Fe­stum agat ec­c­le­sia – hymn, Kra­ków, XV w.
Al­me pre­sul – re­spon­so­rium z ofi­cjum ry­mo­wa­ne­go Be­ne­dic re­gem cunc­to­rum, Gnie­zno, XII/XIV w.
O prec­la­ra Adal­ber­ti (utwór in­stru­men­tal­ny)
O prec­la­ra Adal­ber­ti – se­kwen­cja, Gnie­zno, XIV w.
An­nua re­co­la­mus – se­kwen­cja, Re­iche­nau, za­no­to­wa­na ok. 1001 r.
Con­sur­gat in pre­co­nia – se­kwen­cja, Gnie­zno (?), XV w.
Om­nis etas, omnis se­xus – planc­tus na śmierć Bo­le­sła­wa Ch­ro­bre­go (1025), tekst z Kro­ni­ki Gal­la Ano­ni­ma (I, 16), XII w.
Hac fe­sta die to­ta – se­kwen­cja, Gnie­zno (?), za­no­to­wa­na po 1090 r.
Be­atus es (utwór in­stru­men­tal­ny) 10. Al­le­lu­ia. V. Be­atus es – Gnie­zno, XVI w.
Sa­lve si­dus Po­lo­no­rum – se­kwen­cja, Gnie­zno (?), XIV/XV w.
Adal­ber­tus pre­sul (utwór in­stru­men­tal­ny)
Al­le­lu­ia V. Sa­lve de­cus Po­lo­nie – Kra­ków, XV w.
Bo­gu­ro­dzi­ca – Kcy­nia k. Po­zna­nia lub Kra­ków, da­to­wa­nie nie­pew­ne
Ful­get in tem­plo le­gi­fer – hymn, Kra­ków, XV w.

En­sam­ble Pe­re­gri­na:
Agniesz­ka Bu­dziń­ska­-Ben­nett – śpiew, har­fa, kier. art.
Kel­ly Lan­der­kin – śpiew
Han­na Järve­läi­nen – śpiew
Lo­ren­za Do­na­di­ni – śpiew
Bap­ti­ste Ro­ma­in – fi­del

10.07.2015, pią­tek

godz. 20.00
STUDIO RADIA KRAKÓW
al. J. Sło­wac­kie­go 22

Da­riusz Przy­byl­ski – Red, Yel­low, Red. Hom­ma­ge à Mark Ro­th­ko
Mar­cel Chy­rzyń­ski – Ukiy­o-e
Woj­ciech Ki­lar – Ora­wa
Mi­ko­łaj Maj­ku­siak – Rhy­thm Ga­mes

Ma­ciej Frąc­kie­wicz – akor­de­on
Mag­da­le­na Bo­ja­no­wicz – wio­lon­cze­la
Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Bas­sem Aki­ki – dy­ry­gent

11.07.2015, so­bo­ta

godz. 11.00
AULA COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Go­łę­bia 24

Fry­de­ryk Cho­pin – Wa­ria­cje B-dur op. 12
Sche­rzo b-moll op. 31
Pre­lu­dium De­s-dur op. 28 nr 15
Bal­la­da f-moll op. 52
Nok­turn c-moll op. 48 nr 1
So­na­ta h-moll op. 58

Al­ber­to No­sè – for­te­pian

12.07.2015, nie­dzie­la

godz. 12.00
AULA COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Go­łę­bia 24

PIEŚNI INSPIROWANE RĘKOPISEM KRÓLODWORSKIM
Vác­lav To­ma­šek – Sta­ro­žit­né písně na slo­va Ru­ko­pi­su králo­védvor­ského op. 82
Va­tro­slav Li­sin­ski – Růže
– Po­hřeb skři­ván­ka
Wła­dy­sław Że­leń­ski – Pięć śpie­wów z Rę­ko­pi­su kró­lo­dwor­skie­go op. 10
– Ma­rze­nia dziew­czy­ny (1879)
An­to­nín Dvo­řák – Písně na slo­va z ru­ko­pi­su králo­védvor­ského op. 7
Ewa Fa­biań­ska­-Je­liń­ska – pie­śni do słów z Rę­ko­pi­su kró­lo­dwor­skie­go

An­na Bu­dzyń­ska – so­pran
Lau­ra So­bo­lew­ska – for­te­pian

16.07.2015, czwar­tek

godz. 20.00
KOŚCIÓŁ ŚW. KATARZYNY
ul. Au­gu­stiań­ska 78

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO – 1500–1750

Ta­bu­la­tu­ra Ja­na z Lu­bli­na – Ta­niec Rex
– Ta­niec nr 5
– Szew­czyk idzie po uli­cy
Bar­tło­miej Pę­kiel – Au­di­te mor­ta­les
He­in­rich Ignaz von Bi­ber – Par­ti­ta VII
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski – Vox in Ra­ma
– La­eten­tur co­eli
Ja­kub Po­lak – Pre­lu­dium – Ga­gliar­da
Woj­ciech Dłu­go­raj – Vil­la­nel­la
Dio­me­des Ca­to – Cho­rea Po­lo­ni­ca
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki – In vir­tue tua
– La­eta­tus sum
Jo­hann Jo­seph Fux – Tur­ca­ria
He­in­rich Ignaz von Bi­ber – Bat­ta­lia
Mar­cin Miel­czew­ski – Trium­pha­lis dies

Il Giar­di­no d'Amo­re
Ste­fan Plew­niak – kie­row­nik ar­ty­stycz­ny

17.07.2015, pią­tek

godz. 18.00
AULA COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Go­łę­bia 24

Ka­rol Szy­ma­now­ski – Mi­ty op. 30
I. Źró­dło Are­tu­zy
Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski – Me­lo­dia (arr. S. Bar­ce­wicz) op. 16 nr 2
– So­na­ta a-moll op. 13
I. Al­le­gro con fan­ta­sia
II. In­ter­mez­zo. An­dan­ti­no
III. Fi­na­le. Al­le­gro mol­to qu­asi pre­sto
Mar­cin Mar­ko­wicz – So­na­ta
Hen­ryk Wie­niaw­ski – Le­gen­da op. 17
Hen­ryk Wie­niaw­ski – Po­lo­nez D-dur op. 4

Aga­ta Szym­czew­ska – skrzyp­ce
Grze­gorz Skro­biń­ski – for­te­pian

Aga­ta Szym­czew­ska – skrzyp­ce
Grze­gorz Skro­biń­ski – for­te­pian

godz. 20.30
MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ MANGGHA
ul. M. Ko­nop­nic­kiej 26

Igna­cy F. Do­brzyń­ski – Kwar­tet smycz­ko­wy e-moll op. 7
Fry­de­ryk Cho­pin – Kon­cert for­te­pia­no­wy f-moll op. 21

Ivo Ka­hánek – for­te­pian
Kwar­tet Smycz­ko­wy Fil­har­mo­ni­ków Kra­kow­skich:
Tür­sch­mid, Kwiat­kow­ska­-Plu­ta, Gro­ma­da, Pall

18.07.2015, so­bo­ta

godz. 12.00
AULA COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Go­łę­bia 24

WIELCY POLSCY PIANIŚCI-KOMPOZYTORZY

Fry­de­ryk Cho­pin – Pre­lu­dium ci­s-moll op. 45
– So­na­ta b-moll op. 35
– Ma­zu­rek a-moll op. 17 nr 4
– Ma­zu­rek C-dur op. 24 nr 2
– Ma­zu­rek ci­s-moll op. 6 nr 2

Ju­liusz Za­ręb­ski – Po­lo­nez Fi­s-dur op. 6

Alek­san­der Mi­cha­łow­ski – Ma­zu­rek h-moll op. 31 nr 1
– Ma­zu­rek As-dur op. 16
– Ma­zu­rek ci­s-moll op.17

Mau­ry­cy Mosz­kow­ski – Etiu­dy op. 64

Lud­mil An­ge­lov – for­te­pian

godz. 20.00
KOŚCIÓŁ ŚW. KATARZYNY
ul. Au­gu­stiań­ska 78

Woj­ciech Ki­lar – Te Deum
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki – Te Deum

An­na Pa­trys – so­pran
An­na Lu­bań­ska – mez­zo­so­pran
On­drej Ša­ling – te­nor
Adam Pal­ka – bas
Chór Fil­har­mo­nii im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go
Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek – chór­mi­strzy­ni
Sin­fo­nia Var­so­via
Ma­ciej Two­rek – dy­ry­gent

04. 07. 2014

Fi­­l­ha­­r­mo­­­nia im. K. Szy­­­ma­­­no­­w­skie­­­go w Kra­­­ko­­­wie, godz. 19

An­drzej Pa­­nu­f­nik: Ko­­ły­­sa­n­ka
Pa­­weł My­­kie­­tyn: Ko­n­cert fle­­to­­wy
Krzy­sz­tof Pe­n­de­­re­c­ki: Prze­­bu­­dze­­nie Ja­­ku­­ba
Ka­­rol Szy­­ma­­no­w­ski: II Sy­m­fo­­nia

Na­­ro­­do­­wa Or­kie­­stra Sy­m­fo­­ni­cz­na Po­l­skie­­go Ra­­dia
Łu­­kasz Dłu­­gosz, flet
Ale­­xa­n­der Lie­­bre­­ich, dy­­ry­­gent

KONCERT ZOSTAŁ ZORGANIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z NARODOWĄ ORKIESTRĄ SYMFONICZNĄ POLSKIEGO RADIA

05. 07. 2014

Ki­no Agraf­ka, godz. 13.30
Fil­mo­we por­tre­ty:
Kry­sty­na Mo­szu­mań­ska­-Na­zar, pro­wa­dzi Ma­li­na Ma­li­now­ska Wol­len

Ko­­­ściół św. Ma­r­ci­­na, godz. 19

An­drzej Pa­­nu­f­nik: Ko­n­cert na fa­­got i or­kie­­strę smy­cz­ko­­wą
Pa­­weł My­­kie­­tyn: Krzy­­ki
An­drzej Pa­­nu­f­nik: Ko­n­cert skrzy­p­co­­wy

Si­n­fo­­nie­t­ta Cra­­co­­via
Adam Mróz, fa­­got
Ja­­nusz Wa­w­ro­w­ski, skrzy­p­ce
Ba­s­sem Aki­­ki, dy­­ry­­gent

06. 07. 2014

Ki­no Agraf­ka, godz. 12
Ple­ase find - H.M. Gó­rec­ki - reż. Vio­let­ta Rot­te­r-Ko­ze­ra

Ko­­­ściół św. Ma­r­ci­­na, godz. 19

Ale­­xa­n­der Ta­n­sman: To­m­be­­au de Cho­­pin
Ka­­rol de Kon­t­ski: String Qu­­i­n­tet
Ale­k­sa­n­der Ta­n­sman: Al­le­­gro ri­­so­­lu­­to
Ernst Kre­­nek: Fi­­ve short pie­­ces
An­drzej Pa­­nu­f­nik: Old Po­­lish Su­­i­te
Ernst Kre­­nek: Sie­­ben le­­i­ch­te Stüc­ke

Wie­­ner Ka­m­me­r­sy­m­pho­­nie

11. 07. 2014

Au­­la Co­l­le­­gium No­­vum UJ, godz. 19

Jó­­zef Mi­­chał Ksa­­we­­ry Po­­nia­­to­w­ski: arie ope­­ro­­we

Jo­­a­n­na Woś, so­­pran
Ro­­bert Mo­­ra­w­ski, fo­r­te­­pian

12. 07. 2014

Ki­no Agraf­ka, godz. 13.30
Fil­mo­we por­tre­ty:
Ma­rek Cho­ło­niew­ski, pro­wa­dzi Ma­li­na Ma­li­now­ska Wol­len

Stu­­dio Ko­n­ce­r­to­­we Ra­­dia Kra­­ków, godz. 19

Ar­no­­št Parsch: The Vo­­i­ce of the Ri­­ver
Mi­­lo­­slav Ištvan: Já, Jákob (Ich, Ja­­kob)
Wi­­told Lu­­to­­sła­w­ski: Ła­ń­cuch I
He­n­ryk M. Gó­­re­c­ki: Ma­­łe re­­qu­­iem dla pe­w­nej Po­l­ki

Br­no Co­n­te­m­po­­ra­­ry Or­che­­stra
Ire­­na Tro­­u­po­­vá, so­­pran
Pa­­vel Šnajdr, dy­­ry­­gent

13. 07. 2014

Ki­no Agraf­ka, godz. 12
W. Ki­lar - Cre­do - reż. Vio­let­ta Rot­te­r-Ko­ze­ra

POLSKA GALA OPEROWA
Ope­­ra Kra­­ko­w­ska, godz. 19

S. Mo­­niu­sz­ko: Uwe­r­tu­­ra z op. Ha­l­ka
S. Mo­­niu­sz­ko: Aria Ha­l­ki Gdy­­bym ra­n­nym sło­n­kie­­mi, z ope­­ry Ha­l­ka
S. Mo­­niu­sz­ko: Aria Jon­t­ka Szmią jo­­dły na gór szczy­­cie, z ope­­ry Ha­l­ka
S. Mo­­niu­sz­ko: Aria Ha­l­ki O mój ma­­le­ń­ki z IV ak­tu ope­­ry Ha­l­ka
S. Mo­­niu­sz­ko: Ta­ń­ce gó­­ra­l­skie z ope­­ry Ha­l­ka
W. Że­­le­ń­ski: Aria Ja­n­ka Gdy ślub we­ź­miesz, z ope­­ry Ja­­nek
S. Mo­­niu­sz­ko: Fi­nał III ak­tu z ope­­ry Ha­l­ka
S. Mo­­niu­sz­ko: Ma­­zur z ope­­ry Ha­l­ka

***

R. Statkowski: chór Polonez z I aktu opery Maria
S. Moniuszko: Aria Hrabiny Zbudzić się z ułudnych snów, z opery Hrabina
F. Nowowiejski: Aria Domana Więc ty mnie kochasz, z opery Legenda Bałtyku
F. Nowowiejski: chór z III aktu opery Legenda Bałtyku
S. Moniuszko: Aria Neali Snują się z dala, z opery Paria
S. Moniuszko: Aria Stefana Słyszę piosenkę, z opery Straszny Dwór
S. Moniuszko: Mazur z opery Straszny Dwór

Elżbieta Szmytka, sopran
Andrzej Lampert, tenor
Chór Polskiego Radia, chórmistrz: Izabela Polakowska
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
Tadeusz Wojciechowski, dyrygent

18. 07. 2014

Mu­zeum Ży­dow­skie Ga­li­cja, godz. 19

Alek­san­der Ko­ściów: Ilar­gia
Da­riusz Przy­byl­ski: So­na­ta da chie­sa
Ra­fał Ja­niak: So­na­ta awa­ke­ning - mo­ve­ment - co­gi­ta­tion
Alek­san­der No­wak: Squ­are An­gles
An­drzej Tuch­now­ski: Te lu­cis an­te ter­mi­num
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki: Sin­fo­niet­ta

Ma­ciej Frąc­kie­wicz, akor­de­on

Sala Błękitna, Filharmonia Krakowska, godz. 20:30

Bedřich Smetana - Z rodzinnych stron
Leos Janacek - Sonata na skrzypce i fortepian
Karol Szymanowski - Mity op.30
Henryk Wieniawski - Polonez D-dur op. 4

Josef Špaček, skrzypce
Miroslav Sekera, fortepian

19. 07. 2014

Kino Agrafka, godz. 13
Filmowe portrety: Mieczysław Tomaszewski, prowadzi Malina Malinowska Wollen

Ope­ra Kra­kow­ska KONCERT ZOSTAŁ ODWOŁANY Z POWODU CHOROBY JEDNEGO Z ARTYSTÓW

F. Cho­pin:
Bal­la­da g-moll op.23
Gdzie lu­bi
Pier­ścień
Wo­jak
Piosn­ka li­tew­ska
Ślicz­ny chło­piec

M. Kar­ło­wicz:
Za­smu­co­nej
Śpi w bla­skach no­cy
Z ero­ty­ków
Skąd pierw­sze gwia­dy
Z no­wą wio­sną

W. Lu­to­sław­ski:
Dzwo­ny cer­kiew­ne
Wiatr

K. Szymanowski:
Maski, op. 23
Trzy fragmenty z poematów Jana Kasprowicza, op.5

Ewa Podleś - kontralt
Garrick Ohlsson - fortepian

20. 07. 2014

Kino Agrafka, godz. 12
Granatowy zeszyt - reż. Natasza Ziółkowska-Kurczuk

Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 20

Krzysz­tof Pen­de­rec­ki: Pol­skie Re­qu­iem

Izabela Matuła, so­pran
Tan­ja Aria­ne Baum­gart­ner, mez­zo­so­pran
On­drej Sa­ling, te­nor
Łu­kasz Ko­niecz­ny, bas
Chór Fil­har­mo­nii Kra­kow­skiej, chór­mistrz: Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek
Pol­ska Or­kie­stra Sin­fo­nia Iu­ven­tus
Ma­ciej Two­rek, dy­ry­gent

WSPÓŁORGANIZATOREM KONCERTU BYŁA POLSKA ORKIESTRA SINFONIA IUVENTUS

12.07.2013
Fil­har­mo­nia im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie, godz. 20
Stanisław Skrowaczewski (*1923) – Uwertura 1947
Witold Lutosławski (1913-1994) – Chantefleurs et chantefables, cykl 9 pieśni na sopran i orkiestrę
Witold Lutosławski (1913-1994) – Koncert na orkiestrę
Olga Pasiecznik – sopran, Sinfonia Iuventus, Michał Nesterowicz – dyrygent

13.07.2013
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, godz. 17:00
Witold Lutosławski (1913-1994) – Koncert podwójny na obój, harfę i orkiestrę kameralną
Zbigniew Bujarski (*1933) – Pawana dla oddalonej na orkiestrę smyczkową
Krzysztof Penderecki (1933-) – Capriccio na obój i 11 instrumentów smyczkowych
Henryk Czyż (1923-2003) – Canzona di barocco na orkiestrę smyczkową
Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010) – Trzy utwory w dawnym stylu na orkiestrę smyczkową
Witold Lutosławski (1913-1994) – Muzyka żałobna na orkiestrę smyczkową

Heinz Holliger – obój, dyrygent, Ursula Holliger – harfa, Sinfonietta Cracovia, Robert Kabara – dyrygent

Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie, godz. 20
Karol Szymanowski – Hagith opera w 1 akcie

Hagith: Urška Arlič Gololičič – sopran
Stary Król: Tomasz Kuk – tenor
Młody Król: Andrzej Lampert – tenor
Arcykapłan: Daniel Borowski – bas
Lekarz: Łukasz Rosiak – baryton
Chór Polskiego Radia, Izabela Polakowska – chórmistrz
Krakowska Orkiestra Festiwalowa
Bassem Akiki – dyrygent

14.07.2013
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, godz. 12:00
F.Chopin: Nocturn f-moll op. 55 nr 1, Walc Es-dur op. 18, Mazurek h-moll op. 33 nr 4, Scherzo b-moll op. 31
F.Liszt - Sonata fortepianowa b-moll

Seong-Jin Cho – fortepian

GALICJA Muzeum Żydowskie, godz. 20
Józef Elsner – Kwartet smyczkowy d-moll op. 8 nr 3
Wolfgang Amadeus Mozart – Kwintet klarnetowy A-dur KV 581
Zygmunt Noskowski – I Kwartet smyczkowy d-moll op. 9

Robert Sebesta – klarnet
SCULTORE ENSEMBLE:
Jadwiga Czepielowska – skrzypce, Beata Nawrocka – skrzypce Mariusz Grochowski – altówka, Agnieszka Oszańca – wiolonczela

19.07.2013
Bazylika oo. Franciszkanów, godz. 20:00
Marcin Mielczewski – Triumphalis dies a 16
Marcin Mielczewski – Missa Triumphalis
Barłomiej Pękiel - Missa a 14
Jan Dismas Zelenka – Officium Defunctorum ZWV 47: Lectio II, Responsorium II
Jan Dismas Zelenka – Lamentatio Jereamiae Prophetae ZWV 53: Lamentatio I pro die Mercurii Sancto
Jan Dismas Zelenka – Miserere in C minor ZWV 57

Hana Blažíková – sopran, Václav Čížek – tenor, Tomáš Král– bas
Collegium 1704, Václav Lukas – dyrygent

20.07.2013
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, godz. 20:00
Fryderyk Chopin:
Polonez-Fantazja As-dur op. 61
Mazurek h-moll op. 33 nr 4
Mazurek e-moll op. 41 nr 1
Mazurek cis-moll op. 50 nr 3
Walc As-dur op. 64 nr 3
Walc As-dur op. 42
Walc Es-dur op. 18
Rondo à la Mazur F-dur op. 5

Barkarola Fis-dur op. 60
Sonata h-moll op. 58

Evgeni Bozhanov - fortepian

21.07.2013
Kościół św. Katarzyny, godz. 20:00
Krzysztof Penderecki – Credo na pięć głosów solowych, chór dziecięcy, chór mieszany i orkiestrę

Sally du Randt – sopran
Kerstin Eder – mezzosopran
Helena Zubanovich – alt
Ondrej Šaling – tenor
Krzysztof Szumański – bas-baryton
Chór Filharmonii im. K. Szymanowskiego (Teresa Majka-Pacanek – chórmistrz)
Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai (chórmistrz – ks. Stanisław Adamczyk)
Sinfonia Iuventus
Maciej Tworek – dyrygent

13/07/2012
GODZ. 19.00, FILHARMONIA IM. K. SZYMANOWSKIEGO
W KRAKOWIE
Fe­­liks No­­wo­­wie­j­ski: Quo Va­­dis op. 30
Ol­ga Ru­­sin, so­­pran
Ja­­cek Ja­­sku­­ła, ba­­ry­­ton
Krzy­sz­tof Szu­­ma­ń­ski, ba­­s-ba­­ry­­ton,
Chór Te­­a­tru Wie­l­kie­­go w Po­­zna­­niu
Ma­­riusz Ot­to, chó­r­mistrz
Si­n­fo­­nia Iu­­ve­n­tus
Ka­­spar Zeh­n­der, dy­­ry­­gent

14/07/2012

GODZ. 17.00, SALA ZŁOTA FILHARMONII
IM. K. SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE

Li­­ry­­ka po­l­ska

Ko­n­cert ucze­st­ni­­ków Mię­­dzy­­na­­ro­­do­­we­­go Ku­r­su Mi­­strzo­w­skie­­go Prof. He­­le­­ny Ła­­za­r­skiej

GODZ. 20.00, KRUŻGANKI KOŚCIOŁA O. FRANCISZKANÓW

Fry­­de­­ryk Cho­­pin: Cho­­pin Rha­p­so­­dy
Pre­­lu­­dium E-dur op. 28, nr 9 (ara­n­ża­­cja J. Wo­j­ta­­ro­­wicz)
No­k­turn ci­­s-moll op. posth., nr 20 (ara­n­ża­­cja J. Wo­j­ta­­ro­­wicz)
Pre­­lu­­dium c-moll op. 28, nr 20 (ara­n­ża­­cja J. Wo­j­ta­­ro­­wicz)
Ma­­zu­­rek C-dur op.24, nr 2 (ara­n­ża­­cja J. Wo­j­ta­­ro­­wicz)

Marta Ptaszyńska: The Last Waltz in Vienna [utwór dedykowany Motion Trio, prawykonanie polskie]Grażyna Bacewicz: Oberek (aranżacja J. Wojtarowicz)
Henryk Mikołaj Górecki: Trzy utwory w dawnym stylu (aranżacja J. Wojtarowicz)
Krzysztof Penderecki: Ciaccona (aranżacja J. Wojtarowicz)
Motion Trio: Psalm
Janusz Wojtarowicz: The Heart
Janusz Wojtarowicz: Silence
Wojciech Kilar: Orawa (aranżacja J. Wojtarowicz)

Motion Trio
Janusz Wojtarowicz, Paweł Baranek, Marcin Gałażyn – akordeony

15/07/2012

GODZ. 12.00, AULA COLLEGIUM NOVUM UJ

Carl Loewe: Ballady polskie [do słów Adama Mickiewicza]

Urszula Kryger, mezzosopran
Marcin Kozieł, fortepian

GODZ. 19.00 AULA FLORIANKA

Jan Sebastian Bach: Uwertura francuska BWV 831
Fryderyk Chopin:
Nokturn Fis-dur op. 15 nr 2
Ballada g-moll op. 23
3 Mazurki op. 50
Barkarola Fis-dur op. 60
Scherzo b-moll op. 31

Yulianna Avdeeva, fortepian

16/07/2012

GODZ. 19.00, WOJSKOWY OŚRODEK KULTURYOFF FESTIVAL
Jan Da­wid Hol­land: Agat­ka czy­li przy­jazd Pa­na (ope­ra ko­micz­na w 3 ak­tach)

Stu­den­ci Wy­dzia­łu Wo­kal­ne­go Aka­de­mii Mu­zycz­nej we Wro­cła­wiu

Ma­rek To­po­row­ski, kie­row­nic­two mu­zycz­ne

Ewe­li­na Pie­tro­wiak, re­ży­se­ria

Or­kie­stra Try­bu­na­łu Ko­ron­ne­go w Lu­bli­nie

17/07/2012

GODZ. 19.00, AKADEMIA MUZYCZNA

Aga­ta Zu­bel: Su­ita
Han­na Ku­len­ty: Ar­cus
An­na Za­wadz­ka­-Go­łosz: "TEATR UBOGI" dla trzech per­ku­si­stów (pra­wy­ko­na­nie)
Łu­kasz Pie­przyk: "REVERSAL"

Ama­drums Trio
Wik­to­ria Ch­ro­ba­k-Mie­lec
Ra­fał Ty­li­ba
Ma­ciej Ha­łoń

18/07/2012

GODZ. 20.00, KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA

Adam z Wą­grow­ca: Ave Ma­ris Stel­la
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki: Ave Ma­ris Stel­la
Adam z Wą­grow­ca: Ri­cer­ca­ta qu­ar­ti to­ni
Bar­tło­miej Pę­kiel: Dul­cis amor Je­su
Adam z Wą­grow­ca: Fan­ta­sia ter­tia
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki: To­ta pul­ch­ra es Ma­ria
Mar­cin Miel­czew­ski: Deus in no­mi­ne tuo
Mar­cin Miel­czew­ski: Can­zo­na te­rza á 3
Adam z Wą­grow­ca: Ri­cer­ca­ta se­cun­di to­ni
Mar­cin Miel­czew­ski: Ve­spe­rae Do­mi­ni­ca­les:
Di­xit Do­mi­nu­s/Con­fi­te­bo­r/Be­atus vi­r/Lau­da­te Pu­eri
Mar­cin Miel­czew­ski: Can­zo­na á 3
Mar­cin Miel­czew­ski: Ve­spe­rae Do­mi­ni­ca­les: Ma­gni­fi­cat

Ca­pel­la Cra­co­vien­sis
Ca­pel­la Cra­co­vien­sis Vo­cal En­sem­ble
Jan To­masz Ada­mus, or­ga­ny­/dy­ry­gent

19/07/2012

GODZ. 19.00, SALA ZŁOTA FILHARMONII
IM. K. SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE

Fry­de­ryk Cho­pin: Trio for­te­pia­no­we g-moll op. 8
Adam Wa­la­ciń­ski: Ci­nque epi­so­di na skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę
i for­te­pian
Ar­tur Ma­law­ski: Trio for­te­pia­no­we

Ma­law­ski Trio
Ma­ciej Lu­lek, skrzyp­ce
Bar­ba­ra Ły­pi­k-So­ba­niec, wio­lon­cze­la
Sła­wo­mir Cier­pik, for­te­pian

20/07/2012

GODZ. 19.00, AULA FLORIANKA

Zyg­munt Krau­ze: Aus al­ler Welt stam­men­de
Ro­man Pa­le­ster: Nok­turn na or­kie­strę smycz­ko­wą
Woj­ciech Ki­lar: Cho­ra­lvor­spiel
Woj­ciech Ki­lar: 2. Kon­cert for­te­pia­no­wy

Be­ata Bi­liń­ska, for­te­pian
Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Ro­bert Ka­ba­ra, kon­cert­mistrz

21/07/2012

GODZ. 12.00, AULA COLLEGIUM NOVUM UJ

„Mów do mnie jesz­cze"
Ka­rol Szy­ma­now­ski: Ry­my dzie­cię­ce op. 49
(Przed za­śnię­ciem; Jak się naj­le­piej opę­dzać od szer­sze­nia; Miesz­ka­nie; Pro­sie; Gwiazd­ka; Ślub kró­lew­ny; Trz­miel i żuk; Świę­ta Kry­sty­na; Wio­sna; Ko­ły­san­ka La­lek; Gil i sro­ka; Smu­tek; Wi­zy­ta u kro­wy; Ko­ły­san­ka Krzy­si; Kot; Ko­ły­san­ka Lal­ki; My­szy; Zły Lej­ba; Ko­ły­san­ka gnia­de­go ko­nia; Nik­czem­ny szpak)

Mie­czy­sław Kar­ło­wicz: Pie­śni
(Pa­mię­tam ci­che, ja­sne, zło­te dnie; Za­wód; Idzie na po­la; Rdza­we li­ście; Po sze­ro­kim, po sze­ro­kim mo­rzu; W wie­czor­na ci­szę; Za­smu­co­nej; Na śnie­gu; Skąd pierw­sze gwiaz­dy; Z ero­ty­ków; Nie plącz na­de mną, kró­lew­no ma zło­ta; Za­cza­ro­wa­na kró­lew­na; Pod ja­wo­rem; Mów do mnie jesz­cze)

Elż­bie­ta Szmyt­ka, so­pran
Le­ven­te Ken­de, for­te­pian

GODZ. 17.00, SALA WŁOSKA KOŚCIOŁA O. FRANCISZKANÓW

Au­di­te Gen­tes
"Psal­my Zło­te­go Wie­ku, Kra­ków 1580"
Psal­my Mi­ko­ła­ja Go­mół­ki do słów Ja­na Ko­cha­now­skie­go

Pau­li­na Ce­re­mu­żyń­ska - so­pran
Fer­nan­do Rey­es - vi­hu­ela i gi­ta­ra re­ne­san­so­wa
Car­los Ca­stro – per­ku­sja

GODZ. 19.00, FILHARMONIA IM. K. SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE

Ro­man Stat­kow­ski: Ma­ria – ope­ra w 3 ak­tach (wer­sja kon­cer­to­wa)

Ma­ria: Vio­let­ta Cho­do­wicz, so­pran
Wa­cław: To­masz Kuk, te­nor
Miecz­nik: Adam Kru­szew­ski, ba­ry­ton
Wo­je­wo­da: Krzysz­tof Szu­mań­ski, bas
Pa­cho­lę: Mo­ni­ka Ko­ry­bal­ska, mez­zo­so­pran
Szlach­cic, Ko­zak: An­drzej Lam­pert, te­nor
Zmo­ra, Rot­mistrz, Ko­zak, Ma­ska: Se­ba­stian Szum­ski, ba­ry­ton
Chór Pol­skie­go Ra­dia w Kra­ko­wie
Mar­ce­li Ko­la­ska – przy­go­to­wa­nie chó­ru
Kra­kow­ska Or­kie­stra Fe­sti­wa­lo­wa
To­masz To­kar­czyk, dy­ry­gent

PROGRAM VII FESTIWALU MUZYKI POLSKIEJ, KRAKÓW 15-24 LIPCA 2011 r.

15 lip­ca, pią­tek

godz. 20.30, Ko­ściół św. Pio­tra i Paw­ła

Ro­man Pa­le­ster: Po­lo­ne­zy Ogiń­skie­go
Gra­ży­na Ba­ce­wicz: 3. Sym­fo­nia
Ka­rol Li­piń­ski: 2. Kon­cert skrzyp­co­wy D-dur op. 21

Lau­rent A. Breu­nin­ger, skrzyp­ce
Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Mi­chał Ne­ste­ro­wicz, dy­ry­gent

16 lip­ca, so­bo­ta

godz. 17.00, Sa­la Zło­ta Fil­har­mo­nii

Li­ry­ka pol­ska
Uczest­ni­cy Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kur­su Mi­strzow­skie­go Prof. He­le­ny Ła­zar­skiej

godz. 20.30, Ba­zy­li­ka Bo­że­go Cia­ła

Jó­zef Mi­chał Ksa­we­ry Po­nia­tow­ski: Mis­sa in F na 4 so­li­stów, chór i for­te­pian (pra­wy­ko­na­nie pol­skie)

Mo­ni­ka Mych, so­pran
Agniesz­ka Mo­na­ster­ska, alt
Mi­ko­łaj Adam­czak, te­nor
Ar­tur Ro­żek, ba­ry­ton
Bar­tło­miej Ko­mi­nek, for­te­pian
Oc­ta­va En­sem­ble
Mar­ce­li Ko­la­ska, dy­ry­gent

17 lip­ca, nie­dzie­la

godz. 12.00, Au­la Col­le­gium No­vum UJ

Pa­weł Wa­ka­re­cy, for­te­pian

Fry­de­ryk Cho­pin:
Nok­turn Es-dur op. 55 nr 2
4 Pre­lu­dia op. 28 nr 1-4
Nok­turn e-moll op. 72
2 Pre­lu­dia op. 28 nr 9-10
2 Ma­zur­ki op. 24: g-moll, C-dur
Walc Es-dur op. 18
---
Fry­de­ryk Cho­pin: Po­lo­nez A-dur op. 40.
Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski: Po­lo­nez H-dur op. 9 nr 6
Ju­liusz Za­ręb­ski: Wiel­ki Po­lo­nez Fi­s-dur op. 6

godz. 20.30, Sa­la wło­ska w ko­ście­le oo. Fran­cisz­ka­nów

Mu­zy­ka pol­skiej ka­pli­cy kró­lew­skiej

Ac­ca­de­mia d'Ar­ca­dia

18 lip­ca, po­nie­dzia­łek

godz. 19.00, Au­la Col­le­gium No­vum UJ

Fry­de­ryk Cho­pin: Pie­śni
Ka­rol Szy­ma­now­ski: Sie­dem pie­śni op. 54 (do słów Ja­me­sa Joy­ce­´a)
Fran­cis Po­ulenc: 8 Pie­śni pol­ski­ch/Hu­it Chan­sons po­lo­na­ises

He­len Ke­arns, so­pran
Fran­co­is Du­mont, for­te­pian

19 lip­ca, wto­rek

godz. 19.00, Mu­zeum Ży­dow­skie Ga­li­cja

Zbi­gniew Bar­giel­ski: La­bi­rynt
Da­riusz Przy­byl­ski: Di­sco­urs
Mi­ko­łaj Maj­ku­siak: Rhy­thms of do­ubts

Alek­san­der No­wak: Sa­tin
Ra­fał Ja­niak: After ho­urs of mu­te­ness
Han­na Ku­len­ty: Pre­lu­dium, Po­stlu­dium i Psalm

TWOge­ther Duo (Mag­da­le­na Bo­ja­no­wicz - wio­lon­cze­la, Ma­ciej Frąc­kie­wicz - akor­de­on)

20 lip­ca, śro­da

godz. 19.00, Au­la Col­le­gium No­vum UJ

Zyg­munt No­skow­ski: So­na­ta a-moll
Szy­mon Laks: "Su­ita pol­ska"
Fran­ci­szek Brze­ziń­ski: So­na­ta D-dur op. 6
Jó­zef No­wa­kow­ski: Duo A-dur

Ja­nusz Waw­row­ski, skrzyp­ce
Jo­se Gal­lar­do, for­te­pian

21 lip­ca, czwar­tek

godz. 17, Mang­gha. Mu­zeum Sz­tu­ki i Tech­ni­ki Ja­poń­skiej

Mie­czy­sław We­in­berg - Pa­sa­żer­ka (ope­ra w 2 ak­tach)
(po­kaz fil­mo­wy spe­ta­klu z Bre­gen­zer Fe­st­spie­le 2010)

So­li­ści, chór, Wie­ner Sym­pho­ni­ker, Te­odor Cur­rent­zis (dy­ry­gent)
reż. Da­vid Po­unt­ney

22 lip­ca, pią­tek

godz. 19.00, Fil­har­mo­nia im. K. Szy­ma­now­skie­go

Bry­ce Des­sner: Aheym (Ho­me­ward)
Ol­ga Hans: String Qu­ar­tet No. 5, "Win­ter Lay"
Al­ter Ye­chiel Kar­niol (arr. Ju­dith Berk­son): Sim Sho­lom
Mark No­wa­kow­ski: String Qu­ar­tet No. 2, "Grand­fa­ther Songs"

Hen­ryk M. Gó­rec­ki: Ge­ne­sis I: Ele­men­ti, Op. 19, No. 1 (For String Trio)
Ken Wa­lic­ki: nada Brah­maL
Han­na Ku­len­ty: String Qu­ar­tet No. 4 (A Cra­dle Song)

Kro­nos Qu­ar­tet:
Da­vid Har­ring­ton, skrzyp­ce
John Sher­ba, skrzyp­ce
Hank Dutt, al­tów­ka
Jef­frey Ze­igler, wio­lon­cze­la

23 lip­ca, so­bo­ta

godz. 19.00, Fil­har­mo­nia im. K. Szy­ma­now­skie­go

Jó­zef Mi­chał Ksa­we­ry Po­nia­tow­ski: „Pier­re de Me­di­cis" ope­ra w 4 ak­tach

Lau­ra Sa­lvia­ti: Alek­san­dra Bu­czek, so­pran
Pier­re de Me­di­cis: Xu Chang, te­nor
Ju­lien de Me­di­cis: Flo­rian Sem­pey, ba­ry­ton
Fra An­to­nio: Ya­su­shi Hi­ra­no, bas
Pa­olo Mon­ti: Ju­raj Hol­ly, te­nor
Hen­riet­ta: Ja­dwi­ga Po­stroż­na, mez­zo­so­pran
Chór Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek, przy­go­to­wa­nie chó­ru
Kra­kow­ska Or­kie­stra Fe­sti­wa­lo­wa
Mas­si­mi­lia­no Cal­di, dy­ry­gent

24 lip­ca, nie­dzie­la

godz. 12.00, Au­la Col­le­gium No­vum UJ

Fry­de­ryk Cho­pin: Bo­le­ro a-moll op. 19, Sche­rzo E-dur op. 54, Fan­ta­zja f-moll, op. 49, So­na­ta h-moll op 58

Ni­ko­lay Kho­zy­ainov, for­te­pian

godz. 20.30, Ko­ściół oo. Fran­cisz­ka­nów

Jó­zef El­sner: So­lem­nis Co­ro­na­tio­nis Mis­sa in C op.51
Ka­rol Kur­piń­ski: Te Deum

Sa­bi­na von Wal­ther, so­pran
Ma­nu­ela Le­on­harts­ber­ger, so­pran
Tan­ja Aria­ne Baum­gart­ner, alt
Tho­mas Eben­ste­in, te­nor
Kir­lia­nit Cor­tes, te­nor
Liu­das Mi­ka­lau­skas, bas
Chór Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek, przy­go­to­wa­nie chó­ru
Kra­kow­ska Or­kie­stra Fe­sti­wa­lo­wa
Ka­spar Zehn­der, dy­ry­gent

6. FESTIWAL MUZYKI POLSKIEJ - PROGRAM
KRAKÓW, 5-11 XI 2010 (wer­sja z dnia 3.11.2010)

5 li­sto­pa­da, pią­tek

FILHARMONIA KRAKOWSKA, GODZ. 19.30
Ju­sty­na Ko­wal­ska – Fan­fa­ra (2009)
Ka­rol Szy­ma­now­ski – Trzy pie­śni księż­nicz­ki z ba­śni op. 31 na so­pran i or­kie­strę (1933)
Aga­ta Zu­bel – III Sym­fo­nia na po­dwój­ną trąb­kę i or­kie­strę sym­fo­nicz­ną (2010)
Fry­de­ryk Cho­pin – Kon­cert for­te­pia­no­wy e-moll

Aga­ta Zu­bel – so­pran
Mar­co Bla­auw - trąb­ka
Fran­co­is Du­mont - for­te­pian (Lau­re­at 16. Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Pia­ni­stycz­ne­go im. Fr. Cho­pi­na)
Or­kie­stra Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go
Pa­weł Przy­toc­ki – dy­ry­gent

6 li­sto­pa­da, so­bo­ta

OPERA KRAKOWSKA, GODZ. 15.00
Im­pre­za to­wa­rzy­szą­ca – pro­mo­cja pły­ty z udzia­łem Ja­dwi­gi Ro­mań­skiej

AULA COLLEGIUM NOVUM UJ, GODZ. 17.30
An­drzej Czaj­kow­ski
In­wen­cje na for­te­pian op. 2 (1961/62)
Trio Not­tur­no op. 6 (1978)
Sie­dem So­ne­tów Szek­spi­ra (1966)
So­na­ta na klar­net i for­te­pian (1959)
II Kwar­tet (1973-5)

Ja­kub Ja­ko­wicz – skrzyp­ce
Ka­rol Ma­ria­now­ski – wio­lon­cze­la
Ma­ciej Grzy­bow­ski – for­te­pian
Ur­szu­la Kry­ger – mez­zo­so­pran
Krzysz­tof Zbi­jow­ski – klar­net
Mec­co­re String Qu­ar­tet

KOŚCIÓŁ OO. FRANCISZKANÓW, GODZ. 20.30
ZIELEŃSKI 1611-2011
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski – Be­ata vi­sce­ra na so­pran, bas i b.c.
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski - Mit­te ma­num tu­am na so­pran, bas i b.c.
Gi­ro­la­mo Fre­sco­bal­di - Mad­da­le­na al­la Cro­ce na so­pran i b.c.
Clau­dio Mon­te­ver­di - Ab aeter­no or­di­na­ta sum na bas i b.c.

Gi­ro­la­mo Fre­sco­bal­di - Toc­ca­ta g-moll na or­ga­ny

Bar­ba­ra Stroz­zi - Al­la be­ata ver­gi­ne na so­pran i b.c.
Gio­van­ni Do­me­ni­co Pu­lia­schi - Lo­car so­pra gl'abis­si na bas i b.c.
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski – Tu es Pe­trus na so­pran, bas i b.c.

Ta­rqu­inio Me­ru­la - So­na­ta cro­ma­ti­ca na or­ga­ny

Mi­ko­łaj Zie­leń­ski - Vi­deo ca­elos aper­tos na so­pran i b.c.
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski - In splen­do­ri­bus sanc­to­rum na bas i b.c.
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski - Gu­sta­te et vi­de­te na so­pran i b.c.
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski - Qui man­du­cat me­am car­nem na bas i b.c.

Ber­nar­do Sto­rach - Ciac­co­na na or­ga­ny

Clau­dio Mon­te­ver­di - Ego Dor­mio na so­pran, bas i b.c.
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski - Amen di­co vo­bis qu­od vos na so­pran, bas i b.c.

Em­ma Kirk­by – so­pran
Jo­el Fre­de­rik­sen – bas
Jan To­masz Ada­mus - or­ga­ny

7 li­sto­pa­da, nie­dzie­la

AULA COLLEGIUM NOVUM UJ, GODZ. 11.00
Mie­czy­sław Kar­ło­wicz – Se­re­na­da na smycz­ki op. 2
Fe­liks Ja­nie­wicz – Di­ver­ti­men­to na or­kie­strę smycz­ko­wą
Ca­pel­la Cra­co­vien­sis
Ales­san­dro Moc­cia – kon­cert­mistrz

MUZEUM ŻYDOWSKIE GALICJA, GODZ. 19.30
Zyg­munt Krau­ze – Qu­atu­or po­ur la na­is­san­ce na klar­net, skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę i for­te­pian
Mi­chał Ja­kub Pa­pa­ra – Po­emat z księ­gi snów i wy­obra­żeń (za­mó­wie­nie FMP)*
Ma­rek Sta­chow­ski – Mir­ro­ir du temp na klar­net, skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę i for­te­pian (2003), 20'
Hen­ryk Mi­ko­łaj Gó­rec­ki – Re­ci­ta­ti­va i ario­sa „Ler­chen­mu­sik" op. 53 na klar­net, wio­lon­cze­lę i for­te­pian (1985), 45'

The Lon­don Sin­fo­niet­ta

8 li­sto­pa­da, po­nie­dzia­łek

TEATR IM. SŁOWACKIEGO, GODZ. 19.00
Sta­ni­sław Mo­niusz­ko – Hal­ka
Ope­ra Bał­tyc­ka
Re­ży­se­ria – Ewe­li­na Pie­tro­wiak

9 li­sto­pa­da, wto­rek

KOŚCIÓŁ OO. FRANCISZKANÓW, GODZ. 20.30
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski - Do­mus Mea na gło­sy wo­kal­ne i b.c.
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski - Ma­gna est Glo­ria eius na gło­sy wo­kal­ne i b.c.
Adam Ja­rzęb­ski - Ch­ro­ma­ti­ca na 2 skrzy­piec i b.c.
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki - Os iu­sti me­di­ta­bi­tur na gło­sy wo­kal­ne, 2 skrzy­piec i b.c.
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki - Iu­stus ut pal­ma flo­re­bit na gło­sy wo­kal­ne, 2 skrzy­piec i b.c.
Hen­ryk Mi­ko­łaj Gó­rec­ki - Kan­ta­ta na or­ga­ny op.26
Wi­told Lu­to­sław­ski – La­cri­mo­sa na so­pran i or­ga­ny
Adam Ja­rzęb­ski - Can­zon Qu­in­ta na 4 in­stru­men­ty i b.c.
Da­mian Sta­cho­wicz - Ie­su Spes Mea na głos, 2 skrzy­piec i b.c.
Da­mian Sta­cho­wicz - Ve­ni Con­so­la­tor na głos, trąb­kę i b.c
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki - Com­ple­to­rium na gł. wo­kal­ne, 2 skrzy­piec, 2 trąb­ki, wio­lon­cze­lę, bas i b.c.

Re­tro­spect En­sem­ble
Mat­thew Halls – dy­ry­gent, or­ga­ny

10 li­sto­pa­da, śro­da

SALA ZŁOTA FILHARMONII IM. K. SZYMANOWSKIEGO, GODZ. 17.00
KONCERT UCZESTNIKÓW KURSU HELENY ŁAZARSKIEJ „CHOPIN, PADEREWSKI, PONIATOWSKI"

KONSULAT REPUBLIKI AUSTRII, GODZ. 19.30
Sta­ni­sław Mo­niusz­ko – II Kwar­tet smycz­ko­wy F-dur
Zbi­gniew Bar­giel­ski – IV Kwar­tet smycz­ko­wy „Temps ar­dent"
Ka­rol Szy­ma­now­ski - I Kwar­tet smycz­ko­wy C-dur op. 37
Ma­rek Sta­chow­ski - Mu­si­ca fe­steg­gian­te

Hu­go Wolf Qu­ar­tett

11 li­sto­pa­da, czwar­tek

FOYER TEATRU IM. J. SŁOWACKIEGO, GODZ. 19.30
EN ATTENDANT CHOPIN
Te­atr Wiel­ki z Po­zna­nia, reż. Mi­chał Zna­niec­ki

KLUB ALCHEMIA, GODZ. 19.30
CHOPIN MIX&REMIX
Bar­tło­miej Ko­mi­nek – for­te­pian
DJ Żu­sto
VJ Mi­sion

V FESTIWAL MUZYKI POLSKIEJ

9 li­sto­pa­da, po­nie­dzia­łek

OPERA KRAKOWSKA, GODZ. 19.30

Ka­rol Szy­ma­now­ski – Król Ro­ger

An­drzej Dob­ber - Król Ro­ger
Agniesz­ka Bo­che­ne­k-Osiec­ka - Rok­sa­na
Ra­fał Bart­miń­ski - Pa­sterz
Ra­fał Maj­zner - Edri­si
Bar­ba­ra Ba­giń­ska - Dia­ko­ni­sa
Ra­do­sław Żu­kow­ski - Ar­chie­re­ios

Or­kie­stra i Chór Ope­ry Wro­cław­skiej
Ma­riusz Tre­liń­ski – re­ży­se­ria
Bo­ris Ku­dli­čka – sce­no­gra­fia
Ewa Mich­nik - kie­row­nic­two mu­zycz­ne
To­masz Szre­der - dy­ry­gent

10 li­sto­pa­da, wto­rek

PAWILON WYSPIAŃSKIEGO, GODZ. 12.00

AKADEMIA FESTIWALOWA: JADWIGA SARNECKA - PIERWSZA POLSKA KOMPOZYTORKA?

Spot­ka­nie z Mar­kiem Szle­ze­rem
Pro­wa­dze­nie: An­drzej Ko­sow­ski (Współ­pra­ca: Mał­go­rza­ta Po­lań­ska)

- - -

KINOTEATR UCIECHA, GODZ. 18.00

Im­pre­za to­wa­rzy­szą­ca - pre­zen­ta­cja fil­mu do­ku­men­tal­ne­go o An­drze­ju Pa­nuf­ni­ku (TVP Kul­tu­ra) „Ta­ta zza że­la­znej kur­ty­ny" w reż. Krzysz­to­fa Rzą­czyń­skie­go

- - -

AULA COLLEGIUM NOVUM UJ, GODZ. 19.30

Jó­zef El­sner – So­na­ta F-dur na skrzyp­ce i for­te­pian op. 10 nr 1
Alek­san­der No­wak - So­na­ta „Ju­ne­-De­cem­ber" na skrzyp­ce i for­te­pian
Eu­ge­niusz Kna­pik - Par­ti­ta per vio­li­no e pia­no­for­te
Gra­ży­na Ba­ce­wicz – Dwa Ober­ki na skrzyp­ce i for­te­pian

Piotr Pław­ner - skrzyp­ce
Eu­ge­niusz Kna­pik - for­te­pian

11 li­sto­pa­da, śro­da

TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO, GODZ. 19.30

KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

An­drzej Pa­nuf­nik – Uwer­tu­ra he­ro­icz­na
Zyg­munt Sto­jow­ski – Kon­zert­stück D-dur op. 31 na wio­lon­cze­lę i or­kie­strę
Gra­ży­na Ba­ce­wicz – Pen­sie­ri not­tur­ni na or­kie­strę ka­me­ral­ną
Sta­ni­sław Mo­niusz­ko – Uwer­tu­ra do ope­ry "Pa­ria"
Sta­ni­sław Mo­niusz­ko – Re­cy­ta­tyw i ro­mans Ne­ali z ope­ry "Pa­ria"
Sta­ni­sław Mo­niusz­ko – Tań­ce gó­ral­skie z ope­ry „Hal­ka"
Sta­ni­sław Mo­niusz­ko – Re­cy­ta­tyw i aria Hal­ki „Gdy­bym ran­nym słon­kiem" z ope­ry "Hal­ka"
Hen­ryk Wars - Ci­ty Sket­ches, su­ita or­kie­stro­wa
No­skow­ski – Od­gło­sy pa­miąt­ko­we na or­kie­strę

Urška Ar­lič Go­lo­li­čič – so­pran
To­masz Strahl - wio­lon­cze­la
Pol­ska Or­kie­stra Ra­dio­wa
To­masz Bu­gaj - dy­ry­gent

W prze­rwie kon­cer­tu za­pra­sza­my na pra­wy­ko­na­nie spe­cjal­nie na­pi­sa­nej „Fan­fa­ry fe­sti­wa­lo­wej" skom­po­no­wa­nej przez Ju­sty­nę Ko­wal­ską na za­mó­wie­nie Fe­sti­wa­lu Mu­zy­ki Pol­skiej

12 li­sto­pa­da, czwar­tek

PAWILON WYSPIAŃSKIEGO, GODZ. 12.00

AKADEMIA FESTIWALOWA: ZŁOTY POLSKI RENESANS I BAROK

Spot­ka­nie z Pio­trem Poź­nia­kiem
Pro­wa­dze­nie: Ja­kub Ku­bie­niec

- - -

SALA SENATORSKA NA WAWELU, GODZ. 19.30

Ano­nim - Gau­de Ma­ter Po­lo­nia
Se­ba­stian z Felsz­ty­na - Al­le­lu­ia, Fe­lix es
Wa­cław z Sza­mo­tuł - Ego sum pa­stor bo­nus
Mar­cin Pa­li­gon - Ro­ra­te ca­eli
Jan Brant - Ca­eli ci­ves
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki - Mis­sa Pa­scha­lis
Bar­tło­miej Pę­kiel - Mis­sa Pul­cher­ri­ma
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski - Vox in ra­ma
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski - Gau­de­te ju­sti

The Tal­lis Scho­lars
Pe­ter Phil­lips - dy­ry­gent

13 li­sto­pa­da, pią­tek

PAWILON WYSPIAŃSKIEGO, GODZ. 12.00

AKADEMIA FESTIWALOWA: CZAS KARŁOWICZA

Spot­ka­nie z Lesz­kiem Po­lo­nym
Pro­wa­dze­nie: Wi­told Tur­dza

- - -

FILHARMONIA IM. K. SZYMANOWSKIEGO, GODZ. 19.30

Zyg­munt No­skow­ski – Mor­skie Oko, uwer­tu­ra
Mie­czy­sław Kar­ło­wicz – Odwiecz­ne pie­śni, po­emat sym­fo­nicz­ny op. 10
Fry­de­ryk Cho­pin – II Kon­cert for­te­pia­no­wy f-moll

Ivo Po­go­re­lich – for­te­pian
Chór i Or­kie­stra Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Pa­weł Przy­toc­ki - dy­ry­gent

14 li­sto­pa­da, so­bo­ta

SALA ZŁOTA FILHARMONII, GODZ. 17.00

Kon­cert uczest­ni­ków kur­su in­ter­pre­ta­cji prof. He­le­ny Ła­zar­skiej

- - -

FLORIANKA, GODZ. 19.30

Mu­zy­ka pol­skie­go Oświe­ce­nia

Ma­ciej Ka­mień­ski – Uwer­tu­ra do ope­ry „Nę­dza uszczę­śli­wio­na"
An­to­ni Mil­wi­d/Jan Krenz – Sin­fo­nia con­cer­tan­te
Ja­kub Go­łą­bek – Sym­fo­nia C-dur
Fe­liks Ja­nie­wicz – I Kon­cert skrzyp­co­wy F-dur
Jan Wań­ski – Sym­fo­nia G-dur na mo­ty­wach ope­ry „Kmio­tek"

Sirk­ka­-Lii­sa Ka­aki­nen – skrzyp­ce
Ma­rek Mlecz­ko - obój
Ca­pel­la Cra­co­vien­sis

15 li­sto­pa­da, nie­dzie­la

KOŚCIÓŁ O. FRANCISZKANÓW, GODZ. 18.00

Bo­gu­sław Scha­ef­fer – Msza elek­tro­nicz­na

Chór Ch­ło­pię­cy Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Chór Aka­de­mii Mu­zycz­nej w Kra­ko­wie
Li­dia Ma­ty­nian – dy­ry­gent
Ma­rek Cho­ło­niew­ski – re­ży­se­ria dźwię­ku

- - -

KOŚCIÓŁ ŚW. KATARZYNY, GODZ. 20.30

Krzysz­tof Pen­de­rec­ki – Sie­dem bram Je­ro­zo­li­my

San­dra Trat­t­nigg - so­pran
Ana Pu­che Ro­sa­do - so­pran
Ewa Krzak - alt
Mar­kus Ah­me - te­nor
To­masz Ko­niecz­ny - ba­s-ba­ry­ton
Je­rzy Tre­la - nar­ra­tor
Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek, Mał­go­rza­ta Oraw­ska - przy­go­to­wa­nie chó­rów
Ma­ciej Two­rek - współ­pra­ca ar­ty­stycz­na

Chór Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Chór Pol­skie­go Ra­dia w Kra­ko­wie
Or­kie­stra Aka­de­mii Be­etho­ve­now­skiej

Krzysz­tof Pen­de­rec­ki – dy­ry­gent

SUPLEMENT FESTIWALU
27 li­sto­pa­da, pią­tek

FILHARMONIA IM. K. SZYMANOWSKIEGO, GODZ. 19.30

Ka­rol Szy­ma­now­ski – Pieśń Ro­xa­ny z ope­ry "Król Ro­ger" (opr. G. Fi­tel­berg)
Ka­rol Szy­ma­now­ski – I Kon­cert skrzyp­co­wy

Mi­do­ri – skrzyp­ce
Or­kie­stra Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Pa­weł Przy­toc­ki - dy­ry­gent

IV FESTIWAL MUZYKI POLSKIEJ
Kra­ków 9-16 li­sto­pa­da 2008

9 li­sto­pa­da (nie­dzie­la)

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, go­dzi­na 19.30
KONCERT INAUGURACYJNY

An­drzej Pa­nuf­nik A Pro­ces­sion for Pe­ace (1982-83)
Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski Kon­cert for­te­pia­no­wy a-moll op. 17 (1888)
Woj­ciech Ki­lar Te Deum na gło­sy so­lo­we, chór i or­kie­strę (2008)
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we

Na­ro­do­wa Or­kie­stra Sym­fo­nicz­na Pol­skie­go Ra­dia
Chór Pol­skie­go Ra­dia
przy­go­to­wa­nie: Wło­dzi­mierz Sie­dlik
Chór Fil­har­mo­nii Ślą­skiej
przy­go­to­wa­nie: Wal­de­mar Su­tryk
Piers La­ne - for­te­pian (Au­stra­lia)
Iwo­na Hos­sa - so­pran
Ewa Mar­ci­niec - alt
Ra­fał Bart­miń­ski - te­nor
Piotr No­wac­ki - bas
Woj­ciech Mich­niew­ski - dy­ry­gent

10 li­sto­pa­da (po­nie­dzia­łek)

PAWILON WYSPIAŃSKIEGO, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Mi­cha­łem Zna­niec­kim
Pro­wa­dze­nie: Adrian­na Gi­nał

MUZEUM MANGGHA, go­dzi­na 17.00

Sła­wo­mir Kup­czak Kre­acja II Po­emat na vio­lę da gam­ba, kla­we­syn, fle­ty pro­ste i elek­tro­ni­kę (2007)
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we
Woj­ciech Zie­mo­wit Zych P.S. na kla­we­syn (2005)
Wi­told Sza­lo­nek Gło­wa Me­du­zy na flet pro­sty so­lo
Zbi­gniew Bar­giel­ski Le cri­stal flam­boy­ant na kla­we­syn i ta­śmę (2002)
Ga­brie­la Moy­se­owicz 2 Kan­zo­ny na vio­lę da gam­ba so­lo (1980)
Woj­ciech Wi­dłak Ch­ro­ma­tic Fan­ta­sy na kla­we­syn (2003)
Mar­cel Chy­rzyń­ski BEELDEN (2007) na flet pro­sty, kla­we­syn i ta­śmę
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we

Pa­weł My­kie­tyn La Stra­da wer­sja na flet, vio­lę da gam­ba i kla­we­syn (1991)

The Ro­ent­gen Con­nec­tion
Goś­ka Isphor­ding - kla­we­syn (Pol­ska­/Ho­lan­dia)
Ka­ro­li­na Bäter - flet pro­sty (Niem­cy)
Ka­rin Pre­sl­mayr - vio­la da gam­ba (Au­sti­ra)

TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO, go­dzi­na 19.30

Pra­squ­al Ester (reż. Mi­chał Zna­niec­ki)
Ta­de­usz Ba­ird Ju­tro (reż. Ewe­li­na Pie­tro­wiak)

Ope­ra Wro­cław­ska
To­masz Szre­der - kie­row­nic­two mu­zycz­ne

w prze­rwie AKADEMIA FESTIWALOWA
Spot­ka­nie z Ali­ną Ba­ir­do­wą oraz Kry­sty­ną Szo­ste­k-Rad­ko­wą, pierw­szą od­twór­czy­nią ro­li Jes­si­ki w Ju­trze T. Ba­ir­da
Pro­wa­dze­nie: Mał­go­rza­ta Ko­mo­row­ska

11 li­sto­pa­da (wto­rek)

TEATR SŁOWACKIEGO, go­dzi­na 17.30

Je­rzy Mak­sy­miuk Nor­wi­dia­na na dwa so­pra­ny, mez­zo­so­pran i or­kie­strę
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we

Jo­an­na Woś - so­pran
Alek­san­dra Bu­czek - so­pran
Ka­ta­rzy­na Ho­łysz - mez­zo­so­pran
Or­kie­stra Ka­me­ral­na AUKSO
Je­rzy Mak­sy­miuk - dy­ry­gent

(Im­pre­za to­wa­rzy­szą­ca we współ­pra­cy z Fun­da­cją Kon­kurs Pro Pu­bli­co Bo­no)

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, go­dzi­na 19.30

Ste­fan Ki­sie­lew­ski Kon­cert na or­kie­strę ka­me­ral­ną
Woj­ciech Ki­lar Wo­ka­li­za z mu­zy­ki do fil­mu Dzie­wią­te wro­ta na so­pran, for­te­pian, kla­we­syn i or­kie­strę smycz­ko­wą (1999)
Mie­czy­sław Kar­ło­wicz (ork. M. Le­wan­dow­ski) Pa­mię­tam ci­che ja­sne, zło­te dnie op. 1 nr 5 na te­nor i or­kie­strę (1896)
Ka­rol Szy­ma­now­ski Mło­do­ści mej dla Cie­bie bi­je żar z ope­ry Ha­gith na so­pran, te­nor i or­kie­strę (1912-13)
Hen­ryk Wars Kon­cert for­te­pia­no­wy (?)
Gra­ży­na Ba­ce­wicz Uwer­tu­ra (1943)
Lu­do­mir Ró­życ­ki Walc Ca­ton z 3. ak­tu ope­ry Ca­sa­no­va na so­pran i or­kie­strę (1922)
Sta­ni­sław Mo­niusz­ko Re­cy­ta­tyw i aria Ste­fa­na z ope­ry Strasz­ny dwór na te­nor i or­kie­strę (1865)
Ka­rol Szy­ma­now­ski Od cza­su gdym Cię uj­rzał raz z ope­ret­ki Lo­te­ria na mę­żów na so­pran, te­nor i or­kie­strę (1908-9)
Wła­dy­sław Sz­pil­man Walc w sta­rym sty­lu (1937-68)
Woj­ciech Ki­lar Kon­cert na for­te­pian i or­kie­strę (1997)

Ka­ta­rzy­na Ja­gieł­ło - so­pran
Pa­weł Ska­łu­ba - te­nor
Pe­ter Ja­blon­ski - for­te­pian (Szwe­cja)
Pol­ska Or­kie­stra Ra­dio­wa
Łu­kasz Bo­ro­wicz - dy­ry­gent

12 li­sto­pa­da (śro­da)

PAWILON WYSPIAŃSKIEGO, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Agniesz­ką Ducz­mal
Pro­wa­dze­nie: Adrian­na Gi­nał

Ś.O.K., KAMIENICA LAMELLICH, go­dzi­na 14.00

Kon­cert uczest­ni­ków Wo­kal­nych Kur­sów Mi­strzow­skich prof. He­le­ny Ła­zar­skiej

SALA KONCERTOWA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA IM. W. ŻELEŃSKIEGO W KRAKOWIE, go­dzi­na 19.30

Ma­ciej Ra­dzi­wiłł Se­re­na­da (1790)
Jan Astriab Sym­fo­nia ka­me­ral­na (1998)
Krzysz­tof Mey­er Con­cer­to re­tro na flet, kla­we­syn i or­kie­strę smycz­ko­wą (1986)
Sta­ni­sław Mo­niusz­ko (instr. A. Ducz­mal) - I Kwar­tet smycz­ko­wy (1839)
Mi­chał Spi­sak Con­cer­ti­no na or­kie­strę smycz­ko­wą
Piotr Moss Ele­gia IV na or­kie­strę kam­pe­ral­ną (2006)

Or­kie­stra Ka­me­ral­na Pol­skie­go Ra­dia Ama­deus
Agniesz­ka Ducz­mal - dy­ry­gent
Łu­kasz Dłu­gosz - flet

13 li­sto­pa­da (czwar­tek)

PAWILON WYSPIAŃSKIEGO, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Łu­ka­szem Dłu­go­szem
Pro­wa­dze­nie: Adrian­na Gi­nał

AULA COLLEGIUM NOVUM UJ, go­dzi­na 17.00

Szy­mon Laks III Kwar­tet smycz­ko­wy na te­ma­ty pol­skie (1946)
Gra­ży­na Ba­ce­wicz I Kwin­tet for­te­pia­no­wy (1952)
Pa­weł Szy­mań­ski Two pie­ces na kwar­tet smycz­ko­wy (1982)
Ju­liusz Za­ręb­ski Kwin­tet for­te­pia­no­wy g-moll op. 34 (1885)

Jo­na­than Plow­ri­ght - for­te­pian (Wiel­ka Bry­ta­nia)
Szy­ma­now­ski Qu­ar­tet

14 li­sto­pa­da (pią­tek)

PAWILON WYSPIAŃSKIEGO, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Han­ną Ku­len­ty
Pro­wa­dze­nie: Ma­ciej Ja­błoń­ski

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ŚW. MARCINA, go­dzi­na 17.00

Ano­nim ze zbio­rów Bi­blio­te­ki Ja­giel­loń­skiej ma­nu­skrypt Ms. Mus.40626 (ca. 1650) na lut­nię so­lo:
Pre­lu­de,
Sa­ra­ban­de,
La Com­pla­in­te po­ur l'adieu de Mon­sieur - Pol­l­ce­nis,
Co­uran­te - Ma­rion pleu­re
Adam Ja­rzęb­ski (przed 1590 -1649) Con­cer­ti a 3: Ber­li­ne­sa, Ch­ro­ma­ti­ca, Span­de­sa
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski Com­mu­nio­nes to­tius an­ni, Ve­ne­zia 1611: Vi­deo ca­elos aper­tos na so­pran i or­ga­ny
He­in­rich Döbel (1651-1693) So­na­ta A-dur na skrzyp­ce so­lo i b.c.
Ta­rqu­inio Me­ru­la (ok. 1594/95-1665) Mo­tet­ti e So­na­te con­cer­ta­ti Ve­ne­zia 1624 Can­ta­te Ju­bi­la­te na so­pran, skrzyp­ce i b.c.
Ano­nim ze zbio­rów Bi­blio­te­ki Ja­giel­loń­skiej
Pa­ga­mosz­ka,
Ach, méczek,
Ta­niec,
Ser­ce mi wzie­ła M.B
Mar­cin Miel­czew­ski (?-1651) Can­zo­na na dwo­je skrzy­piec i bas­so con­ti­nuo
Sta­ni­sław Syl­we­ster Sza­rzyń­ski (XVII/ XVIII wiek) Ve­ni Sanc­te Spi­ri­tus kon­cert na so­pran, dwo­je skrzy­piec i Bas­so con­ti­nuo

ARS ANTIQUA AUSTRIA
Gu­nar Let­zbor - skrzyp­ce
Bar­ba­ra Kon­rad - skrzyp­ce
Cla­ire Pot­tin­ger - vio­la da gam­ba
Nor­bert Ze­il­ber­ger - or­ga­ny, kla­we­syn
Hu­bert Hof­f­mann - lut­nia
Ka­ta­rzy­na Wi­wer - so­pran
Gu­nar Let­zbor - kie­row­nic­two ar­ty­stycz­ne

FILHARMONIA KRAKOWSKA, go­dzi­na 19.30

Grze­gorz Fi­tel­berg Pieśń o so­ko­le, po­emat sym­fo­nicz­ny na pod­sta­wie M. Gor­kie­go (1905)
Han­na Ku­len­ty Kon­cert na trąb­kę (2002, I lo­ka­ta na Mię­dzy­na­ro­do­wej Try­bu­nie Kom­po­zy­to­rów UNESCO 2003)
Hen­ryk Mi­ko­łaj Gó­rec­ki II Sym­fo­nia "Ko­per­ni­kow­ska" na so­pran, ba­ry­ton, chór mie­sza­ny i or­kie­strę

Ele­na Xan­tho­uda­kis - so­pran (Gre­cja­/Au­stra­lia)
Grand Prix II Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Wo­ka­li­sty­ki Ope­ro­wej im. Ada­ma Di­du­ra
Ma­tjaz Ro­bavs - ba­ry­ton (Sło­we­nia)
Mar­co Bla­auw - trąb­ka (Ho­lan­dia)
Chór i Or­kie­stra Fil­har­mo­nii Kra­kow­skiej
Ja­cek Men­tel - przy­go­to­wa­nie chó­ru
Eu­ge­ne Tzi­ga­ne - dy­ry­gent (USA)
zwy­cięz­ca Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Dy­ry­genc­kie­go im. G. Fi­tel­ber­ga w Ka­to­wi­cach 2007

15 li­sto­pa­da (so­bo­ta)

AULA FLORIANKA, go­dzi­na 12.00

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI Z OKAZJI JUBILEUSZU 120-LECIA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

Adam Wa­la­ciń­ski Ma­ła mu­zy­ka je­sien­na na obój i trio smycz­ko­we (1986)
Jó­zef Ry­chlik Au­ra I na ta­śmę (1992)
Ma­rek Sta­chow­ski Ma­dri­ga­li dell'es­ta­te na so­pran i trio smycz­ko­we (1984)
Kry­sty­na Mo­szu­mań­ska­-Na­zar Mu­zy­ka je­sie­nią na klar­net, dzwo­ny i 2 per­ku­sje (2001)
An­na Za­wadz­ka­-Go­łosz Me­ta­fra­zy na kwar­tet smycz­ko­wy (2001)
Zbi­gniew Bu­jar­ski Kwar­tet na je­sień na kwar­tet smycz­ko­wy (2001)
Ma­ciej Ja­błoń­ski Etiu­da nr 4 na fort­pie­an (2003)
Woj­ciech Wi­dłak Shor­tly on Li­ne na flet, klar­net, skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę i for­te­pian (2001)
Mag­da­le­na Dłu­gosz Po­za ci­szą na ta­śmę (2008)
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we

Aga­ta Zu­bel - so­pran
Re­na­ta Gu­zik - flet
Ma­riusz Pę­dzia­łek - obój
Ja­kub Sz­ten­cel - klar­net
Kwar­tet DAFO
(Ju­sty­na Du­da, Da­nu­ta Au­gu­styn, Ane­ta Du­ma­now­ska, An­na Ar­ma­tys)
Jan Pilch - per­ku­sja
Ger­tru­da Szy­mań­ska - per­ku­sja
Woj­ciech Fed­ko­wicz - per­ku­sja
Mi­chał Pa­we­łek - for­te­pian
Ma­te­usz Bień - re­ali­za­cja dźwię­ku

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ŚW. MARCINA, go­dzi­na 17.00

Ju­bi­le­uszo­wy kon­cert Chó­ru Pol­skie­go Ra­dia

Krzysz­tof Pen­de­rec­ki Agnus Dei; Be­ne­dic­tus
Hen­ryk Mi­ko­łaj Gó­rec­ki Pod two­ją obro­nę; To­tus tu­us
Fe­liks No­wo­wiej­ski Mis­sa pro pa­ce na chór mie­sza­ny i or­ga­ny

Chór Pol­skie­go Ra­dia w Kra­ko­wie
An­drzej Biał­ko - or­ga­ny
Wło­dzi­mierz Sie­dlik - dy­ry­gent

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, go­dzi­na 19.30

Kon­cert ju­bi­le­uszo­wy Krzysz­to­fa Pen­de­rec­kie­go

Krzysz­tof Pen­de­rec­ki:
Tren (1960)
Kon­cert al­tów­ko­wy (1983)
IV Sym­fo­nia (1989)

Gri­go­rij Ży­slin - al­tów­ka (Ro­sja)
Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Pe­ter Gül­ke - dy­ry­gent (Niem­cy)

16 li­sto­pa­da (nie­dzie­la)

AULA FLORIANKA, go­dzi­na 17.00

Zygmunt Krauze (*1938) Polychromy, (1968)
Wojciech Kilar (*1932) Training 68 (1968)
Kazimierz Serocki (1922-1981) Swinging Music (1970)
Henryk Mikołaj Górecki (*1933) La Musiquette IV Trombone Concerto (1970)
Paweł Szymański (*1954) Concerto a 4 (2004)
Włodzimierz Kotoński (*1925) Pour quatre (1968)
Aleksandra Gryka (*1977) Üsinn part 2 (2004)
Aleksander Nowak (*1979) Quantemporette (2008, zamówienie Festiwalu Muzyki Polskiej)
prawykonanie światowe

The London Sinfonietta

FILHARMONIA KRAKOWSKA, godzina 19.30

Paweł Mykietyn Pasja na sopran, głos recytujący, głos naturalny, chór i orkiestrę kameralną (2008)
pierwsze wykonanie w Krakowie

Urszula Kryger - mezzosopran
Maciej Stuhr - recytator
Katarzyna Moś - głos naturalny
chór (kier. Krzysztof Kusiel-Moroz)
Chór Cantores Minores Vratislavienses (kier. Piotr Karpeta)
Orkiestra Kameralna AUKSO
Marek Moś - dyrygent

III FESTIWAL MUZYKI POLSKIEJ
Kra­ków 8-11 li­sto­pa­da 2007

4 li­sto­pa­da (nie­dzie­la)

KATEDRA NA WAWELU, go­dzi­na 9.00
Uro­czy­sta msza świę­ta w in­ten­cji lu­dzi świa­ta mu­zy­ki

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, ul. Zwie­rzy­niec­ka 1, go­dzi­na 19.00
KONCERT INAUGURACYJNY

Emil Mły­nar­ski - II Kon­cert skrzyp­co­wy D-dur op. 16
Mie­czy­sław Kar­ło­wicz - Kon­cert skrzyp­co­wy A-dur op. 8

Ni­gel Ken­ne­dy - skrzyp­ce (Wiel­ka Bry­ta­nia)
Pol­ska Or­kie­stra Ka­me­ral­na
Ja­cek Ka­sp­szyk - dy­ry­gent

5 li­sto­pa­da (po­nie­dzia­łek)

SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Jac­kiem Ka­sp­szy­kiem
Pro­wa­dze­nie: Agniesz­ka Ma­la­tyń­ska­-Stan­kie­wicz

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, ul. Zwie­rzy­niec­ka 1, go­dzi­na 17.00

Emil Mły­nar­ski - II Kon­cert skrzyp­co­wy D-dur op. 16
Mie­czy­sław Kar­ło­wicz - Kon­cert skrzyp­co­wy A-dur op. 8

Ni­gel Ken­ne­dy - skrzyp­ce (Wiel­ka Bry­ta­nia)
Pol­ska Or­kie­stra Ka­me­ral­na
Ja­cek Ka­sp­szyk - dy­ry­gent

TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO, go­dzi­na 19.30

Ka­rol Szy­ma­now­ski - Lo­te­ria na mę­żów (1908-9)* im­pre­za to­wa­rzy­szą­ca
Tek­sty śpie­wa­ne: Ju­lian Krze­wiń­ski­-Ma­szyń­ski
Li­bret­to: Woj­ciech Gra­ni­czew­ski

Ope­ra Kra­kow­ska
Piotr Suł­kow­ski - kie­row­nic­two mu­zycz­ne
Jó­zef Opal­ski - re­ży­se­ria
Aga­ta Du­da­-Gracz - sce­no­gra­fia, ko­stiu­my
Ja­cek Ba­du­rek - cho­re­ogra­fia
Piotr Paw­lik - re­ży­se­ria świa­tła

6 li­sto­pa­da (wto­rek)

SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Te­re­są Chy­liń­ską oraz Jó­ze­fem Opal­skim
Pro­wa­dze­nie: An­drzej Ko­sow­ski

MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ MANGGHA, go­dzi­na 19.30

Kon­kurs Kom­po­zy­tor­ski im. Ta­de­usza Ochlew­skie­go 2002-2007

Ro­bert Ko­sek - Hej­nał na trąb­kę so­lo
Ali­na Błoń­ska - Wo­ła­nie w ci­szę na klar­net so­lo
Bar­ba­ra Ka­szu­ba - Fan­ta­zja na gi­ta­rę so­lo
Łu­kasz Go­dy­la - Cyr­ku­la­cje na pu­zon so­lo
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we

Ro­bert Ko­sek - Psi­kus na sak­so­fon so­lo
Ja­ro­sław Płon­ka - Kon­struk­cja w me­ta­lu na trąb­kę so­lo
Da­riusz Przy­byl­ski - Kon­struk­cja na sak­so­fon so­lo
Pau­la Ptach - Wa­ria­cje na te­mat pew­ne­go odro­dze­nia na klar­net so­lo
Ja­kub Po­la­czyk - Kom­bi­na­cje na Olim­pie na pu­zon so­lo
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we

Ma­rek Pa­siecz­ny - Ho­me­na­je a Ma­nu­el de Fal­la na gi­ta­rę so­lo

Krzysz­tof Me­isin­ger - gi­ta­ra
Se­ba­stian Oroń - sak­so­fon
Lu­bo­mir Ja­rosz - trąb­ka
Ro­man Wi­da­szek - klar­net
Pa­weł Cie­ślak - pu­zon

7 li­sto­pa­da (śro­da)

DOM POLONII, RYNEK GŁÓWNY 14, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Mar­tą Pta­szyń­ską
Pro­wa­dze­nie: Ja­dwi­ga Pa­ja­-Stach

AULA COLLEGIUM NOVUM UJ, go­dzi­na 17.00

Zyg­munt No­skow­ski - II Kwar­tet smycz­ko­wy
Mi­ko­łaj Gó­rec­ki - Dy­sper­sje na kwar­tet smycz­ko­wy (za­mó­wie­nie Fe­sti­wa­lu Mu­zy­ki Pol­skiej)
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we

Ka­rol Szy­ma­now­ski - I Kwar­tet smycz­ko­wy
Mar­ta Pta­szyń­ska - Mo­sa­ics

Kwar­tet Ślą­ski:
Szy­mon Krze­szo­wiec - skrzyp­ce
Ar­ka­diusz Ku­bi­ca - skrzyp­ce
Łu­kasz Syr­nic­ki - al­tów­ka
Piotr Ja­no­sik - wio­lon­cze­la

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, ul. Zwie­rzy­niec­ka 1, go­dzi­na 20.00

Fran­ci­szek Les­sel - Kan­ta­ta do św. Ce­cy­lii, pa­tron­ki mu­zy­ki
Krzysz­tof Mey­er - Msza op. 88 na chór mie­sza­ny i or­kie­strę (1996)
Sta­ni­sław Mo­niusz­ko - Msza De­s-dur

Re­na Fu­jii - so­pran (Ja­po­nia)
Kri­sti­na Ka­pu­styn­ska - mez­zo­so­pran (Ukra­ina)
Pe­ter Ber­ger - te­nor (Sło­wa­cja)
Aza­mat Żel­tyr­gu­zow - ba­ry­ton (Ka­zach­stan)
Chór Pol­skie­go Ra­dia w Kra­ko­wie
Wło­dzi­mierz Sie­dlik - przy­go­to­wa­nie chó­ru
Pol­ska Or­kie­stra Ra­dio­wa
Łu­kasz Bo­ro­wicz - dy­ry­gent

8 li­sto­pa­da (czwar­tek)

DOM POLONII, RYNEK GŁÓWNY 14, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Paw­łem My­kie­ty­nem
Pro­wa­dze­nie: Da­niel Ci­chy

SALA KOPUŁOWA TEATRU GROTESKA, go­dzi­na 19.30

Ro­xan­na Pa­nuf­nik - Oli­via na chór chło­pię­cy i kwar­tet smycz­ko­wy
pra­wy­ko­na­nie pol­skie

Pa­weł My­kie­tyn - So­ne­ty Sha­ke­spe­are'a na so­pran mę­ski i for­te­pian
An­drzej Czaj­kow­ski - 7 So­ne­tów Szek­spi­ra na so­pran i for­te­pian
Ta­de­usz Ba­ird - So­ne­ty mi­ło­sne Szek­spi­ra na ba­ry­ton, or­kie­strę smycz­ko­wą i kla­we­syn

Ur­szu­la Kry­gier - mez­zo­so­pran
Ar­no Rau­nig - so­pran mę­ski (Au­stria)
Ma­tjaz Ro­bavs - ba­ry­ton (Sło­we­nia)
Ma­ciej Grzy­bow­ski - for­te­pian
Elż­bie­ta Ma­li­now­ska - kla­we­syn
Chór Ch­ło­pię­cy Fil­har­mo­nii Kra­kow­skiej
Li­dia Ma­ty­nian - przy­go­to­wa­nie chó­ru

Kwar­tet Stu­den­tów AM w Kra­ko­wie
Bry­tyj­ska Or­kie­stra Smycz­ko­wa
Wil­liam Car­sla­ke - dy­ry­gent (Wiel­ka Bry­ta­nia)

9 li­sto­pa­da (pią­tek)

DOM POLONII, RYNEK GŁÓWNY 14, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Kry­sty­ną Mo­szu­mań­ską­-Na­zar
Pro­wa­dze­nie: Mał­go­rza­ta Ja­nic­ka­-Słysz

AULA FLORIANKA, go­dzi­na 17.00

Gra­ży­na Ba­ce­wicz - Di­ver­ti­men­to
Zbi­gniew Bu­jar­ski - Mu­si­ca do­me­sti­ca
Ma­rek Sta­chow­ski - Di­ver­ti­men­to
Ben­ja­min Brit­ten - Wa­ria­cje na te­mat Fran­ka Brid­ge'a
Mi­cha­el Tip­pett - Con­cer­to for Do­uble String Or­che­stra

Pol­sko­-bry­tyj­ska or­kie­stra smycz­ko­wa
Pe­ter Stark - dy­ry­gent (Wiel­ka Bry­ta­nia)
Ma­ciej Two­rek - dy­ry­gent

KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA, go­dzi­na 20.00

Kry­sty­na Mo­szu­mań­ska­-Na­zar - Fresk III "Lwow­ski" na or­kie­strę
Woj­ciech Ki­lar - IV Sym­fo­nia "Sin­fo­nia de mo­tu"
Ka­rol Szy­ma­now­ski - Sta­bat Ma­ter na so­pran, alt, ba­ry­ton, chór mie­sza­ny i or­kie­strę

Chór i or­kie­stra Fil­har­mo­nii im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
He­len Ke­arns - so­pran (Ir­lan­dia)
An­na Man­ske - alt (Au­stria)
Kle­mens San­der - ba­ry­ton (Au­stria)
Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek - przy­go­to­wa­nie chó­ru
Igor Do­ho­vič - dy­ry­gent (Sło­wa­cja)

10 li­sto­pa­da (so­bo­ta)

SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z He­le­ną Ła­zar­ską
Pro­wa­dze­nie: Pa­weł Or­ski

WILLA DECJUSZA, go­dzi­na 17.00

Kon­cert uczest­ni­ków Wo­kal­nych Kur­sów Mi­strzow­skich prof. He­le­ny Ła­zar­skiej

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, go­dzi­na 19.30

Hen­ryk Mi­ko­łaj Gó­rec­ki - III Sym­fo­nia "Sym­fo­nia pie­śni ża­ło­snych"

Zo­fia Ki­la­no­wicz - so­pran
Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
John Ne­al Axel­rod - dy­ry­gent (USA)

STUDIO EKSPERYMENTALNE POLSKIEGO RADIA W WARSZAWIE. ZŁOTY JUBILEUSZ (1957-2007), go­dzi­na 21.00

Kon­cert z oka­zji 50-le­cia Stu­dia Ek­spe­ry­men­tal­ne­go Pol­skie­go Ra­dia

Wło­dzi­mierz Ko­toń­ski - Etiu­da na jed­no ude­rze­nie w ta­lerz
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki - Psal­mus 1961
Bo­gu­sław Schäf­fer - Pro­iet­to na obój, ro­żek an­giel­ski i ta­śmę
To­masz Si­kor­ski - Dia­rio 87 na dźwię­ki elek­tro­nicz­ne z tek­stem
An­drzej Do­bro­wol­ski - Mu­zy­ka na ta­śmę ma­gne­to­fo­no­wą i for­te­pian so­lo
Pa­weł Szy­mań­ski - La Fo­lia na ta­śmę
An­na Za­wadz­ka­-Go­łosz - Gliss­bi­glian­do na obój i ta­śmę
Pa­weł My­kie­tyn - Epi­fo­ra na for­te­pian i ta­śmę

Ma­riusz Pę­dzia­łek - obój
Ma­ciej Grzy­bow­ski - for­te­pian
Ma­rek Zwy­rzy­kow­ski - sce­na­riusz i re­ali­za­cja kon­cer­tu
Ewa Gu­zio­łe­k-Tu­be­le­wicz - re­ży­se­ria dźwię­ku

11 li­sto­pa­da (nie­dzie­la)

MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ MANGGHA, go­dzi­na 17.00

Alek­san­der Tan­sman - Wa­ria­cje na te­mat Gi­ro­la­mo Fre­sco­bal­die­go
Ro­man Pa­le­ster - Nok­turn
Jó­zef Brzow­ski - Noc­tur­ne et Ron­de­au op. 10 na for­te­pian i smycz­ki
Ta­de­usz Sze­li­gow­ski - Epi­ta­fium na śmierć Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go
Jan Ra­dzyń­ski - Se­re­na­da na smycz­ki

An­drzej Ta­tar­ski - for­te­pian
Or­kie­stra Ka­me­ral­na Pol­skie­go Ra­dia "Ama­deus"
Agniesz­ka Ducz­mal - dy­ry­gent

KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA, go­dzi­na 20.00

Mie­czy­sław Soł­tys - Ślu­by Ja­na Ka­zi­mie­rza

Ma­rian­na La­ba - so­pran (Ukra­ina)
Na­ta­li­ja Dac­ko - so­pran (Ukra­ina)
Kor­ne­lij Sia­tec­kyj - te­nor (Ukra­ina)
Mar­cin Wo­lak - ba­ry­ton
Zbi­gniew Gry­giel­ski - ba­ry­ton
Ma­ciej Mi­cha­lik - ba­ry­ton
Ja­cek Ozim­kow­ski - nar­ra­tor
Zbi­gniew Ch­rza­now­ski - re­cy­ta­tor
Ole­na Ma­ce­luch - or­ga­ny (Ukra­ina)
Chór Ukra­iń­skiej Pań­stwo­wej Ka­pe­li Chó­ral­nej "Trem­bi­ta"
Ma­dry­ga­li­ści Ca­pel­li Cra­co­vien­sis
Wir­tu­ozi Lwo­wa (Ukra­ina)
Ukra­iń­ska Pań­stwo­wa Ka­pe­la "Trem­bi­ta"
Woj­sko­wa Or­kiestr Dę­ta Za­chod­nie­go Sz­ta­bu Do­wódz­twa Ope­ra­cyj­ne­go (Ukra­ina)
Ca­pel­la Cra­co­vien­sis
My­ko­la Ku­lyk - chór­mistrz (Ukra­ina)
Ju­rij Lu­civ - dy­ry­gent (Ukra­ina)

II FESTIWAL MUZYKI POLSKIEJ
Kra­ków 5-11 li­sto­pa­da 2006

5 li­sto­pa­da (nie­dzie­la)

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, ul. Zwie­rzy­niec­ka 1, go­dzi­na 18.00
KONCERT INAUGURACYJNY

Zyg­munt No­skow­ski - Step (1985), 19'
Ka­rol Szy­ma­now­ski - I Kon­cert skrzyp­co­wy (1916), 24'
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki - VIII Sym­fo­nia "Lie­der der Ver­gän­glich­ke­it" na 3 gło­sy so­lo­we, chór i or­kie­strę (2004/5), ca 55'

Na­ro­do­wa Or­kie­stra Sym­fo­nicz­na Pol­skie­go Ra­dia w Ka­to­wi­cach
Chór Pol­skie­go Ra­dia w Kra­ko­wie
Iwo­na Hos­sa - so­pran
Agniesz­ka Reh­lis - mez­zo­so­pran
Woj­ciech Dra­bo­wicz - ba­ry­ton
Aki­ko Su­wa­nai (Ja­po­nia) - skrzyp­ce
Ma­rek Klu­za - przy­go­to­wa­nie chó­ru
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki - dy­ry­gent

6 li­sto­pa­da (po­nie­dzia­łek)

SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO, ul. Ry­nek Głów­ny 35, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Krzysz­to­fem Pen­de­rec­kim
Pro­wa­dze­nie: Mie­czy­sław To­ma­szew­ski

KOŚCIÓŁ śW. BARBARY, ul. Ma­ły Ry­nek 8, go­dzi­na 19.30

Mu­zy­ka z XV wiecz­ne­go Rę­ko­pi­su Kra­siń­skich (ca 1440)
Mi­ko­łaj z Ra­do­mia - Glo­ria
Etien­ne Gros­sin - Cre­do
Mi­ko­łaj z Ra­do­mia - Utwór bez ty­tu­łu
Ano­nim - Ave ma­ter o Ma­ria
Ano­nim - Vir­gi­nem mi­re pu­ch­ri­tu­di­nis - In de­scort
Jo­han­nes Ci­co­nia - Glo­ria - Re­gi­na glo­rio­sa - Cre­do
Ano­nim - Sa­lve thro­nus tri­ni­ta­tis
Mi­ko­łaj z Ra­do­mia - Ma­gni­fi­cat
Ano­nim - Cra­co­via ci­vi­tas
Mi­ko­łaj z Ra­do­mia - Al­le­lu­ia
Ano­nim - Ch­ri­sti­co­lis se­cun­di­tas
Mi­ko­łaj z Ra­do­mia - Glo­ria
Mi­ko­łaj z Ostro­ro­ga - Pa­stor gre­gis egre­gius
An­to­nio Zac­ca­ra da Te­ra­mo - Glo­ria Ad ogni ven­to

Ars Can­tus:
Mo­ni­ka Wie­czor­kow­ska - śpiew
Piotr Olech - śpiew
Ma­ciej Goc­man - śpiew
Bur­kard Weh­ner - śpiew
Piotr Kar­pe­ta - śpiew
To­masz Do­brzań­ski - flet pro­sty, man­do­ra
An­na śli­wa - fi­del
Mi­chał Mic­ker - fi­del
Ewa Pra­wuc­ka - po­zy­tyw

7 li­sto­pa­da (wto­rek)

SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO, ul. Ry­nek Głów­ny 35, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Pre­zen­ta­cja CD-ROMu o ży­ciu i twór­czo­ści Wi­tol­da Lu­to­sław­skie­go przy­go­to­wa­ne­go przez To­wa­rzy­stwo im. Lu­to­sław­skie­go w War­sza­wie

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, ul. Zwie­rzy­niec­ka 1, go­dzi­na 19.30

Wi­told Lu­to­sław­ski - Uwer­tu­ra na or­kie­strę smycz­ko­wą (1949), 5'
Ma­rek Sta­chow­ski - Sin­fo­niet­ta (1998), 12'
Hen­ryk Mi­ko­łaj Gó­rec­ki - Kon­cert na kla­we­syn i or­kie­strę (1980), 9'
An­drzej Pa­nuf­nik - Ar­bor Co­smi­ca, czę­ści: I, II, III, X, XI, XII (1983), 30'
Gra­ży­na Ba­ce­wicz - Kon­cert na or­kie­strę (1948), 15'

Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Elż­bie­ta Choj­nac­ka - kla­we­syn
Je­rzy Mak­sy­miuk - dy­ry­gent

8 li­sto­pa­da (śro­da)

SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO, ul. Ry­nek Głów­ny 35, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Je­rzym Mak­sy­miu­kiem
Pro­wa­dze­nie: An­drzej Su­łek

"MANGGHA" - CENTRUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ, ul. Ko­nop­nic­kiej 26, go­dzi­na 17.00

Pa­weł My­kie­tyn - Choć do­le­ciał De­dal na klar­net, wio­lon­cze­lę i for­te­pian (1990), 13'
To­masz Si­kor­ski - Mil­cze­nie sy­ren na wio­lon­cze­lę so­lo (1982), 6'
Eu­ge­niusz Kna­pik - Trio na skrzyp­ce, klar­net i for­te­pian (2003), 20'
Mar­cel Chy­rzyń­ski - In C na klar­net, wio­lon­cze­lę i for­te­pian (1996), 6'
Ma­ciej Zie­liń­ski - Trio for M.B. na klar­net, skrzyp­ce i wio­lon­cze­lę (2004), 7'
Han­na Ku­len­ty - Se­sto na for­te­pian (1985), 9'
Mar­ta Pta­szyń­ska - Kwia­ty księ­ży­ca na wio­lon­cze­lę i for­te­pian (1986), 9'
Ma­rek Sta­chow­ski - Mi­ro­ir du temps na klar­net, skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę i for­te­pian (2003), 20'

In­ter­na­tio­nal Con­tem­po­ra­ry En­sem­ble (USA)
Da­vid Bow­lin - skrzyp­ce
Ka­tin­ka Kle­ijn - wio­lon­cze­la
Jo­shua Ru­bin - klar­net
Co­ry Smy­the - for­te­pian

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, ul. Zwie­rzy­niec­ka 1, go­dzi­na 19.30

Igna­cy Fe­liks Do­brzyń­ski - Uwer­tu­ra do ope­ry Mon­bar czy­li Fli­bu­stie­ro­wie op. 30 (1843), 8'
W. A. Mo­zart - du­et "La ci da­rem la ma­no" z Don Gio­van­nie­go (1787), 3'
Fry­de­ryk Cho­pin - Wa­ria­cje na te­mat "Lá ci da­rem la ma­no" op. 2 na for­te­pian i or­kie­strę (1828), 17'
Igna­cy Fe­liks Do­brzyń­ski - Hom­ma­ge á Mo­zart na for­te­pian (1850), ?
Woj­ciech Wi­dłak - Po­stScrip­tum na or­kie­strę sym­fo­nicz­ną (2006), 12'
pra­wy­ko­na­nie pol­skie
Zyg­munt No­skow­ski - II Sym­fo­nia c-moll "Ele­gij­na" (1879), 32'

Pol­ska Or­kie­stra Ra­dio­wa
Alek­san­dra Bu­czek - so­pran
Prze­my­sław Fi­rek - ba­ry­ton
Eka­te­ri­na Me­che­ti­na (Ro­sja) - for­te­pian
Pa­weł Przy­toc­ki - dy­ry­gent

9 li­sto­pa­da (czwar­tek)

SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO, ul. Ry­nek Głów­ny 35, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Ja­dwi­gą Ro­mań­ską
Pro­wa­dze­nie: An­na Woź­nia­kow­ska

AULA BŁOGOSŁAWIONEGO SZYMONA KOśCIOŁA OO. BERNARDYNÓW, ul. Ber­nar­dyń­ska 2, go­dzi­na 17.00

Ro­mu­ald Twar­dow­ski - Ot­cze nasz (2005), 2'
Bar­tosz Ko­wal­ski­-Ba­na­se­wicz - Cru­ci­fi­xus... et re­sur­re­xit (2005), 8'30''
Krzysztof Knittel - Z głębokości wołam do Ciebie, Panie... [Psalmy 23, 51, 102, 117, 130, 150] na chór mieszany i taśmę (2000), 15'
Augustyn Bloch - Anenaiki na 16 głosów (1979), 10'
Roman Padlewski - Stabat Mater (1939), 18'
Paweł Łukaszewski - Hommage a Edith Stein (2005), 10'
prawykonanie światowe
Lidia Zielińska - Z ogrodu nauk na chór i brzmieniaelektroniczne (2006), 12' (zamówienie ZKP)
prawykonanie światowe
Romuald Twardowski - Pater Noster (2005), 3'

Polski Chór Kameralny - Schola Cantorum Gedanensis
Jan Łukaszewski - dyrygent

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, ul. Zwierzyniecka 1, godzina 19.30

Juliusz Zarębski - Polonaise triomphale A-dur op. 11 (1882)
prawykonanie światowe
Henryk Wieniawski - Koncert skrzypcowy
Mieczysław Karłowicz - Stanisław i Anna Oświecimowie op. 12 (1907), 24'
Wojciech Kilar - Krzesany (1974), 17'

Agata Szymczewska - skrzypce (laureat Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego)
Orkiestra Filharmonii Narodowej
Antoni Wit - dyrygent

10 listopada (piątek)

SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO, ul. Rynek Główny 35, godzina 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spotkanie z Antonim Witem
Prowadzenie: Leszek Polony

AULA FLORIANKA, ul. Basztowa 8, godzina 17.00

Karol Szymanowski - II Kwartet smyczkowy (1927), 18'
Wawrzyniec Żuławski - Kwintet fortepianowy (1943), 20'
Zygmunt Krauze - III Kwartet smyczkowy (1982), 20'
Ignacy Feliks Dobrzyński - Kwintet smyczkowy op. 20 (1830), 34'

Peter Buck (Niemcy) - wiolonczela
Bartłomiej Kominek - fortepian
Kwartet smyczkowy DAFO:
Justyna Duda, Danuta Augustyn, Aneta Dumanowska, Anna Armatys

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, ul. Zwierzyniecka 1, godzina 19.30

Kazimierz Serocki - Epizody (1959), 11'
Tadeusz Baird - Cztery dialogi na obój i orkiestrę kameralną (1964), 12'
Witold Lutosławski - Koncert podwójny na obój, harfę i orkiestrę (1980), 20'
Jan Krenz - Messa breve na chór, dzwony i 3 flety (1982), 15'
Jan Krenz - I Symfonia (1949), 21'

Chór i orkiestra Filharmonii Krakowskiej
Heinz Holliger - obój (Szwajcaria)
Ursula Holliger - harfa (Szwajcaria)
Jacek Mentel - przygotowanie chóru
Jan Krenz - dyrygent

11 listopada (sobota)

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, ul. Zwierzyniecka 1, godzina 18.00

Krzysztof Penderecki - Quartetto per archi No. 1 (1960), 8'
Paweł Mykietyn - II Kwartet smyczkowy (2006), 15' (zamówienie FMP)
prawykonanie światowe
Witold Lutosławski - Kwartet smyczkowy (1964), 25'
Henryk Mikołaj Górecki - III Kwartet smyczkowy "Pieśni śpiewają" op. 67 (1994/95), 55'

Kronos Quartet (USA):
David Harrington, John Sherba, Hank Dutt, Jeffrey Zeigler

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ "BUNKIER SZTUKI", pl. Szczepański 3a, godzina 21.00

Cezary Duchnowski - monada 3 na głos, fortepian i komputer (2003), 8'
Michał Talma-Sutt - Vox moduli na głos i komputer (2006), 10'
prawykonanie światowe
Ryszard Osada - mimesis na głos, fortepian i elektronikę (2006)
prawykonanie światowe
Agata Zubel - Unisono II na głos, akordeon i komputer (2003), 8'
Sławomir Kupczak - anafora VII na głos i elektronikę
Agata Zubel - Parlando na głos i komputer (2000), 7'
Cezary Duchnowski - monada 2 na głos, trąbkę i komputer (2003), 17'

ElettroVoce:
Agata Zubel & Cezary Duchnowski
Piotr Wojtasik - trąbka
Michał Moc - akordeon

12 listopada (niedziela)

KOLEGIATA śW. ANNY, ul. św. Anny 11, godzina 13.00
Uroczysta msza święta w intencji ludzi świata muzyki

Oprawa muzyczna liturgii - Schola Gregoriańska Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów w Krakowie

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, ul. Zwierzyniecka 1, godzina 17.00

Jerzy Maksymiuk - Szepty i krzyki marzeń na wiolonczelę solo i orkiestrę kameralną (2006), 12'
Marta Ptaszyńska - Opowieść zimowa (1984), 14'
Piotr Wróbel - Violetowa rapsodia na altówkę i smyczki (2002), 17'
Fryderyk Chopin/Adam Makowicz - Fantaisie-Impromptu op. 66
Fryderyk Chopin/Adam Makowicz - Preludium A-dur op. 28 nr 7
Adam Makowicz - Early June In Central Park
Fryderyk Chopin/Adam Makowicz - Preludium e-moll op. 28 nr 4
Adam Makowicz - Living High In Manhattan

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia "Amadeus"
Adam Makowicz - fortepian
Karolina Jaroszewska - wiolonczela
Lech Bałaban - altówka
Agnieszka Duczmal - dyrygent

KOśCIÓŁ śW. PIOTRA I PAWŁA, ul. Grodzka 54, godzina 20.00

Krzysztof Penderecki - Pasja wg św. Łukasza na sopran, baryton, bas, recytatora, chór chłopięcy, 3 chóry mieszane i orkiestrę (1965/66), 80'

Ingrid Kappelle - sopran (Holandia)
Adam Kruszewski - baryton
Tomasz Konieczny - bas
Jerzy Grałek - recytator
Chór Chłopięcy Filharmonii Krakowskiej
Lidia Matynian - przygotowanie chóru chłopięcego
Camerata Silesia
Anna Szostak - przygotowanie chóru
Chór Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach
Aleksandra Paszek-Trefon - przygotowanie chóru
Akademicki Chór Harmonia Uniwersytetu śląskiego w Cieszynie
Izabella Zielecka-Panek - przygotowanie chóru
Orkiestra Akademii Muzycznej w Krakowie
Michał Dworzyński - dyrygent

I FESTIWAL MUZYKI POLSKIEJ
Kra­ków 9-13 li­sto­pa­da 2005

9 li­sto­pa­da (śro­da)

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, ul. Zwie­rzy­niec­ka 1, go­dzi­na 19.30
KONCERT INAUGURACYJNY
KONCERT JUBILEUSZOWY PWM

Jan Krenz - Uwer­tu­ra (2005), 5'
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we
Mar­ta Pta­szyń­ska - Inver­ted Mo­un­ta­in (2000), 8'
Mar­cel Chy­rzyń­ski - Exten­ded Per­cep­tion of Echo (1992), 7'30''
Zbi­gniew Bu­jar­ski - Pe­ire­ne (2003), 20'
Wi­told Lu­to­sław­ski - 10 Tań­ców na or­kie­strę (1953), 15'
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we
Igna­cy F. Do­brzyń­ski - I Sym­fo­nia (1829), 26'

Na­ro­do­wa Or­kie­stra Sym­fo­nicz­na Pol­skie­go Ra­dia w Ka­to­wi­cach
Jan Krenz - dy­ry­gent

10 li­sto­pa­da (czwar­tek)

SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Ja­nem Kren­zem
Pro­wa­dze­nie: Elż­bie­ta Mar­kow­ska

KOśCIÓŁ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI ARKA PANA, No­wa Hu­ta - ul. Obroń­ców Krzy­ża 1, go­dzi­na 16.00

Mi­ko­łaj Zie­leń­ski - Or­tus de Po­lo­nia Sta­ni­slaus, (ok. 1611)
G. G. Gor­czyc­ki - To­ta pul­ch­ra es Ma­ria (1694)
Mi­ko­łaj Go­mół­ka - Kleszcz­my rę­ko­ma (?1580)
Sta­ni­sław Mo­niusz­ko - Do Bo­ga - Psalm 137 (ok. 1850)
Fe­liks No­wo­wiej­ski - Par­ce Do­mi­ne (1905-9)
Jó­zef świ­der - Cze­go chcesz od nas Pa­nie (1997)
Ju­liusz Łu­ciuk - IX So­net sło­wiań­ski (1995)
Ro­mu­ald Twar­dow­ski - Re­gi­na co­eli (1996)
Woj­ciech Ki­lar - Agnus Dei (1997)
Pa­weł Łu­ka­szew­ski - O Ado­nai (1995)

Mie­sza­ny Chór Ma­riań­ski
Jan Ry­bar­ski - dy­ry­gent

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, go­dzi­na 19.30

H. M. Gó­rec­ki - Trzy utwo­ry w daw­nym sty­lu (1963), 10'
Gra­ży­na Ba­ce­wicz - Kon­cert na or­kie­strę smycz­ko­wą (1948), 15'
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki - Sin­fo­niet­ta per ar­chi (1992), 12'
Mie­czy­sław Kar­ło­wicz - Se­re­na­da (1897), 23'
Woj­ciech Ki­lar - Ora­wa (1986), 9'

Aca­de­my of St. Mar­ti­n-i­n-the­-Fields
Ken­neth Sil­li­to - kon­cert­mistrz

11 li­sto­pa­da (pią­tek)

SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Woj­cie­chem Ki­la­rem
Pro­wa­dze­nie: Le­szek Po­lo­ny

AULA "FLORIANKA" AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE, ul. Basz­to­wa 8, go­dzi­na 17.00

Ano­nim - Sym­pho­nia de na­ti­vi­ta­te (XVIII w.), 10'
Mi­ko­łaj Gó­rec­ki - Con­cer­to not­tur­no na skrzyp­ce i or­kie­strę (2000), 14'
Wi­told Lu­to­sław­ski - Mu­zy­ka ża­łob­na (1958), 14'
Ma­rek Sta­chow­ski - Sin­fo­niet­ta (1998), 12'
I. J. Pa­de­rew­ski - Su­ita G-dur (1884), 12'
Woj­ciech Ki­lar - Ora­wa (1986), 9'

Or­kie­stra Ka­me­ral­na Pol­skie­go Ra­dia "Ama­deus"
Agniesz­ka Ducz­mal - dy­ry­gent
Ka­ja Dan­czow­ska - skrzyp­ce

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, go­dzi­na 19.30
POLONIA SEMPER FIDELIS

Hymn Pań­stwo­wy
An­drzej Pa­nuf­nik - Uwer­tu­ra tra­gicz­na (1942), 7'
Ta­de­usz Ba­ird - Ele­ge­ia (1973), 11'
Ka­rol Szy­ma­now­ski - Sło­piew­nie (1921/28), 8'
Zbi­gniew Pen­her­ski - Sy­gna­ły (1992), 4'
Fry­de­ryk Cho­pin - Kon­cert for­te­pia­no­wy e-moll op. 11 (1830), 40'

Pol­ska Or­kie­stra Ra­dio­wa
Chór Fil­har­mo­nii Kra­kow­skiej
Iwo­na So­bot­ka - so­pran
In­golf Wun­der (Au­stria) - for­te­pian
Je­rzy Mak­sy­miuk - dy­ry­gent

12 li­sto­pa­da (so­bo­ta)

SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Hen­ry­kiem Mi­ko­ła­jem Gó­rec­kim
Pro­wa­dze­nie: Te­re­sa Ma­lec­ka

BAZYLIKA śW. MICHAŁA ARCHANIOŁA I śW. STANISŁAWA (NA SKAŁCE), ul. Ska­łecz­na 15, go­dzi­na 17.00
MUSICA CLAROMONTANA

Mar­cin Jó­zef Że­brow­ski (?-1780)- Mis­sa pa­sto­ra­lis ex D
Erik Brik­ner OSPPE (1705-1760) - De pro­fun­dis
Lu­dwik Ma­ader (XVIII/XIX w.) - Of­fer­to­rium in F pro omni fe­sta, Li­ta­nia lo­re­tań­ska in D, Re­qu­iem
Fi­lip Got­schalk (1760-1809) - Of­fer­to­rium "Eja cho­ri re­so­na­te"

Ka­pe­la Ja­sno­gór­ska:
Ma­rze­na Lu­basz­ka - so­pran
Syl­wia Złot­kow­ska - alt
Kry­stian Krze­szo­wiak - te­nor
Ja­cek Ozim­kow­ski - bas
Zbi­gniew Pilch - skrzyp­ce
Adam Pa­stusz­ka - skrzyp­ce
Ales Ry­pan (Cze­chy) - obój
Pe­tra My­sko­va (Cze­chy) - obój
Igor Ce­co­cho (Cze­chy) - trąb­ka
Ar­tur Eren­feld - trąb­ka
Krzysz­tof Sten­cel - róg
Do­mi­ni­ka Sten­cel - róg
Ja­kub Ko­ściu­kie­wicz - wio­lon­cze­la
Ja­nusz Mu­siał - vio­lo­ne
Jan To­masz Ada­mus - or­ga­ny

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, go­dzi­na 19.30

Sta­ni­sław Mo­niusz­ko- Baj­ka (1848), 13'
Ka­zi­mierz Se­roc­ki - Kon­cert na pu­zon i or­kie­strę (1953), 20'
Ch­ri­stian Lind­berg - He­li­kon Wasp (2003), 18'
pra­wy­ko­na­nie pol­skie
Woj­ciech Ki­lar - Sep­tem­ber Sym­pho­ny (2003), 40'

Ch­ri­stian Lind­berg (Szwe­cja) - pu­zon
Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Ga­briel Ch­mu­ra - dy­ry­gent

13 li­sto­pa­da (nie­dzie­la)

KOLEGIATA śW. ANNY, go­dzi­na 13.00
Uro­czy­sta msza świę­ta w in­ten­cji lu­dzi świa­ta mu­zy­ki

Opra­wa mu­zycz­na li­tur­gii: Ze­spół Mu­zy­ki Daw­nej "Flo­ri­pa­ri"
Alek­san­der Tom­czyk - kie­row­nic­two mu­zycz­ne

KOśCIÓŁ REKTORALNY śW. MARKA, ul. św. Mar­ka 10, go­dzi­na 17.30

H. M. Gó­rec­ki - Zdro­waś bądź, Ma­ry­ja, (1985), 25'
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we
H. M. Gó­rec­ki - Pieśń ro­dzin ka­tyń­skich (2004), 5'
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we
An­drzej Ko­szew­ski - An­ge­lus Do­mi­ni (1981) 8'
Krzysz­tof Mey­er - Te Deum (1995), 8'
Alek­san­der La­soń - Be­ne­dic­tus (2005), 8'
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki - Pieśń Che­ru­bi­nów (1986), 8'

Chór Pol­skie­go Ra­dia w Kra­ko­wie
Wło­dzi­mierz Sie­dlik - dy­ry­gent

KOśCIÓŁ śW. PIOTRA I PAWŁA, ul. Grodz­ka 54, go­dzi­na 20.00
KONCERT FINAŁOWY

Krzysz­tof Pen­de­rec­ki - Pol­skie Re­qu­iem (1980-2005), 120'

In­grid Hau­bold (Niem­cy) - so­pran
Mo­ni­ka Le­dzion - mez­zo­so­pran
Ry­szard Min­kie­wicz - te­nor
Piotr No­wac­ki- bas
Chór Fil­har­mo­nii Kra­kow­skiej
Ja­cek Men­tel - przy­go­to­wa­nie chó­ru
Sin­fo­nia Var­so­via
Ta­de­usz Stru­ga­ła - dy­ry­gent