Projekt bez nazwy (10)

Zapraszamy do sklepu on-line

Zapraszamy do sklepu on-line

Za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z ofer­tą na­sze­go skle­pu in­ter­ne­to­we­go.  

Projekt bez nazwy (12)

Wsparcie Prezydenta Miasta Krakowa

Wsparcie prezydenta miasta Krakowa

De­cy­zją Pre­zy­den­ta Mia­sta Kra­ko­wa Jac­ka Maj­ch­row­skie­go otrzy­ma­li­śmy wspar­cie w wy­so­ko­ści 1.800.000 zł na naj­bliż­sze 5 lat. Sz­cze­gó­ły kon­kur­su “Re­no­mo­wa­ne fe­sti­wa­le kul­tu­ral­ne oraz im­pre­zy pro­mu­ją­ce sztu­kę współ­cze­sną or­ga­ni­zo­wa­ne w Kra­ko­wie w za­kre­sie kul­tu­ry, sztu­ki, ochro­ny dóbr kul­tu­ry i dzie­dzic­twa na­ro­do­we­go” znaj­dzie­cie tu:  

Projekt bez nazwy (5)

Powrót Mirandy Liu

Powrót Mirandy Liu

Wy­bit­na skrzy­pacz­ka mło­de­go po­ko­le­nia, Mi­ran­da Liu, otwo­rzy Fe­sti­wal Mu­zy­ki Pol­skiej I Kon­cer­tem skrzyp­co­wym fi­s-moll Hen­ry­ka Wie­niaw­skie­go.  

Projekt bez nazwy (5)

Regulamin koncertów

Regulamin koncertów

Sza­now­ni Pań­stwo, 
po­ni­żej przed­sta­wia­my kil­ka re­guł i za­sad, któ­re wpro­wa­dzi­li­śmy dla za­cho­wa­nia wspól­ne­go bez­pie­czeń­stwa Pań­stwa i ob­słu­gi pod­czas te­go­rocz­nej edy­cji Fe­sti­wa­lu Mu­zy­ki Pol­skiej.

1. Sa­le kon­cer­to­we otwie­ra­my dla wi­dzów na min. 30 mi­nut przed pla­no­wa­nym kon­cer­tem.
2. Pro­si­my o za­cho­wa­nie na te­re­nie sal kon­cer­to­wych dy­stan­su spo­łecz­ne­go min. 1,5 m, w ko­lej­ce do wej­ścia lub ka­sy min. 2 m.
3. Na­sza ob­słu­ga pra­cu­je w rę­ka­wicz­kach i ma­secz­kach.
4. Przy wej­ściach umiesz­czo­ne są po­jem­ni­ki ze środ­kiem do obo­wiąz­ko­wej de­zyn­fek­cji dło­ni.
5. Na te­re­nie kon­cer­tów obli­ga­to­ryj­ne jest za­sła­nia­nie ust i no­sa.
6. Or­ga­ni­za­tor do­pusz­cza moż­li­wość mie­rze­nia tem­pe­ra­tu­ry osób wcho­dzą­cych.
7. Ob­słu­ga ma pra­wo od­mó­wić wej­ścia na kon­cert oso­bie wy­ka­zu­ją­cej ob­ja­wy cho­ro­by, stwa­rza­ją­cej moż­li­wość za­ra­że­nia po­zo­sta­łych uczest­ni­ków wy­da­rze­nia.
8. W sa­lach kon­cer­to­wych nie dzia­ła­ją szat­nie ani to­a­le­ty.
9. Udo­stęp­nia­my 75% miejsc na wi­dow­ni z moż­li­wo­ścią do­dat­ko­wych miejsc dla osób w peł­ni za­szcze­pio­nych, któ­re do­bro­wol­nie udo­ku­men­tu­ją ten fakt.
10. Miej­sca na wi­dow­ni są nie­nu­me­ro­wa­ne, ob­słu­ga wska­że miej­sca moż­li­we do za­ję­cia.
11. Za­chę­ca­my do za­ku­pów bi­le­tów przed wy­da­rze­niem z wy­prze­dze­niem cza­so­wym.
12. Za­ka­za­ny jest wstęp na kon­cer­ty osób prze­by­wa­ją­cych na kwa­ran­tan­nie, pod nad­zo­rem epi­de­mio­lo­gicz­nym lub wy­ka­zu­ją­cych ce­chy in­fek­cji (go­rącz­ka, ka­szel, dusz­no­ści).
13. Uczest­nik wy­da­rze­nia oświad­cza, że we­dług swo­jej naj­lep­szej wie­dzy, nie jest oso­bą za­ka­żo­ną oraz nie prze­by­wa na kwa­ran­tan­nie lub pod nad­zo­rem epi­de­mio­lo­gicz­nym. Oświad­cze­nie skła­da­ne jest pi­sem­nie przy wej­ściu na wy­da­rze­nie, do­stęp­ne w miej­scu kon­cer­tu lub przy za­ku­pie bi­le­tu.
14. Za­kup bi­le­tu i uczest­nic­two w wy­da­rze­niu jest jed­no­znacz­ne z ak­cep­ta­cją po­wyż­sze­go re­gu­la­mi­nu.

Projekt bez nazwy (11)

18 Festiwal Muzyki Polskiej

18. Festiwal Muzyki Polskiej

Już w lip­cu 2022 ko­lej­na edy­cja fe­sti­wa­lu, któ­ry od­bę­dzie się w dniach 8-30.07.2022. Sz­cze­gó­ło­wy pro­gram 18 Fe­sti­wa­lu Mu­zy­ki Pol­skiej po­da­my wkrót­ce. Pro­si­my za­re­zer­wo­wać czas!

Projekt bez nazwy (6)

Koncert finałowy 17 FMP

Koncert finałowy 17 FMP
Utwo­ry Sta­ni­sła­wa Syl­we­ste­ra Sza­rzyń­skie­go So­na­ta a due vio­li­ni con bas­so pro or­ga­no, Mar­ci­na Jó­ze­fa Że­brow­skie­go Ve­spe­rae in D: Di­xit Do­mi­nus, Lau­da­te pu­eri, La­eta­tus sum, Ni­si Do­mi­nus, Lau­da Je­ru­sa­lem Do­mi­num, Ma­gni­fi­cat oraz Grze­go­rza Ger­wa­ze­go Gor­czyc­kie­go Tri­stes erant apo­sto­li; Je­su co­ro­na vir­gi­num; Com­ple­to­rium w wy­ko­na­niu Wro­cław Ba­ro­que En­sem­ble pod ba­tu­tą An­drze­ja Ko­sen­dia­ka za­koń­czą te­go­rocz­ny fe­sti­wal. (fot. Ł. Raj­chert)