plakat 20FMP

20. Festiwal Muzyki Polskiej — PROGRAM

20. Festiwal Muzyki Polskiej — PROGRAM

13. lipca SO godz. 19.00 bazylika NSPJ
KONCERT INAUGURACYJNY
SILESIA | Muzyka ze źródeł śląskich XIV i XV wieku
ensemble Peregrina
Agnieszka Budzińska-Bennett – śpiew, harfa gotycka, kierownictwo artystyczne
Lorenza Donadini – śpiew
Hanna Järveläinen – śpiew
Grace Newcombe – śpiew, harfa gotycka
Elizabeth Rumsey – fidel

14. lipca NI godz. 18.00 Synagoga Tempel
ŻYDOWSKIE MAZURKI
Maria Szymanowska: Mazurki na fortepian (wybór)
Józef Wieniawski: Mazurek g-moll op. 8
Aleksander Tansman: 3 Mazurki z zeszytu I
Edward Wolff: Mazurki op. 12 (wybór)
Tomasz Kassern: Mazurek
Mieczysław Wajnberg: Dwa Mazurki
Władysław Szpilman: Mazurek
Fryderyk Chopin: Mazurek a-moll op. 17 nr 4
Marek Bracha, fortepian

19. lipca PT godz. 19.00 Sala koncertowa Akademii Muzycznej
KONCERT JUBILEUSZOWY 30|20
30 lat Sinfonietty Cracovii i 20 lat Festiwalu Muzyki Polskiej
Krystyna Moszumańska Nazar (1924-2008): Musica per archi
Witold Lutosławski: Paroles Tissées
Marcel Chyrzyński: Ukiyo-e Nr 6 [prawykonanie]
Benjamin Britten: Serenada na tenor, róg i smyczki op. 31
Sinfonietta Cracovia
Wojciech Parchem, tenor
Ben Goldscheider, waltornia
Katarzyna Tomala-Jedynak, dyrygentka

20. lipca SO godz. 19.00 Nowohuckie Centrum Kultury
MOTION TRIO ALLA POLACCA
Janusz Wojtarowicz – Accordion Fanfare (prapremiera polska)
Fryderyk Chopin – “Chopin Rhapsody”
Preludium E-dur Op.28 Nr 9
Nokturn cis-moll Nr 20 Op. posth.
Preludium c-moll Op.28 Nr 20 3.
Fryderyk Chopin – Walc cis-moll Op.64 Nr 2
Fryderyk Chopin – Mazurek C-dur Op.24 Nr 2
Fryderyk Chopin – Mazurek a-moll Op.17 Nr 4
Fryderyk Chopin – Nokturn Es-dur Op.9 Nr 2
Witold Lutosławski – Preludia Taneczne

Allegro molto
Andantino
Allegro giocoso
Allegro molto

Henryk Mikołaj Górecki – Koncert na klawesyn Op.40 cz.II – Vivace
Jan A.P. Kaczmarek – Ave Maria
Jan A.P. Kaczmarek – Gonitwa Tulipanów
Jerzy Maksymiuk – Gdy marzenia płoną (utwór dedykowany Motion Trio)
Janusz Wojtarowicz – Silence
Motion Trio – DJ Chicken
Grażyna Bacewicz – Oberek Nr 1
Wojciech Kilar – Orawa
Motion Trio

21. lipca NI godz. 18.00 Aula Collegium Novum UJ
KONCERT WE WSPÓŁPRACY Z CZIFFRA FESTIVAL, BUDAPEST
Karol Szymanowski: Mythes Op. 30
Karol Szymanowski 3 Caprices de Paganini, Op. 40
Henryk Wieniawski: Scherzo tarantella, Op. 16
Bela Bartók: Rhapsody No.1
Zoltán Kodály: Adagio
Bela Bartók: Romanian dances Román Népi Táncok
Ferenc Vecsey: Valse Triste
Jenő Hubay: Carmen Fantasy
Júlia Pusker, skrzypce
Grzegorz Skrobiński, fortepian

26 lipca PT godz. 19.00 Aula Collegium Novum UJ
FESTUM IUVENTUTIS – FESTIWAL MŁODYCH
Recital fortepianowy zwycięzcy III Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej
Fryderyk Chopin: 2 Polonaises op. 40

  • A-dur Allegro con brio
  • c-moll Allegro maestoso

3 Mazurki op. 50

  • G-dur Vivace
  • As-dur Allegretto
  • cis-moll Moderato

Nokturn As-dur, op. 32 nr 2 Lento
Barcarolle Fis-dur op. 60 Allegretto

***
Leopold Godowsky: Studium 18a na lewą rękę według Etiudy op. 10 nr 9 F. Chopina
Karol Kurpiński: Polonaise nr. 1 G-dur z cyklu 3 Polonaises
Karol Mikuli: Mazurka h-moll, op. 11
Alexandre Tansman: III Sonatine

  • Pastorale. Animé
  • Hymne. Lento
  • Rondo (perpetuum mobile). Presto

Kazimierz Serocki: Suite of preludes

  1. Animato
  2. Affettuoso
  3. Agitato
  4. Teneramente
  5. Veloce
  6. Capriccioso
  7. Furioso

Georgi Vasilev, fortepian

28 lipca NI godz. 18.00 Filharmonia im. K. Szymanowskiego
ROMAN STATKOWSKI „PHILAENIS” opera w dwóch aktach z prologiem
[prawykonanie opery w instrumentacji Krzysztofa Słowińskiego]
Philaenis: Izabela Matuła, sopran
Menander: Krzysztof Szumański, bas-baryton
Hermias: Hubert Walawski, tenor
Myrtis: Ilona Krzywicka, sopran
Dromon/Kleophas: Daniel Domarecki, tenor
Theodas: TBA, bas
Klotho: Mariana Poltorak, mezzosopran
Lachesis: Ksenia Łuka, mezzosopran
Atropos: Gabriela Korzystka, alt
Chór i Orkiestra Filharmonii Krakowskiej
Dominika Peszko, korepetytor solistów
Piotr Piwko, chórmistrz
Krzysztof Słowiński, dyrygent


Sprzedaż biletów od 3 czerwca 2024.
Wcześniejsze rezerwacje mailowe: bilety@fmp.org.pl

Jadwiga_plakat_kreska_1

KONCERT SPECJALNY W POTRÓJNĄ ROCZNICĘ ŚW. JADWIGI​

KONCERT SPECJALNY W POTRÓJNĄ ROCZNICĘ ŚW. JADWIGI​

12. lipca PT godz. 19.00 Filharmonia im. K. Szymanowskiego

KAROL KURPIŃSKI: JADWIGA, KRÓLOWA POLSKA opera w 3 aktach (wersja koncertowa)
[650. rocznica urodzin, 640. rocznica koronacji i 625. rocznica śmierci św. Jadwigi (+17.07.1399)]

Jadwiga, królowa polska: Edyta Piasecka, sopran
Wilhelm, książę rakuski: Stanisław Napierała, tenor
Konrad, wielki mistrz krzyżacki: Michał Janicki, bas-baryton
Jagiełło, wielki książę litewski: Regimantas Gabšys, baryton
Ziemowit, książę mazowiecki: Daniel Domarecki, tenor
Spytko z Mielsztyna, kanclerz i kasztelan krakowski: Adam Dobek, baryton
Jan z Tenczyna, wojewoda krakowski: Jakub Luboiński, tenor
Dominika Peszko, korepetytor solistów
Jerzy Basiura, kostiumy
Chór Katedry Wawelskiej
Andrzej Korzeniowski, chórmistrz
Chór Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie
Piotr Piwko, chórmistrz
Sinfonietta Cracovia
Ilona Dobszay-Meskó, dyrygent

 


 

Sprzedaż biletów od 3 czerwca 2024.
Wcześniejsze rezerwacje mailowe: bilety@fmp.org.pl

Projekt bez nazwy (12)

Wsparcie Prezydenta Miasta Krakowa

Wsparcie prezydenta miasta Krakowa

De­cy­zją Pre­zy­den­ta Mia­sta Kra­ko­wa Jac­ka Maj­ch­row­skie­go otrzy­ma­li­śmy wspar­cie w wy­so­ko­ści 1.800.000 zł na naj­bliż­sze 5 lat. Sz­cze­gó­ły kon­kur­su “Re­no­mo­wa­ne fe­sti­wa­le kul­tu­ral­ne oraz im­pre­zy pro­mu­ją­ce sztu­kę współ­cze­sną or­ga­ni­zo­wa­ne w Kra­ko­wie w za­kre­sie kul­tu­ry, sztu­ki, ochro­ny dóbr kul­tu­ry i dzie­dzic­twa na­ro­do­we­go” znaj­dzie­cie tu:  

Projekt bez nazwy (5)

Regulamin koncertów

Regulamin koncertów

Sza­now­ni Pań­stwo, 
po­ni­żej przed­sta­wia­my kil­ka re­guł i za­sad, któ­re wpro­wa­dzi­li­śmy dla za­cho­wa­nia wspól­ne­go bez­pie­czeń­stwa Pań­stwa i ob­słu­gi pod­czas te­go­rocz­nej edy­cji Fe­sti­wa­lu Mu­zy­ki Pol­skiej.

1. Sa­le kon­cer­to­we otwie­ra­my dla wi­dzów na min. 30 mi­nut przed pla­no­wa­nym kon­cer­tem.
2. Pro­si­my o za­cho­wa­nie na te­re­nie sal kon­cer­to­wych dy­stan­su spo­łecz­ne­go min. 1,5 m, w ko­lej­ce do wej­ścia lub ka­sy min. 2 m.
3. Na­sza ob­słu­ga pra­cu­je w rę­ka­wicz­kach i ma­secz­kach.
4. Przy wej­ściach umiesz­czo­ne są po­jem­ni­ki ze środ­kiem do obo­wiąz­ko­wej de­zyn­fek­cji dło­ni.
5. Na te­re­nie kon­cer­tów obli­ga­to­ryj­ne jest za­sła­nia­nie ust i no­sa.
6. Or­ga­ni­za­tor do­pusz­cza moż­li­wość mie­rze­nia tem­pe­ra­tu­ry osób wcho­dzą­cych.
7. Ob­słu­ga ma pra­wo od­mó­wić wej­ścia na kon­cert oso­bie wy­ka­zu­ją­cej ob­ja­wy cho­ro­by, stwa­rza­ją­cej moż­li­wość za­ra­że­nia po­zo­sta­łych uczest­ni­ków wy­da­rze­nia.
8. W sa­lach kon­cer­to­wych nie dzia­ła­ją szat­nie ani to­a­le­ty.
9. Udo­stęp­nia­my 75% miejsc na wi­dow­ni z moż­li­wo­ścią do­dat­ko­wych miejsc dla osób w peł­ni za­szcze­pio­nych, któ­re do­bro­wol­nie udo­ku­men­tu­ją ten fakt.
10. Miej­sca na wi­dow­ni są nie­nu­me­ro­wa­ne, ob­słu­ga wska­że miej­sca moż­li­we do za­ję­cia.
11. Za­chę­ca­my do za­ku­pów bi­le­tów przed wy­da­rze­niem z wy­prze­dze­niem cza­so­wym.
12. Za­ka­za­ny jest wstęp na kon­cer­ty osób prze­by­wa­ją­cych na kwa­ran­tan­nie, pod nad­zo­rem epi­de­mio­lo­gicz­nym lub wy­ka­zu­ją­cych ce­chy in­fek­cji (go­rącz­ka, ka­szel, dusz­no­ści).
13. Uczest­nik wy­da­rze­nia oświad­cza, że we­dług swo­jej naj­lep­szej wie­dzy, nie jest oso­bą za­ka­żo­ną oraz nie prze­by­wa na kwa­ran­tan­nie lub pod nad­zo­rem epi­de­mio­lo­gicz­nym. Oświad­cze­nie skła­da­ne jest pi­sem­nie przy wej­ściu na wy­da­rze­nie, do­stęp­ne w miej­scu kon­cer­tu lub przy za­ku­pie bi­le­tu.
14. Za­kup bi­le­tu i uczest­nic­two w wy­da­rze­niu jest jed­no­znacz­ne z ak­cep­ta­cją po­wyż­sze­go re­gu­la­mi­nu.

Projekt bez nazwy (6)

Koncert finałowy 17 FMP

Koncert finałowy 17 FMP
Utwo­ry Sta­ni­sła­wa Syl­we­ste­ra Sza­rzyń­skie­go So­na­ta a due vio­li­ni con bas­so pro or­ga­no, Mar­ci­na Jó­ze­fa Że­brow­skie­go Ve­spe­rae in D: Di­xit Do­mi­nus, Lau­da­te pu­eri, La­eta­tus sum, Ni­si Do­mi­nus, Lau­da Je­ru­sa­lem Do­mi­num, Ma­gni­fi­cat oraz Grze­go­rza Ger­wa­ze­go Gor­czyc­kie­go Tri­stes erant apo­sto­li; Je­su co­ro­na vir­gi­num; Com­ple­to­rium w wy­ko­na­niu Wro­cław Ba­ro­que En­sem­ble pod ba­tu­tą An­drze­ja Ko­sen­dia­ka za­koń­czą te­go­rocz­ny fe­sti­wal. (fot. Ł. Raj­chert)