Regulamin koncertów

Regulamin koncertów

Sza­now­ni Pań­stwo, 
po­ni­żej przed­sta­wia­my kil­ka re­guł i za­sad, któ­re wpro­wa­dzi­li­śmy dla za­cho­wa­nia wspól­ne­go bez­pie­czeń­stwa Pań­stwa i ob­słu­gi pod­czas te­go­rocz­nej edy­cji Fe­sti­wa­lu Mu­zy­ki Pol­skiej.

1. Sa­le kon­cer­to­we otwie­ra­my dla wi­dzów na min. 30 mi­nut przed pla­no­wa­nym kon­cer­tem.
2. Pro­si­my o za­cho­wa­nie na te­re­nie sal kon­cer­to­wych dy­stan­su spo­łecz­ne­go min. 1,5 m, w ko­lej­ce do wej­ścia lub ka­sy min. 2 m.
3. Na­sza ob­słu­ga pra­cu­je w rę­ka­wicz­kach i ma­secz­kach.
4. Przy wej­ściach umiesz­czo­ne są po­jem­ni­ki ze środ­kiem do obo­wiąz­ko­wej de­zyn­fek­cji dło­ni.
5. Na te­re­nie kon­cer­tów obli­ga­to­ryj­ne jest za­sła­nia­nie ust i no­sa.
6. Or­ga­ni­za­tor do­pusz­cza moż­li­wość mie­rze­nia tem­pe­ra­tu­ry osób wcho­dzą­cych.
7. Ob­słu­ga ma pra­wo od­mó­wić wej­ścia na kon­cert oso­bie wy­ka­zu­ją­cej ob­ja­wy cho­ro­by, stwa­rza­ją­cej moż­li­wość za­ra­że­nia po­zo­sta­łych uczest­ni­ków wy­da­rze­nia.
8. W sa­lach kon­cer­to­wych nie dzia­ła­ją szat­nie ani to­a­le­ty.
9. Udo­stęp­nia­my 75% miejsc na wi­dow­ni z moż­li­wo­ścią do­dat­ko­wych miejsc dla osób w peł­ni za­szcze­pio­nych, któ­re do­bro­wol­nie udo­ku­men­tu­ją ten fakt.
10. Miej­sca na wi­dow­ni są nie­nu­me­ro­wa­ne, ob­słu­ga wska­że miej­sca moż­li­we do za­ję­cia.
11. Za­chę­ca­my do za­ku­pów bi­le­tów przed wy­da­rze­niem z wy­prze­dze­niem cza­so­wym.
12. Za­ka­za­ny jest wstęp na kon­cer­ty osób prze­by­wa­ją­cych na kwa­ran­tan­nie, pod nad­zo­rem epi­de­mio­lo­gicz­nym lub wy­ka­zu­ją­cych ce­chy in­fek­cji (go­rącz­ka, ka­szel, dusz­no­ści).
13. Uczest­nik wy­da­rze­nia oświad­cza, że we­dług swo­jej naj­lep­szej wie­dzy, nie jest oso­bą za­ka­żo­ną oraz nie prze­by­wa na kwa­ran­tan­nie lub pod nad­zo­rem epi­de­mio­lo­gicz­nym. Oświad­cze­nie skła­da­ne jest pi­sem­nie przy wej­ściu na wy­da­rze­nie, do­stęp­ne w miej­scu kon­cer­tu lub przy za­ku­pie bi­le­tu.
14. Za­kup bi­le­tu i uczest­nic­two w wy­da­rze­niu jest jed­no­znacz­ne z ak­cep­ta­cją po­wyż­sze­go re­gu­la­mi­nu.