18 Festiwal Muzyki Polskiej

18. Festiwal Muzyki Polskiej

Już w lip­cu 2022 ko­lej­na edy­cja fe­sti­wa­lu, któ­ry od­bę­dzie się w dniach 8-30.07.2022. Sz­cze­gó­ło­wy pro­gram 18 Fe­sti­wa­lu Mu­zy­ki Pol­skiej po­da­my wkrót­ce. Pro­si­my za­re­zer­wo­wać czas!