8. lip­ca 2022 No­­wo­­hu­c­kie Ce­n­trum Ku­l­tu­­ry godz. 19.00

Fry­­de­­ryk Cho­­pin: Gra­n­de va­l­se bri­l­la­n­te op. 18
He­n­ryk Wie­­nia­w­ski: I Ko­n­cert skrzy­p­co­­wy fi­­s-moll op. 14
Ka­­rol Szy­­ma­­no­w­ski: I Sy­m­fo­­nia f-moll op. 15
Mi­­ra­n­da Liu, skrzy­p­ce
Or­kie­­stra Fi­l­ha­r­mo­­nii Ślą­­skiej
Fra­n­ti­­šek Ma­­cek, dy­­ry­­gent

Re­­a­li­­za­­cja ko­n­ce­r­tu pod pa­­tro­­na­­tem Po­l­skie­­go Wy­­da­w­ni­c­twa Mu­­zy­cz­ne­­go w ra­­mach pro­­je­k­tu TUTTI.pl pro­­mu­­ją­­ce­­go wy­­ko­­na­w­stwo mu­­zy­­ki po­l­skiej

9. lip­ca 2022 Te­­atr Stu, godz. 19.00

Zy­g­munt Krau­­ze: Po­r­tret Ko­­cha­n­ki
Wi­­told Lu­­to­­sła­w­ski: Bu­­ko­­li­­ki (opr. M. Frą­c­kie­­wicz)
Ta­­de­­usz Wie­­le­c­ki: Da­l­sze Cią­­gi
Mie­­czy­­sław We­­i­n­berg: Aria op. 9 (S. Sh­me­l­kov)
Edward Sie­­li­c­ki: So­­na­­ta „El li­­bro olvi­­da­­do"
Mi­­ko­­łaj Ma­j­ku­­siak: Dy­­ad
An­drzej Krza­­no­w­ski: Re­­lief VIII na ako­r­de­­on i ta­­śmę

Ma­­ciej Frą­c­kie­­wicz, ako­r­de­­on

15. lip­ca 2022 Au­la Col­le­gium No­vum UJ, godz. 19.00

Je­­rzy Ga­­blenz: Po­­e­zje An­to­­nie­­go Wa­ś­ko­w­skie­­go w pie­­śni
-Śnią mi się cu­d­ne twe oczy Op. 5/3
-Ty­­le mi­­ło­­­ści prze­­bo­­la­­ło we mnie Op. 7/2
-Cu­d­na pro­­mie­n­na Op. 13/1

Je­­rzy Ga­­blenz: 4 pie­­śni na głos i fo­r­te­­pian
-W sło­­ne­cz­nym bla­­sku Op. 11/2 (Sło­­wa: Ka­­zi­­mierz Wie­­rzy­ń­ski)
-By­­łaś mi ba­j­ką Op. 9/5 (A. Wa­ś­ko­w­ski)
-Dzie­­wi­­cze brzo­­zy Op. 9/3 (Le­­o­pold Staff)
-Wśród drzew bie­­lo­­nych Op. 11/7 (K. Wie­­rzy­ń­ski)

Je­­rzy Ga­­blenz: Po­­e­zje An­to­­nie­­go Wa­ś­ko­w­skie­­go w pie­­śni (II bo­­ok)
-Ty nie wiesz na­­wet, jak mi źle Op. 5/4
-Jak zo­­rza pło­­ną twe usta Op. 5/6
-We świą­­te­­cze po­­pu­­łu­d­nie Op. 9/7

****
Sergei Bortkiewicz:
Seven Poems by Paul Verlaine for Voice and Piano Op. 23 (1918)
-La lune blanche (de la "Bonne chanson")
-Green
-Un grand sommeil noir
-Le piano que baise une main frêle
-Il pleure dans mon Coeur
-La femme et la chatte
-Le ciel est par-dessus le toit

Im Park, Song Cycle after Curt Böhmer Op. 56 (1940)
-Parkkapelle
-Im Park
-Parklaube
-Nachtschatten
-Sternfall im Park
-Weinlaube

Sternflug des Herzens, Seven Songs after texts of Grete Körber for Singer and Piano Op. 62 (1942)
-Allein
-Einsame Wanderung
-In die Ferne gesungen
-Der Stein
-Vision
-Wiedersehen
-Zu zweit
Krzysztof Szumański, bas-baryton
Bojana Dimković, fortepian

16. lipca 2022 Sala Filharmonii, godz. 19.00

Pa­weł My­kie­tyn: Krzy­ki
Fry­de­ryk Cho­pin: 2 Kon­cert for­te­pia­no­wy f-moll op. 21
Wojciech Kilar: 2 koncert fortepianowy
Krzysztof Słowiński: Sinfonietta assortita na trąbkę, kotły, tam-tam i smyczki (2022)

Artem Yasynskyy, fortepian
Sinfonietta Cracovia
Katarzyna Tomala-Jedynak, dyrygent

Realizacja koncertu pod patronatem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach projektu TUTTI.pl promującego wykonawstwo muzyki polskiej

22. lipca 2022 Ko­sciół św. Krzy­ża, godz. 19.00

Śre­dnio­wie­cze­@Re­ne­sans

Ano­nim XVI w. Pre­am­bu­lum
Wi­leń­ska Ta­bu­la­tu­ra or­ga­no­wa (XVII w.) – Mis­sa I („Lux et or­gio") –frag­men­ty al­ter­na­tim
Ano­nim – „O be­ate Sta­ni­slae
Ano­nim – „Per me­ri­ta Sanc­ti Adal­ber­ti
Wi­leń­ska Ta­bu­la­tu­ra Or­ga­no­wa – Mis­sa „Ma­gnae Deus po­ten­tiae"
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski (1560-1620) – „Prin­ci­pes per­se­cu­ti sunt"
Mi­ko­łaj z Kra­ko­wa (XVI w.) - „Sa­lve Re­gi­na"
Ste­fa­no Ber­nar­di (1580-1637) - Ma­gni­fi­cat
Ta­bu­la­tu­ra Or­ga­no­wa Ja­na z Lu­bli­na (1536) – Tań­ce sta­ro­pol­skie
Lu­igi Poz­zi (XVII w.) – Sa­lve Re­gi­na
Gio­van­ni Fe­li­ce San­ces – „Au­di­te me"

Ju­lie­ta Gon­za­le­s-Sprin­ger, so­pran, in­stru­men­ty per­ku­syj­ne
Mar­cin Ar­mań­ski, po­zy­tyw szka­tul­ny, wir­gi­nał

23. lipca 2022 Sa­la Ce­le­sta­tu, godz. 19.00

Eryk Brik­ner – Lau­da­te Pu­eri, ps. 113 na so­pran, skrzyp­ce, bas­so con­ti­nuo
Jó­zef Ko­złow­ski – „La mu­si­que exécu­tée à la célébra­tion des ob­sèqu­es de S. M. le Roi de Po­lo­gne Sta­ni­slas Au­gust op. 14, pt. Mis­sa pro de­func­tis": o Nr IX Be­ne­dic­tus na so­pran, skrzyp­ce, kla­we­syn
Nr XIII Mar­che po­ur la pro­ces­sion
Nr XIV Mar­che Ada­gio na kla­we­syn

Jó­zef Ko­złow­ski – „Po­lo­no­ises po­ur le Cla­ve­cin ou Pia­no­-for­te": Po­lo­no­ise f-moll op. 5 nr 10
Jó­zef Ko­złow­ski – „Po­lo­no­ises po­ur vo­ix et cla­ve­cin ou pia­no­-for­te": o Po­lo­no­ise D-dur op. 5 nr 8 „Pow­ró­ciw­szy z wy­praw wo­jen­nych"
Po­lo­no­ise D-dur op. 5 nr 9 „Sa­mo­dzierż­ca na­ro­du" na so­pran, kla­we­syn

An­to­ni Le­opold – „Qu­atre Po­lo­na­ises": Po­lo­na­ise Mi­li­ta­ire D-dur nr 1 na kla­we­syn so­lo
Wy­bór Po­lo­ne­zów (II poł. XVIII w.) ze zbio­ru An­ny Ma­rii Sa­skiej na skrzyp­ce, kla­we­syn
Mi­chał Kle­ofas Ogiń­ski: o II Po­lo­nez B-dur „Più non de­si­de­ro" („Bo­gactw nie pra­gnę już")
Féli­ci­té pas­sée („Mi­nę­ły bło­gie dni")
Do Daf­ni­sa
Za­milcz, ach za­milcz już na so­pran, kla­we­syn

Mu­si­ca Gra­zio­sa
Alek­san­dra Za­moj­ska - so­pran, Alek­san­dra Ow­cza­rek - skrzyp­ce ba­ro­ko­we, Pau­li­na Tka­czy­k-Ci­choń – kla­we­syn

30. lipca 2022 Sa­la Hoł­du Pru­skie­go w Su­kien­ni­cach, godz. 19.00

Re­ci­tal mi­strzow­ski
Fry­de­ryk Cho­pin: Pre­lu­dium ci­s-moll op. 45
Fry­de­ryk Cho­pin: Bal­la­da Nr 2 F-dur op. 38
Jo­han­nes Brahms (arr. F. Bu­so­ni): Pre­lu­dium cho­ra­ło­we op. 122-8
Jo­han­nes Brahms: 6 Utwo­rów na for­te­pian op. 118

Fry­de­ryk Cho­pin: 3 Ma­zur­ki (B-dur, C-dur, c-moll) op. 56
Fry­de­ryk Cho­pin: So­na­ta for­te­pia­no­wa nr 2 b-moll op. 35
Fry­de­ryk Cho­pin: Lar­go Es-dur op. posth.
Fry­de­ryk Cho­pin: Po­lo­nez As-dur op. 53

Ky­ohei So­ri­ta, for­te­pian

19. listopada 2022 Aula Collegium Novum UJ
Bal­la­dy­ny i ro­man­si­dła – w 200. rocz­ni­cę wy­da­nia Bal­lad i ro­man­sów A. Mic­kie­wi­cza

Sta­ni­sław Mo­niusz­ko (1819-1872)
Do Niem­na, sł. Adam Mic­kie­wicz
Ro­zmo­wa, sł. Adam Mic­kie­wicz
Li­ro ty mo­ja (Lir­nik wio­sko­wy, III), sł. Lu­dwig Kon­dra­to­wicz (pseud. Wła­dy­sław Sy­ro­kom­la)

Franz Schu­bert (1797-1828)
Auf dem Was­ser zu sin­gen D 774, sł. Le­opold Frie­drich zu Stol­berg
An die Mu­sik D 547, sł. Franz von Scho­ber
Der Le­ier­mann z cy­klu Win­ter­re­ise D 911, sł. Wil­helm Mül­ler

Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski (1860–1941)
Po­la­ły się łzy me
Piosn­ka du­da­rza
z cy­klu Sześć pie­śni op. 18, sł. Adam Mic­kie­wicz
***
Carl Loewe (1796-1869)
Das Switesmädchen, sł. Adam Mickiewicz, tłum. Carl von Blankensee
Der Woywode, sł. Adam Mickiewicz, tłum. Carl von Blankensee

Stanisław Moniuszko
Czaty, sł. Adam Mickiewicz
Dziad i baba, sł. Józef Ignacy Kraszewski

Wojciech Parchem, tenor
Dagmara Dudzińska, fortepian 

Czwa­­r­tek, 8. Li­­p­ca; godz. 19.30; ko­­­­­ściół św. Ka­­­ta­­­rzy­­­ny
Karol Szymanowski: Hagith, opera w 1 akcie [wykonanie koncertowe]Hagith: Joanna Zawartko, sopran
Stary Król: Wojciech Parchem, tenor
Młody Król: Stanisław Napierała, tenor
Arcykapłan: Jakub Borgiel, bas
Lekarz: Patryk Wyborski, baryton
Chór i Orkiestra Filharmonii Śląskiej
Jarosław Wolanin, chórmistr
Maciej Tworek, dyrygent

Pią­­tek, 9. Li­p­ca; godz. 19.00; Au­­la Co­l­le­­gium No­­vum UJ
Mie­czy­sław We­in­berg – So­na­ta na klar­net i for­te­pian op. 28
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki – Pre­lu­dium na klar­net so­lo
Igna­cy Fe­liks Do­brzyń­ski - Duo na klar­net i for­te­pian op. 47
Ju­liusz Za­ręb­ski - Gran­de po­lo­na­ise Fi­s-dur op. 6
Wi­told Frie­mann – So­na­ta nr 3 „Ro­man­tycz­na" na klar­net i for­te­pian op. 222

Krzysz­tof Grzy­bow­ski, klar­net
Piotr Sa­łaj­czyk, for­te­pian

So­bo­ta, 10. Lip­ca godz. 19.30 ko­ściół św. Krzy­ża
Adam z Wą­grow­ca i je­mu współ­cze­śni: utwo­ry or­ga­no­we z ta­bu­la­tu­ry żmudz­kiej (1618)

Mar­cin Sze­lest, or­ga­ny

Nie­dzie­la, 11. Lip­ca godz. 19.00 Te­atr Stu
Der­wid (Wi­told Lu­to­sław­ski): Pio­sen­ki ta­necz­ne

Elż­bie­ta Szmyt­ka, so­pran
Ja­nusz Woj­ta­ro­wicz, akor­de­on

Pią­tek, 16. Lip­ca godz. 19.00 Mang­gha
Ma­ciej Ra­dzi­wiłł: Se­re­na­da
Mie­czy­sław Kar­ło­wicz: Se­re­na­da op. 2
Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski: Su­ita G-dur na or­kie­strę smycz­ko­wą
W. Lu­to­sław­ski: Kon­cert po­dwój­ny na obój i har­fę

Vi­lém Ve­ver­ka, obój
Ka­te­ři­na En­gli­cho­vá, har­fa
Ka­me­ra­li­ści Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Fran­ti­šek Ma­cek, dy­ry­gent

So­­bo­­ta, 17. Li­p­ca; godz. 19.00; Au­­la Co­l­le­­gium No­­vum UJ
Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski: 12 Pie­śni op. 22
Kon­stan­ty Gor­ski: 12 Pie­śni

Ewa Bie­gas, mez­zo­so­pran
Sta­ni­sław Na­pie­ra­ła, te­nor
Grze­gorz Bie­gas, for­te­pian

Nie­dzie­la, 18. Lip­ca godz. 20.30, ko­ściół OO. Fran­cisz­ka­nów
Sta­ni­sław Syl­we­ster Sza­rzyń­ski: So­na­ta a due vio­li­ni con bas­so pro or­ga­no
Mar­cin Jó­zef Że­brow­ski: Ve­spe­rae in D: Di­xit Do­mi­nus, Lau­da­te pu­eri, La­eta­tus sum, Ni­si Do­mi­nus, Lau­da Je­ru­sa­lem Do­mi­num, Ma­gni­fi­cat
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki: Tri­stes erant apo­sto­li; Je­su co­ro­na vir­gi­num; Com­ple­to­rium

Wro­cław Ba­ro­que En­sem­ble
Al­do­na Bart­nik – so­pran, Piotr Olech – kon­tra­te­nor, Ma­ciej Goc­man – te­nor, To­máš Král – bas
Zbi­gniew Pilch, Mi­ko­łaj Zgół­ka – skrzyp­ce, Fruz­si­na Ha­ra, Ju­stin Bland – trąb­ki, Pře­mysl Va­cek – teo­r­ba, Ju­lia Kar­pe­ta – vio­la da gam­ba, Krzysz­tof Kar­pe­ta – vio­lo­ne, Mar­ta Nie­dź­wiec­ka – po­zy­tyw
An­drzej Ko­sen­diak, dy­ry­gent

6 sierp­nia 2020, godz. 20.00 ko­­­ściół św. Ka­­ta­­rzy­­ny
Krzy­sz­tof Pe­n­de­­re­c­ki: Cha­­co­n­ne
Jó­­zef (Osip) Ko­­zło­w­ski: Re­­qu­­iem

Ewa Tracz, so­­pran
Sy­l­wia Zió­ł­ko­w­ska, so­­pran
Ro­k­sa­­na Wa­r­de­n­ga, me­z­zo­­so­­pran
Sta­­ni­­sław Na­­pie­­ra­­ła, te­­nor
Ja­­kub Szmidt, bas
Chór i Or­kie­­stra Fi­l­ha­r­mo­­nii Ślą­­skiej
Ja­­ro­­sław Wo­­la­­nin, chó­r­mistrz
Ma­­ciej Two­­rek, dy­­ry­­gent

7 sierp­nia 2020, godz. 19.00 ko­­­ściół św. Ma­r­ci­­na

Me­­lo­­die na Psa­ł­terz Po­l­ski

Ano­­nim pocz. XVI w. Bądź wie­­sio­­ła Pa­n­no czy­­sta Psa­l­my:
I. Be­­a­tus vir, qui non abiit in co­n­si­­lio im­pio­­rum
XI. In Do­­mi­­no co­n­fi­­do, qu­­o­mo­­do di­­ci­­tis ani­­mae me­­ae
XVII. Exau­­di Do­­mi­­ne, iu­­sti­­tiam me­­am
XX. Exau­­diat te Do­­mi­­nus in die tri­­bu­­la­­tio­­nis
XXIII. Do­­mi­­nus re­­git me et ni­­hil mi­­hi de­­e­rit
XXV. Ad Te, Do­­mi­­ne, le­­va­­vit ani­­mam me­­am
XXIX. Ad­fe­r­te Do­­mi­­no, Fi­­lii Dei
XXX. Exa­l­ta­­bo Te, Do­­mi­­ne, qu­­o­niam su­­sce­­pi­­sti me
XLII. Qu­­e­ma­d­mo­­dum de­­si­­de­­rat ce­­rvus ad fo­n­tes aqu­­a­rum
XLV. Eru­c­ta­­vit cor meum ve­r­bum bo­­num
XLVII. Om­nes ge­n­tes, plau­­di­­te ma­­ni­­bus
CXXI. Le­­va­­vi ocu­­los me­­os in mo­n­tes
CXXXVII. Su­­per flu­­mi­­na ba­­by­­lo­­nis, il­lic se­­dium et fle­­vi­­mus
XCVII. Do­­mi­­nus re­­gna­­vit, exu­l­tet te­r­ra

Utwo­­ry prze­­pla­­ta­­ne im­pro­­wi­­za­­cja­­mi in­­stru­­me­n­ta­l­nym oraz ta­ń­ca­­mi z po­l­skich ta­­bu­­la­­tur.

Sła­­wo­­mir Bronk, ko­n­tra­­te­­nor
Ma­r­cin Ar­ma­ń­ski, po­­zy­­tyw szka­­tu­l­ny, wi­r­gi­­nał

8 sierp­nia 2020 godz. 19.00 Sa­­li Sie­­mi­­ra­dz­kie­­go w Ga­­le­­rii Sz­tu­­ki Po­l­skiej XIX wie­­ku w Su­­kie­n­ni­­cach

POLSCY ROMANTYCY
TEMPO DI POLACCA – TEMPO DI MAZOURKA
To­­bias Koch, fo­r­te­­pian

Pro­­gram:

Mi­­chał Kle­­o­fas Ogi­ń­ski 1765-1833
Po­­lo­­nez a-moll „Po­­że­­gna­­nie Oj­czy­­zny". Mo­­de­­ra­­to tri­­sta­­me­n­te (1794)

Ka­­rol Ku­r­pi­ń­ski 1785-1857
Po­­lo­­nez d-moll (1812)
Po­­lo­­nez C-dur (1818)

Ma­­ria Szy­­ma­­no­w­ska 1789-1831
Po­­lo­­nez f-moll - Da­n­se Po­­lo­­na­­i­se (ok. 1820)

Jó­­zef El­sner 1769-1854
Ro­n­do à la ma­­zu­­rek C-dur (1803)

Fry­­de­­ryk Cho­­pin 1810-1849
Po­­lo­­nez B-Dur KK IVa (1817)
Ma­­zu­­rek g-moll op. 24 No. 1 (1834/35)

Jo­­zef Kro­­gu­l­ski 1815-1842
Ma­­zu­­rek e-moll „À la Cho­­pin"

Ka­­rol Li­­pi­n­ski 1790-1861
Ma­­zu­­rek es-moll (1862)

Edo­­u­ard Wolff 1816-1880
„Ho­m­ma­­ge à Cho­­pin" Rêve­­rie­­-No­c­tu­r­ne op. 60

Igna­­cy Fe­­liks Do­­brzy­ń­ski 1807-1867
Ma­­zu­­rek a-moll op. 37 nr 2 (1840)

Fry­­de­­ryk Cho­­pin
Ma­­zu­­rek ci­­s-moll op. 50 nr 3 (1841/42)

* * *

Ka­­rol Mi­­ku­­li 1819-1897
Ma­­zu­­rek f-moll op. 4 (1860)

Fry­­de­­ryk Cho­­pin
Ma­­zu­­rek f-moll op. 68 nr 4 (1848/49)

Igna­­cy Frie­d­man 1882-1948
Ma­­zu­­rek C-dur op. 49 nr 2 (1912)

Ra­­o­ul Ko­­cza­l­ski 1885-1948
Ma­­zu­­rek c-moll op. 60 (1898)

Igna­­cy Jan Pa­­de­­re­w­ski 1860-1941
Ma­­zu­­rek a-moll (1882)
Kra­­ko­­wiak fa­n­ta­­sty­cz­ny

Fry­­de­­ryk Cho­­pin 1810-1849
Po­­lo­­nez fi­­s-moll op. 44 (1841): Te­m­po di po­­la­c­ca – Te­m­po di Ma­­zo­­u­r­ka

9 sierp­nia 2020 godz. 20.00 ko­­­ściół św. Ka­­ta­­rzy­­ny

K. Kur­piń­ski: Ja­dwi­ga, kró­lo­wa pol­ska (wersja koncertowa) [pierwsze wykonanie w oryginalnej wersji źródłowej]

Jadwiga, królowa polska: Edyta Piasecka, sopran
Wilhelm, książę rakuski: Wojciech Parchem, tenor
Ziemowit, książę mazowiecki: Sylwester Smulczyński, tenor
Spytko z Mielsztyna, kanclerz i kasztelan krakowski: Wojciech Rasiak, bas
Konrad, wielki mistrz krzyżacki: Krzysztof Szumański, bas-baryton
Jan z Tenczyna, wojewoda krakowski: Stanisław Napierała, tenor

Jagiełło, wielki książę litewski: Viktor Yankovskyi, baryton

Chór Mieszany Katedry Wawelskiej

Krakowska Orkiestra Festiwalowa

Andrzej Korzeniowski, chórmistrz

Rafał Jacek Delekta, dyrygent

Utwór Jadwiga, królowa polska Karola Kurpińskiego pochodzi z katalogu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

05.07.2019 r.
Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 19:00

Sta­­ni­­sław Mo­­niu­sz­ko: Msza ła­­ci­ń­ska De­­s-dur
Jó­­zef El­sner: So­­le­m­nis Co­­ro­­na­­tio­­nis Mi­s­sa in C ma­­jor op. 51
Ka­­rol Ku­r­pi­ń­ski: Te Deum

Jo­­la­n­ta Ko­­wa­l­ska­­-Pa­w­li­­ko­w­ska – so­­pran
Ka­­ro­­li­­na Fi­­lus – so­­pran
Ale­k­sa­n­dra Opa­­ła – me­z­zo­­so­­pran
Ję­­drzej To­m­czyk – te­­nor
Ju­­ly Zu­­ma – te­­nor
Pa­­weł Cze­­ka­­ła – bas
Mu­­si­­ca Flo­­rea
Ma­­rek Štryncl – dy­­ry­­gent

06.07.2019 r.
Sce­na Mi­nia­tu­ra, godz. 19:00

Jó­­zef Mi­­chał Ksa­­we­­ry Po­­nia­­to­w­ski: Arie ope­­ro­­we

Ka­­ri­­na Tra­­pe­­za­­ni­­dou Skrze­­sze­w­ska – so­­pran
Ashot Ba­­bro­­u­ski – fo­r­te­­pian

07.07.2019 r.
Ga­­le­­ria Sz­tu­­ki Po­l­skiej XIX wie­­ku w Su­­kie­n­ni­­cach, godz. 19:00

Piotr Cza­j­ko­w­ski: Chant élégia­­que op. 72
Fry­­de­­ryk Cho­­pin: Fa­n­ta­­zja f-moll op. 49
Sie­r­giej Ra­ch­ma­­ni­­now: Va­­ria­­tions on a The­­me of Cho­­pin op. 22
Fry­­de­­ryk Cho­­pin: An­da­n­te spia­­na­­to i Wie­l­ki Po­­lo­­nez Es-dur op. 22

Kon­stan­tin Scher­ba­kov - for­te­pian

13.07.2019 r.
Te­atr im. J. Sło­wac­kie­go - foy­er

Sta­ni­sław Mo­niusz­ko: Bal­la­dy

Elż­bie­ta Szmyt­ka - so­pran
Grze­gorz Bie­gas - for­te­pian

14.07.2019 r.
Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 20:00

Mie­­czy­­sław Ka­r­ło­­wicz: Ko­n­cert skrzy­p­co­­wy A-dur op. 8
Emil Mły­­na­r­ski: Sy­m­fo­­nia F-dur ''Po­­lo­­nia'' op. 14
Mi­­ra­n­da Liu – skrzy­p­ce
Or­kie­­stra Fi­l­ha­r­mo­­nii im. Ka­­ro­­la Szy­­ma­­no­w­skie­­go w Kra­­ko­­wie
Franck Cha­­stru­s­se – dy­­ry­­gent

18.07.2019 r.
Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 19:00
Ko­n­cert od­bę­­dzie się we wspó­ł­pra­­cy z Ko­n­gre­­sem Mię­­dzy­­na­­ro­­do­­we­­go Sto­­wa­­rzy­­sze­­nia Bi­­blio­­tek, Ar­chi­­wów i Ce­n­trów In­fo­r­ma­­cji (IAML)

Igna­­cy Jan Pa­­de­­re­w­ski: Su­­i­ta G-dur
Fe­­liks Ja­­nie­­wicz: Di­­ve­r­ti­­me­n­to
Mie­­czy­­sław Ka­r­ło­­wicz: Se­­re­­na­­da na or­kie­­strę smy­cz­ko­­wą op. 2
Ta­­de­­usz Ba­­ird: Cz­te­­ry so­­ne­­ty mi­­ło­­sne do słów Wi­l­lia­­ma Sha­­ke­­spe­­a­re'a
Mie­­czy­­sław We­­i­n­berg: Sy­m­fo­­nia ka­­me­­ra­l­na nr 4 op. 153 na kla­r­net, tria­n­gel i smy­cz­ki

Mi­­chał Ja­­ni­c­ki – ba­­ry­­ton
Krzy­sz­tof Grzy­­bo­w­ski – kla­r­net
Si­n­fo­­nie­t­ta Cra­­co­­via
Ju­­rek Dy­­bał – dy­­ry­­gent

19.07.2019 r.
Mu­zeum Sz­tu­­­­ki i Te­­­ch­ni­­­­ki Ja­­­­po­­­ń­skiej Ma­­n­g­gha, godz. 19:00
Kon­cert z cy­klu ''AEAA Przed­sta­wia''

Fry­­de­­ryk Cho­­pin: Ma­­zu­r­ki op. 24
Fry­­de­­ryk Cho­­pin: Ba­r­ka­­ro­­la Fi­­s-dur op. 60
Ju­­liusz Za­­rę­b­ski: Wie­l­ka fa­n­ta­­zja
--
Fry­­de­­ryk Cho­­pin: No­k­tu­r­ny op. 32
Ka­­rol Szy­­ma­­no­w­ski: Ma­­ski op. 34

Ca­­thy Krier – fo­r­te­­pian

20.07.2019 r.
No­wo­huc­kie Cen­trum Kul­tu­ry, godz. 19:00

Sta­ni­sław Mo­niusz­ko: Hal­ka (wer­sja war­szaw­ska we wło­skiej wer­sji ję­zy­ko­wej)

Ha­l­ka: Yu­­ko Na­­ka – so­­pran
Jo­n­tek: Ju­­ry Ho­­ro­­de­c­ki – te­­nor
Ja­­nusz: Ko­n­sta­n­tin Su­ch­kov – ba­­ry­­ton
Zo­­fia: She­­va Te­­ho­­val – so­­pran
Sto­l­nik: Re­­naud De­­la­­i­gue – bas
Dzie­m­ba: Vla­­di­­slav Buy­­a­l­skiy – bas
Mło­­dzie­­nie­­c/Gość II: Sz­cze­­pan Ko­­sior – te­­nor
Du­­da­­rz/Gość I: Prze­­my­­sław Ba­ł­ka – bas

Ca­­pe­l­la Cra­­co­­vie­n­sis
Jan To­­masz Ada­­mus – dy­­ry­­gent

03.07.2018 r.
Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 19:00
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki: Pol­skie Re­qu­iem

Iza­be­la Ma­tu­ła – so­pran
Isa­bel­le Ver­net – mez­zo­so­pran
Woj­ciech Par­chem - te­nor
Liu­das Mi­ka­lau­skas – bas
Chór i Or­kie­stra Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek – chór­mi­strzy­ni
Ma­ciej Two­rek – dy­ry­gent

04.07.2018 r.
Mu­­zeum Sz­tu­­ki i Te­ch­ni­­ki Ja­­po­ń­skiej Man­g­gha, godz. 19:00

Fe­­liks Ja­­nie­­wicz: Di­­ve­r­ti­­me­n­to
Fe­­liks No­­wo­­wie­j­ski: Śmierć El­le­­nai
Ju­­liusz Za­­rę­b­ski: Kwi­n­tet fo­r­te­­pia­­no­­wy g-moll, op. 34

Ka­­ro­­li­­na Mi­­cu­­ła – re­­cy­­ta­­cje
Krzy­sz­tof Grzy­­bo­w­ski – kla­r­net
Piotr Sa­­ła­j­czyk – fo­r­te­­pian
Si­n­fo­­nie­t­ta Cra­­co­­via
Ma­­ciej Lu­­lek – ko­n­cer­t­mistrz

05.07.2018 r.
Ży­­do­w­skie Mu­­zeum Ga­­li­­cja, godz. 19:00

An­drzej Ni­­ko­­de­­mo­­wicz: No­k­turn na skrzy­p­ce i fo­r­te­­pian
Igna­­cy Jan Pa­­de­­re­w­ski: So­­na­­ta na skrzy­p­ce i fo­r­te­­pian op. 13
An­drzej Ni­­ko­­de­­mo­­wicz: Ca­­pri­c­cio na skrzy­p­ce so­­lo
Krzy­sz­tof Pe­n­de­­re­c­ki: Ca­­de­n­za
Wi­­told Lu­­to­­sła­w­ski: Pa­r­ti­­ta na skrzy­p­ce i fo­r­te­­pian
He­n­ryk Wie­­nia­w­ski: Po­­lo­­nez ko­n­ce­r­to­­wy D-dur op. 4

Voy­­tek Pro­­nie­­wicz – skrzy­p­ce
Ra­­do­­sław So­b­czak – fo­r­te­­pian

08.07.2018 r.
Au­la Col­le­gium No­vum UJ, godz. 12:00

Fry­­de­­ryk Cho­­pin: In­tro­­du­k­cja i Po­­lo­­nez op. 3
Wła­­dy­­sław Że­­le­ń­ski: Be­r­ceu­­se op. 32
Ka­­rol Szy­­ma­­no­w­ski: Pre­­lu­­dium op. 1 nr 1. (opr. G. Ba­­ce­­wicz)
Ma­r­cel Chy­­rzy­ń­ski: Fa­­re­­well (2013)
Zy­g­munt Sto­­jo­w­ski: So­­na­­ta A-dur op. 18 [An­da­n­te – Al­le­­gro ri­­so­­lu­­to; An­da­n­te; Al­le­­gro con fu­­o­co]

Cra­­cow Duo:
Jan Ka­­li­­no­w­ski – wio­­lo­n­cze­­la
Ma­­rek Szle­­zer – fo­r­te­­pian

08.07.2018 r.
Ko­­­ściół św. Ka­­ta­­rzy­­ny, godz. 20:00

Pa­­weł Łu­­ka­­sze­w­ski: Via Cru­­cis
Wo­j­ciech Ki­­lar: Ma­­gni­­fi­­cat

Ja­­kub Mi­­cha­l­ski – na­r­ra­­tor
Eli­­za Kru­sz­czy­ń­ska – so­­pran
Wo­j­ciech Ba­­sia­­ko­w­ski – ko­n­tra­­te­­nor
Ale­k­sa­n­der Zu­­cho­­wicz – te­­nor
Ja­­cek Ja­­sku­­ła – ba­­ry­­ton
Chór i Or­kie­­stra Ope­­ry Wro­­cła­w­skiej
An­na Gra­­bo­w­ska­­-Bo­­rys – chó­r­mi­­strzy­­ni
Ma­r­cin Na­­łę­­cz-Nie­­sio­­ło­w­ski – dy­­ry­­gent

12.07.2018 r.
Au­­la Co­l­le­­gium No­­vum UJ, godz. 19:00

Ko­n­cert w ra­­mach cy­­klu ''AEAA przed­sta­­wia''

He­n­ryk Wie­­nia­w­ski: Le­­ge­n­da
Fry­­de­­ryk Cho­­pin: Wa­­ria­­cje B-dur, op. 2
Fe­­renc Liszt: Die drei Zi­­geu­­ner
He­n­ryk Wie­­nia­w­ski: Fa­n­ta­­zja 'Faust', op. 20

*****
Fryderyk Chopin: Nokturn c-moll, op. 48 nr 1
Karol Szymanowski: Mity, op. 30 - I. Źródło Aretuzy
Chopin-Liszt: 6 Polskich Pieśni
Béla Bartók: Rumuńskie tańce ludowe

Miranda Liu – skrzypce
Éva Szalai – fortepian

13.07.2018 r.
Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 19:00

Ri­chard Wa­gner: Uwer­tu­ra Po­lo­nia
Piotr Czaj­kow­ski: III Sym­fo­nia 'Pol­ska'
Hen­ryk Wie­niaw­ski: Kon­cert nr 2 d-moll na skrzyp­ce i or­kie­strę op. 22

Mał­go­rza­ta Wa­siu­cio­nek – skrzyp­ce
Pol­ska Or­kie­stra Sin­fo­nia Iu­ven­tus
Mat­teo Pa­glia­ri – dy­ry­gent

19.07.2018 r.
Au­la Col­le­gium No­vum UJ, godz. 19:00

Fry­de­ryk Cho­pin: Pie­śni

Elż­bie­ta Szmyt­ka – so­pran
Grze­gorz Bie­gas – for­te­pian

20.07.2018 r.
Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 19:00

Edward El­gar: Po­lo­nia op. 76
Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski: Sym­fo­nia h-moll ''Po­lo­nia'' op. 24

Pol­ska Or­kie­stra Sin­fo­nia Iu­ven­tus
Su­-Han Yang – dy­ry­gent

21.07.2018 r.
Au­la Col­le­gium No­vum UJ, godz. 19:00

Fry­de­ryk Cho­pin
F. Cho­pin: Po­lo­nez As-dur op. 53
F. Cho­pin: Ber­ceu­se (Ko­ły­san­ka) De­s-dur op. 57
F. Chopn: Fan­ta­isie­-Im­promp­tu ci­s-moll
F. Cho­pin: Wal­ce (Walc As-dur op. 34 nr 1, Walc a-moll op. 34 nr 2, Walc De­s-dur op. 64 nr 1, Walc a-moll op. posth., Walc ci­s-moll op. 64 nr 2)
***
F. Chopin: Mazurki (Mazurek F-dur op. 68 nr 3, Mazurek a-moll op. 17 nr 4, Mazurek B-dur op. 7 nr 1, Mazurek fis-moll op. 59 nr 3, Mazurek cis-moll op. 63 nr 3)
F. Chopin: Nokturn Es-dur op. 9 nr 2
F. Chopin: Scherzo b-moll op. 31
F. Chopin: Scherzo cis-moll op. 39

Philipp Kopachevsky – fortepian

22.07.2018 r.
Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 20:30

Zie­leń­ski. Kon­tek­sty

Mi­ko­łaj Zie­leń­ski: In mon­te Oli­ve­ti à 5
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski: Ma­gni­fi­cat à 12
Mar­cin Miel­czew­ski: Be­ne­dic­to et cla­ri­tas à 12
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski: Vox in Ra­ma à 4
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski: Ter­ra tre­mu­it et qu­ie­vit à 8
Aspri­lio Pa­cel­li: Ve­ni spon­sa Ch­ri­sti à 5
He­in­rich Ignaz Franz von Bi­ber: Mis­sa Al­le­lu­ja à 26

Ca­pel­la Cra­co­vien­sis
Chór i Or­kie­stra na hi­sto­rycz­nych in­stru­men­tach
Jan To­masz Ada­mus – dy­ry­gent

07.07.2017
Ko­ścioł św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 19.00

Ka­rol Szy­ma­now­ski: Król Ro­ger
wer­sja kon­cer­to­wa

Król Ro­ger: Val­dis Jan­sons, ba­ry­ton
Rok­sa­na: Elż­bie­ta Szmyt­ka, so­pran
Pa­sterz: Woj­ciech Par­chem, te­nor
Edri­si: Alek­san­der Zu­cho­wicz, te­nor
Dia­ko­ni­sa: Ja­dwi­ga Po­stroż­na, mez­zo­so­pran
Ar­cy­ka­płan: Łu­kasz Ko­niecz­ny, bas
Chór i Or­kie­stra Ope­ry Wro­cław­skiej
An­na Gra­bow­ska­-Bo­rys, chór­mi­strzy­ni
Mar­cin Na­łę­cz-Nie­sio­łow­ski, dy­ry­gent

08.07.2017
Ko­ściół św. Mar­ci­na, godz. 12.00

Ja­kub Lu­bel­czyk - Psał­terz i Kan­cjo­nał z me­lo­dia­mi - Na­dob­ne Pio­snecz­ki Da­wi­da świę­te­go a za­cne­go kró­la i pro­ro­ka oraz pio­snecz­ki z Sta­re­go i No­we­go Za­ko­nu

Pro­gram
1. Do­bro­tli­wość Pań­ska – mu­zy­ka Cy­prian Ba­zy­lik, sło­wa Ja­kub Lu­bel­czyk
2. Moż­nie Pan nasz kro­lu­je, Psalm 99 - sło­wa (au­tor prze­kła­du) i mu­zy­ka Ja­kub Lu­bel­czyk
3. Piosn­ka trzy­na­sta, Eze­chi­ja­sza, one­go świę­te­go kro­la jud­skie­go, gdy był cho­ro­bą śmier­tel­ną ska­ran od Pa­na, i ja­ko po tym ozdro­wiał - sło­wa (au­tor prze­kła­du) i mu­zy­ka Ja­kub Lu­bel­czyk
4. Piosn­ka a mo­dli­twa do Pa­na Bo­ga, aby on z ła­ski swej świę­tej za­cho­wać ra­czył od po­wie­trza mo­ro­we­go i każ­dej złej przy­go­dy - sło­wa (au­tor prze­kła­du) i mu­zy­ka Ja­kub Lu­bel­czyk
5. Do Pa­na me­go gdym wo­łał, Psalm 120 - sło­wa (au­tor prze­kła­du) i mu­zy­ka Ja­kub Lu­bel­czyk
6. Pa­nie nie jest ser­ce mo­je, Psalm 131 - sło­wa (au­tor prze­kła­du) i mu­zy­ka Ja­kub Lu­bel­czyk
7. Utwór na gło­sy i in­stru­men­ty - Z głę­bo­ko­ści ży­wo­ta, Psalm 130 - sło­wa (au­tor prze­kła­du) Ja­kub Lu­bel­czyk, mu­zy­ka Ewa Fa­biań­ska – Je­liń­ska (pra­pre­mie­ra)
8. Bło­go­sła­wio­ny mąż co się Pa­na boi, Psalm 112 - sło­wa (au­tor prze­kła­du) i mu­zy­ka Ja­kub Lu­bel­czyk

Ko­le­gium Mu­zy­ki Ewan­ge­lic­kiej
Blan­ka Dem­bosz, so­pran
Oskar Ko­zio­łe­k-Go­etz, ba­ry­ton
Do­mi­nik Mat­czak, skrzyp­ce
Łu­kasz La­xy, wio­lon­cze­la, kon­tra­te­nor, kie­row­nic­two ar­ty­stycz­ne

Fil­har­mo­nia Kra­kow­ska im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go, godz. 19.00

An­drzej Krza­now­ski: II Sym­fo­nia
Alek­san­der La­soń: Hymn i aria
Eu­ge­niusz Kna­pik: Wy­spy
Wi­told Lu­to­sław­ski: Ma­ła su­ita na or­kie­strę smycz­ko­wą
Ka­rol Szy­ma­now­ski: Man­dra­go­ra
Mi­chał Pró­szyń­ski, te­nor
AUKSO - Or­kie­stra Ka­me­ral­na Mia­sta Ty­chy
Ma­rek Moś, dy­ry­gent

09.07.2017
Mu­zeum Sz­tu­ki i Tech­ni­ki Ja­poń­skiej „Mang­gha", godz. 12.00

Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski: 12 pie­śni, op. 22
Fran­cis Po­ulenc: 8 pie­śni pol­skich

Isa­bel­le Ver­net, mez­zo­so­pran
Grze­gorz Bie­gas, for­te­pian

Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 20.00

Sta­ni­sław Mo­niusz­ko: Wid­ma

Dziew­czy­na­/Zo­sia:Ka­ta­rzy­na Mac­kie­wicz,re­cy­ta­cja,so­pran
Anio­łe­k/So­wa:Ma­ria Ro­zy­ne­k-Ba­na­szak,re­cy­ta­cja,so­pran
Gu­ślarz: Ar­tur Jan­da, re­cy­ta­cja, ba­s-ba­ry­ton
Wid­mo: Sta­ni­sław Ku­fly­uk, re­cy­ta­cja, ba­ry­ton
Sta­rze­c/Kruk: Woj­ciech Ra­siak, re­cy­ta­cja, bas
Chór Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek, chór­mi­strzy­ni
Pol­ska Or­kie­stra Sin­fo­nia Iu­ven­tus
Ma­ciej Two­rek, dy­ry­gent

13.07.2017
Fil­har­mo­nia Kra­kow­ska im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go, godz. 19.00

Pa­weł My­kie­tyn: Kon­cert mo­no­gra­ficz­ny
3 for 13
Kon­cert po­dwój­ny na dwa fle­ty i or­kie­strę sym­fo­nicz­ną
II Sym­fo­nia

Łu­kasz Dłu­gosz, flet
Aga­ta Kie­la­r-Dłu­gosz, flet
Sin­fo­nia Var­so­via
Bas­sem Aki­ki, dy­ry­gent

14.07.2017
Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 19.00

Mie­czy­sław Kar­ło­wicz: Sym­fo­nia e-moll "Odro­dze­nie", op.7
Hen­ryk Wie­niaw­ski: I Kon­cert skrzyp­co­wy fi­s-moll, op. 14

Li­nus Roth, skrzyp­ce
Pol­ska Or­kie­stra Sin­fo­nia Iu­ven­tus
Ja­kub Klec­ker, dy­ry­gent

15.07.2017
Mu­zeum Sz­tu­ki i Tech­ni­ki Ja­poń­skiej „Mang­gha", godz. 12.00

Fry­de­ryk Cho­pin:
Po­lo­nez Fan­ta­zja
Nok­turn, op. 9 nr 2
Nok­turn, op. 27 nr 1
Nok­turn, op. 27 nr 2
Nok­turn, op. 48 nr 1
So­na­ta, op. 58, nr 3

Cla­ire Hu­ang­ci, for­te­pian

Fil­har­mo­nia Kra­kow­ska im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go, godz. 19.00

Woj­ciech Ki­lar: Ri­cor­dan­za
An­drzej Pa­nuf­nik: Kon­cert skrzyp­co­wy
Woj­ciech Ki­lar: Ora­wa
Mi­chał Spi­sak: An­dan­te i Al­le­gro

Piotr Pław­ner, skrzyp­ce
Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Kal­le Ku­usa­va, dy­ry­gent

16.07.2017
Mu­zeum Sz­tu­ki i Tech­ni­ki Ja­poń­skiej „Mang­gha", godz. 12.00

An­drzej Krza­now­ski: Wiatr echo nie­sie po po­la­nie
Mi­ko­łaj Maj­ku­siak: One ni­ght of Pas­sion (pra­wy­ko­na­nie no­wej wer­sji)
Ka­rol Mi­ku­li: Etiu­da H-dur, op. 12
Piotr Ta­ba­kier­nik, WAM-ia­tio­nen (akor­de­on so­lo)
Alek­san­der Tan­sman: Ma­zur­ki (wy­bór z ze­szy­tu I; for­te­pian so­lo)
Da­riusz Przy­byl­ski: Red on Ma­ro­on. Hom­ma­ge à Mark Ro­th­ko, op. 84. (pra­wy­ko­na­nie)
Jó­zef Brzo­zow­ski: Rap­so­dia

Ma­ciej Frąc­kie­wicz, akor­de­on
Ma­rek Bra­cha, for­te­pian
Ma­ria Sła­wek, skrzyp­ce
Alek­san­dra Le­lek, wio­lon­cze­la

Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 20.00

Le­os Ja­náček: Vec­né Evan­ge­lium, kan­ta­ta na so­pran, te­nor, chór i or­kie­strę, JW 3/8
Ka­rol Szy­ma­now­ski: Sta­bat Ma­ter

Urška Ar­li­č-Go­lo­li­čič, so­pran
Ja­na Sýko­ro­vá, mez­zo­so­pran
Woj­ciech Par­chem, te­nor
Mi­chał Par­ty­ka, ba­ry­ton
Chór Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek, chór­mi­strzy­ni
Or­kie­stra Fil­har­mo­nii Ostraw­skiej
Woj­ciech Ro­dek, dy­ry­gent

8.07.2016

godz. 19.00 Fil­har­mo­nia im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
M. Kar­ło­wicz: Se­re­na­da op. 2
T. Z. Kas­sern: Kon­cert na or­kie­strę smycz­ko­wą
F. Cho­pin: I Kon­cert for­te­pia­no­wy e-moll op. 11
Eric Lu, for­te­pian
Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Ka­spar Zehn­der, dy­ry­gent

9.07.2016

godz. 12.00 Au­la Col­le­gium No­vum
K. Pen­de­rec­ki, Mi­ko­łaj z Kra­ko­wa, Ta­bu­la­tu­ra z klasz­to­ru św. Du­cha, Ta­bu­la­tu­ra or­ga­no­wa Ja­na z Lu­bli­na, Ta­bu­la­tu­ra or­ga­no­wa Ch­ri­stia­na Lo­ef­fel­holt­za,Ta­bu­la­tu­ra lut­nio­wa Ma­te­usza We­is­se­liu­sa, Ta­bu­la­tu­ra lut­nio­wa z XVII w., Ta­bu­la­tu­ra lut­nio­wa M. Val­le­ta, War­szaw­ska ta­bu­la­tu­ra or­ga­no­wa, J. Po­lak, W. Dłu­go­raj, A. Ja­rzęb­ski, J. Pod­biel­ski, S. S. Sza­rzyń­ski, S. Zu­brzyc­ki
Sła­wo­mir Zu­brzyc­ki, vio­la or­ga­ni­sta

godz. 15 Ki­no Agraf­ka
Film "Mu­zycz­ne Por­tre­ty: Ha­li­na Czer­ny­-Ste­fań­ska", reż. Ma­li­na Ma­li­now­ska­-Wol­len

godz. 19.00 Fil­har­mo­nia im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
J.M.K. Po­nia­tow­ski: Don De­si­de­rio, ope­ra w 3 ak­tach

Don De­si­de­rio: Sta­ni­sław Ku­fly­uk, ba­ry­ton
An­gio­li­na: Jo­an­na Woś, so­pran
Fe­de­ri­co: On­drej Sa­ling, te­nor
Don Cu­rzio: Krzysz­tof Szu­mań­ski, ba­ry­ton
Pla­ci­da: Ve­ra Ba­nie­wicz, mez­zo­so­pran
Mat­teo: Se­ba­stian Szum­ski, bas
Ric­car­do: Woj­ciech Par­chem, te­nor

Pol­ska Or­kie­stra Sin­fo­nia Iu­ven­tus
Chór Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek, chór­mi­strzy­ni
Mar­cin Świąt­kie­wicz, pia­no­for­te
Krzysz­tof Sło­wiń­ski, dy­ry­gent

10.07.2016

godz. 17.00 ko­ściół św. Mar­ci­na
J.M.K. Po­nia­tow­ski: Msza F-dur

Mo­ni­ka My­ch-No­wic­ka, so­pran
An­na Lu­bań­ska, mez­zo­so­pran
Ju­raj Hol­lý, te­nor
Lu­kaš Ze­man, ba­ry­ton
Chór Pol­skie­go Ra­dia
Szy­mon Wy­rzy­kow­ski, chór­mistrz
Grze­gorz Bie­gas, for­te­pian
Ma­te­usz Wa­lach, dy­ry­gent

godz. 19.00 Fil­har­mo­nia im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Grzech Pio­trow­ski: Sym­fo­nia Lech, Czech i Rus

Grzech Pio­trow­ski, sak­so­fon
NOSPR
World Or­che­stra Con­cer­ti­no:To­ra Au­ge­stad (wo­cal), Ruth Wil­hel­mi­ne Mey­er (wo­cal), Apo­lo­nia No­wak (wo­cal), Rasm Al.-Ma­shan (wo­cal), Gho­st­man (wo­cal), Espen Le­ite (akor­de­on), Azat Bik­chu­rin (ku­rai), Mar­cin Wa­si­lew­ski (pia­no), Lars An­dre­as Haug (tu­ba), Ma­te­usz Smo­czyń­ski (skrzyp­ce), Krzysz­tof Len­czow­ski (wio­lon­cze­la), Se­ba­stian Wy­pych (kon­tra­bas), Ter­je
Isung­set (per­ku­sja, ka­mie­nie, pa­ty­ki), Ma­te­usz Szem­raj (gi­ta­ra, oud), Ro­bert Lu­ty (per­ku­sja), Adeb Cha­mun (da­ra­bu­ka)
Na­ro­do­wa Aka­de­mic­ka Or­kie­stra In­stru­men­tów Lu­do­wych Ukra­iny
Chór Ka­me­ral­ny Ars Bru­na­nien­sis
Chór Pro For­ma
Ale­xan­der Hu­ma­la, dy­ry­gent

15.07.2016

godz. 19.00 Mu­zeum Sz­tu­ki i Tech­ni­ki Ja­poń­skiej Mang­gha
Jan Klu­sák: Par­ti­ta pro smy­čce
T. Ba­ird: Cz­te­ry so­ne­ty mi­ło­sne
Mi­ko­łaj Gó­rec­ki: Ja­sno­ści pro­mie­ni­ste
P. Łu­ka­szew­ski: Elo­gium – po­mor­do­wa­nym w Ka­ty­niu
Mi­lo­slav Ka­be­láč: Eu­fe­mias My­ste­rion
Ire­na Tro­upo­vá, so­pran
Lu­kaš Ze­man, ba­ry­ton
Br­no Con­tem­po­ra­ry Or­che­stra
Pa­vel Šnajdr, dy­ry­gent

16.07.2016

godz. 12.00 Au­la Col­le­gium No­vum
I.F. Do­brzyń­ski: An­dan­te i Ron­do al­la Po­lac­ca op.42
F. Les­sel: Wa­ria­cje na flet i for­te­pian
K. Szy­ma­now­ski: Pieśń kur­piow­ska
Woj­ciech Ki­lar: So­na­ti­na na flet i for­te­pian
F. Cho­pin: Wa­ria­cje E-dur na te­mat G.Ros­si­nie­go
Ta­de­usz Sze­li­gow­ski: So­na­ta na flet i for­te­pian
Łu­kasz Dłu­gosz, flet
An­drzej Jun­gie­wicz, for­te­pian

godz. 15 Ki­­no Agra­f­ka
Film "Mu­­zy­cz­ne Po­r­tre­­ty: Ma­ciej Two­rek", reż. Ma­­li­­na Ma­­li­­no­w­ska­­-Wo­l­len

godz. 19.00 Te­atr im. J. Sło­wac­kie­go
OPERA GALA – PONIATOWSKI REDISCOVERED
J. M. K. Po­nia­tow­ski: Arie ope­ro­we

Jo­an­na Woś, so­pran
NOSPR
Bas­sem Aki­ki, dy­ry­gent

17.07.2016

godz. 12.00 Mu­zeum Sz­tu­ki i Tech­ni­ki Ja­poń­skiej Mang­gha
G. Ba­ce­wicz: IV kwar­tet smycz­ko­wy
J. Za­ręb­ski: Kwin­tet for­te­pia­no­wy g-moll op. 34
Ivo Ka­ha­nek, for­te­pian
Kwar­tet Smycz­ko­wy Fil­har­mo­ni­ków Kra­kow­skich

godz. 20.00 ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny
Hen­ryk Mi­ko­łaj Gó­rec­ki: 3. Sym­fo­nia

Alek­san­dra Za­moj­ska, so­pran
Pol­ska Or­kie­stra Sin­fo­nia Iu­ven­tus
Ma­ciej Two­rek, dy­ry­gent

8.07.2014, śro­da

godz. 19.00
TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE
pl. św. Du­cha 1

Sta­ni­sław Mo­niusz­ko: Hal­ka
wer­sja wi­leń­ska – wy­ko­na­nie kon­cer­to­we

Wio­let­ta Cho­do­wicz – so­pran
Lu­káš Ze­man – ba­ry­ton
Mi­chał Par­ty­ka – ba­ry­ton
Ma­rze­na Lu­basz­ka – so­pran
Ry­szard Ka­lus – bas
Se­ba­stian Szum­ski – bas

Chór Pol­skie­go Ra­dia
Szy­mon Wy­rzy­kow­ski – chór­mistrz
Ca­pel­la Cra­co­vien­sis
Jan To­masz Ada­mus – dy­ry­gent

9.07.2015, czwar­tek

godz. 20.00
KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA
ul. Grodz­ka 58

Sa­cer Ni­dus: Świę­te Gniaz­do – Bo­le­sław I Ch­ro­bry i św. Woj­ciech w mu­zy­ce śre­dnio­wiecz­nej
Fe­stum agat ec­c­le­sia – hymn, Kra­ków, XV w.
Al­me pre­sul – re­spon­so­rium z ofi­cjum ry­mo­wa­ne­go Be­ne­dic re­gem cunc­to­rum, Gnie­zno, XII/XIV w.
O prec­la­ra Adal­ber­ti (utwór in­stru­men­tal­ny)
O prec­la­ra Adal­ber­ti – se­kwen­cja, Gnie­zno, XIV w.
An­nua re­co­la­mus – se­kwen­cja, Re­iche­nau, za­no­to­wa­na ok. 1001 r.
Con­sur­gat in pre­co­nia – se­kwen­cja, Gnie­zno (?), XV w.
Om­nis etas, omnis se­xus – planc­tus na śmierć Bo­le­sła­wa Ch­ro­bre­go (1025), tekst z Kro­ni­ki Gal­la Ano­ni­ma (I, 16), XII w.
Hac fe­sta die to­ta – se­kwen­cja, Gnie­zno (?), za­no­to­wa­na po 1090 r.
Be­atus es (utwór in­stru­men­tal­ny) 10. Al­le­lu­ia. V. Be­atus es – Gnie­zno, XVI w.
Sa­lve si­dus Po­lo­no­rum – se­kwen­cja, Gnie­zno (?), XIV/XV w.
Adal­ber­tus pre­sul (utwór in­stru­men­tal­ny)
Al­le­lu­ia V. Sa­lve de­cus Po­lo­nie – Kra­ków, XV w.
Bo­gu­ro­dzi­ca – Kcy­nia k. Po­zna­nia lub Kra­ków, da­to­wa­nie nie­pew­ne
Ful­get in tem­plo le­gi­fer – hymn, Kra­ków, XV w.

En­sam­ble Pe­re­gri­na:
Agniesz­ka Bu­dziń­ska­-Ben­nett – śpiew, har­fa, kier. art.
Kel­ly Lan­der­kin – śpiew
Han­na Järve­läi­nen – śpiew
Lo­ren­za Do­na­di­ni – śpiew
Bap­ti­ste Ro­ma­in – fi­del

10.07.2015, pią­tek

godz. 20.00
STUDIO RADIA KRAKÓW
al. J. Sło­wac­kie­go 22

Da­riusz Przy­byl­ski – Red, Yel­low, Red. Hom­ma­ge à Mark Ro­th­ko
Mar­cel Chy­rzyń­ski – Ukiy­o-e
Woj­ciech Ki­lar – Ora­wa
Mi­ko­łaj Maj­ku­siak – Rhy­thm Ga­mes

Ma­ciej Frąc­kie­wicz – akor­de­on
Mag­da­le­na Bo­ja­no­wicz – wio­lon­cze­la
Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Bas­sem Aki­ki – dy­ry­gent

11.07.2015, so­bo­ta

godz. 11.00
AULA COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Go­łę­bia 24

Fry­de­ryk Cho­pin – Wa­ria­cje B-dur op. 12
Sche­rzo b-moll op. 31
Pre­lu­dium De­s-dur op. 28 nr 15
Bal­la­da f-moll op. 52
Nok­turn c-moll op. 48 nr 1
So­na­ta h-moll op. 58

Al­ber­to No­sè – for­te­pian

12.07.2015, nie­dzie­la

godz. 12.00
AULA COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Go­łę­bia 24

PIEŚNI INSPIROWANE RĘKOPISEM KRÓLODWORSKIM
Vác­lav To­ma­šek – Sta­ro­žit­né písně na slo­va Ru­ko­pi­su králo­védvor­ského op. 82
Va­tro­slav Li­sin­ski – Růže
– Po­hřeb skři­ván­ka
Wła­dy­sław Że­leń­ski – Pięć śpie­wów z Rę­ko­pi­su kró­lo­dwor­skie­go op. 10
– Ma­rze­nia dziew­czy­ny (1879)
An­to­nín Dvo­řák – Písně na slo­va z ru­ko­pi­su králo­védvor­ského op. 7
Ewa Fa­biań­ska­-Je­liń­ska – pie­śni do słów z Rę­ko­pi­su kró­lo­dwor­skie­go

An­na Bu­dzyń­ska – so­pran
Lau­ra So­bo­lew­ska – for­te­pian

16.07.2015, czwar­tek

godz. 20.00
KOŚCIÓŁ ŚW. KATARZYNY
ul. Au­gu­stiań­ska 78

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO – 1500–1750

Ta­bu­la­tu­ra Ja­na z Lu­bli­na – Ta­niec Rex
– Ta­niec nr 5
– Szew­czyk idzie po uli­cy
Bar­tło­miej Pę­kiel – Au­di­te mor­ta­les
He­in­rich Ignaz von Bi­ber – Par­ti­ta VII
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski – Vox in Ra­ma
– La­eten­tur co­eli
Ja­kub Po­lak – Pre­lu­dium – Ga­gliar­da
Woj­ciech Dłu­go­raj – Vil­la­nel­la
Dio­me­des Ca­to – Cho­rea Po­lo­ni­ca
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki – In vir­tue tua
– La­eta­tus sum
Jo­hann Jo­seph Fux – Tur­ca­ria
He­in­rich Ignaz von Bi­ber – Bat­ta­lia
Mar­cin Miel­czew­ski – Trium­pha­lis dies

Il Giar­di­no d'Amo­re
Ste­fan Plew­niak – kie­row­nik ar­ty­stycz­ny

17.07.2015, pią­tek

godz. 18.00
AULA COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Go­łę­bia 24

Ka­rol Szy­ma­now­ski – Mi­ty op. 30
I. Źró­dło Are­tu­zy
Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski – Me­lo­dia (arr. S. Bar­ce­wicz) op. 16 nr 2
– So­na­ta a-moll op. 13
I. Al­le­gro con fan­ta­sia
II. In­ter­mez­zo. An­dan­ti­no
III. Fi­na­le. Al­le­gro mol­to qu­asi pre­sto
Mar­cin Mar­ko­wicz – So­na­ta
Hen­ryk Wie­niaw­ski – Le­gen­da op. 17
Hen­ryk Wie­niaw­ski – Po­lo­nez D-dur op. 4

Aga­ta Szym­czew­ska – skrzyp­ce
Grze­gorz Skro­biń­ski – for­te­pian

Aga­ta Szym­czew­ska – skrzyp­ce
Grze­gorz Skro­biń­ski – for­te­pian

godz. 20.30
MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ MANGGHA
ul. M. Ko­nop­nic­kiej 26

Igna­cy F. Do­brzyń­ski – Kwar­tet smycz­ko­wy e-moll op. 7
Fry­de­ryk Cho­pin – Kon­cert for­te­pia­no­wy f-moll op. 21

Ivo Ka­hánek – for­te­pian
Kwar­tet Smycz­ko­wy Fil­har­mo­ni­ków Kra­kow­skich:
Tür­sch­mid, Kwiat­kow­ska­-Plu­ta, Gro­ma­da, Pall

18.07.2015, so­bo­ta

godz. 12.00
AULA COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
ul. Go­łę­bia 24

WIELCY POLSCY PIANIŚCI-KOMPOZYTORZY

Fry­de­ryk Cho­pin – Pre­lu­dium ci­s-moll op. 45
– So­na­ta b-moll op. 35
– Ma­zu­rek a-moll op. 17 nr 4
– Ma­zu­rek C-dur op. 24 nr 2
– Ma­zu­rek ci­s-moll op. 6 nr 2

Ju­liusz Za­ręb­ski – Po­lo­nez Fi­s-dur op. 6

Alek­san­der Mi­cha­łow­ski – Ma­zu­rek h-moll op. 31 nr 1
– Ma­zu­rek As-dur op. 16
– Ma­zu­rek ci­s-moll op.17

Mau­ry­cy Mosz­kow­ski – Etiu­dy op. 64

Lud­mil An­ge­lov – for­te­pian

godz. 20.00
KOŚCIÓŁ ŚW. KATARZYNY
ul. Au­gu­stiań­ska 78

Woj­ciech Ki­lar – Te Deum
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki – Te Deum

An­na Pa­trys – so­pran
An­na Lu­bań­ska – mez­zo­so­pran
On­drej Ša­ling – te­nor
Adam Pal­ka – bas
Chór Fil­har­mo­nii im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go
Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek – chór­mi­strzy­ni
Sin­fo­nia Var­so­via
Ma­ciej Two­rek – dy­ry­gent

04. 07. 2014

Fi­­l­ha­­r­mo­­­nia im. K. Szy­­­ma­­­no­­w­skie­­­go w Kra­­­ko­­­wie, godz. 19

An­drzej Pa­­nu­f­nik: Ko­­ły­­sa­n­ka
Pa­­weł My­­kie­­tyn: Ko­n­cert fle­­to­­wy
Krzy­sz­tof Pe­n­de­­re­c­ki: Prze­­bu­­dze­­nie Ja­­ku­­ba
Ka­­rol Szy­­ma­­no­w­ski: II Sy­m­fo­­nia

Na­­ro­­do­­wa Or­kie­­stra Sy­m­fo­­ni­cz­na Po­l­skie­­go Ra­­dia
Łu­­kasz Dłu­­gosz, flet
Ale­­xa­n­der Lie­­bre­­ich, dy­­ry­­gent

KONCERT ZOSTAŁ ZORGANIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z NARODOWĄ ORKIESTRĄ SYMFONICZNĄ POLSKIEGO RADIA

05. 07. 2014

Ki­no Agraf­ka, godz. 13.30
Fil­mo­we por­tre­ty:
Kry­sty­na Mo­szu­mań­ska­-Na­zar, pro­wa­dzi Ma­li­na Ma­li­now­ska Wol­len

Ko­­­ściół św. Ma­r­ci­­na, godz. 19

An­drzej Pa­­nu­f­nik: Ko­n­cert na fa­­got i or­kie­­strę smy­cz­ko­­wą
Pa­­weł My­­kie­­tyn: Krzy­­ki
An­drzej Pa­­nu­f­nik: Ko­n­cert skrzy­p­co­­wy

Si­n­fo­­nie­t­ta Cra­­co­­via
Adam Mróz, fa­­got
Ja­­nusz Wa­w­ro­w­ski, skrzy­p­ce
Ba­s­sem Aki­­ki, dy­­ry­­gent

06. 07. 2014

Ki­no Agraf­ka, godz. 12
Ple­ase find - H.M. Gó­rec­ki - reż. Vio­let­ta Rot­te­r-Ko­ze­ra

Ko­­­ściół św. Ma­r­ci­­na, godz. 19

Ale­­xa­n­der Ta­n­sman: To­m­be­­au de Cho­­pin
Ka­­rol de Kon­t­ski: String Qu­­i­n­tet
Ale­k­sa­n­der Ta­n­sman: Al­le­­gro ri­­so­­lu­­to
Ernst Kre­­nek: Fi­­ve short pie­­ces
An­drzej Pa­­nu­f­nik: Old Po­­lish Su­­i­te
Ernst Kre­­nek: Sie­­ben le­­i­ch­te Stüc­ke

Wie­­ner Ka­m­me­r­sy­m­pho­­nie

11. 07. 2014

Au­­la Co­l­le­­gium No­­vum UJ, godz. 19

Jó­­zef Mi­­chał Ksa­­we­­ry Po­­nia­­to­w­ski: arie ope­­ro­­we

Jo­­a­n­na Woś, so­­pran
Ro­­bert Mo­­ra­w­ski, fo­r­te­­pian

12. 07. 2014

Ki­no Agraf­ka, godz. 13.30
Fil­mo­we por­tre­ty:
Ma­rek Cho­ło­niew­ski, pro­wa­dzi Ma­li­na Ma­li­now­ska Wol­len

Stu­­dio Ko­n­ce­r­to­­we Ra­­dia Kra­­ków, godz. 19

Ar­no­­št Parsch: The Vo­­i­ce of the Ri­­ver
Mi­­lo­­slav Ištvan: Já, Jákob (Ich, Ja­­kob)
Wi­­told Lu­­to­­sła­w­ski: Ła­ń­cuch I
He­n­ryk M. Gó­­re­c­ki: Ma­­łe re­­qu­­iem dla pe­w­nej Po­l­ki

Br­no Co­n­te­m­po­­ra­­ry Or­che­­stra
Ire­­na Tro­­u­po­­vá, so­­pran
Pa­­vel Šnajdr, dy­­ry­­gent

13. 07. 2014

Ki­no Agraf­ka, godz. 12
W. Ki­lar - Cre­do - reż. Vio­let­ta Rot­te­r-Ko­ze­ra

POLSKA GALA OPEROWA
Ope­­ra Kra­­ko­w­ska, godz. 19

S. Mo­­niu­sz­ko: Uwe­r­tu­­ra z op. Ha­l­ka
S. Mo­­niu­sz­ko: Aria Ha­l­ki Gdy­­bym ra­n­nym sło­n­kie­­mi, z ope­­ry Ha­l­ka
S. Mo­­niu­sz­ko: Aria Jon­t­ka Szmią jo­­dły na gór szczy­­cie, z ope­­ry Ha­l­ka
S. Mo­­niu­sz­ko: Aria Ha­l­ki O mój ma­­le­ń­ki z IV ak­tu ope­­ry Ha­l­ka
S. Mo­­niu­sz­ko: Ta­ń­ce gó­­ra­l­skie z ope­­ry Ha­l­ka
W. Że­­le­ń­ski: Aria Ja­n­ka Gdy ślub we­ź­miesz, z ope­­ry Ja­­nek
S. Mo­­niu­sz­ko: Fi­nał III ak­tu z ope­­ry Ha­l­ka
S. Mo­­niu­sz­ko: Ma­­zur z ope­­ry Ha­l­ka

***

R. Statkowski: chór Polonez z I aktu opery Maria
S. Moniuszko: Aria Hrabiny Zbudzić się z ułudnych snów, z opery Hrabina
F. Nowowiejski: Aria Domana Więc ty mnie kochasz, z opery Legenda Bałtyku
F. Nowowiejski: chór z III aktu opery Legenda Bałtyku
S. Moniuszko: Aria Neali Snują się z dala, z opery Paria
S. Moniuszko: Aria Stefana Słyszę piosenkę, z opery Straszny Dwór
S. Moniuszko: Mazur z opery Straszny Dwór

Elżbieta Szmytka, sopran
Andrzej Lampert, tenor
Chór Polskiego Radia, chórmistrz: Izabela Polakowska
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
Tadeusz Wojciechowski, dyrygent

18. 07. 2014

Mu­zeum Ży­dow­skie Ga­li­cja, godz. 19

Alek­san­der Ko­ściów: Ilar­gia
Da­riusz Przy­byl­ski: So­na­ta da chie­sa
Ra­fał Ja­niak: So­na­ta awa­ke­ning - mo­ve­ment - co­gi­ta­tion
Alek­san­der No­wak: Squ­are An­gles
An­drzej Tuch­now­ski: Te lu­cis an­te ter­mi­num
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki: Sin­fo­niet­ta

Ma­ciej Frąc­kie­wicz, akor­de­on

Sala Błękitna, Filharmonia Krakowska, godz. 20:30

Bedřich Smetana - Z rodzinnych stron
Leos Janacek - Sonata na skrzypce i fortepian
Karol Szymanowski - Mity op.30
Henryk Wieniawski - Polonez D-dur op. 4

Josef Špaček, skrzypce
Miroslav Sekera, fortepian

19. 07. 2014

Kino Agrafka, godz. 13
Filmowe portrety: Mieczysław Tomaszewski, prowadzi Malina Malinowska Wollen

Ope­ra Kra­kow­ska KONCERT ZOSTAŁ ODWOŁANY Z POWODU CHOROBY JEDNEGO Z ARTYSTÓW

F. Cho­pin:
Bal­la­da g-moll op.23
Gdzie lu­bi
Pier­ścień
Wo­jak
Piosn­ka li­tew­ska
Ślicz­ny chło­piec

M. Kar­ło­wicz:
Za­smu­co­nej
Śpi w bla­skach no­cy
Z ero­ty­ków
Skąd pierw­sze gwia­dy
Z no­wą wio­sną

W. Lu­to­sław­ski:
Dzwo­ny cer­kiew­ne
Wiatr

K. Szymanowski:
Maski, op. 23
Trzy fragmenty z poematów Jana Kasprowicza, op.5

Ewa Podleś - kontralt
Garrick Ohlsson - fortepian

20. 07. 2014

Kino Agrafka, godz. 12
Granatowy zeszyt - reż. Natasza Ziółkowska-Kurczuk

Ko­ściół św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 20

Krzysz­tof Pen­de­rec­ki: Pol­skie Re­qu­iem

Izabela Matuła, so­pran
Tan­ja Aria­ne Baum­gart­ner, mez­zo­so­pran
On­drej Sa­ling, te­nor
Łu­kasz Ko­niecz­ny, bas
Chór Fil­har­mo­nii Kra­kow­skiej, chór­mistrz: Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek
Pol­ska Or­kie­stra Sin­fo­nia Iu­ven­tus
Ma­ciej Two­rek, dy­ry­gent

WSPÓŁORGANIZATOREM KONCERTU BYŁA POLSKA ORKIESTRA SINFONIA IUVENTUS

12.07.2013
Fil­har­mo­nia im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie, godz. 20
Stanisław Skrowaczewski (*1923) – Uwertura 1947
Witold Lutosławski (1913-1994) – Chantefleurs et chantefables, cykl 9 pieśni na sopran i orkiestrę
Witold Lutosławski (1913-1994) – Koncert na orkiestrę
Olga Pasiecznik – sopran, Sinfonia Iuventus, Michał Nesterowicz – dyrygent

13.07.2013
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, godz. 17:00
Witold Lutosławski (1913-1994) – Koncert podwójny na obój, harfę i orkiestrę kameralną
Zbigniew Bujarski (*1933) – Pawana dla oddalonej na orkiestrę smyczkową
Krzysztof Penderecki (1933-) – Capriccio na obój i 11 instrumentów smyczkowych
Henryk Czyż (1923-2003) – Canzona di barocco na orkiestrę smyczkową
Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010) – Trzy utwory w dawnym stylu na orkiestrę smyczkową
Witold Lutosławski (1913-1994) – Muzyka żałobna na orkiestrę smyczkową

Heinz Holliger – obój, dyrygent, Ursula Holliger – harfa, Sinfonietta Cracovia, Robert Kabara – dyrygent

Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie, godz. 20
Karol Szymanowski – Hagith opera w 1 akcie

Hagith: Urška Arlič Gololičič – sopran
Stary Król: Tomasz Kuk – tenor
Młody Król: Andrzej Lampert – tenor
Arcykapłan: Daniel Borowski – bas
Lekarz: Łukasz Rosiak – baryton
Chór Polskiego Radia, Izabela Polakowska – chórmistrz
Krakowska Orkiestra Festiwalowa
Bassem Akiki – dyrygent

14.07.2013
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, godz. 12:00
F.Chopin: Nocturn f-moll op. 55 nr 1, Walc Es-dur op. 18, Mazurek h-moll op. 33 nr 4, Scherzo b-moll op. 31
F.Liszt - Sonata fortepianowa b-moll

Seong-Jin Cho – fortepian

GALICJA Muzeum Żydowskie, godz. 20
Józef Elsner – Kwartet smyczkowy d-moll op. 8 nr 3
Wolfgang Amadeus Mozart – Kwintet klarnetowy A-dur KV 581
Zygmunt Noskowski – I Kwartet smyczkowy d-moll op. 9

Robert Sebesta – klarnet
SCULTORE ENSEMBLE:
Jadwiga Czepielowska – skrzypce, Beata Nawrocka – skrzypce Mariusz Grochowski – altówka, Agnieszka Oszańca – wiolonczela

19.07.2013
Bazylika oo. Franciszkanów, godz. 20:00
Marcin Mielczewski – Triumphalis dies a 16
Marcin Mielczewski – Missa Triumphalis
Barłomiej Pękiel - Missa a 14
Jan Dismas Zelenka – Officium Defunctorum ZWV 47: Lectio II, Responsorium II
Jan Dismas Zelenka – Lamentatio Jereamiae Prophetae ZWV 53: Lamentatio I pro die Mercurii Sancto
Jan Dismas Zelenka – Miserere in C minor ZWV 57

Hana Blažíková – sopran, Václav Čížek – tenor, Tomáš Král– bas
Collegium 1704, Václav Lukas – dyrygent

20.07.2013
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, godz. 20:00
Fryderyk Chopin:
Polonez-Fantazja As-dur op. 61
Mazurek h-moll op. 33 nr 4
Mazurek e-moll op. 41 nr 1
Mazurek cis-moll op. 50 nr 3
Walc As-dur op. 64 nr 3
Walc As-dur op. 42
Walc Es-dur op. 18
Rondo à la Mazur F-dur op. 5

Barkarola Fis-dur op. 60
Sonata h-moll op. 58

Evgeni Bozhanov - fortepian

21.07.2013
Kościół św. Katarzyny, godz. 20:00
Krzysztof Penderecki – Credo na pięć głosów solowych, chór dziecięcy, chór mieszany i orkiestrę

Sally du Randt – sopran
Kerstin Eder – mezzosopran
Helena Zubanovich – alt
Ondrej Šaling – tenor
Krzysztof Szumański – bas-baryton
Chór Filharmonii im. K. Szymanowskiego (Teresa Majka-Pacanek – chórmistrz)
Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai (chórmistrz – ks. Stanisław Adamczyk)
Sinfonia Iuventus
Maciej Tworek – dyrygent

13/07/2012
GODZ. 19.00, FILHARMONIA IM. K. SZYMANOWSKIEGO
W KRAKOWIE
Fe­­liks No­­wo­­wie­j­ski: Quo Va­­dis op. 30
Ol­ga Ru­­sin, so­­pran
Ja­­cek Ja­­sku­­ła, ba­­ry­­ton
Krzy­sz­tof Szu­­ma­ń­ski, ba­­s-ba­­ry­­ton,
Chór Te­­a­tru Wie­l­kie­­go w Po­­zna­­niu
Ma­­riusz Ot­to, chó­r­mistrz
Si­n­fo­­nia Iu­­ve­n­tus
Ka­­spar Zeh­n­der, dy­­ry­­gent

14/07/2012

GODZ. 17.00, SALA ZŁOTA FILHARMONII
IM. K. SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE

Li­­ry­­ka po­l­ska

Ko­n­cert ucze­st­ni­­ków Mię­­dzy­­na­­ro­­do­­we­­go Ku­r­su Mi­­strzo­w­skie­­go Prof. He­­le­­ny Ła­­za­r­skiej

GODZ. 20.00, KRUŻGANKI KOŚCIOŁA O. FRANCISZKANÓW

Fry­­de­­ryk Cho­­pin: Cho­­pin Rha­p­so­­dy
Pre­­lu­­dium E-dur op. 28, nr 9 (ara­n­ża­­cja J. Wo­j­ta­­ro­­wicz)
No­k­turn ci­­s-moll op. posth., nr 20 (ara­n­ża­­cja J. Wo­j­ta­­ro­­wicz)
Pre­­lu­­dium c-moll op. 28, nr 20 (ara­n­ża­­cja J. Wo­j­ta­­ro­­wicz)
Ma­­zu­­rek C-dur op.24, nr 2 (ara­n­ża­­cja J. Wo­j­ta­­ro­­wicz)

Marta Ptaszyńska: The Last Waltz in Vienna [utwór dedykowany Motion Trio, prawykonanie polskie]Grażyna Bacewicz: Oberek (aranżacja J. Wojtarowicz)
Henryk Mikołaj Górecki: Trzy utwory w dawnym stylu (aranżacja J. Wojtarowicz)
Krzysztof Penderecki: Ciaccona (aranżacja J. Wojtarowicz)
Motion Trio: Psalm
Janusz Wojtarowicz: The Heart
Janusz Wojtarowicz: Silence
Wojciech Kilar: Orawa (aranżacja J. Wojtarowicz)

Motion Trio
Janusz Wojtarowicz, Paweł Baranek, Marcin Gałażyn – akordeony

15/07/2012

GODZ. 12.00, AULA COLLEGIUM NOVUM UJ

Carl Loewe: Ballady polskie [do słów Adama Mickiewicza]

Urszula Kryger, mezzosopran
Marcin Kozieł, fortepian

GODZ. 19.00 AULA FLORIANKA

Jan Sebastian Bach: Uwertura francuska BWV 831
Fryderyk Chopin:
Nokturn Fis-dur op. 15 nr 2
Ballada g-moll op. 23
3 Mazurki op. 50
Barkarola Fis-dur op. 60
Scherzo b-moll op. 31

Yulianna Avdeeva, fortepian

16/07/2012

GODZ. 19.00, WOJSKOWY OŚRODEK KULTURYOFF FESTIVAL
Jan Da­wid Hol­land: Agat­ka czy­li przy­jazd Pa­na (ope­ra ko­micz­na w 3 ak­tach)

Stu­den­ci Wy­dzia­łu Wo­kal­ne­go Aka­de­mii Mu­zycz­nej we Wro­cła­wiu

Ma­rek To­po­row­ski, kie­row­nic­two mu­zycz­ne

Ewe­li­na Pie­tro­wiak, re­ży­se­ria

Or­kie­stra Try­bu­na­łu Ko­ron­ne­go w Lu­bli­nie

17/07/2012

GODZ. 19.00, AKADEMIA MUZYCZNA

Aga­ta Zu­bel: Su­ita
Han­na Ku­len­ty: Ar­cus
An­na Za­wadz­ka­-Go­łosz: "TEATR UBOGI" dla trzech per­ku­si­stów (pra­wy­ko­na­nie)
Łu­kasz Pie­przyk: "REVERSAL"

Ama­drums Trio
Wik­to­ria Ch­ro­ba­k-Mie­lec
Ra­fał Ty­li­ba
Ma­ciej Ha­łoń

18/07/2012

GODZ. 20.00, KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA

Adam z Wą­grow­ca: Ave Ma­ris Stel­la
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki: Ave Ma­ris Stel­la
Adam z Wą­grow­ca: Ri­cer­ca­ta qu­ar­ti to­ni
Bar­tło­miej Pę­kiel: Dul­cis amor Je­su
Adam z Wą­grow­ca: Fan­ta­sia ter­tia
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki: To­ta pul­ch­ra es Ma­ria
Mar­cin Miel­czew­ski: Deus in no­mi­ne tuo
Mar­cin Miel­czew­ski: Can­zo­na te­rza á 3
Adam z Wą­grow­ca: Ri­cer­ca­ta se­cun­di to­ni
Mar­cin Miel­czew­ski: Ve­spe­rae Do­mi­ni­ca­les:
Di­xit Do­mi­nu­s/Con­fi­te­bo­r/Be­atus vi­r/Lau­da­te Pu­eri
Mar­cin Miel­czew­ski: Can­zo­na á 3
Mar­cin Miel­czew­ski: Ve­spe­rae Do­mi­ni­ca­les: Ma­gni­fi­cat

Ca­pel­la Cra­co­vien­sis
Ca­pel­la Cra­co­vien­sis Vo­cal En­sem­ble
Jan To­masz Ada­mus, or­ga­ny­/dy­ry­gent

19/07/2012

GODZ. 19.00, SALA ZŁOTA FILHARMONII
IM. K. SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE

Fry­de­ryk Cho­pin: Trio for­te­pia­no­we g-moll op. 8
Adam Wa­la­ciń­ski: Ci­nque epi­so­di na skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę
i for­te­pian
Ar­tur Ma­law­ski: Trio for­te­pia­no­we

Ma­law­ski Trio
Ma­ciej Lu­lek, skrzyp­ce
Bar­ba­ra Ły­pi­k-So­ba­niec, wio­lon­cze­la
Sła­wo­mir Cier­pik, for­te­pian

20/07/2012

GODZ. 19.00, AULA FLORIANKA

Zyg­munt Krau­ze: Aus al­ler Welt stam­men­de
Ro­man Pa­le­ster: Nok­turn na or­kie­strę smycz­ko­wą
Woj­ciech Ki­lar: Cho­ra­lvor­spiel
Woj­ciech Ki­lar: 2. Kon­cert for­te­pia­no­wy

Be­ata Bi­liń­ska, for­te­pian
Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Ro­bert Ka­ba­ra, kon­cert­mistrz

21/07/2012

GODZ. 12.00, AULA COLLEGIUM NOVUM UJ

„Mów do mnie jesz­cze"
Ka­rol Szy­ma­now­ski: Ry­my dzie­cię­ce op. 49
(Przed za­śnię­ciem; Jak się naj­le­piej opę­dzać od szer­sze­nia; Miesz­ka­nie; Pro­sie; Gwiazd­ka; Ślub kró­lew­ny; Trz­miel i żuk; Świę­ta Kry­sty­na; Wio­sna; Ko­ły­san­ka La­lek; Gil i sro­ka; Smu­tek; Wi­zy­ta u kro­wy; Ko­ły­san­ka Krzy­si; Kot; Ko­ły­san­ka Lal­ki; My­szy; Zły Lej­ba; Ko­ły­san­ka gnia­de­go ko­nia; Nik­czem­ny szpak)

Mie­czy­sław Kar­ło­wicz: Pie­śni
(Pa­mię­tam ci­che, ja­sne, zło­te dnie; Za­wód; Idzie na po­la; Rdza­we li­ście; Po sze­ro­kim, po sze­ro­kim mo­rzu; W wie­czor­na ci­szę; Za­smu­co­nej; Na śnie­gu; Skąd pierw­sze gwiaz­dy; Z ero­ty­ków; Nie plącz na­de mną, kró­lew­no ma zło­ta; Za­cza­ro­wa­na kró­lew­na; Pod ja­wo­rem; Mów do mnie jesz­cze)

Elż­bie­ta Szmyt­ka, so­pran
Le­ven­te Ken­de, for­te­pian

GODZ. 17.00, SALA WŁOSKA KOŚCIOŁA O. FRANCISZKANÓW

Au­di­te Gen­tes
"Psal­my Zło­te­go Wie­ku, Kra­ków 1580"
Psal­my Mi­ko­ła­ja Go­mół­ki do słów Ja­na Ko­cha­now­skie­go

Pau­li­na Ce­re­mu­żyń­ska - so­pran
Fer­nan­do Rey­es - vi­hu­ela i gi­ta­ra re­ne­san­so­wa
Car­los Ca­stro – per­ku­sja

GODZ. 19.00, FILHARMONIA IM. K. SZYMANOWSKIEGO W KRAKOWIE

Ro­man Stat­kow­ski: Ma­ria – ope­ra w 3 ak­tach (wer­sja kon­cer­to­wa)

Ma­ria: Vio­let­ta Cho­do­wicz, so­pran
Wa­cław: To­masz Kuk, te­nor
Miecz­nik: Adam Kru­szew­ski, ba­ry­ton
Wo­je­wo­da: Krzysz­tof Szu­mań­ski, bas
Pa­cho­lę: Mo­ni­ka Ko­ry­bal­ska, mez­zo­so­pran
Szlach­cic, Ko­zak: An­drzej Lam­pert, te­nor
Zmo­ra, Rot­mistrz, Ko­zak, Ma­ska: Se­ba­stian Szum­ski, ba­ry­ton
Chór Pol­skie­go Ra­dia w Kra­ko­wie
Mar­ce­li Ko­la­ska – przy­go­to­wa­nie chó­ru
Kra­kow­ska Or­kie­stra Fe­sti­wa­lo­wa
To­masz To­kar­czyk, dy­ry­gent

PROGRAM VII FESTIWALU MUZYKI POLSKIEJ, KRAKÓW 15-24 LIPCA 2011 r.

15 lip­ca, pią­tek

godz. 20.30, Ko­ściół św. Pio­tra i Paw­ła

Ro­man Pa­le­ster: Po­lo­ne­zy Ogiń­skie­go
Gra­ży­na Ba­ce­wicz: 3. Sym­fo­nia
Ka­rol Li­piń­ski: 2. Kon­cert skrzyp­co­wy D-dur op. 21

Lau­rent A. Breu­nin­ger, skrzyp­ce
Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Mi­chał Ne­ste­ro­wicz, dy­ry­gent

16 lip­ca, so­bo­ta

godz. 17.00, Sa­la Zło­ta Fil­har­mo­nii

Li­ry­ka pol­ska
Uczest­ni­cy Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kur­su Mi­strzow­skie­go Prof. He­le­ny Ła­zar­skiej

godz. 20.30, Ba­zy­li­ka Bo­że­go Cia­ła

Jó­zef Mi­chał Ksa­we­ry Po­nia­tow­ski: Mis­sa in F na 4 so­li­stów, chór i for­te­pian (pra­wy­ko­na­nie pol­skie)

Mo­ni­ka Mych, so­pran
Agniesz­ka Mo­na­ster­ska, alt
Mi­ko­łaj Adam­czak, te­nor
Ar­tur Ro­żek, ba­ry­ton
Bar­tło­miej Ko­mi­nek, for­te­pian
Oc­ta­va En­sem­ble
Mar­ce­li Ko­la­ska, dy­ry­gent

17 lip­ca, nie­dzie­la

godz. 12.00, Au­la Col­le­gium No­vum UJ

Pa­weł Wa­ka­re­cy, for­te­pian

Fry­de­ryk Cho­pin:
Nok­turn Es-dur op. 55 nr 2
4 Pre­lu­dia op. 28 nr 1-4
Nok­turn e-moll op. 72
2 Pre­lu­dia op. 28 nr 9-10
2 Ma­zur­ki op. 24: g-moll, C-dur
Walc Es-dur op. 18
---
Fry­de­ryk Cho­pin: Po­lo­nez A-dur op. 40.
Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski: Po­lo­nez H-dur op. 9 nr 6
Ju­liusz Za­ręb­ski: Wiel­ki Po­lo­nez Fi­s-dur op. 6

godz. 20.30, Sa­la wło­ska w ko­ście­le oo. Fran­cisz­ka­nów

Mu­zy­ka pol­skiej ka­pli­cy kró­lew­skiej

Ac­ca­de­mia d'Ar­ca­dia

18 lip­ca, po­nie­dzia­łek

godz. 19.00, Au­la Col­le­gium No­vum UJ

Fry­de­ryk Cho­pin: Pie­śni
Ka­rol Szy­ma­now­ski: Sie­dem pie­śni op. 54 (do słów Ja­me­sa Joy­ce­´a)
Fran­cis Po­ulenc: 8 Pie­śni pol­ski­ch/Hu­it Chan­sons po­lo­na­ises

He­len Ke­arns, so­pran
Fran­co­is Du­mont, for­te­pian

19 lip­ca, wto­rek

godz. 19.00, Mu­zeum Ży­dow­skie Ga­li­cja

Zbi­gniew Bar­giel­ski: La­bi­rynt
Da­riusz Przy­byl­ski: Di­sco­urs
Mi­ko­łaj Maj­ku­siak: Rhy­thms of do­ubts

Alek­san­der No­wak: Sa­tin
Ra­fał Ja­niak: After ho­urs of mu­te­ness
Han­na Ku­len­ty: Pre­lu­dium, Po­stlu­dium i Psalm

TWOge­ther Duo (Mag­da­le­na Bo­ja­no­wicz - wio­lon­cze­la, Ma­ciej Frąc­kie­wicz - akor­de­on)

20 lip­ca, śro­da

godz. 19.00, Au­la Col­le­gium No­vum UJ

Zyg­munt No­skow­ski: So­na­ta a-moll
Szy­mon Laks: "Su­ita pol­ska"
Fran­ci­szek Brze­ziń­ski: So­na­ta D-dur op. 6
Jó­zef No­wa­kow­ski: Duo A-dur

Ja­nusz Waw­row­ski, skrzyp­ce
Jo­se Gal­lar­do, for­te­pian

21 lip­ca, czwar­tek

godz. 17, Mang­gha. Mu­zeum Sz­tu­ki i Tech­ni­ki Ja­poń­skiej

Mie­czy­sław We­in­berg - Pa­sa­żer­ka (ope­ra w 2 ak­tach)
(po­kaz fil­mo­wy spe­ta­klu z Bre­gen­zer Fe­st­spie­le 2010)

So­li­ści, chór, Wie­ner Sym­pho­ni­ker, Te­odor Cur­rent­zis (dy­ry­gent)
reż. Da­vid Po­unt­ney

22 lip­ca, pią­tek

godz. 19.00, Fil­har­mo­nia im. K. Szy­ma­now­skie­go

Bry­ce Des­sner: Aheym (Ho­me­ward)
Ol­ga Hans: String Qu­ar­tet No. 5, "Win­ter Lay"
Al­ter Ye­chiel Kar­niol (arr. Ju­dith Berk­son): Sim Sho­lom
Mark No­wa­kow­ski: String Qu­ar­tet No. 2, "Grand­fa­ther Songs"

Hen­ryk M. Gó­rec­ki: Ge­ne­sis I: Ele­men­ti, Op. 19, No. 1 (For String Trio)
Ken Wa­lic­ki: nada Brah­maL
Han­na Ku­len­ty: String Qu­ar­tet No. 4 (A Cra­dle Song)

Kro­nos Qu­ar­tet:
Da­vid Har­ring­ton, skrzyp­ce
John Sher­ba, skrzyp­ce
Hank Dutt, al­tów­ka
Jef­frey Ze­igler, wio­lon­cze­la

23 lip­ca, so­bo­ta

godz. 19.00, Fil­har­mo­nia im. K. Szy­ma­now­skie­go

Jó­zef Mi­chał Ksa­we­ry Po­nia­tow­ski: „Pier­re de Me­di­cis" ope­ra w 4 ak­tach

Lau­ra Sa­lvia­ti: Alek­san­dra Bu­czek, so­pran
Pier­re de Me­di­cis: Xu Chang, te­nor
Ju­lien de Me­di­cis: Flo­rian Sem­pey, ba­ry­ton
Fra An­to­nio: Ya­su­shi Hi­ra­no, bas
Pa­olo Mon­ti: Ju­raj Hol­ly, te­nor
Hen­riet­ta: Ja­dwi­ga Po­stroż­na, mez­zo­so­pran
Chór Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek, przy­go­to­wa­nie chó­ru
Kra­kow­ska Or­kie­stra Fe­sti­wa­lo­wa
Mas­si­mi­lia­no Cal­di, dy­ry­gent

24 lip­ca, nie­dzie­la

godz. 12.00, Au­la Col­le­gium No­vum UJ

Fry­de­ryk Cho­pin: Bo­le­ro a-moll op. 19, Sche­rzo E-dur op. 54, Fan­ta­zja f-moll, op. 49, So­na­ta h-moll op 58

Ni­ko­lay Kho­zy­ainov, for­te­pian

godz. 20.30, Ko­ściół oo. Fran­cisz­ka­nów

Jó­zef El­sner: So­lem­nis Co­ro­na­tio­nis Mis­sa in C op.51
Ka­rol Kur­piń­ski: Te Deum

Sa­bi­na von Wal­ther, so­pran
Ma­nu­ela Le­on­harts­ber­ger, so­pran
Tan­ja Aria­ne Baum­gart­ner, alt
Tho­mas Eben­ste­in, te­nor
Kir­lia­nit Cor­tes, te­nor
Liu­das Mi­ka­lau­skas, bas
Chór Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek, przy­go­to­wa­nie chó­ru
Kra­kow­ska Or­kie­stra Fe­sti­wa­lo­wa
Ka­spar Zehn­der, dy­ry­gent

6. FESTIWAL MUZYKI POLSKIEJ - PROGRAM
KRAKÓW, 5-11 XI 2010 (wer­sja z dnia 3.11.2010)

5 li­sto­pa­da, pią­tek

FILHARMONIA KRAKOWSKA, GODZ. 19.30
Ju­sty­na Ko­wal­ska – Fan­fa­ra (2009)
Ka­rol Szy­ma­now­ski – Trzy pie­śni księż­nicz­ki z ba­śni op. 31 na so­pran i or­kie­strę (1933)
Aga­ta Zu­bel – III Sym­fo­nia na po­dwój­ną trąb­kę i or­kie­strę sym­fo­nicz­ną (2010)
Fry­de­ryk Cho­pin – Kon­cert for­te­pia­no­wy e-moll

Aga­ta Zu­bel – so­pran
Mar­co Bla­auw - trąb­ka
Fran­co­is Du­mont - for­te­pian (Lau­re­at 16. Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Pia­ni­stycz­ne­go im. Fr. Cho­pi­na)
Or­kie­stra Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go
Pa­weł Przy­toc­ki – dy­ry­gent

6 li­sto­pa­da, so­bo­ta

OPERA KRAKOWSKA, GODZ. 15.00
Im­pre­za to­wa­rzy­szą­ca – pro­mo­cja pły­ty z udzia­łem Ja­dwi­gi Ro­mań­skiej

AULA COLLEGIUM NOVUM UJ, GODZ. 17.30
An­drzej Czaj­kow­ski
In­wen­cje na for­te­pian op. 2 (1961/62)
Trio Not­tur­no op. 6 (1978)
Sie­dem So­ne­tów Szek­spi­ra (1966)
So­na­ta na klar­net i for­te­pian (1959)
II Kwar­tet (1973-5)

Ja­kub Ja­ko­wicz – skrzyp­ce
Ka­rol Ma­ria­now­ski – wio­lon­cze­la
Ma­ciej Grzy­bow­ski – for­te­pian
Ur­szu­la Kry­ger – mez­zo­so­pran
Krzysz­tof Zbi­jow­ski – klar­net
Mec­co­re String Qu­ar­tet

KOŚCIÓŁ OO. FRANCISZKANÓW, GODZ. 20.30
ZIELEŃSKI 1611-2011
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski – Be­ata vi­sce­ra na so­pran, bas i b.c.
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski - Mit­te ma­num tu­am na so­pran, bas i b.c.
Gi­ro­la­mo Fre­sco­bal­di - Mad­da­le­na al­la Cro­ce na so­pran i b.c.
Clau­dio Mon­te­ver­di - Ab aeter­no or­di­na­ta sum na bas i b.c.

Gi­ro­la­mo Fre­sco­bal­di - Toc­ca­ta g-moll na or­ga­ny

Bar­ba­ra Stroz­zi - Al­la be­ata ver­gi­ne na so­pran i b.c.
Gio­van­ni Do­me­ni­co Pu­lia­schi - Lo­car so­pra gl'abis­si na bas i b.c.
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski – Tu es Pe­trus na so­pran, bas i b.c.

Ta­rqu­inio Me­ru­la - So­na­ta cro­ma­ti­ca na or­ga­ny

Mi­ko­łaj Zie­leń­ski - Vi­deo ca­elos aper­tos na so­pran i b.c.
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski - In splen­do­ri­bus sanc­to­rum na bas i b.c.
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski - Gu­sta­te et vi­de­te na so­pran i b.c.
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski - Qui man­du­cat me­am car­nem na bas i b.c.

Ber­nar­do Sto­rach - Ciac­co­na na or­ga­ny

Clau­dio Mon­te­ver­di - Ego Dor­mio na so­pran, bas i b.c.
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski - Amen di­co vo­bis qu­od vos na so­pran, bas i b.c.

Em­ma Kirk­by – so­pran
Jo­el Fre­de­rik­sen – bas
Jan To­masz Ada­mus - or­ga­ny

7 li­sto­pa­da, nie­dzie­la

AULA COLLEGIUM NOVUM UJ, GODZ. 11.00
Mie­czy­sław Kar­ło­wicz – Se­re­na­da na smycz­ki op. 2
Fe­liks Ja­nie­wicz – Di­ver­ti­men­to na or­kie­strę smycz­ko­wą
Ca­pel­la Cra­co­vien­sis
Ales­san­dro Moc­cia – kon­cert­mistrz

MUZEUM ŻYDOWSKIE GALICJA, GODZ. 19.30
Zyg­munt Krau­ze – Qu­atu­or po­ur la na­is­san­ce na klar­net, skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę i for­te­pian
Mi­chał Ja­kub Pa­pa­ra – Po­emat z księ­gi snów i wy­obra­żeń (za­mó­wie­nie FMP)*
Ma­rek Sta­chow­ski – Mir­ro­ir du temp na klar­net, skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę i for­te­pian (2003), 20'
Hen­ryk Mi­ko­łaj Gó­rec­ki – Re­ci­ta­ti­va i ario­sa „Ler­chen­mu­sik" op. 53 na klar­net, wio­lon­cze­lę i for­te­pian (1985), 45'

The Lon­don Sin­fo­niet­ta

8 li­sto­pa­da, po­nie­dzia­łek

TEATR IM. SŁOWACKIEGO, GODZ. 19.00
Sta­ni­sław Mo­niusz­ko – Hal­ka
Ope­ra Bał­tyc­ka
Re­ży­se­ria – Ewe­li­na Pie­tro­wiak

9 li­sto­pa­da, wto­rek

KOŚCIÓŁ OO. FRANCISZKANÓW, GODZ. 20.30
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski - Do­mus Mea na gło­sy wo­kal­ne i b.c.
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski - Ma­gna est Glo­ria eius na gło­sy wo­kal­ne i b.c.
Adam Ja­rzęb­ski - Ch­ro­ma­ti­ca na 2 skrzy­piec i b.c.
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki - Os iu­sti me­di­ta­bi­tur na gło­sy wo­kal­ne, 2 skrzy­piec i b.c.
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki - Iu­stus ut pal­ma flo­re­bit na gło­sy wo­kal­ne, 2 skrzy­piec i b.c.
Hen­ryk Mi­ko­łaj Gó­rec­ki - Kan­ta­ta na or­ga­ny op.26
Wi­told Lu­to­sław­ski – La­cri­mo­sa na so­pran i or­ga­ny
Adam Ja­rzęb­ski - Can­zon Qu­in­ta na 4 in­stru­men­ty i b.c.
Da­mian Sta­cho­wicz - Ie­su Spes Mea na głos, 2 skrzy­piec i b.c.
Da­mian Sta­cho­wicz - Ve­ni Con­so­la­tor na głos, trąb­kę i b.c
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki - Com­ple­to­rium na gł. wo­kal­ne, 2 skrzy­piec, 2 trąb­ki, wio­lon­cze­lę, bas i b.c.

Re­tro­spect En­sem­ble
Mat­thew Halls – dy­ry­gent, or­ga­ny

10 li­sto­pa­da, śro­da

SALA ZŁOTA FILHARMONII IM. K. SZYMANOWSKIEGO, GODZ. 17.00
KONCERT UCZESTNIKÓW KURSU HELENY ŁAZARSKIEJ „CHOPIN, PADEREWSKI, PONIATOWSKI"

KONSULAT REPUBLIKI AUSTRII, GODZ. 19.30
Sta­ni­sław Mo­niusz­ko – II Kwar­tet smycz­ko­wy F-dur
Zbi­gniew Bar­giel­ski – IV Kwar­tet smycz­ko­wy „Temps ar­dent"
Ka­rol Szy­ma­now­ski - I Kwar­tet smycz­ko­wy C-dur op. 37
Ma­rek Sta­chow­ski - Mu­si­ca fe­steg­gian­te

Hu­go Wolf Qu­ar­tett

11 li­sto­pa­da, czwar­tek

FOYER TEATRU IM. J. SŁOWACKIEGO, GODZ. 19.30
EN ATTENDANT CHOPIN
Te­atr Wiel­ki z Po­zna­nia, reż. Mi­chał Zna­niec­ki

KLUB ALCHEMIA, GODZ. 19.30
CHOPIN MIX&REMIX
Bar­tło­miej Ko­mi­nek – for­te­pian
DJ Żu­sto
VJ Mi­sion

V FESTIWAL MUZYKI POLSKIEJ

9 li­sto­pa­da, po­nie­dzia­łek

OPERA KRAKOWSKA, GODZ. 19.30

Ka­rol Szy­ma­now­ski – Król Ro­ger

An­drzej Dob­ber - Król Ro­ger
Agniesz­ka Bo­che­ne­k-Osiec­ka - Rok­sa­na
Ra­fał Bart­miń­ski - Pa­sterz
Ra­fał Maj­zner - Edri­si
Bar­ba­ra Ba­giń­ska - Dia­ko­ni­sa
Ra­do­sław Żu­kow­ski - Ar­chie­re­ios

Or­kie­stra i Chór Ope­ry Wro­cław­skiej
Ma­riusz Tre­liń­ski – re­ży­se­ria
Bo­ris Ku­dli­čka – sce­no­gra­fia
Ewa Mich­nik - kie­row­nic­two mu­zycz­ne
To­masz Szre­der - dy­ry­gent

10 li­sto­pa­da, wto­rek

PAWILON WYSPIAŃSKIEGO, GODZ. 12.00

AKADEMIA FESTIWALOWA: JADWIGA SARNECKA - PIERWSZA POLSKA KOMPOZYTORKA?

Spot­ka­nie z Mar­kiem Szle­ze­rem
Pro­wa­dze­nie: An­drzej Ko­sow­ski (Współ­pra­ca: Mał­go­rza­ta Po­lań­ska)

- - -

KINOTEATR UCIECHA, GODZ. 18.00

Im­pre­za to­wa­rzy­szą­ca - pre­zen­ta­cja fil­mu do­ku­men­tal­ne­go o An­drze­ju Pa­nuf­ni­ku (TVP Kul­tu­ra) „Ta­ta zza że­la­znej kur­ty­ny" w reż. Krzysz­to­fa Rzą­czyń­skie­go

- - -

AULA COLLEGIUM NOVUM UJ, GODZ. 19.30

Jó­zef El­sner – So­na­ta F-dur na skrzyp­ce i for­te­pian op. 10 nr 1
Alek­san­der No­wak - So­na­ta „Ju­ne­-De­cem­ber" na skrzyp­ce i for­te­pian
Eu­ge­niusz Kna­pik - Par­ti­ta per vio­li­no e pia­no­for­te
Gra­ży­na Ba­ce­wicz – Dwa Ober­ki na skrzyp­ce i for­te­pian

Piotr Pław­ner - skrzyp­ce
Eu­ge­niusz Kna­pik - for­te­pian

11 li­sto­pa­da, śro­da

TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO, GODZ. 19.30

KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

An­drzej Pa­nuf­nik – Uwer­tu­ra he­ro­icz­na
Zyg­munt Sto­jow­ski – Kon­zert­stück D-dur op. 31 na wio­lon­cze­lę i or­kie­strę
Gra­ży­na Ba­ce­wicz – Pen­sie­ri not­tur­ni na or­kie­strę ka­me­ral­ną
Sta­ni­sław Mo­niusz­ko – Uwer­tu­ra do ope­ry "Pa­ria"
Sta­ni­sław Mo­niusz­ko – Re­cy­ta­tyw i ro­mans Ne­ali z ope­ry "Pa­ria"
Sta­ni­sław Mo­niusz­ko – Tań­ce gó­ral­skie z ope­ry „Hal­ka"
Sta­ni­sław Mo­niusz­ko – Re­cy­ta­tyw i aria Hal­ki „Gdy­bym ran­nym słon­kiem" z ope­ry "Hal­ka"
Hen­ryk Wars - Ci­ty Sket­ches, su­ita or­kie­stro­wa
No­skow­ski – Od­gło­sy pa­miąt­ko­we na or­kie­strę

Urška Ar­lič Go­lo­li­čič – so­pran
To­masz Strahl - wio­lon­cze­la
Pol­ska Or­kie­stra Ra­dio­wa
To­masz Bu­gaj - dy­ry­gent

W prze­rwie kon­cer­tu za­pra­sza­my na pra­wy­ko­na­nie spe­cjal­nie na­pi­sa­nej „Fan­fa­ry fe­sti­wa­lo­wej" skom­po­no­wa­nej przez Ju­sty­nę Ko­wal­ską na za­mó­wie­nie Fe­sti­wa­lu Mu­zy­ki Pol­skiej

12 li­sto­pa­da, czwar­tek

PAWILON WYSPIAŃSKIEGO, GODZ. 12.00

AKADEMIA FESTIWALOWA: ZŁOTY POLSKI RENESANS I BAROK

Spot­ka­nie z Pio­trem Poź­nia­kiem
Pro­wa­dze­nie: Ja­kub Ku­bie­niec

- - -

SALA SENATORSKA NA WAWELU, GODZ. 19.30

Ano­nim - Gau­de Ma­ter Po­lo­nia
Se­ba­stian z Felsz­ty­na - Al­le­lu­ia, Fe­lix es
Wa­cław z Sza­mo­tuł - Ego sum pa­stor bo­nus
Mar­cin Pa­li­gon - Ro­ra­te ca­eli
Jan Brant - Ca­eli ci­ves
Grze­gorz Ger­wa­zy Gor­czyc­ki - Mis­sa Pa­scha­lis
Bar­tło­miej Pę­kiel - Mis­sa Pul­cher­ri­ma
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski - Vox in ra­ma
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski - Gau­de­te ju­sti

The Tal­lis Scho­lars
Pe­ter Phil­lips - dy­ry­gent

13 li­sto­pa­da, pią­tek

PAWILON WYSPIAŃSKIEGO, GODZ. 12.00

AKADEMIA FESTIWALOWA: CZAS KARŁOWICZA

Spot­ka­nie z Lesz­kiem Po­lo­nym
Pro­wa­dze­nie: Wi­told Tur­dza

- - -

FILHARMONIA IM. K. SZYMANOWSKIEGO, GODZ. 19.30

Zyg­munt No­skow­ski – Mor­skie Oko, uwer­tu­ra
Mie­czy­sław Kar­ło­wicz – Odwiecz­ne pie­śni, po­emat sym­fo­nicz­ny op. 10
Fry­de­ryk Cho­pin – II Kon­cert for­te­pia­no­wy f-moll

Ivo Po­go­re­lich – for­te­pian
Chór i Or­kie­stra Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Pa­weł Przy­toc­ki - dy­ry­gent

14 li­sto­pa­da, so­bo­ta

SALA ZŁOTA FILHARMONII, GODZ. 17.00

Kon­cert uczest­ni­ków kur­su in­ter­pre­ta­cji prof. He­le­ny Ła­zar­skiej

- - -

FLORIANKA, GODZ. 19.30

Mu­zy­ka pol­skie­go Oświe­ce­nia

Ma­ciej Ka­mień­ski – Uwer­tu­ra do ope­ry „Nę­dza uszczę­śli­wio­na"
An­to­ni Mil­wi­d/Jan Krenz – Sin­fo­nia con­cer­tan­te
Ja­kub Go­łą­bek – Sym­fo­nia C-dur
Fe­liks Ja­nie­wicz – I Kon­cert skrzyp­co­wy F-dur
Jan Wań­ski – Sym­fo­nia G-dur na mo­ty­wach ope­ry „Kmio­tek"

Sirk­ka­-Lii­sa Ka­aki­nen – skrzyp­ce
Ma­rek Mlecz­ko - obój
Ca­pel­la Cra­co­vien­sis

15 li­sto­pa­da, nie­dzie­la

KOŚCIÓŁ O. FRANCISZKANÓW, GODZ. 18.00

Bo­gu­sław Scha­ef­fer – Msza elek­tro­nicz­na

Chór Ch­ło­pię­cy Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Chór Aka­de­mii Mu­zycz­nej w Kra­ko­wie
Li­dia Ma­ty­nian – dy­ry­gent
Ma­rek Cho­ło­niew­ski – re­ży­se­ria dźwię­ku

- - -

KOŚCIÓŁ ŚW. KATARZYNY, GODZ. 20.30

Krzysz­tof Pen­de­rec­ki – Sie­dem bram Je­ro­zo­li­my

San­dra Trat­t­nigg - so­pran
Ana Pu­che Ro­sa­do - so­pran
Ewa Krzak - alt
Mar­kus Ah­me - te­nor
To­masz Ko­niecz­ny - ba­s-ba­ry­ton
Je­rzy Tre­la - nar­ra­tor
Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek, Mał­go­rza­ta Oraw­ska - przy­go­to­wa­nie chó­rów
Ma­ciej Two­rek - współ­pra­ca ar­ty­stycz­na

Chór Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Chór Pol­skie­go Ra­dia w Kra­ko­wie
Or­kie­stra Aka­de­mii Be­etho­ve­now­skiej

Krzysz­tof Pen­de­rec­ki – dy­ry­gent

SUPLEMENT FESTIWALU
27 li­sto­pa­da, pią­tek

FILHARMONIA IM. K. SZYMANOWSKIEGO, GODZ. 19.30

Ka­rol Szy­ma­now­ski – Pieśń Ro­xa­ny z ope­ry "Król Ro­ger" (opr. G. Fi­tel­berg)
Ka­rol Szy­ma­now­ski – I Kon­cert skrzyp­co­wy

Mi­do­ri – skrzyp­ce
Or­kie­stra Fil­har­mo­nii im. K. Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
Pa­weł Przy­toc­ki - dy­ry­gent

IV FESTIWAL MUZYKI POLSKIEJ
Kra­ków 9-16 li­sto­pa­da 2008

9 li­sto­pa­da (nie­dzie­la)

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, go­dzi­na 19.30
KONCERT INAUGURACYJNY

An­drzej Pa­nuf­nik A Pro­ces­sion for Pe­ace (1982-83)
Igna­cy Jan Pa­de­rew­ski Kon­cert for­te­pia­no­wy a-moll op. 17 (1888)
Woj­ciech Ki­lar Te Deum na gło­sy so­lo­we, chór i or­kie­strę (2008)
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we

Na­ro­do­wa Or­kie­stra Sym­fo­nicz­na Pol­skie­go Ra­dia
Chór Pol­skie­go Ra­dia
przy­go­to­wa­nie: Wło­dzi­mierz Sie­dlik
Chór Fil­har­mo­nii Ślą­skiej
przy­go­to­wa­nie: Wal­de­mar Su­tryk
Piers La­ne - for­te­pian (Au­stra­lia)
Iwo­na Hos­sa - so­pran
Ewa Mar­ci­niec - alt
Ra­fał Bart­miń­ski - te­nor
Piotr No­wac­ki - bas
Woj­ciech Mich­niew­ski - dy­ry­gent

10 li­sto­pa­da (po­nie­dzia­łek)

PAWILON WYSPIAŃSKIEGO, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Mi­cha­łem Zna­niec­kim
Pro­wa­dze­nie: Adrian­na Gi­nał

MUZEUM MANGGHA, go­dzi­na 17.00

Sła­wo­mir Kup­czak Kre­acja II Po­emat na vio­lę da gam­ba, kla­we­syn, fle­ty pro­ste i elek­tro­ni­kę (2007)
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we
Woj­ciech Zie­mo­wit Zych P.S. na kla­we­syn (2005)
Wi­told Sza­lo­nek Gło­wa Me­du­zy na flet pro­sty so­lo
Zbi­gniew Bar­giel­ski Le cri­stal flam­boy­ant na kla­we­syn i ta­śmę (2002)
Ga­brie­la Moy­se­owicz 2 Kan­zo­ny na vio­lę da gam­ba so­lo (1980)
Woj­ciech Wi­dłak Ch­ro­ma­tic Fan­ta­sy na kla­we­syn (2003)
Mar­cel Chy­rzyń­ski BEELDEN (2007) na flet pro­sty, kla­we­syn i ta­śmę
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we

Pa­weł My­kie­tyn La Stra­da wer­sja na flet, vio­lę da gam­ba i kla­we­syn (1991)

The Ro­ent­gen Con­nec­tion
Goś­ka Isphor­ding - kla­we­syn (Pol­ska­/Ho­lan­dia)
Ka­ro­li­na Bäter - flet pro­sty (Niem­cy)
Ka­rin Pre­sl­mayr - vio­la da gam­ba (Au­sti­ra)

TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO, go­dzi­na 19.30

Pra­squ­al Ester (reż. Mi­chał Zna­niec­ki)
Ta­de­usz Ba­ird Ju­tro (reż. Ewe­li­na Pie­tro­wiak)

Ope­ra Wro­cław­ska
To­masz Szre­der - kie­row­nic­two mu­zycz­ne

w prze­rwie AKADEMIA FESTIWALOWA
Spot­ka­nie z Ali­ną Ba­ir­do­wą oraz Kry­sty­ną Szo­ste­k-Rad­ko­wą, pierw­szą od­twór­czy­nią ro­li Jes­si­ki w Ju­trze T. Ba­ir­da
Pro­wa­dze­nie: Mał­go­rza­ta Ko­mo­row­ska

11 li­sto­pa­da (wto­rek)

TEATR SŁOWACKIEGO, go­dzi­na 17.30

Je­rzy Mak­sy­miuk Nor­wi­dia­na na dwa so­pra­ny, mez­zo­so­pran i or­kie­strę
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we

Jo­an­na Woś - so­pran
Alek­san­dra Bu­czek - so­pran
Ka­ta­rzy­na Ho­łysz - mez­zo­so­pran
Or­kie­stra Ka­me­ral­na AUKSO
Je­rzy Mak­sy­miuk - dy­ry­gent

(Im­pre­za to­wa­rzy­szą­ca we współ­pra­cy z Fun­da­cją Kon­kurs Pro Pu­bli­co Bo­no)

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, go­dzi­na 19.30

Ste­fan Ki­sie­lew­ski Kon­cert na or­kie­strę ka­me­ral­ną
Woj­ciech Ki­lar Wo­ka­li­za z mu­zy­ki do fil­mu Dzie­wią­te wro­ta na so­pran, for­te­pian, kla­we­syn i or­kie­strę smycz­ko­wą (1999)
Mie­czy­sław Kar­ło­wicz (ork. M. Le­wan­dow­ski) Pa­mię­tam ci­che ja­sne, zło­te dnie op. 1 nr 5 na te­nor i or­kie­strę (1896)
Ka­rol Szy­ma­now­ski Mło­do­ści mej dla Cie­bie bi­je żar z ope­ry Ha­gith na so­pran, te­nor i or­kie­strę (1912-13)
Hen­ryk Wars Kon­cert for­te­pia­no­wy (?)
Gra­ży­na Ba­ce­wicz Uwer­tu­ra (1943)
Lu­do­mir Ró­życ­ki Walc Ca­ton z 3. ak­tu ope­ry Ca­sa­no­va na so­pran i or­kie­strę (1922)
Sta­ni­sław Mo­niusz­ko Re­cy­ta­tyw i aria Ste­fa­na z ope­ry Strasz­ny dwór na te­nor i or­kie­strę (1865)
Ka­rol Szy­ma­now­ski Od cza­su gdym Cię uj­rzał raz z ope­ret­ki Lo­te­ria na mę­żów na so­pran, te­nor i or­kie­strę (1908-9)
Wła­dy­sław Sz­pil­man Walc w sta­rym sty­lu (1937-68)
Woj­ciech Ki­lar Kon­cert na for­te­pian i or­kie­strę (1997)

Ka­ta­rzy­na Ja­gieł­ło - so­pran
Pa­weł Ska­łu­ba - te­nor
Pe­ter Ja­blon­ski - for­te­pian (Szwe­cja)
Pol­ska Or­kie­stra Ra­dio­wa
Łu­kasz Bo­ro­wicz - dy­ry­gent

12 li­sto­pa­da (śro­da)

PAWILON WYSPIAŃSKIEGO, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Agniesz­ką Ducz­mal
Pro­wa­dze­nie: Adrian­na Gi­nał

Ś.O.K., KAMIENICA LAMELLICH, go­dzi­na 14.00

Kon­cert uczest­ni­ków Wo­kal­nych Kur­sów Mi­strzow­skich prof. He­le­ny Ła­zar­skiej

SALA KONCERTOWA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA IM. W. ŻELEŃSKIEGO W KRAKOWIE, go­dzi­na 19.30

Ma­ciej Ra­dzi­wiłł Se­re­na­da (1790)
Jan Astriab Sym­fo­nia ka­me­ral­na (1998)
Krzysz­tof Mey­er Con­cer­to re­tro na flet, kla­we­syn i or­kie­strę smycz­ko­wą (1986)
Sta­ni­sław Mo­niusz­ko (instr. A. Ducz­mal) - I Kwar­tet smycz­ko­wy (1839)
Mi­chał Spi­sak Con­cer­ti­no na or­kie­strę smycz­ko­wą
Piotr Moss Ele­gia IV na or­kie­strę kam­pe­ral­ną (2006)

Or­kie­stra Ka­me­ral­na Pol­skie­go Ra­dia Ama­deus
Agniesz­ka Ducz­mal - dy­ry­gent
Łu­kasz Dłu­gosz - flet

13 li­sto­pa­da (czwar­tek)

PAWILON WYSPIAŃSKIEGO, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Łu­ka­szem Dłu­go­szem
Pro­wa­dze­nie: Adrian­na Gi­nał

AULA COLLEGIUM NOVUM UJ, go­dzi­na 17.00

Szy­mon Laks III Kwar­tet smycz­ko­wy na te­ma­ty pol­skie (1946)
Gra­ży­na Ba­ce­wicz I Kwin­tet for­te­pia­no­wy (1952)
Pa­weł Szy­mań­ski Two pie­ces na kwar­tet smycz­ko­wy (1982)
Ju­liusz Za­ręb­ski Kwin­tet for­te­pia­no­wy g-moll op. 34 (1885)

Jo­na­than Plow­ri­ght - for­te­pian (Wiel­ka Bry­ta­nia)
Szy­ma­now­ski Qu­ar­tet

14 li­sto­pa­da (pią­tek)

PAWILON WYSPIAŃSKIEGO, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Han­ną Ku­len­ty
Pro­wa­dze­nie: Ma­ciej Ja­błoń­ski

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ŚW. MARCINA, go­dzi­na 17.00

Ano­nim ze zbio­rów Bi­blio­te­ki Ja­giel­loń­skiej ma­nu­skrypt Ms. Mus.40626 (ca. 1650) na lut­nię so­lo:
Pre­lu­de,
Sa­ra­ban­de,
La Com­pla­in­te po­ur l'adieu de Mon­sieur - Pol­l­ce­nis,
Co­uran­te - Ma­rion pleu­re
Adam Ja­rzęb­ski (przed 1590 -1649) Con­cer­ti a 3: Ber­li­ne­sa, Ch­ro­ma­ti­ca, Span­de­sa
Mi­ko­łaj Zie­leń­ski Com­mu­nio­nes to­tius an­ni, Ve­ne­zia 1611: Vi­deo ca­elos aper­tos na so­pran i or­ga­ny
He­in­rich Döbel (1651-1693) So­na­ta A-dur na skrzyp­ce so­lo i b.c.
Ta­rqu­inio Me­ru­la (ok. 1594/95-1665) Mo­tet­ti e So­na­te con­cer­ta­ti Ve­ne­zia 1624 Can­ta­te Ju­bi­la­te na so­pran, skrzyp­ce i b.c.
Ano­nim ze zbio­rów Bi­blio­te­ki Ja­giel­loń­skiej
Pa­ga­mosz­ka,
Ach, méczek,
Ta­niec,
Ser­ce mi wzie­ła M.B
Mar­cin Miel­czew­ski (?-1651) Can­zo­na na dwo­je skrzy­piec i bas­so con­ti­nuo
Sta­ni­sław Syl­we­ster Sza­rzyń­ski (XVII/ XVIII wiek) Ve­ni Sanc­te Spi­ri­tus kon­cert na so­pran, dwo­je skrzy­piec i Bas­so con­ti­nuo

ARS ANTIQUA AUSTRIA
Gu­nar Let­zbor - skrzyp­ce
Bar­ba­ra Kon­rad - skrzyp­ce
Cla­ire Pot­tin­ger - vio­la da gam­ba
Nor­bert Ze­il­ber­ger - or­ga­ny, kla­we­syn
Hu­bert Hof­f­mann - lut­nia
Ka­ta­rzy­na Wi­wer - so­pran
Gu­nar Let­zbor - kie­row­nic­two ar­ty­stycz­ne

FILHARMONIA KRAKOWSKA, go­dzi­na 19.30

Grze­gorz Fi­tel­berg Pieśń o so­ko­le, po­emat sym­fo­nicz­ny na pod­sta­wie M. Gor­kie­go (1905)
Han­na Ku­len­ty Kon­cert na trąb­kę (2002, I lo­ka­ta na Mię­dzy­na­ro­do­wej Try­bu­nie Kom­po­zy­to­rów UNESCO 2003)
Hen­ryk Mi­ko­łaj Gó­rec­ki II Sym­fo­nia "Ko­per­ni­kow­ska" na so­pran, ba­ry­ton, chór mie­sza­ny i or­kie­strę

Ele­na Xan­tho­uda­kis - so­pran (Gre­cja­/Au­stra­lia)
Grand Prix II Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Wo­ka­li­sty­ki Ope­ro­wej im. Ada­ma Di­du­ra
Ma­tjaz Ro­bavs - ba­ry­ton (Sło­we­nia)
Mar­co Bla­auw - trąb­ka (Ho­lan­dia)
Chór i Or­kie­stra Fil­har­mo­nii Kra­kow­skiej
Ja­cek Men­tel - przy­go­to­wa­nie chó­ru
Eu­ge­ne Tzi­ga­ne - dy­ry­gent (USA)
zwy­cięz­ca Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Dy­ry­genc­kie­go im. G. Fi­tel­ber­ga w Ka­to­wi­cach 2007

15 li­sto­pa­da (so­bo­ta)

AULA FLORIANKA, go­dzi­na 12.00

KONCERT KATEDRY KOMPOZYCJI Z OKAZJI JUBILEUSZU 120-LECIA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

Adam Wa­la­ciń­ski Ma­ła mu­zy­ka je­sien­na na obój i trio smycz­ko­we (1986)
Jó­zef Ry­chlik Au­ra I na ta­śmę (1992)
Ma­rek Sta­chow­ski Ma­dri­ga­li dell'es­ta­te na so­pran i trio smycz­ko­we (1984)
Kry­sty­na Mo­szu­mań­ska­-Na­zar Mu­zy­ka je­sie­nią na klar­net, dzwo­ny i 2 per­ku­sje (2001)
An­na Za­wadz­ka­-Go­łosz Me­ta­fra­zy na kwar­tet smycz­ko­wy (2001)
Zbi­gniew Bu­jar­ski Kwar­tet na je­sień na kwar­tet smycz­ko­wy (2001)
Ma­ciej Ja­błoń­ski Etiu­da nr 4 na fort­pie­an (2003)
Woj­ciech Wi­dłak Shor­tly on Li­ne na flet, klar­net, skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę i for­te­pian (2001)
Mag­da­le­na Dłu­gosz Po­za ci­szą na ta­śmę (2008)
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we

Aga­ta Zu­bel - so­pran
Re­na­ta Gu­zik - flet
Ma­riusz Pę­dzia­łek - obój
Ja­kub Sz­ten­cel - klar­net
Kwar­tet DAFO
(Ju­sty­na Du­da, Da­nu­ta Au­gu­styn, Ane­ta Du­ma­now­ska, An­na Ar­ma­tys)
Jan Pilch - per­ku­sja
Ger­tru­da Szy­mań­ska - per­ku­sja
Woj­ciech Fed­ko­wicz - per­ku­sja
Mi­chał Pa­we­łek - for­te­pian
Ma­te­usz Bień - re­ali­za­cja dźwię­ku

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ŚW. MARCINA, go­dzi­na 17.00

Ju­bi­le­uszo­wy kon­cert Chó­ru Pol­skie­go Ra­dia

Krzysz­tof Pen­de­rec­ki Agnus Dei; Be­ne­dic­tus
Hen­ryk Mi­ko­łaj Gó­rec­ki Pod two­ją obro­nę; To­tus tu­us
Fe­liks No­wo­wiej­ski Mis­sa pro pa­ce na chór mie­sza­ny i or­ga­ny

Chór Pol­skie­go Ra­dia w Kra­ko­wie
An­drzej Biał­ko - or­ga­ny
Wło­dzi­mierz Sie­dlik - dy­ry­gent

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, go­dzi­na 19.30

Kon­cert ju­bi­le­uszo­wy Krzysz­to­fa Pen­de­rec­kie­go

Krzysz­tof Pen­de­rec­ki:
Tren (1960)
Kon­cert al­tów­ko­wy (1983)
IV Sym­fo­nia (1989)

Gri­go­rij Ży­slin - al­tów­ka (Ro­sja)
Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Pe­ter Gül­ke - dy­ry­gent (Niem­cy)

16 li­sto­pa­da (nie­dzie­la)

AULA FLORIANKA, go­dzi­na 17.00

Zygmunt Krauze (*1938) Polychromy, (1968)
Wojciech Kilar (*1932) Training 68 (1968)
Kazimierz Serocki (1922-1981) Swinging Music (1970)
Henryk Mikołaj Górecki (*1933) La Musiquette IV Trombone Concerto (1970)
Paweł Szymański (*1954) Concerto a 4 (2004)
Włodzimierz Kotoński (*1925) Pour quatre (1968)
Aleksandra Gryka (*1977) Üsinn part 2 (2004)
Aleksander Nowak (*1979) Quantemporette (2008, zamówienie Festiwalu Muzyki Polskiej)
prawykonanie światowe

The London Sinfonietta

FILHARMONIA KRAKOWSKA, godzina 19.30

Paweł Mykietyn Pasja na sopran, głos recytujący, głos naturalny, chór i orkiestrę kameralną (2008)
pierwsze wykonanie w Krakowie

Urszula Kryger - mezzosopran
Maciej Stuhr - recytator
Katarzyna Moś - głos naturalny
chór (kier. Krzysztof Kusiel-Moroz)
Chór Cantores Minores Vratislavienses (kier. Piotr Karpeta)
Orkiestra Kameralna AUKSO
Marek Moś - dyrygent

III FESTIWAL MUZYKI POLSKIEJ
Kra­ków 8-11 li­sto­pa­da 2007

4 li­sto­pa­da (nie­dzie­la)

KATEDRA NA WAWELU, go­dzi­na 9.00
Uro­czy­sta msza świę­ta w in­ten­cji lu­dzi świa­ta mu­zy­ki

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, ul. Zwie­rzy­niec­ka 1, go­dzi­na 19.00
KONCERT INAUGURACYJNY

Emil Mły­nar­ski - II Kon­cert skrzyp­co­wy D-dur op. 16
Mie­czy­sław Kar­ło­wicz - Kon­cert skrzyp­co­wy A-dur op. 8

Ni­gel Ken­ne­dy - skrzyp­ce (Wiel­ka Bry­ta­nia)
Pol­ska Or­kie­stra Ka­me­ral­na
Ja­cek Ka­sp­szyk - dy­ry­gent

5 li­sto­pa­da (po­nie­dzia­łek)

SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Jac­kiem Ka­sp­szy­kiem
Pro­wa­dze­nie: Agniesz­ka Ma­la­tyń­ska­-Stan­kie­wicz

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, ul. Zwie­rzy­niec­ka 1, go­dzi­na 17.00

Emil Mły­nar­ski - II Kon­cert skrzyp­co­wy D-dur op. 16
Mie­czy­sław Kar­ło­wicz - Kon­cert skrzyp­co­wy A-dur op. 8

Ni­gel Ken­ne­dy - skrzyp­ce (Wiel­ka Bry­ta­nia)
Pol­ska Or­kie­stra Ka­me­ral­na
Ja­cek Ka­sp­szyk - dy­ry­gent

TEATR IM. J. SŁOWACKIEGO, go­dzi­na 19.30

Ka­rol Szy­ma­now­ski - Lo­te­ria na mę­żów (1908-9)* im­pre­za to­wa­rzy­szą­ca
Tek­sty śpie­wa­ne: Ju­lian Krze­wiń­ski­-Ma­szyń­ski
Li­bret­to: Woj­ciech Gra­ni­czew­ski

Ope­ra Kra­kow­ska
Piotr Suł­kow­ski - kie­row­nic­two mu­zycz­ne
Jó­zef Opal­ski - re­ży­se­ria
Aga­ta Du­da­-Gracz - sce­no­gra­fia, ko­stiu­my
Ja­cek Ba­du­rek - cho­re­ogra­fia
Piotr Paw­lik - re­ży­se­ria świa­tła

6 li­sto­pa­da (wto­rek)

SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Te­re­są Chy­liń­ską oraz Jó­ze­fem Opal­skim
Pro­wa­dze­nie: An­drzej Ko­sow­ski

MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ MANGGHA, go­dzi­na 19.30

Kon­kurs Kom­po­zy­tor­ski im. Ta­de­usza Ochlew­skie­go 2002-2007

Ro­bert Ko­sek - Hej­nał na trąb­kę so­lo
Ali­na Błoń­ska - Wo­ła­nie w ci­szę na klar­net so­lo
Bar­ba­ra Ka­szu­ba - Fan­ta­zja na gi­ta­rę so­lo
Łu­kasz Go­dy­la - Cyr­ku­la­cje na pu­zon so­lo
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we

Ro­bert Ko­sek - Psi­kus na sak­so­fon so­lo
Ja­ro­sław Płon­ka - Kon­struk­cja w me­ta­lu na trąb­kę so­lo
Da­riusz Przy­byl­ski - Kon­struk­cja na sak­so­fon so­lo
Pau­la Ptach - Wa­ria­cje na te­mat pew­ne­go odro­dze­nia na klar­net so­lo
Ja­kub Po­la­czyk - Kom­bi­na­cje na Olim­pie na pu­zon so­lo
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we

Ma­rek Pa­siecz­ny - Ho­me­na­je a Ma­nu­el de Fal­la na gi­ta­rę so­lo

Krzysz­tof Me­isin­ger - gi­ta­ra
Se­ba­stian Oroń - sak­so­fon
Lu­bo­mir Ja­rosz - trąb­ka
Ro­man Wi­da­szek - klar­net
Pa­weł Cie­ślak - pu­zon

7 li­sto­pa­da (śro­da)

DOM POLONII, RYNEK GŁÓWNY 14, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Mar­tą Pta­szyń­ską
Pro­wa­dze­nie: Ja­dwi­ga Pa­ja­-Stach

AULA COLLEGIUM NOVUM UJ, go­dzi­na 17.00

Zyg­munt No­skow­ski - II Kwar­tet smycz­ko­wy
Mi­ko­łaj Gó­rec­ki - Dy­sper­sje na kwar­tet smycz­ko­wy (za­mó­wie­nie Fe­sti­wa­lu Mu­zy­ki Pol­skiej)
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we

Ka­rol Szy­ma­now­ski - I Kwar­tet smycz­ko­wy
Mar­ta Pta­szyń­ska - Mo­sa­ics

Kwar­tet Ślą­ski:
Szy­mon Krze­szo­wiec - skrzyp­ce
Ar­ka­diusz Ku­bi­ca - skrzyp­ce
Łu­kasz Syr­nic­ki - al­tów­ka
Piotr Ja­no­sik - wio­lon­cze­la

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, ul. Zwie­rzy­niec­ka 1, go­dzi­na 20.00

Fran­ci­szek Les­sel - Kan­ta­ta do św. Ce­cy­lii, pa­tron­ki mu­zy­ki
Krzysz­tof Mey­er - Msza op. 88 na chór mie­sza­ny i or­kie­strę (1996)
Sta­ni­sław Mo­niusz­ko - Msza De­s-dur

Re­na Fu­jii - so­pran (Ja­po­nia)
Kri­sti­na Ka­pu­styn­ska - mez­zo­so­pran (Ukra­ina)
Pe­ter Ber­ger - te­nor (Sło­wa­cja)
Aza­mat Żel­tyr­gu­zow - ba­ry­ton (Ka­zach­stan)
Chór Pol­skie­go Ra­dia w Kra­ko­wie
Wło­dzi­mierz Sie­dlik - przy­go­to­wa­nie chó­ru
Pol­ska Or­kie­stra Ra­dio­wa
Łu­kasz Bo­ro­wicz - dy­ry­gent

8 li­sto­pa­da (czwar­tek)

DOM POLONII, RYNEK GŁÓWNY 14, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Paw­łem My­kie­ty­nem
Pro­wa­dze­nie: Da­niel Ci­chy

SALA KOPUŁOWA TEATRU GROTESKA, go­dzi­na 19.30

Ro­xan­na Pa­nuf­nik - Oli­via na chór chło­pię­cy i kwar­tet smycz­ko­wy
pra­wy­ko­na­nie pol­skie

Pa­weł My­kie­tyn - So­ne­ty Sha­ke­spe­are'a na so­pran mę­ski i for­te­pian
An­drzej Czaj­kow­ski - 7 So­ne­tów Szek­spi­ra na so­pran i for­te­pian
Ta­de­usz Ba­ird - So­ne­ty mi­ło­sne Szek­spi­ra na ba­ry­ton, or­kie­strę smycz­ko­wą i kla­we­syn

Ur­szu­la Kry­gier - mez­zo­so­pran
Ar­no Rau­nig - so­pran mę­ski (Au­stria)
Ma­tjaz Ro­bavs - ba­ry­ton (Sło­we­nia)
Ma­ciej Grzy­bow­ski - for­te­pian
Elż­bie­ta Ma­li­now­ska - kla­we­syn
Chór Ch­ło­pię­cy Fil­har­mo­nii Kra­kow­skiej
Li­dia Ma­ty­nian - przy­go­to­wa­nie chó­ru

Kwar­tet Stu­den­tów AM w Kra­ko­wie
Bry­tyj­ska Or­kie­stra Smycz­ko­wa
Wil­liam Car­sla­ke - dy­ry­gent (Wiel­ka Bry­ta­nia)

9 li­sto­pa­da (pią­tek)

DOM POLONII, RYNEK GŁÓWNY 14, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Kry­sty­ną Mo­szu­mań­ską­-Na­zar
Pro­wa­dze­nie: Mał­go­rza­ta Ja­nic­ka­-Słysz

AULA FLORIANKA, go­dzi­na 17.00

Gra­ży­na Ba­ce­wicz - Di­ver­ti­men­to
Zbi­gniew Bu­jar­ski - Mu­si­ca do­me­sti­ca
Ma­rek Sta­chow­ski - Di­ver­ti­men­to
Ben­ja­min Brit­ten - Wa­ria­cje na te­mat Fran­ka Brid­ge'a
Mi­cha­el Tip­pett - Con­cer­to for Do­uble String Or­che­stra

Pol­sko­-bry­tyj­ska or­kie­stra smycz­ko­wa
Pe­ter Stark - dy­ry­gent (Wiel­ka Bry­ta­nia)
Ma­ciej Two­rek - dy­ry­gent

KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA, go­dzi­na 20.00

Kry­sty­na Mo­szu­mań­ska­-Na­zar - Fresk III "Lwow­ski" na or­kie­strę
Woj­ciech Ki­lar - IV Sym­fo­nia "Sin­fo­nia de mo­tu"
Ka­rol Szy­ma­now­ski - Sta­bat Ma­ter na so­pran, alt, ba­ry­ton, chór mie­sza­ny i or­kie­strę

Chór i or­kie­stra Fil­har­mo­nii im. Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go w Kra­ko­wie
He­len Ke­arns - so­pran (Ir­lan­dia)
An­na Man­ske - alt (Au­stria)
Kle­mens San­der - ba­ry­ton (Au­stria)
Te­re­sa Maj­ka­-Pa­ca­nek - przy­go­to­wa­nie chó­ru
Igor Do­ho­vič - dy­ry­gent (Sło­wa­cja)

10 li­sto­pa­da (so­bo­ta)

SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z He­le­ną Ła­zar­ską
Pro­wa­dze­nie: Pa­weł Or­ski

WILLA DECJUSZA, go­dzi­na 17.00

Kon­cert uczest­ni­ków Wo­kal­nych Kur­sów Mi­strzow­skich prof. He­le­ny Ła­zar­skiej

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, go­dzi­na 19.30

Hen­ryk Mi­ko­łaj Gó­rec­ki - III Sym­fo­nia "Sym­fo­nia pie­śni ża­ło­snych"

Zo­fia Ki­la­no­wicz - so­pran
Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
John Ne­al Axel­rod - dy­ry­gent (USA)

STUDIO EKSPERYMENTALNE POLSKIEGO RADIA W WARSZAWIE. ZŁOTY JUBILEUSZ (1957-2007), go­dzi­na 21.00

Kon­cert z oka­zji 50-le­cia Stu­dia Ek­spe­ry­men­tal­ne­go Pol­skie­go Ra­dia

Wło­dzi­mierz Ko­toń­ski - Etiu­da na jed­no ude­rze­nie w ta­lerz
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki - Psal­mus 1961
Bo­gu­sław Schäf­fer - Pro­iet­to na obój, ro­żek an­giel­ski i ta­śmę
To­masz Si­kor­ski - Dia­rio 87 na dźwię­ki elek­tro­nicz­ne z tek­stem
An­drzej Do­bro­wol­ski - Mu­zy­ka na ta­śmę ma­gne­to­fo­no­wą i for­te­pian so­lo
Pa­weł Szy­mań­ski - La Fo­lia na ta­śmę
An­na Za­wadz­ka­-Go­łosz - Gliss­bi­glian­do na obój i ta­śmę
Pa­weł My­kie­tyn - Epi­fo­ra na for­te­pian i ta­śmę

Ma­riusz Pę­dzia­łek - obój
Ma­ciej Grzy­bow­ski - for­te­pian
Ma­rek Zwy­rzy­kow­ski - sce­na­riusz i re­ali­za­cja kon­cer­tu
Ewa Gu­zio­łe­k-Tu­be­le­wicz - re­ży­se­ria dźwię­ku

11 li­sto­pa­da (nie­dzie­la)

MUZEUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ MANGGHA, go­dzi­na 17.00

Alek­san­der Tan­sman - Wa­ria­cje na te­mat Gi­ro­la­mo Fre­sco­bal­die­go
Ro­man Pa­le­ster - Nok­turn
Jó­zef Brzow­ski - Noc­tur­ne et Ron­de­au op. 10 na for­te­pian i smycz­ki
Ta­de­usz Sze­li­gow­ski - Epi­ta­fium na śmierć Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go
Jan Ra­dzyń­ski - Se­re­na­da na smycz­ki

An­drzej Ta­tar­ski - for­te­pian
Or­kie­stra Ka­me­ral­na Pol­skie­go Ra­dia "Ama­deus"
Agniesz­ka Ducz­mal - dy­ry­gent

KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA I PAWŁA, go­dzi­na 20.00

Mie­czy­sław Soł­tys - Ślu­by Ja­na Ka­zi­mie­rza

Ma­rian­na La­ba - so­pran (Ukra­ina)
Na­ta­li­ja Dac­ko - so­pran (Ukra­ina)
Kor­ne­lij Sia­tec­kyj - te­nor (Ukra­ina)
Mar­cin Wo­lak - ba­ry­ton
Zbi­gniew Gry­giel­ski - ba­ry­ton
Ma­ciej Mi­cha­lik - ba­ry­ton
Ja­cek Ozim­kow­ski - nar­ra­tor
Zbi­gniew Ch­rza­now­ski - re­cy­ta­tor
Ole­na Ma­ce­luch - or­ga­ny (Ukra­ina)
Chór Ukra­iń­skiej Pań­stwo­wej Ka­pe­li Chó­ral­nej "Trem­bi­ta"
Ma­dry­ga­li­ści Ca­pel­li Cra­co­vien­sis
Wir­tu­ozi Lwo­wa (Ukra­ina)
Ukra­iń­ska Pań­stwo­wa Ka­pe­la "Trem­bi­ta"
Woj­sko­wa Or­kiestr Dę­ta Za­chod­nie­go Sz­ta­bu Do­wódz­twa Ope­ra­cyj­ne­go (Ukra­ina)
Ca­pel­la Cra­co­vien­sis
My­ko­la Ku­lyk - chór­mistrz (Ukra­ina)
Ju­rij Lu­civ - dy­ry­gent (Ukra­ina)

II FESTIWAL MUZYKI POLSKIEJ
Kra­ków 5-11 li­sto­pa­da 2006

5 li­sto­pa­da (nie­dzie­la)

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, ul. Zwie­rzy­niec­ka 1, go­dzi­na 18.00
KONCERT INAUGURACYJNY

Zyg­munt No­skow­ski - Step (1985), 19'
Ka­rol Szy­ma­now­ski - I Kon­cert skrzyp­co­wy (1916), 24'
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki - VIII Sym­fo­nia "Lie­der der Ver­gän­glich­ke­it" na 3 gło­sy so­lo­we, chór i or­kie­strę (2004/5), ca 55'

Na­ro­do­wa Or­kie­stra Sym­fo­nicz­na Pol­skie­go Ra­dia w Ka­to­wi­cach
Chór Pol­skie­go Ra­dia w Kra­ko­wie
Iwo­na Hos­sa - so­pran
Agniesz­ka Reh­lis - mez­zo­so­pran
Woj­ciech Dra­bo­wicz - ba­ry­ton
Aki­ko Su­wa­nai (Ja­po­nia) - skrzyp­ce
Ma­rek Klu­za - przy­go­to­wa­nie chó­ru
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki - dy­ry­gent

6 li­sto­pa­da (po­nie­dzia­łek)

SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO, ul. Ry­nek Głów­ny 35, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Krzysz­to­fem Pen­de­rec­kim
Pro­wa­dze­nie: Mie­czy­sław To­ma­szew­ski

KOŚCIÓŁ śW. BARBARY, ul. Ma­ły Ry­nek 8, go­dzi­na 19.30

Mu­zy­ka z XV wiecz­ne­go Rę­ko­pi­su Kra­siń­skich (ca 1440)
Mi­ko­łaj z Ra­do­mia - Glo­ria
Etien­ne Gros­sin - Cre­do
Mi­ko­łaj z Ra­do­mia - Utwór bez ty­tu­łu
Ano­nim - Ave ma­ter o Ma­ria
Ano­nim - Vir­gi­nem mi­re pu­ch­ri­tu­di­nis - In de­scort
Jo­han­nes Ci­co­nia - Glo­ria - Re­gi­na glo­rio­sa - Cre­do
Ano­nim - Sa­lve thro­nus tri­ni­ta­tis
Mi­ko­łaj z Ra­do­mia - Ma­gni­fi­cat
Ano­nim - Cra­co­via ci­vi­tas
Mi­ko­łaj z Ra­do­mia - Al­le­lu­ia
Ano­nim - Ch­ri­sti­co­lis se­cun­di­tas
Mi­ko­łaj z Ra­do­mia - Glo­ria
Mi­ko­łaj z Ostro­ro­ga - Pa­stor gre­gis egre­gius
An­to­nio Zac­ca­ra da Te­ra­mo - Glo­ria Ad ogni ven­to

Ars Can­tus:
Mo­ni­ka Wie­czor­kow­ska - śpiew
Piotr Olech - śpiew
Ma­ciej Goc­man - śpiew
Bur­kard Weh­ner - śpiew
Piotr Kar­pe­ta - śpiew
To­masz Do­brzań­ski - flet pro­sty, man­do­ra
An­na śli­wa - fi­del
Mi­chał Mic­ker - fi­del
Ewa Pra­wuc­ka - po­zy­tyw

7 li­sto­pa­da (wto­rek)

SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO, ul. Ry­nek Głów­ny 35, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Pre­zen­ta­cja CD-ROMu o ży­ciu i twór­czo­ści Wi­tol­da Lu­to­sław­skie­go przy­go­to­wa­ne­go przez To­wa­rzy­stwo im. Lu­to­sław­skie­go w War­sza­wie

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, ul. Zwie­rzy­niec­ka 1, go­dzi­na 19.30

Wi­told Lu­to­sław­ski - Uwer­tu­ra na or­kie­strę smycz­ko­wą (1949), 5'
Ma­rek Sta­chow­ski - Sin­fo­niet­ta (1998), 12'
Hen­ryk Mi­ko­łaj Gó­rec­ki - Kon­cert na kla­we­syn i or­kie­strę (1980), 9'
An­drzej Pa­nuf­nik - Ar­bor Co­smi­ca, czę­ści: I, II, III, X, XI, XII (1983), 30'
Gra­ży­na Ba­ce­wicz - Kon­cert na or­kie­strę (1948), 15'

Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Elż­bie­ta Choj­nac­ka - kla­we­syn
Je­rzy Mak­sy­miuk - dy­ry­gent

8 li­sto­pa­da (śro­da)

SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO, ul. Ry­nek Głów­ny 35, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Je­rzym Mak­sy­miu­kiem
Pro­wa­dze­nie: An­drzej Su­łek

"MANGGHA" - CENTRUM SZTUKI I TECHNIKI JAPOŃSKIEJ, ul. Ko­nop­nic­kiej 26, go­dzi­na 17.00

Pa­weł My­kie­tyn - Choć do­le­ciał De­dal na klar­net, wio­lon­cze­lę i for­te­pian (1990), 13'
To­masz Si­kor­ski - Mil­cze­nie sy­ren na wio­lon­cze­lę so­lo (1982), 6'
Eu­ge­niusz Kna­pik - Trio na skrzyp­ce, klar­net i for­te­pian (2003), 20'
Mar­cel Chy­rzyń­ski - In C na klar­net, wio­lon­cze­lę i for­te­pian (1996), 6'
Ma­ciej Zie­liń­ski - Trio for M.B. na klar­net, skrzyp­ce i wio­lon­cze­lę (2004), 7'
Han­na Ku­len­ty - Se­sto na for­te­pian (1985), 9'
Mar­ta Pta­szyń­ska - Kwia­ty księ­ży­ca na wio­lon­cze­lę i for­te­pian (1986), 9'
Ma­rek Sta­chow­ski - Mi­ro­ir du temps na klar­net, skrzyp­ce, wio­lon­cze­lę i for­te­pian (2003), 20'

In­ter­na­tio­nal Con­tem­po­ra­ry En­sem­ble (USA)
Da­vid Bow­lin - skrzyp­ce
Ka­tin­ka Kle­ijn - wio­lon­cze­la
Jo­shua Ru­bin - klar­net
Co­ry Smy­the - for­te­pian

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, ul. Zwie­rzy­niec­ka 1, go­dzi­na 19.30

Igna­cy Fe­liks Do­brzyń­ski - Uwer­tu­ra do ope­ry Mon­bar czy­li Fli­bu­stie­ro­wie op. 30 (1843), 8'
W. A. Mo­zart - du­et "La ci da­rem la ma­no" z Don Gio­van­nie­go (1787), 3'
Fry­de­ryk Cho­pin - Wa­ria­cje na te­mat "Lá ci da­rem la ma­no" op. 2 na for­te­pian i or­kie­strę (1828), 17'
Igna­cy Fe­liks Do­brzyń­ski - Hom­ma­ge á Mo­zart na for­te­pian (1850), ?
Woj­ciech Wi­dłak - Po­stScrip­tum na or­kie­strę sym­fo­nicz­ną (2006), 12'
pra­wy­ko­na­nie pol­skie
Zyg­munt No­skow­ski - II Sym­fo­nia c-moll "Ele­gij­na" (1879), 32'

Pol­ska Or­kie­stra Ra­dio­wa
Alek­san­dra Bu­czek - so­pran
Prze­my­sław Fi­rek - ba­ry­ton
Eka­te­ri­na Me­che­ti­na (Ro­sja) - for­te­pian
Pa­weł Przy­toc­ki - dy­ry­gent

9 li­sto­pa­da (czwar­tek)

SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO, ul. Ry­nek Głów­ny 35, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Ja­dwi­gą Ro­mań­ską
Pro­wa­dze­nie: An­na Woź­nia­kow­ska

AULA BŁOGOSŁAWIONEGO SZYMONA KOśCIOŁA OO. BERNARDYNÓW, ul. Ber­nar­dyń­ska 2, go­dzi­na 17.00

Ro­mu­ald Twar­dow­ski - Ot­cze nasz (2005), 2'
Bar­tosz Ko­wal­ski­-Ba­na­se­wicz - Cru­ci­fi­xus... et re­sur­re­xit (2005), 8'30''
Krzysztof Knittel - Z głębokości wołam do Ciebie, Panie... [Psalmy 23, 51, 102, 117, 130, 150] na chór mieszany i taśmę (2000), 15'
Augustyn Bloch - Anenaiki na 16 głosów (1979), 10'
Roman Padlewski - Stabat Mater (1939), 18'
Paweł Łukaszewski - Hommage a Edith Stein (2005), 10'
prawykonanie światowe
Lidia Zielińska - Z ogrodu nauk na chór i brzmieniaelektroniczne (2006), 12' (zamówienie ZKP)
prawykonanie światowe
Romuald Twardowski - Pater Noster (2005), 3'

Polski Chór Kameralny - Schola Cantorum Gedanensis
Jan Łukaszewski - dyrygent

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, ul. Zwierzyniecka 1, godzina 19.30

Juliusz Zarębski - Polonaise triomphale A-dur op. 11 (1882)
prawykonanie światowe
Henryk Wieniawski - Koncert skrzypcowy
Mieczysław Karłowicz - Stanisław i Anna Oświecimowie op. 12 (1907), 24'
Wojciech Kilar - Krzesany (1974), 17'

Agata Szymczewska - skrzypce (laureat Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego)
Orkiestra Filharmonii Narodowej
Antoni Wit - dyrygent

10 listopada (piątek)

SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO, ul. Rynek Główny 35, godzina 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spotkanie z Antonim Witem
Prowadzenie: Leszek Polony

AULA FLORIANKA, ul. Basztowa 8, godzina 17.00

Karol Szymanowski - II Kwartet smyczkowy (1927), 18'
Wawrzyniec Żuławski - Kwintet fortepianowy (1943), 20'
Zygmunt Krauze - III Kwartet smyczkowy (1982), 20'
Ignacy Feliks Dobrzyński - Kwintet smyczkowy op. 20 (1830), 34'

Peter Buck (Niemcy) - wiolonczela
Bartłomiej Kominek - fortepian
Kwartet smyczkowy DAFO:
Justyna Duda, Danuta Augustyn, Aneta Dumanowska, Anna Armatys

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, ul. Zwierzyniecka 1, godzina 19.30

Kazimierz Serocki - Epizody (1959), 11'
Tadeusz Baird - Cztery dialogi na obój i orkiestrę kameralną (1964), 12'
Witold Lutosławski - Koncert podwójny na obój, harfę i orkiestrę (1980), 20'
Jan Krenz - Messa breve na chór, dzwony i 3 flety (1982), 15'
Jan Krenz - I Symfonia (1949), 21'

Chór i orkiestra Filharmonii Krakowskiej
Heinz Holliger - obój (Szwajcaria)
Ursula Holliger - harfa (Szwajcaria)
Jacek Mentel - przygotowanie chóru
Jan Krenz - dyrygent

11 listopada (sobota)

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, ul. Zwierzyniecka 1, godzina 18.00

Krzysztof Penderecki - Quartetto per archi No. 1 (1960), 8'
Paweł Mykietyn - II Kwartet smyczkowy (2006), 15' (zamówienie FMP)
prawykonanie światowe
Witold Lutosławski - Kwartet smyczkowy (1964), 25'
Henryk Mikołaj Górecki - III Kwartet smyczkowy "Pieśni śpiewają" op. 67 (1994/95), 55'

Kronos Quartet (USA):
David Harrington, John Sherba, Hank Dutt, Jeffrey Zeigler

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ "BUNKIER SZTUKI", pl. Szczepański 3a, godzina 21.00

Cezary Duchnowski - monada 3 na głos, fortepian i komputer (2003), 8'
Michał Talma-Sutt - Vox moduli na głos i komputer (2006), 10'
prawykonanie światowe
Ryszard Osada - mimesis na głos, fortepian i elektronikę (2006)
prawykonanie światowe
Agata Zubel - Unisono II na głos, akordeon i komputer (2003), 8'
Sławomir Kupczak - anafora VII na głos i elektronikę
Agata Zubel - Parlando na głos i komputer (2000), 7'
Cezary Duchnowski - monada 2 na głos, trąbkę i komputer (2003), 17'

ElettroVoce:
Agata Zubel & Cezary Duchnowski
Piotr Wojtasik - trąbka
Michał Moc - akordeon

12 listopada (niedziela)

KOLEGIATA śW. ANNY, ul. św. Anny 11, godzina 13.00
Uroczysta msza święta w intencji ludzi świata muzyki

Oprawa muzyczna liturgii - Schola Gregoriańska Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów w Krakowie

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, ul. Zwierzyniecka 1, godzina 17.00

Jerzy Maksymiuk - Szepty i krzyki marzeń na wiolonczelę solo i orkiestrę kameralną (2006), 12'
Marta Ptaszyńska - Opowieść zimowa (1984), 14'
Piotr Wróbel - Violetowa rapsodia na altówkę i smyczki (2002), 17'
Fryderyk Chopin/Adam Makowicz - Fantaisie-Impromptu op. 66
Fryderyk Chopin/Adam Makowicz - Preludium A-dur op. 28 nr 7
Adam Makowicz - Early June In Central Park
Fryderyk Chopin/Adam Makowicz - Preludium e-moll op. 28 nr 4
Adam Makowicz - Living High In Manhattan

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia "Amadeus"
Adam Makowicz - fortepian
Karolina Jaroszewska - wiolonczela
Lech Bałaban - altówka
Agnieszka Duczmal - dyrygent

KOśCIÓŁ śW. PIOTRA I PAWŁA, ul. Grodzka 54, godzina 20.00

Krzysztof Penderecki - Pasja wg św. Łukasza na sopran, baryton, bas, recytatora, chór chłopięcy, 3 chóry mieszane i orkiestrę (1965/66), 80'

Ingrid Kappelle - sopran (Holandia)
Adam Kruszewski - baryton
Tomasz Konieczny - bas
Jerzy Grałek - recytator
Chór Chłopięcy Filharmonii Krakowskiej
Lidia Matynian - przygotowanie chóru chłopięcego
Camerata Silesia
Anna Szostak - przygotowanie chóru
Chór Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach
Aleksandra Paszek-Trefon - przygotowanie chóru
Akademicki Chór Harmonia Uniwersytetu śląskiego w Cieszynie
Izabella Zielecka-Panek - przygotowanie chóru
Orkiestra Akademii Muzycznej w Krakowie
Michał Dworzyński - dyrygent

I FESTIWAL MUZYKI POLSKIEJ
Kra­ków 9-13 li­sto­pa­da 2005

9 li­sto­pa­da (śro­da)

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, ul. Zwie­rzy­niec­ka 1, go­dzi­na 19.30
KONCERT INAUGURACYJNY
KONCERT JUBILEUSZOWY PWM

Jan Krenz - Uwer­tu­ra (2005), 5'
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we
Mar­ta Pta­szyń­ska - Inver­ted Mo­un­ta­in (2000), 8'
Mar­cel Chy­rzyń­ski - Exten­ded Per­cep­tion of Echo (1992), 7'30''
Zbi­gniew Bu­jar­ski - Pe­ire­ne (2003), 20'
Wi­told Lu­to­sław­ski - 10 Tań­ców na or­kie­strę (1953), 15'
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we
Igna­cy F. Do­brzyń­ski - I Sym­fo­nia (1829), 26'

Na­ro­do­wa Or­kie­stra Sym­fo­nicz­na Pol­skie­go Ra­dia w Ka­to­wi­cach
Jan Krenz - dy­ry­gent

10 li­sto­pa­da (czwar­tek)

SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Ja­nem Kren­zem
Pro­wa­dze­nie: Elż­bie­ta Mar­kow­ska

KOśCIÓŁ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI ARKA PANA, No­wa Hu­ta - ul. Obroń­ców Krzy­ża 1, go­dzi­na 16.00

Mi­ko­łaj Zie­leń­ski - Or­tus de Po­lo­nia Sta­ni­slaus, (ok. 1611)
G. G. Gor­czyc­ki - To­ta pul­ch­ra es Ma­ria (1694)
Mi­ko­łaj Go­mół­ka - Kleszcz­my rę­ko­ma (?1580)
Sta­ni­sław Mo­niusz­ko - Do Bo­ga - Psalm 137 (ok. 1850)
Fe­liks No­wo­wiej­ski - Par­ce Do­mi­ne (1905-9)
Jó­zef świ­der - Cze­go chcesz od nas Pa­nie (1997)
Ju­liusz Łu­ciuk - IX So­net sło­wiań­ski (1995)
Ro­mu­ald Twar­dow­ski - Re­gi­na co­eli (1996)
Woj­ciech Ki­lar - Agnus Dei (1997)
Pa­weł Łu­ka­szew­ski - O Ado­nai (1995)

Mie­sza­ny Chór Ma­riań­ski
Jan Ry­bar­ski - dy­ry­gent

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, go­dzi­na 19.30

H. M. Gó­rec­ki - Trzy utwo­ry w daw­nym sty­lu (1963), 10'
Gra­ży­na Ba­ce­wicz - Kon­cert na or­kie­strę smycz­ko­wą (1948), 15'
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki - Sin­fo­niet­ta per ar­chi (1992), 12'
Mie­czy­sław Kar­ło­wicz - Se­re­na­da (1897), 23'
Woj­ciech Ki­lar - Ora­wa (1986), 9'

Aca­de­my of St. Mar­ti­n-i­n-the­-Fields
Ken­neth Sil­li­to - kon­cert­mistrz

11 li­sto­pa­da (pią­tek)

SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Woj­cie­chem Ki­la­rem
Pro­wa­dze­nie: Le­szek Po­lo­ny

AULA "FLORIANKA" AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE, ul. Basz­to­wa 8, go­dzi­na 17.00

Ano­nim - Sym­pho­nia de na­ti­vi­ta­te (XVIII w.), 10'
Mi­ko­łaj Gó­rec­ki - Con­cer­to not­tur­no na skrzyp­ce i or­kie­strę (2000), 14'
Wi­told Lu­to­sław­ski - Mu­zy­ka ża­łob­na (1958), 14'
Ma­rek Sta­chow­ski - Sin­fo­niet­ta (1998), 12'
I. J. Pa­de­rew­ski - Su­ita G-dur (1884), 12'
Woj­ciech Ki­lar - Ora­wa (1986), 9'

Or­kie­stra Ka­me­ral­na Pol­skie­go Ra­dia "Ama­deus"
Agniesz­ka Ducz­mal - dy­ry­gent
Ka­ja Dan­czow­ska - skrzyp­ce

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, go­dzi­na 19.30
POLONIA SEMPER FIDELIS

Hymn Pań­stwo­wy
An­drzej Pa­nuf­nik - Uwer­tu­ra tra­gicz­na (1942), 7'
Ta­de­usz Ba­ird - Ele­ge­ia (1973), 11'
Ka­rol Szy­ma­now­ski - Sło­piew­nie (1921/28), 8'
Zbi­gniew Pen­her­ski - Sy­gna­ły (1992), 4'
Fry­de­ryk Cho­pin - Kon­cert for­te­pia­no­wy e-moll op. 11 (1830), 40'

Pol­ska Or­kie­stra Ra­dio­wa
Chór Fil­har­mo­nii Kra­kow­skiej
Iwo­na So­bot­ka - so­pran
In­golf Wun­der (Au­stria) - for­te­pian
Je­rzy Mak­sy­miuk - dy­ry­gent

12 li­sto­pa­da (so­bo­ta)

SALA FONTANY MUZEUM HISTORYCZNEGO, go­dzi­na 12.00
AKADEMIA FESTIWALOWA

Spot­ka­nie z Hen­ry­kiem Mi­ko­ła­jem Gó­rec­kim
Pro­wa­dze­nie: Te­re­sa Ma­lec­ka

BAZYLIKA śW. MICHAŁA ARCHANIOŁA I śW. STANISŁAWA (NA SKAŁCE), ul. Ska­łecz­na 15, go­dzi­na 17.00
MUSICA CLAROMONTANA

Mar­cin Jó­zef Że­brow­ski (?-1780)- Mis­sa pa­sto­ra­lis ex D
Erik Brik­ner OSPPE (1705-1760) - De pro­fun­dis
Lu­dwik Ma­ader (XVIII/XIX w.) - Of­fer­to­rium in F pro omni fe­sta, Li­ta­nia lo­re­tań­ska in D, Re­qu­iem
Fi­lip Got­schalk (1760-1809) - Of­fer­to­rium "Eja cho­ri re­so­na­te"

Ka­pe­la Ja­sno­gór­ska:
Ma­rze­na Lu­basz­ka - so­pran
Syl­wia Złot­kow­ska - alt
Kry­stian Krze­szo­wiak - te­nor
Ja­cek Ozim­kow­ski - bas
Zbi­gniew Pilch - skrzyp­ce
Adam Pa­stusz­ka - skrzyp­ce
Ales Ry­pan (Cze­chy) - obój
Pe­tra My­sko­va (Cze­chy) - obój
Igor Ce­co­cho (Cze­chy) - trąb­ka
Ar­tur Eren­feld - trąb­ka
Krzysz­tof Sten­cel - róg
Do­mi­ni­ka Sten­cel - róg
Ja­kub Ko­ściu­kie­wicz - wio­lon­cze­la
Ja­nusz Mu­siał - vio­lo­ne
Jan To­masz Ada­mus - or­ga­ny

SALA FILHARMONII KRAKOWSKIEJ, go­dzi­na 19.30

Sta­ni­sław Mo­niusz­ko- Baj­ka (1848), 13'
Ka­zi­mierz Se­roc­ki - Kon­cert na pu­zon i or­kie­strę (1953), 20'
Ch­ri­stian Lind­berg - He­li­kon Wasp (2003), 18'
pra­wy­ko­na­nie pol­skie
Woj­ciech Ki­lar - Sep­tem­ber Sym­pho­ny (2003), 40'

Ch­ri­stian Lind­berg (Szwe­cja) - pu­zon
Sin­fo­niet­ta Cra­co­via
Ga­briel Ch­mu­ra - dy­ry­gent

13 li­sto­pa­da (nie­dzie­la)

KOLEGIATA śW. ANNY, go­dzi­na 13.00
Uro­czy­sta msza świę­ta w in­ten­cji lu­dzi świa­ta mu­zy­ki

Opra­wa mu­zycz­na li­tur­gii: Ze­spół Mu­zy­ki Daw­nej "Flo­ri­pa­ri"
Alek­san­der Tom­czyk - kie­row­nic­two mu­zycz­ne

KOśCIÓŁ REKTORALNY śW. MARKA, ul. św. Mar­ka 10, go­dzi­na 17.30

H. M. Gó­rec­ki - Zdro­waś bądź, Ma­ry­ja, (1985), 25'
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we
H. M. Gó­rec­ki - Pieśń ro­dzin ka­tyń­skich (2004), 5'
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we
An­drzej Ko­szew­ski - An­ge­lus Do­mi­ni (1981) 8'
Krzysz­tof Mey­er - Te Deum (1995), 8'
Alek­san­der La­soń - Be­ne­dic­tus (2005), 8'
pra­wy­ko­na­nie świa­to­we
Krzysz­tof Pen­de­rec­ki - Pieśń Che­ru­bi­nów (1986), 8'

Chór Pol­skie­go Ra­dia w Kra­ko­wie
Wło­dzi­mierz Sie­dlik - dy­ry­gent

KOśCIÓŁ śW. PIOTRA I PAWŁA, ul. Grodz­ka 54, go­dzi­na 20.00
KONCERT FINAŁOWY

Krzysz­tof Pen­de­rec­ki - Pol­skie Re­qu­iem (1980-2005), 120'

In­grid Hau­bold (Niem­cy) - so­pran
Mo­ni­ka Le­dzion - mez­zo­so­pran
Ry­szard Min­kie­wicz - te­nor
Piotr No­wac­ki- bas
Chór Fil­har­mo­nii Kra­kow­skiej
Ja­cek Men­tel - przy­go­to­wa­nie chó­ru
Sin­fo­nia Var­so­via
Ta­de­usz Stru­ga­ła - dy­ry­gent