Wsparcie Prezydenta Miasta Krakowa

Wsparcie prezydenta miasta Krakowa

De­cy­zją Pre­zy­den­ta Mia­sta Kra­ko­wa Jac­ka Maj­ch­row­skie­go otrzy­ma­li­śmy wspar­cie w wy­so­ko­ści 1.800.000 zł na naj­bliż­sze 5 lat. Sz­cze­gó­ły kon­kur­su “Re­no­mo­wa­ne fe­sti­wa­le kul­tu­ral­ne oraz im­pre­zy pro­mu­ją­ce sztu­kę współ­cze­sną or­ga­ni­zo­wa­ne w Kra­ko­wie w za­kre­sie kul­tu­ry, sztu­ki, ochro­ny dóbr kul­tu­ry i dzie­dzic­twa na­ro­do­we­go” znaj­dzie­cie tu: