Koncert finałowy 17 FMP

Koncert finałowy 17 FMP
Utwo­ry Sta­ni­sła­wa Syl­we­ste­ra Sza­rzyń­skie­go So­na­ta a due vio­li­ni con bas­so pro or­ga­no, Mar­ci­na Jó­ze­fa Że­brow­skie­go Ve­spe­rae in D: Di­xit Do­mi­nus, Lau­da­te pu­eri, La­eta­tus sum, Ni­si Do­mi­nus, Lau­da Je­ru­sa­lem Do­mi­num, Ma­gni­fi­cat oraz Grze­go­rza Ger­wa­ze­go Gor­czyc­kie­go Tri­stes erant apo­sto­li; Je­su co­ro­na vir­gi­num; Com­ple­to­rium w wy­ko­na­niu Wro­cław Ba­ro­que En­sem­ble pod ba­tu­tą An­drze­ja Ko­sen­dia­ka za­koń­czą te­go­rocz­ny fe­sti­wal. (fot. Ł. Raj­chert)